Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 174/2015 účinný od 01.10.2015

Platnosť od: 28.07.2015
Účinnosť od: 01.10.2015
Autor: Nezadaný
Oblasť: Orgány ochrany práva, Medzinárodné právo verejné, Pomocné vedy, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Medzinárodné trestné právo, Trestné činy, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 174/2015 účinný od 01.10.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 174/2015 s účinnosťou od 01.10.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011, zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 30 ods. 3 sa slová "až 335" nahrádzajú slovami "až 334" a slová "až 331" sa nahrádzajú slovami "až 330".
2.
V § 58 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová "alebo § 335 ods. 2".
3.
V § 86 ods. 1 písm. g) sa slová "§ 332, § 333 alebo § 335" nahrádzajú slovami "§ 332 alebo 333".
4.
V § 128 odsek 2 znie:

„(2)
Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba
a)
zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy štátu,

b)
zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo splnomocnená konať v ich mene,

c)
zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo

d)
zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát,

ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou alebo prostredníctvom využitia jej postavenia.“.

5.
V § 231 ods. 1 sa za slovo "Kto" vkladajú slová "nadobudne, drží, užíva,".
6.
V § 298 odsek 1 znie:

„(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, ponúka, vymení, upraví, použije, dá na prepravu, uloží, odstráni alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.“.

7.
V § 299 ods. 1 sa slovo "obdobnej" nahrádza slovom "inej" a slová "jeden rok až päť rokov" sa nahrádzajú slovami "jeden rok až šesť rokov".
8.
V § 300 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

9.
V § 300 odsek 3 znie:

„(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak v chránenom území neoprávnene postaví stavbu.“.

10.
V § 300 ods. 5 sa za slová "v odseku 1" vkladajú slová "alebo odseku 2".
11.
V § 300 odsek 6 znie:

„(6)
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

12.
§ 301 znie:

㤠301
(1)
Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)
Kto z nedbanlivosti poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(5)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

13.
V § 302 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo "Kto" vkladá čiarka a slová "čo aj z nedbanlivosti,".
14.
V § 302 odsek 2 znie:

„(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody, alebo

b)
a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.“.

15.
V § 302 odsek 4 znie:

„(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
vo veľkom rozsahu.“.

16.
V § 302a odsek 1znie:

„(1)
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla,
a)
a spôsobí tak väčšiu škodu, alebo

b)
opakovane,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

17.
§ 303 vrátane nadpisu znie:

„Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia
§ 303
(1)
Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že
a)
vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo

b)
spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

18.
§ 304 znie:

㤠304
(1)
Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že
a)
vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo

b)
spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

19.
Za § 304 sa vkladá § 304a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠304a
Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu
(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu alebo inak neoprávnene použije látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.

20.
V § 305 ods. 1 uvádzacej vete a ods. 3 uvádzacej vete sa za slovo "Kto" vkladá čiarka a slová "čo aj z nedbanlivosti,".
21.
V § 305 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo“.

22.
V § 305 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová "vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich".
23.
V § 305 ods. 3 písm. b) sa na začiatku vkladá slovo "drží,".
24.
V § 306 ods. 1 sa za slová "na úseku lesného hospodárstva" vkladajú slová "alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny".
25.
V § 330 ods. 1 a § 334 ods. 1 sa za slovo "povinností" vkladajú slová "alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie".
26.
§ 331 a § 335 sa vypúšťajú.
27.
V § 336 ods. 1 sa slová "uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331" nahrádzajú slovami "uvedenej v § 328, 329 alebo 330".
28.
V § 336 ods. 2 sa slová "uvedenej v § 332, § 333, § 334 alebo § 335" nahrádzajú slovami "uvedenej v § 332, 333 alebo 334".

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 písm. e) sa slová "až 331" nahrádzajú slovami " až 330".
2.
V § 14 písm. f) sa slová "až 335" nahrádzajú slovami "až 334".
3.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Za podmienok uvedených v odseku 1 je osobe, ktorá je zadržaná alebo zatknutá, potrebné preložiť tiež poučenie o jej právach podľa § 34 ods. 5. Ak preklad poučenia nie je k dispozícií, poučenie sa jej pretlmočí; preklad písomného poučenia sa takejto osobe poskytne bez zbytočného odkladu.“.

4.
V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: "Poučenie sa obvinenému v prípade potreby primerane vysvetlí. Obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, je potrebné poučiť aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazerať do spisov, o maximálnej lehote, počas ktorej môže byť obmedzený na slobode, kým nebude odovzdaný súdu, a v prípade, že bude vzatý do väzby, o jeho práve vyrozumieť rodinného príslušníka alebo inú osobu.".
5.
V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Orgán činný v trestnom konaní obvinenému, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, poskytne bez zbytočného odkladu poučenie o jeho právach v písomnej forme; táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici. Obvinený má právo ponechať si toto poučenie u seba po celú dobu obmedzenia osobnej slobody.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

6.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).“.

Čl. III

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 odsek 3 znie:

„(3)
Probačný a mediačný úradník vykonáva činnosť v štátnozamestnaneckom pomere na okresnom súde v obvode príslušného krajského súdu alebo na krajskom súde; jeho služobným úradom1) je krajský súd.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)

§ 9 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 1 ods. 4 druhej vete sa slová "Na tento účel minister" nahrádzajú slovom "Minister".
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Výkon probácie a mediácie a výkon kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami v obvode krajského súdu metodicky riadi a usmerňuje probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca;1a) ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)

§ 11 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.".“.

4.
V § 3 ods. 6 sa slová "okresného súdu" nahrádzajú slovami "pôsobiaci na tom súde".
5.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa metodickými usmerneniami podľa § 1 ods. 4 a 5; tieto usmernenia nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie a nemôžu byť v rozpore s pokynmi predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

6.
V § 6 ods. 5 sa slová "odseku 1, 2 alebo 3" nahrádzajú slovami "odsekov 1 až 4".

Čl. IV

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Ak je európsky zatýkací rozkaz vyhotovený v jazyku, ktorému vyžiadaná osoba nerozumie, má vyžiadaná osoba právo na jeho preklad; ak to nemá vplyv na spravodlivosť konania, možno namiesto prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu jeho obsah vyžiadanej osobe pretlmočiť. O práve na preklad európskeho zatýkacieho rozkazu prokurátor vyžiadanú osobu poučí.".
2.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Poučenie o právach vyžiadanej osoby podľa tejto časti sa vyžiadanej osobe poskytne aj písomne a v prípade potreby sa jej aj primerane vysvetlí.".
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26. 10. 2010).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore