Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách 181/1995 účinný od 01.11.2004 do 30.04.2013

Platnosť od: 24.08.1995
Účinnosť od: 01.11.2004
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 181/1995 s účinnosťou od 01.11.2004 na základe 549/2004

Legislatívny proces k zákonu 549/2004

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o pozemkových spoločenstvách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, ...

§ 2
(1)

Pozemkovým spoločenstvom (ďalej len „spoločenstvo“) sa rozumie

a)

lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali ...

b)

lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných ...

c)

pozemkové spoločenstvo založené podľa tohto zákona.

(2)

Členom spoločenstva podľa odseku 1 sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej ...

(4)

Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnuteľného majetku devízovými cudzozemcami4) ...

§ 3
(1)

Spoločenstvo s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné ...

a)

vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych ...

b)

hospodáriť v lesoch a na vodných plochách,

ak túto činnosť upravujú osobitné predpisy, spoločenstvo vykonáva túto činnosť v súlade s ...

(2)

Podnikateľskú činnosť, ktorá nie je uvedená v odseku 1, môže spoločenstvo vykonávať len za ...

DRUHÁ ČASŤ

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO V SPOLOČENSTVE

§ 4
(1)

Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať ...

(2)

Podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti upravia ich vlastníci ...

(3)

Úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti je

a)

v spoločenstve bez právnej subjektivity súčasťou vyhlásenia o združení,

b)

v spoločenstve s právnou subjektivitou súčasťou zmluvy o založení.

§ 5
(1)

Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať ...

(2)

Pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich ...

(3)

Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako zodpovedá spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti ...

(4)

Ak nemožno preukázať veľkosť podielov spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve ...

(5)

Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, ...

(6)

Do skončenia konania pred súdom spoluvlastník podľa odseku 5 nie je členom spoločenstva.

§ 6
(1)

Podiely spoločnej nehnuteľnosti

a)

vo vlastníctve štátu,

b)

vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe,

c)

vlastníkov, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov11) neuplatnili, ...

d)

ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané,

spravuje Slovenský pozemkový fond.12)

(2)

Slovenský pozemkový fond nemôže pozemky, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti uvedené ...

§ 7

Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním ...

§ 8
(1)

Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva ...

(2)

Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda ...

(3)

Ak je viac dedičov alebo spoluvlastníkov, je ten, kto je nadobúdateľom vlastníctva podielu spoločnej ...

(4)

Na vyporiadanie dedičov alebo spoluvlastníkov podľa odseku 3 sa použijú ustanovenia osobitného ...

TRETIA ČASŤ

DRUHY SPOLOČENSTIEV A ICH PRÁVNE POSTAVENIE

§ 9

Spoločenstvo podľa tohto zákona môže vzniknúť ako spoločenstvo bez právnej subjektivity alebo ...

§ 10
(1)

Spoločenstvo bez právnej subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej ...

(2)

Spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva bez právnej subjektivity obvodnému lesnému ...

(3)

Za záväzky spoločenstva podľa odseku 1 voči iným osobám ručia spoločníci spoločne a nerozdielne. ...

§ 11
(1)

Spoločenstvo s právnou subjektivitou17) sa zakladá zmluvou o založení spoločenstva s právnou ...

(2)

Spoločenstvo podľa odseku 1 vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev, ...

(3)

Názov spoločenstva musí obsahovať označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem. ...

(4)

Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva ručia ...

§ 12
(1)

Zmluva o založení musí byť písomná a musí obsahovať

a)

názov a sídlo spoločenstva,

b)

účel spoločenstva,

c)

orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti,

d)

spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva,

e)

základné práva a povinnosti členov spoločenstva,

f)

podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti,

g)

ďalšie skutočnosti, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo dohoda členov spoločenstva, najmä ...

(2)

V zmluve o založení možno určiť, že spoločenstvo vydá svoje stanovy, ktoré podrobnejšie upravia ...

(3)

Súčasťou zmluvy o založení je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí ...

§ 13
(1)

Majetkom spoločenstva na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo ...

(2)

Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem.

(3)

Orgány spoločenstva sa pri nakladaní s majetkom spoločenstva riadia týmto zákonom, zmluvou o založení ...

(4)

Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva ...

§ 14
(1)

Spoločenstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú závierku. Ak sa na tom spoločenstvo ...

(2)

Výbor spoločenstva predloží valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh ...

(3)

Členovia spoločenstva si môžu vyžiadať na nahliadnutie ročnú účtovnú závierku a návrh na ...

§ 15
(1)

Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi ...

(2)

Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva ...

(3)

Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení, ...

§ 16
(1)

Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt ...

(2)

Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY SPOLOČENSTVA

§ 17
(1)

Orgánmi spoločenstva sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

výbor,

c)

dozorná rada,

d)

iné orgány spoločenstva určené zmluvou o založení alebo stanovami.

(2)

Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických ...

(3)

Volebné obdobie orgánov spoločenstva môže byť najviac päť rokov, pričom dĺžku volebného ...

(4)

Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia a činnosti upraví zmluva o založení ...

§ 18
(1)

Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“). Ak stanovy ...

(2)

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä

a)

schvaľovať zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky,

b)

schvaľovať stanovy vrátane ich zmien,

c)

voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,

d)

rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,

e)

schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

f)

rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,

g)

rozhodovať o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí,

h)

rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

i)

rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením.

(3)

Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie ...

§ 19
(1)

Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký ...

(2)

Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, ak sa nevyžaduje podľa tohto ...

(3)

Na rozhodovanie podľa § 18 ods. 2 písm. a), h) a i) sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny ...

(4)

Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny ...

§ 20
(1)

Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých ...

(2)

Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.

(3)

Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná ...

(4)

Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva organizuje a riadi ...

(5)

Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru, ktorý ...

(6)

Člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie. ...

§ 21
(1)

Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti ...

(2)

Dozorná rada má najmenej troch členov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva ...

(3)

Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie. ...

(4)

Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu ...

§ 22
(1)

Spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva ...

(2)

Zmierovacia komisia rieši spory medzi členmi spoločenstva podľa tohto zákona alebo podľa zmluvy ...

(3)

Zmluva o založení alebo stanovy podrobnejšie upravia pôsobnosť zmierovacej komisie, jej konanie ...

(4)

Výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie, aby ...

PIATA ČASŤ

ZRUŠENIE, PREMENA A ZÁNIK SPOLOČENSTVA

§ 23
Spoločenstvo sa zrušuje,
a)

ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva, ...

b)

premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo,

c)

dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo ...

d)

vyhlásením konkurzu,

e)

rozhodnutím zhromaždenia.

§ 24

Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení spoločenstva ...

§ 25

Spoločenstvo sa môže premeniť na obchodnú spoločnosť alebo na družstvo. O premene spoločenstva ...

§ 26
(1)

Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Spoločenstvo zaniká dňom ...

(2)

Spoločenstvo môže zaniknúť likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak spoločenstvo zaniká likvidáciou, ...

ŠIESTA ČASŤ

REGISTER POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV

§ 27
(1)

Register pozemkových spoločenstiev vedie obvodný lesný úrad. Návrh na zápis do registra pozemkových ...

(2)

O zápise obvodný úrad upovedomí príslušný orgán štátnej štatistiky23) za účelom pridelenia ...

(3)

Na zápis do registra pozemkových spoločenstiev je miestne príslušný obvodný úrad, v ktorého ...

§ 28
Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev obsahuje
a)

návrh na zápis skutočností, ktoré sa zapisujú do registra pozemkových spoločenstiev,

b)

zmluvu o založení,

c)

stanovy spoločenstva, ak sa na ich vydaní dohodli členovia spoločenstva,

d)

údaj, či spoločenstvo vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 2.

§ 29
Do registra pozemkových spoločenstiev sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)

názov spoločenstva,

b)

sídlo spoločenstva,

c)

počet alebo veľkosť podielov jednotlivých členov spoločenstva,

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo volených členov orgánov spoločenstva,

e)

spôsob konania za spoločenstvo,

f)

dátum zápisu do registra pozemkových spoločenstiev.

§ 30

Na konanie o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev sa vzťahujú všeobecné ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31
(1)

Spoločenstvá fyzických osôb, ktoré doteraz vznikli a boli založené podľa osobitných predpisov,25) ...

(2)

Spoločenstvá podľa odseku 1 sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona ...

(3)

Oznámenie o vzniku spoločenstva podľa tohto zákona je príslušný orgán spoločenstva povinný ...

(4)

Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 2, príslušný orgán po uplynutí uvedenej lehoty ...

§ 32

Zrušujú sa:

1.

zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej ...

2.

zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch,

3.

zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení ...

4.

§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov ...

5.

§ 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...

§ 33

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej ...
 • 2)  § 6 ods. 1 písm. d), e) a u) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému ...
 • 3)  § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych ...
 • 4)  § 25 zákona č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 ...
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 7)  § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 9)  § 16 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 10)  § 2 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb.
 • 11)  § 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 12)  § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb.§ 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností ...
 • 14)  § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  § 23 ods. 3, 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 16)  § 31 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
 • 19)  § 139 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 8 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 21)  Obchodný zákonník.
 • 22)  § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej ...
 • 24)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 25)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore