Články k predpisu 181/1995

K niektorým zmenám zákona o pozemkových spoločenstvách

Abstrakt
V predkladanom článku sa autorka venuje spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe pozemkových spoločenstiev a zmenám, ktoré v tejto oblasti nastali po prijatí zákona č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Upozorňuje na povinnosť pozemkových spoločenstiev prispôsobiť svoje právne pomery tejto právnej úprave do 30. 6. 2019, v tejto súvislosti dáva do pozornosti oblasti, ktoré je potrebné upraviť v Zmluve o pozemkovom spoločenstve vo vzťahu k typu nehnuteľností, ktoré spoločenstvo spravuje a navrhuje niektoré možné riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
pozemkové spoločenstvo
Priradené k predpisu:
181/1995 paragrafy: 10


Vydané: 01.04.2019
Autor: JUDr., Margita Medveczká
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Margita Medveczká

Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní[1]

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku venuje otázke postavenia pozemkových spoločenstiev v súdnych konaniach, ktorých predmetom sú rôzne nároky (či už ide o peňažné plnenie alebo určenie vlastníckeho práva, prípadne iné nároky). Upozorňuje, že vo väčšine prípadov ide o konania, kde je pozemkové spoločenstvo zákonným zástupcom svojich členov a nie priamo stranou konania, a zároveň, že často nie je dosť dobre možné v žalobe uviesť každého spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
postavenie spoločenstva
Priradené k predpisu:
97/2013 paragrafy: 3
181/1995 paragrafy: 9


Vydané: 01.01.2019
Autor: JUDr., Marek Maslák, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marek Maslák, PhD.

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ V PRAXI SÚDOV

Abstrakt
Tento príspevok rozoberá niektoré súdne rozhodnutia týkajúce sa pozemkových spoločenstiev. Ide najmä o konania o určenie a ochranu vlastníckeho práva, konania o určenie neplatnosti zmlúv, uplatňovanie nárokov z porušenia predkupného práva. Článok tiež približuje, ako súdy vykladajú základné pojmy zákona č. 181/1995 Z. z., ktorými sú spoločná nehnuteľnosť, nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov pod zákonom stanovenú výmeru.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
pozemkové spoločenstvo
Priradené k predpisu:
181/1995 paragrafy: 10


Vydané: 21.09.2013
Autor: JUDr., Lívia Tóthová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lívia Tóthová
MENU
Hore