Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69061
Dôvodové správy: 1810
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD8 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 181/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 344/2018


§ 3
Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu

(1)
Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(2)
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3)
Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.
(4)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 2 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(5)
Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(6)
Výpisy z účtu podľa odseku 2 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.
(7)
O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f)
cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h)
všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(8)
Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 6 a 7 sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(9)
Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
zobraziť paragraf
§ 4
Záverečná správa

(1)
Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „záverečná správa“).
(2)
Záverečná správa obsahuje
a)
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d)
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e)
prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,
f)
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,
g)
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,
h)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
i)
prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(3)
Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.
(4)
Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.
(5)
Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.
(6)
Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiť do 15 dní od doručenia výzvy.
(7)
Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
zobraziť paragraf
§ 5
Financovanie volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

(1)
Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
(2)
Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou.
(3)
Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od
a)
fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.
(4)
Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od
a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
e)
verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f)
osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
g)
európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.
(5)
Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na osobitnom účte v banke.
(6)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi kandidát na prezidenta v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí kandidát na prezidenta preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8)
Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.
(9)
Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát na prezidenta povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(10)
Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 9 na volebnú kampaň v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy,
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
cestovné výdavky,
f)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
g)
všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,
h)
prehľad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(11)
Kandidát na prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 10 a túto doručiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(12)
Ministerstvo vnútra zverejní informáciu podľa odseku 11 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti päť rokov.
(13)
Doklady z evidencie podľa odsekov 9 a 10 musí kandidát na prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Kandidát na prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(15)
Politická strana pri vedení volebnej kampane na prezidenta má postavenie tretej strany podľa § 8.
(16)
Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň, sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
zobraziť paragraf
§ 6
Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

(1)
Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto
a)
na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
b)
na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
c)
na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1.
od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2.
od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3.
od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4.
od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5.
od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6.
od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7.
do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur,
(2)
Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.
(3)
Nezávislému kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.
(4)
Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
(5)
Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.
(6)
Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.
(7)
Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8)
Údaje na osobitnom účte podľa odseku 7 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(9)
Výpisy z účtu podľa odseku 7 musí nezávislý kandidát uchovávať tri roky od ich vydania.
(10)
Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.
(11)
Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 7 a 10 na volebnú kampaň v členení
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c)
náklady na úhradu volebných plagátov,
d)
cestovné výdavky,
e)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f)
všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,
g)
prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát podľa odseku 1 vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov aj číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(12)
Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(13)
Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb; správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.
(15)
Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.
(16)
Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 a 3 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.
zobraziť paragraf
§ 7
Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy


Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 9. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 7, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 8
Volebná kampaň vedená treťou stranou

(1)
Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).
(2)
Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť
a)
štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
b)
právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
e)
fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí,
g)
európska politická strana a európska politická nadácia,
h)
politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo voľbách podľa osobitného predpisu, ani fyzické osoby na kandidátnej listine takejto politickej strany,
i)
fyzická osoba, ktorá sa stala kandidátom vo voľbách podľa osobitného predpisu.
(3)
Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno, identifikačné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.
(4)
Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.
(5)
Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(6)
Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.
(7)
Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
(8)
Tretia strana môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. a) a b).
(9)
Tretia strana nesmie prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. c) a ods. 4.
(10)
Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(11)
Na osobitný účet podľa odseku 10 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(12)
O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na umiestňovanie volebných plagátov,
d)
náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň,
e)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(13)
Doklady z evidencie podľa odseku 12 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(14)
Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(15)
Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 12 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní a doručiť ho ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní prehľad nákladov na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho doručenia v listinnej podobe a je prístupný verejnosti na päť rokov. Prehľad nákladov sa predkladá na tlačive, ktoré zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo vnútra najneskôr v deň konania volieb.
(16)
Oprávnenie pôsobiť ako tretia strana zaniká dňom nasledujúcom po dni, ktorým boli kandidátna listina politickej strany alebo kandidát zaregistrovaní vo voľbách podľa osobitného predpisu; ak ide o kandidáta na prezidenta, v deň nasledujúci po dni prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta.
zobraziť paragraf
§ 11
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta

(1)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1, 2 a 4 rovnomerne medzi kandidátov na prezidenta tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov na prezidenta znevýhodnený.
(4)
Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(5)
Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 4 diskusné programy s kandidátmi na prezidenta, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.
(6)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7)
Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, je zakázané.
(8)
Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 12 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej reklamy je dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyčlení dve hodiny vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na prezidenta uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny vysielacieho času. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.
zobraziť paragraf
§ 15
Transparentnosť volebnej kampane

(1)
Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
(2)
Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.
zobraziť paragraf
§ 16
Umiestňovanie volebných plagátov


Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
zobraziť paragraf
§ 18
Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch

(1)
Politická strana, kandidát na prezidenta, kandidát podľa § 6 a tretia strana (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) môže prijať peňažný dar na osobitný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z osobitného účtu nie je preukázané, kto je darcom, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(2)
Ak darca poukáže majiteľovi osobitného účtu peňažný dar vkladom v hotovosti na osobitný účet, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Peňažný dar podľa predchádzajúcej vety je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi majiteľovi osobitného účtu bezodkladne údaje potrebné na poukázanie peňažného daru do štátneho rozpočtu.
(3)
Ak majiteľ osobitného účtu nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu postupom podľa odseku 1.
(4)
Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet výlučne prevodom z iného účtu.
(5)
Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Majiteľ osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.
(6)
S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.
(7)
Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.
zobraziť paragraf
§ 19
Správne delikty

(1)
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(2)
Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 2, 3, 5 alebo 6,
c)
nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 9,
d)
nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,
e)
nesplní povinnosť podľa § 15,
f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
g)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3)
Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(4)
Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 7,
c)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 11,
d)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 13 alebo 14,
e)
nesplní povinnosť podľa § 15,
f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
g)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(5)
Štátna komisia uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(6)
Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 7, 12, 13 alebo 14,
c)
nesplní povinnosť podľa § 15,
d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
e)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(7)
Štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(8)
Ministerstvo vnútra uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)
prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 10, 14 alebo 15,
c)
nesplní povinnosť podľa § 15,
d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
e)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(9)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 14 ods. 1 alebo § 17.
(10)
Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17.
(11)
Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.
(12)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(13)
Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 nemožno podať odvolanie.
(15)
O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.
zobraziť paragraf
§ 20
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,
b)
poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,
c)
prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky, alebo
d)
ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur do 1000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur do 3000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
zobraziť paragraf
§ 23
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)
Pravidlá volebnej kampane účinné od 1. januára 2019 sa prvýkrát uplatnia pre voľby vyhlásené po 31. decembri 2018.
(2)
Konania o uložení pokút začaté v súvislosti s voľbami vykonanými do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 22, § 23 a § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore