Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.07.2005 do 30.06.2008


Platnosť od: 28.04.2005
Účinnosť od: 01.07.2005
Účinnosť do: 30.06.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD9 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.07.2005 do 30.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 172/2005 s účinnosťou od 01.07.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, postavenie a úlohy orgánov ...

§ 2
Výskum a vývoj
(1)

Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti ...

(2)

Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov ...

(3)

Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho ...

(4)

Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané ...

§ 3
Infraštruktúra výskumu a vývoja

Infraštruktúru výskumu a vývoja tvoria osoby uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb a ...

§ 4
Projekt výskumu a vývoja a projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)

Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových ...

(2)

Projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej len „rozvojový projekt“) je súbor zámerov, cieľov ...

(3)

Riešením projektu výskumu a vývoja alebo rozvojového projektu (ďalej len „projekt“) je uskutočňovanie ...

(4)

Žiadateľ je právnická osoba1) so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá predkladá ...

(5)

Príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej boli poukázané finančné prostriedky zo štátneho ...

(6)

Spolupríjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sú príjemcom poukázané finančné prostriedky ...

(7)

Poskytovateľ je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...

(8)

Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za určenie účelu použitia finančných ...

§ 5
Štátna vedná a technická politika
(1)

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je dokument, ktorý obsahuje základné zámery a ciele ...

(2)

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky sa vypracúva na päť až desať rokov a obsahuje aj ...

(3)

Národný program rozvoja vedy a techniky je program v rámci štátneho rozpočtu2) zameraný na uskutočňovanie ...

(4)

Štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja sú osobitnou ...

§ 6
Odbor vedy a techniky
(1)

Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a ...

(2)

Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva Slovenskej ...

(3)

Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:

a)
prírodné vedy,
b)
technické vedy,
c)
lekárske vedy,
d)
pôdohospodárske vedy,
e)
spoločenské vedy,
f)
humanitné vedy.
§ 7
Sektorová štruktúra výskumu a vývoja

Právnické osoby1) so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj ...

a)

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj ...

b)

sektor vysokých škôl,5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy ...

c)

neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) združenia právnických ...

d)

podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú ...

§ 8
Vedecko-technické služby
(1)

Vedecko-technické služby sú činnosti vykonávané právnickými osobami a fyzickými osobami na podporu výskumu ...

(2)

Vedecko-technické služby sú:

a)
poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných služieb,
b)
činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
c)
poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
d)
monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov,
e)
technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov,
f)
patentová a licenčná činnosť,
g)
vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu,10)
h)
súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného ...
i)
ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného ...
j)
činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja,
k)
činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
Orgány s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja
§ 9
Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a)

schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky na jeho napĺňanie a ...

b)

schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,

c)

schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, ...

d)

vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) ...

e)

schvaľuje na návrh ministra školstva štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štatút Rady pre vedu ...

f)

prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,

g)

v rámci svojich kompetencií schvaľuje dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej ...

§ 10
Ministerstvo školstva
(1)

Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie ...

(2)

Ministerstvo školstva zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, ...

(3)

Ministerstvo školstva

a)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh ...
b)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný ...
c)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych ...
d)
schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu ...
e)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej ...
f)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky ...
g)
každoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave ...
h)
vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu ...
i)
vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov ...
j)
koordinuje budovanie a využívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja, ...
k)
vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry ...
l)
vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s pôsobnosťou ...
m)
vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky,
n)
zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak ...
o)
organizačne a finančne zabezpečuje činnosť Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov. ...
(4)

Ministerstvo školstva pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky uvedených v odseku 3 spolupracuje s ...

§ 11
Ústredné orgány
(1)

Ústredné orgány sa spolupodieľajú na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej ...

(2)

Ústredné orgány

a)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych ...
b)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky ...
c)
v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť finančné prostriedky ...
d)
metodicky usmerňujú zapájanie právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, ktorých sú zriaďovateľmi ...
(3)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

(4)

Ministerstvo obrany v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu vykonáva aj pôsobnosť ...

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
§ 12
Postavenie a úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(1)

Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“). Agentúra je rozpočtová organizácia16) ...

(2)

Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie

a)
projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b)
projektov v rámci programov agentúry,
c)
projektov v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných ...
(3)

Zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja podľa odseku 2 písm. a) určuje žiadateľ.

(4)

Program agentúry je účelová forma podpory výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 2 písm. a) zabezpečovaná ...

(5)

Riešenie projektov podľa odseku 2 písm. c) sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok určených príslušnou ...

(6)

Orgány agentúry sú:

a)
riaditeľ agentúry,
b)
predsedníctvo agentúry,
c)
rada agentúry.
(7)

Agentúra poskytuje finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej žiadateľom na základe verejnej ...

(8)

Rada agentúry pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov formou priebežných a záverečných ...

(9)

Agentúra vypracúva výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci ...

(10)

Agentúra financuje náklady spojené s činnosťou zahraničných odborníkov podľa § 14 ods. 4 a § 15 ods. ...

(11)

Podrobnosti o úlohách, organizácii a činnosti agentúry, predsedníctva agentúry, rady agentúry a pracovných ...

§ 13
Riaditeľ agentúry
(1)

Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry, je jej štatutárnym orgánom, riadi ju, koná v jej mene a ...

(2)

Riaditeľa agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva. Vymenúva ho na základe výberového konania.17) ...

(3)

Riaditeľ agentúry

a)
zodpovedá za hospodársky a správny chod agentúry,
b)
zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti predsedníctva agentúry, rady agentúry ...
c)
uzatvára so žiadateľom, pre ktorého rada agentúry odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov na ...
d)
po predchádzajúcom schválení predsedníctvom agentúry vymenúva predsedu a ďalších členov pracovných skupín ...
e)
má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín. ...
(4)

Riaditeľ agentúry predkladá ministrovi školstva

a)
návrh štatútu agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry,
b)
návrh rozpočtu agentúry vypracovaný predsedníctvom agentúry,
c)
návrhy na programy agentúry vypracované predsedníctvom agentúry,
d)
návrhy na členov rady agentúry vypracované predsedníctvom agentúry.
(5)

Riaditeľ agentúry predkladá predsedníctvu agentúry

a)
návrh koncepcie a hlavných činností agentúry,
b)
návrh štatútu agentúry,
c)
návrh rokovacieho poriadku predsedníctva agentúry a rokovacieho poriadku rád agentúry,
d)
ročnú účtovnú závierku agentúry,
e)
návrh výročnej správy o činnosti agentúry a výročnej správy o hospodárení agentúry.
§ 14
Predsedníctvo agentúry
(1)

Predsedníctvo agentúry je odborný orgán agentúry.

(2)

Predsedníctvo agentúry

a)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry koncepciu a hlavné činnosti agentúry,
b)
vypracúva pre ministra školstva návrhy na programy agentúry,
c)
vypracúva návrhy na členov rady agentúry,
d)
schvaľuje na návrh rady agentúry kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov, ...
e)
schvaľuje na návrh rady agentúry vyhlásenie verejnej výzvy,
f)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení ...
g)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry rokovací poriadok predsedníctva agentúry a rokovací poriadok rád ...
h)
schvaľuje návrh rady agentúry na predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
i)
vypracúva návrh rozpočtu agentúry a predkladá ho prostredníctvom riaditeľa agentúry ministrovi školstva ...
j)
schvaľuje návrh štatútu agentúry predložený riaditeľom agentúry,
k)
prerokúva ročnú účtovnú závierku agentúry predloženú riaditeľom agentúry.
(3)

Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a ...

(4)

Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Kandidátov na členov ...

(5)

Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia predsedníctva ...

(6)

Členstvo v predsedníctve agentúry zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie člena,
c)
odvolaním člena z dôvodu
1.
právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia ...
2.
nečinnosti, za ktorú možno považovať aj neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach, ...
3.
porušenia povinností člena podľa § 27 ods. 1,
d)
smrťou alebo vyhlásením člena za mŕtveho.
(7)

Na čele predsedníctva agentúry je predseda agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva predsedníctvo ...

(8)

Predseda agentúry zvoláva zasadnutia predsedníctva agentúry podľa potreby, najmenej však raz za tri ...

(9)

Predsedníctvo agentúry je schopné uznášať sa, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých ...

§ 15
Rada agentúry
(1)

Rada agentúry je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí ...

(2)

Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3, pre každý program agentúry ...

(3)

Rada agentúry pre jednu alebo viac skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 je odborová rada ...

(4)

Rada agentúry pre oblasť svojej pôsobnosti schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie ...

(5)

Rada agentúry ďalej vypracúva a navrhuje predsedníctvu agentúry na schválenie

a)
kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
b)
vyhlásenie verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1,
c)
návrhy na zriadenie alebo zrušenie pracovných skupín vrátane návrhov na vymenovanie a odvolanie ich ...
(6)

Rada agentúry má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom ...

(7)

Členov rady agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh predsedníctva agentúry. Funkčné ...

(8)

Na zánik členstva v rade agentúry sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6.

(9)

Na čele rady agentúry je predseda rady agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva rada agentúry. ...

(10)

Predseda rady agentúry zvoláva zasadnutia rady agentúry podľa potreby. Rada agentúry je schopná uznášať ...

(11)

Rada agentúry si môže na odbornú prípravu svojich zasadnutí zriaďovať pracovné skupiny. Predsedu a ďalších ...

Podpora výskumu a vývoja
§ 16
Formy podpory výskumu a vývoja
(1)

Podpora výskumu a vývoja podľa tohto zákona sa uskutočňuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho ...

(2)

Formy podpory výskumu a vývoja sú

a)
účelová forma podpory výskumu a vývoja poskytnutá na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 (ďalej len „účelová ...
b)
inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja (ďalej len „inštitucionálna forma“).
(3)

V rámci účelovej formy poskytuje poskytovateľ na základe súťaže uskutočnenej podľa § 18 ods. 1 účelovo ...

a)
riešenie projektov výskumu a vývoja,
b)
riešenie rozvojových projektov.
(4)

Účelovou formou podľa odseku 3 písm. a) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie

a)
projektov výskumu a vývoja prostredníctvom agentúry,
b)
projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja.
(5)

Účelovou formou podľa odseku 3 písm. b) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie

a)
rozvojových projektov prostredníctvom agentúry,
b)
rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
(6)

Inštitucionálnou formou sa zabezpečuje

a)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja Slovenskej akadémie ...
b)
poskytovanie finančných prostriedkov verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám na podporu výskumu ...
(7)

Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom ...

(8)

Poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja Slovenskej akadémie ...

(9)

Podpora výskumu a vývoja uskutočňovaného verejnými vysokými školami a štátnymi vysokými školami podľa ...

(10)

Na poskytovanie podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu sa vzťahujú ustanovenia ...

(11)

Návratné financovanie podporujúce využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi sa zabezpečuje prostredníctvom ...

§ 17
Náklady na riešenie projektu
(1)

Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci riešenia projektu ...

a)
výskumné a vývojové činnosti,
b)
demonštračné činnosti,
c)
školenia a kurzy,
d)
spoluprácu, organizačné a administratívne zabezpečenie projektu,
e)
ďalšie špecifické činnosti.
(2)

Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú na

a)
priame náklady,
b)
nepriame náklady.
(3)

Priame náklady na riešenie projektu sú náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich ...

a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu vrátane ...
b)
náklady na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa ...
c)
náklady na materiál, energie, vodné, stočné a komunikácie priamo súvisiace s riešením projektu,
d)
náklady na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami alebo právnickými ...
e)
náklady spojené so zverejnením výsledkov projektu v Slovenskej republike alebo v zahraničí a náklady ...
f)
náklady na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy a zhodnotenie prístrojového vybavenia využívaného ...
(4)

Nepriame náklady na riešenie projektu sú náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ...

a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov vrátane nákladov na poistné na zdravotné ...
b)
náklady na drobný spotrebný materiál, energie, vodné a stočné a komunikácie,
c)
odpisy majetku príjemcu a spolupríjemcov v nadväznosti na jeho využívanie.
(5)

Poskytovateľ určí druhy činností podľa odseku 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať ...

(6)

Poskytovateľ môže určiť obmedzenia týkajúce sa nákladov na jednotlivé druhy činností podľa odseku 1 ...

(7)

Žiadateľ o finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja sa môže uchádzať o financovanie ...

(8)

Náklady spolupríjemcu na riešenie časti projektu výskumu a vývoja sa nepovažujú za náklady na služby ...

(9)

Oprávnené náklady na riešenie projektu sú náklady určené žiadateľom v žiadosti predloženej v rámci verejnej ...

(10)

Náklady na propagáciu, marketing, predaj a distribúciu výrobkov, úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky ...

§ 18
Predkladanie žiadosti
(1)

O získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu sa uchádza žiadateľ predložením žiadosti na ...

(2)

Verejná výzva obsahuje najmä

a)
zámery a ciele programu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje, a priority programu, ak sú určené poskytovateľom, ...
b)
druhy činností podľa § 17 ods. 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky, ...
c)
obmedzenia týkajúce sa nákladov na riešenie projektu podľa § 17 ods. 6,
d)
celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci príslušnej verejnej výzvy, ...
e)
predpokladanú dobu riešenia projektov, ktorých sa verejná výzva dotýka,
f)
požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti zodpovedného riešiteľa projektu a ďalších riešiteľov, ...
g)
požiadavky na preukázanie infraštruktúry potrebnej na riešenie projektu,
h)
technické a formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať,
i)
kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
j)
dátum vyhlásenia verejnej výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti; najneskorší dátum ...
k)
dátum a spôsob zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach,
l)
dátum a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu.
(3)

Poskytovateľ potvrdí žiadateľovi registráciu žiadosti najneskôr do 14 dní po prijatí žiadosti.

(4)

Poskytovateľ zverejní rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 písm. k) najneskôr do šiestich mesiacov ...

(5)

Ďalšie podrobnosti o výzve vrátane formy žiadosti určuje poskytovateľ.

§ 19
Posudzovanie žiadosti
(1)

Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska ...

(2)

Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa ustanovených kritérií podľa § ...

(3)

Poskytovateľ zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej dva posudky vypracované ...

(4)

Odborný orgán vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví poradie ...

(5)

Návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov spolu s hodnotiacimi správami ku všetkým hodnoteným ...

(6)

Ak orgán poskytovateľa podľa odseku 5 rozhodne v rozpore s návrhom odborného orgánu, svoje rozhodnutie ...

(7)

Na rozhodnutie poskytovateľa o poskytnutí finančných prostriedkov pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov ...

(8)

Poskytovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti. V oznámení ho informuje aj o obsahu hodnotiacej ...

(9)

Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok alebo rozhodnutie ...

§ 20
Poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektu
(1)

Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje poskytovateľ príjemcovi na základe písomnej zmluvy ...

(2)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov obsahuje

a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo adresa, u právnických osôb ...
b)
bankové spojenie a číslo účtu,
c)
účel, druh, sumu a dobu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
d)
podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
práva k výsledku riešenia projektu,
g)
práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí prostriedkov,
j)
ďalšie údaje určené poskytovateľom.
(3)

Ak príjemca neplní podmienky zmluvy o poskytnutí prostriedkov, poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu ...

(4)

Poskytovateľ môže použiť na činnosti súvisiace so zabezpečením poskytovania finančných prostriedkov ...

(5)

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní na svojej internetovej stránke ...

(6)

Poskytovateľ predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky správy a informácie týkajúce sa štátnej ...

§ 21
Práva k výsledku riešenia projektu
(1)

Príjemca je povinný zabezpečiť ochranu výsledku riešenia projektu podľa osobitného predpisu32) a môže ...

(2)

Vlastníkom hnuteľných vecí a nehnuteľností obstaraných z finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie ...

(3)

Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité len finančné prostriedky zo štátneho ...

(4)

Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité finančné prostriedky viacerých ...

Národný program rozvoja vedy a techniky, štátny program výskumu a vývoja a štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
§ 22
Národný program rozvoja vedy a techniky
(1)

Národný program rozvoja vedy a techniky sa vypracúva najmenej na tri rozpočtové roky.33) Návrh národného ...

(2)

V rámci národného programu rozvoja vedy a techniky sa v štátnom rozpočte rozpočtujú finančné prostriedky ...

§ 23
Štátny program výskumu a vývoja
(1)

Štátny program výskumu a vývoja rieši kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti. Štátny ...

(2)

Štátne programy výskumu a vývoja schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po predchádzajúcej verejnej ...

(3)

Ministerstvo školstva vypracúva návrhy štátnych programov výskumu a vývoja v spolupráci s ústrednými ...

a)
názov, zámery, ciele a stručnú anotáciu,
b)
merateľné ukazovatele, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť (ďalej len „merateľný ukazovateľ“), ...
c)
dobu riešenia a celkové náklady na riešenie.
(4)

Štátny program výskumu a vývoja sa v závislosti od jeho charakteru, rozsahu a navrhovaných celkových ...

(5)

Ministerstvo školstva po schválení štátneho programu výskumu a vývoja vládou zriaďuje pre štátny program ...

(6)

Finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja v rámci štátneho programu poskytuje ministerstvo ...

(7)

Rada štátneho programu pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci ...

(8)

Vyhlasovanie verejnej výzvy, prijímanie žiadostí a registráciu projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych ...

(9)

Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov každoročne vypracúva súhrnnú správu o ...

§ 24
Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)

Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou riešenia rozvojových projektov ...

a)
modernizácie a skvalitňovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
b)
zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov uskutočňujúcich výskum a vývoj a efektívnosti ich využitia ...
c)
podpory mobilít zamestnancov štátneho sektora a sektora vysokých škôl a študentov dennej formy tretieho ...
d)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj s cieľom vytvárania medzinárodne akceptovaných ...
e)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj, výrobných podnikov, podnikov služieb ...
f)
podpory a rozvoja činnosti inštitúcií podporujúcich medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu,
g)
propagácie výsledkov vedy a techniky a zvyšovania záujmu mládeže o výskum a vývoj.
(2)

Na prípravu návrhov štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, posudzovanie a schvaľovanie ...

(3)

Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja ...

§ 25
Rada štátneho programu
(1)

Rada štátneho programu je odborný orgán zriadený na riadenie uskutočňovania štátneho programu výskumu ...

(2)

Rada štátneho programu v rozsahu svojej pôsobnosti posudzuje a schvaľuje žiadosti o poskytnutie finančných ...

(3)

Radu štátneho programu tvoria

a)
významní odborníci z príslušnej oblasti vedy a techniky,
b)
zástupcovia podnikateľskej sféry príslušného zamerania,
c)
zástupca ministerstva školstva.
(4)

Rada štátneho programu má najmenej 15 členov, z ktorých, ak ide o štátny program výskumu a vývoja, najmenej ...

(5)

Funkčné obdobie členov rady štátneho programu je štvorročné. Ak je doba riešenia štátneho programu kratšia ...

(6)

Na čele rady štátneho programu je predseda rady štátneho programu, ktorého zo svojich členov volí a ...

(7)

Rada štátneho programu môže zriaďovať na odbornú prípravu svojich rokovaní pracovné skupiny. Predsedu ...

(8)

Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a činnosti rady štátneho programu a jej pracovných skupín upravuje ...

§ 26
Informačné zabezpečenie výskumu a vývoja
(1)

Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné ...

(2)

Informačný systém obsahuje

a)
informácie o verejných výzvach na riešenie projektov podľa § 18 ods. 1,
b)
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, o projektoch riešených v rámci štátnych ...
c)
informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa doterajších predpisov,35) ...
d)
informácie o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti ...
e)
súhrnné správy podľa § 23 ods. 9 a § 24 ods. 3,
f)
ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.
(3)

Správcom informačného systému je ministerstvo školstva, ktoré zodpovedá za tvorbu informačného systému, ...

(4)

Poskytovatelia, správcovia rozpočtových kapitol a fyzické osoby a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté ...

(5)

Podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj podrobnosti o prevádzkovaní ...

§ 27
Spoločné ustanovenia
(1)

Člen predsedníctva agentúry, člen rady agentúry, člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny ...

(2)

Zoznam členov predsedníctva agentúry, členov rady agentúry, členov rady štátneho programu, členov pracovnej ...

(3)

Členstvo v predsedníctve agentúry, v rade agentúry, v rade štátneho programu, v pracovnej skupine rady ...

(4)

Poskytovateľ je povinný každoročne vykonávať kontrolu plnenia cieľov projektov, na ktorých riešenie ...

(5)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.37) ...

§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)

Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov Rady pre vedu a techniku do 1. septembra 2005.

(2)

Agentúra je právnym nástupcom Agentúry na podporu vedy a techniky zriadenej podľa doterajších predpisov.38) ...

(3)

Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov predsedníctva agentúry do 1. októbra 2005. Minister ...

(4)

Do vymenovania riaditeľa agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. a) plní funkciu štatutárneho orgánu agentúry ...

(5)

Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja ...

(6)

Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja ...

(7)

Povinnosti, úlohy a záväzky zo zmlúv administrátorov štátnych programov a administrátorov podprogramov ...

(8)

Funkčné obdobie predsedu a členov rád štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) ...

(9)

Povinnosti a úlohy rád podprogramov štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) prechádzajú ...

§ 29
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. z.,

2.

zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.,

3.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192/2003 Z. z. o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho ...

4.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 5. augusta 2003 č. 1055/2003-11 o odboroch výskumu ...

5.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, ktorým sa upravujú ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 2 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a Rada vlády Slovenskej republiky ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
 • 4)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 5)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 8)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 ...
 • 11)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 13)  § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 107 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 8 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 2 a § 9 ods. 4 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 16)  § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 17)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. ...
 • 21)  § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 133/2002 Z. z.
 • 22)  § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 ...
 • 23)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 25)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 26)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 226 Zákonníka práce.
 • 29)  § 23 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004, nariadenie ...
 • 31)  § 23 ods. 5 až 7 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 33)  § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. ...
 • 36)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 203/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2002 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 40)  § 15 zákona č. 132/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore