Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021

Platnosť od: 22.05.2021
Účinnosť od: 16.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústavné právo, Ochrana spotrebiteľa, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2021 s účinnosťou od 16.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 186/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Preprava peňažných prostriedkov v hotovosti (1) Pri kontrole plnenia povinnosti oznámiť peňažné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3d až 3j, 4 a 4a znejú:

„3d)Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách ...

2.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Pri dovážaných výrobkoch navrhovaných na prepustenie do voľného obehu colný úrad kontroluje, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4d znejú:

„4b) Čl. 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4e až 4h sa vypúšťajú.

3.

V § 12 ods. 20 písm. b) sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky ...

4.

V § 72 ods. 1 písmeno n) znie:

„n) nesplní povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa osobitného predpisu81aa) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 81aa a 81ab znejú:

„81aa) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672.

81ab) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672.“.

5.

V § 85 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Počas prerušenia konania lehota podľa prvej vety alebo ...

6.

V § 85 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Rozhodnutie o predĺžení dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného ...

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.

7.

V § 85 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Podanie odvolania proti rozhodnutiu o dočasnom zadržaní ...

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa za slová „až k),“ vkladajú slová „§ 46t ods. 4 písm. a), b), ...

2.

V § 46u ods. 10 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.

3.

§ 46u sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku ...

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 44v ods. 6 prvej vete a tretej vete sa slová „31. mája 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ ...

2.

V § 44ab ods. 9 prvej vete a druhej vete sa slová „31. júla 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ ...

3.

V § 44ab ods. 15 sa slová „1. februára 2021“ nahrádzajú slovami „1. februára 2022“.

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 68cb ods. 1 až 3 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 9“.

2.

V § 68cb ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a určí podmienky uplatňovania tejto osobitnej ...

3.

V § 68cb odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná daň vybranú od osoby podľa odseku 5, vzťahujúcu ...

4.

V § 68cb sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, uvedie v hlásení nesprávne, nepravdivé alebo neúplné ...

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

5.

V § 68cb ods. 12 písm. a) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

6.

V § 68cb ods. 13 prvej vete sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

Čl. V

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

V § 20 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 25c až 25e sa vypúšťajú.

Čl. VI

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona ...

V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).“.

Čl. VII

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 40 ods. 1 sa slová „na účely § 45 ods. 1“ nahrádzajú slovami „pri kontrole plnenia povinnosti oznámiť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 96a a 96b znejú:

„96a) Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách ...

2.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1) Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva ...

3.

§ 84 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak sa obsadzuje funkcia v dočasnej štátnej službe podľa § 79 ods. 1 a nepoužijú sa ustanovenia ...

4.

V § 87 odsek 12 znie:

„(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa použijú na obsadenie funkcie v dočasnej štátnej službe podľa § ...

5.

V § 88 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátny sviatok alebo iný“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 a 3 až 7 a čl. VII, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore