Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68580
Dôvodové správy: 1770
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.12.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 17/2018 účinný od 01.09.2018


Platnosť od: 30.01.2018
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 17/2018 účinný od 01.09.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/2018 s účinnosťou od 01.09.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
podmienky zaobchádzania s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami,
b)
podmienky schválenia uvádzania veterinárnych prípravkov a oznámenia uvádzania veterinárnych technických ...
c)
podmienky klinického hodnotenia veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky (ďalej ...
d)
práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb pri zaobchádzaní ...
e)
pôsobnosť Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav“) ...
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
chovateľom vlastník zvieraťa alebo iný držiteľ zvieraťa,
b)
veterinárnym prípravkom hromadne vyrábaný liečebno-ochranný prípravok, ktorý je určený len ...
c)
veterinárnou technickou pomôckou zariadenie, prístroj, materiál, iný predmet alebo výrobok vrátane ...
d)
uvádzaním na trh sprístupnenie veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky ...
e)
implantovateľnou veterinárnou technickou pomôckou predmet určený na implantovanie vcelku alebo ...
f)
vnútorným obalom obal, ktorý je v bezprostrednom kontakte s veterinárnym prípravkom,
g)
vonkajším obalom obal, do ktorého sa vkladá vnútorný obal,
h)
označením obalu informácia uvedená na vnútornom obale alebo vonkajšom obale,
i)
informáciou pre používateľa písomný súhrn údajov uvedených v prílohe č. 1 určený pre používateľa ...
j)
návod na použitie písomný súhrn údajov uvedených v prílohe č. 1 určený pre používateľa ...
k)
nežiaducim účinkom nepriaznivá zmena zdravotného stavu zvieraťa, ktorá môže byť spôsobená ...
l)
distribúciou obstarávanie veterinárnych prípravkov alebo veterinárnych technických pomôcok od ...
m)
zaobchádzaním s veterinárnym prípravkom alebo veterinárnou technickou pomôckou ich výroba, uvádzanie ...
Požiadavky na zaobchádzanie s veterinárnym prípravkom a veterinárnou technickou pomôckou
§ 3
Všeobecné požiadavky
(1)

Vyrábať, uvádzať na trh a používať pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti možno len

a)
veterinárny prípravok, ktorý je schválený podľa § 6, zapísaný do zoznamu schválených veterinárnych ...
b)
veterinárnu technickú pomôcku, ktorej uvádzanie na trh bolo oznámené ústavu, je zapísaná do ...
(2)

Na vedecké a výskumné účely a na účely štátneho dozoru možno použiť aj veterinárny prípravok ...

(3)

Pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti možno používať aj zdravotnícku pomôcku určenú ...

(4)

Veterinárny lekár môže pri ohrození života alebo zdravia zvieraťa použiť pri poskytovaní veterinárnej ...

a)
nemožno použiť veterinárnu technickú pomôcku, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ...
b)
písomne oboznámi chovateľa s možnými rizikami takého použitia veterinárnej technickej pomôcky ...
(5)

Ak veterinárny lekár použije veterinárnu technickú pomôcku podľa odseku 4, je povinný oznámiť ...

§ 4
Požiadavky na veterinárny prípravok
(1)

Veterinárny prípravok musí obsahovať látky, ktoré majú účinok uvedený v označení obalu alebo ...

(2)

Veterinárny prípravok

a)
nesmie obsahovať farmakologicky účinné látky, ak je určený pre zvieratá používané na produkciu ...
b)
nesmie obsahovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť prípravku,5)
c)
musí spĺňať požiadavky na jeho mikrobiologické, fyzikálne a chemické vlastnosti uvedené v Európskom ...
d)
ak je to možné, musí spĺňať požiadavky liekopisnej čistoty alebo požiadavky liekopisnej čistoty ...
(3)

Ak sa veterinárny prípravok vyrába vo farmaceutickej prevádzke určenej na výrobu veterinárnych ...

§ 5
Osoby oprávnené na distribúciu veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky

Distribúciu veterinárnych prípravkov alebo veterinárnych technických pomôcok môže vykonávať ...

a)
výrobca veterinárnych prípravkov alebo veterinárnych technických pomôcok (ďalej len „výrobca“), ...
b)
špecializovaná predajňa potrieb pre spoločenské zvieratá,
c)
lekáreň,
d)
veterinárny lekár,
e)
veľkodistribútor.7)
§ 6
Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku
(1)

Veterinárny prípravok možno uviesť na trh v Slovenskej republike, len ak ho schváli ústav.

(2)

O schválenie veterinárneho prípravku môže požiadať výrobca alebo iná fyzická osoba – podnikateľ ...

(3)

Žiadosť o schválenie prípravku obsahuje

a)
názov, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom o schválenie ...
b)
identifikačné údaje o výrobcovi veterinárneho prípravku v rozsahu podľa písmena a),
c)
adresu prevádzky, kde sa vyrába veterinárny prípravok,
d)
názov veterinárneho prípravku, veľkosť balenia a druh obalu,
e)
kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie veterinárneho prípravku vrátane pomocných látok, ...
f)
schému technologického postupu výroby a balenia,
g)
popis vzhľadu veterinárneho prípravku, kontrolné metódy používané na kontrolu fyzikálnych požiadaviek, ...
h)
oblasť použitia veterinárneho prípravku podľa klasifikácie veterinárnych prípravkov uvedenej ...
i)
spôsob použitia veterinárneho prípravku,
j)
spôsob nakladania s nepoužitým veterinárnym prípravkom a obalom,
k)
druh a kategória zvierat, ktorým je veterinárny prípravok určený,
l)
dobu použiteľnosti a spôsob uchovávania veterinárneho prípravku,
m)
zoznam členských štátov, zmluvných štátov alebo Turecka, v ktorých je veterinárny prípravok ...
n)
doklad o tom, že látky použité pri výrobe veterinárneho prípravku zodpovedajú kvalite uvedenej ...
o)
doklad o zaplatení správneho poplatku.8)
(4)

Prílohou k žiadosti o schválenie prípravku je

a)
informácia pre používateľa,
b)
označenie obalu, ktoré obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe č. 3, alebo označenie vnútorného ...
c)
dokumentácia veterinárneho prípravku, ktorej obsah je uvedený v prílohe č. 4.
(5)

Ak žiadateľ o schválenie prípravku žiada o schválenie veterinárneho prípravku, ktorý je vyrobený ...

a)
výsledky klinického hodnotenia,
b)
doklad, ktorý oprávňuje žiadateľa o schválenie prípravku uvádzať veterinárny prípravok na ...
(6)

Žiadateľ o schválenie prípravku predkladá so žiadosťou o schválenie prípravku tri vzorky veterinárneho ...

(7)

Žiadateľ o schválenie prípravku môže požiadať o schválenie rôznych veľkostí balenia veterinárneho ...

(8)

Ústav môže vyzvať žiadateľa o schválenie prípravku na predloženie údajov týkajúcich sa bezpečnosti ...

(9)

Informácia pre používateľa a označenie obalu sa uvádzajú v štátnom jazyku.

(10)

Žiadateľ o schválenie prípravku zodpovedá za správnosť predložených údajov.

§ 7
Posúdenie žiadosti o schválenie prípravku a rozhodnutie o schválení veterinárneho prípravku
(1)

Ústav rozhodne o žiadosti o schválenie prípravku do 90 dní, alebo do 60 dní, ak ide o žiadosť ...

(2)

Ústav posúdi žiadosť o schválenie prípravku z hľadiska bezpečnosti, účinnosti, zloženia, ...

(3)

Ústav rozhodne o schválení veterinárneho prípravku, ak po posúdení žiadosti o schválenie prípravku ...

(4)

Súčasťou rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku podľa odseku 3 je informácia pre používateľa ...

(5)

Ústav v rozhodnutí o schválení veterinárneho prípravku pridelí veterinárnemu prípravku schvaľovacie ...

(6)

Rozhodnutie o schválení veterinárneho prípravku je platné päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. ...

(7)

Ústav zamietne žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku, ak veterinárny prípravok nespĺňa ...

§ 8
Predĺženie a zmena podmienok schválenia veterinárneho prípravku
(1)

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku môže požiadať ústav o predĺženie ...

(2)

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku môže vykonať zmenu údajov a skutočností ...

(3)

Ak ústav na základe žiadosti podľa odseku 2 zistí, že v dôsledku zmeny údajov a skutočností ...

(4)

Ústav rozhodne o žiadostiach podľa odsekov 1 a 2 do 60 dní. Na konanie o žiadostiach podľa odsekov ...

§ 9
Pozastavenie oprávnenia na uvádzanie veterinárneho prípravku na trh, zákaz uvádzania veterinárneho ...
(1)

Ústav rozhodne o pozastavení oprávnenia na uvádzanie veterinárneho prípravku na trh najviac na ...

(2)

Ústav zakáže držiteľovi rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku uvádzanie veterinárneho ...

a)
veterinárny prípravok má nežiaduci účinok, ktorý nebol známy v čase posudzovania žiadosti ...
b)
držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku v priebehu dvoch rokov od predchádzajúceho ...
(3)

Ústav zakáže držiteľovi rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku uvádzanie veterinárneho ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. a) nemá odkladný účinok.

(5)

Ústav rozhodne o zrušení rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku, odníme veterinárnemu ...

a)
o to požiada,
b)
znova poruší rovnakú povinnosť, za ktorú mu bola uložená pokuta podľa § 28 ods. 5, alebo
c)
v rozpore s opatrením uloženým podľa § 25 ods. 2 uvádza na trh veterinárny prípravok, na ktorý ...
§ 10
Povinnosti držiteľa rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku
(1)

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku je povinný

a)
dbať o to, aby vlastnosti veterinárneho prípravku zodpovedali dokumentácii schváleného veterinárneho ...
b)
uvádzať údaje uvedené v informácii pre používateľa a označení obalu čitateľným spôsobom, ...
c)
priložiť k veterinárnemu prípravku schválenú informáciu pre používateľa v štátnom jazyku, ...
d)
poskytovať ústavu na požiadanie vzorky schváleného veterinárneho prípravku,
e)
nahlásiť ústavu výskyt závažného nežiaduceho účinku veterinárneho prípravku,
f)
nahlásiť ústavu nedostatok v kvalite veterinárneho prípravku,
g)
predložiť ústavu na požiadanie dokumentáciu o bezpečnosti a účinnosti veterinárneho prípravku, ...
h)
distribuovať veterinárny prípravok len prostredníctvom osôb uvedených v § 5,
i)
viesť po dobu piatich rokov dokumentáciu o objednávkach, nákupe a predaji veterinárnych prípravkov ...
(2)

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku je povinný bezodkladne ústavu oznámiť ...

a)
zmenu údajov podľa § 6 ods. 3 písm. a) až c),
b)
vznik, zmenu alebo zánik povolenia na výrobu veterinárneho prípravku vydaného v členskom štáte, ...
(3)

Držiteľ rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku zodpovedá za zabezpečenie stálej kvality ...

(4)

Veterinárny prípravok môže byť predmetom reklamy len v súlade so schválenou informáciou pre ...

§ 11
Povolenie na výrobu veterinárneho prípravku
(1)

Veterinárny prípravok, ktorého výroba a uvádzanie na trh nie je schválené v členskom štáte, ...

(2)

O povolenie na výrobu veterinárneho prípravku môže požiadať fyzická osoba – podnikateľ alebo ...

(3)

Žiadosť o povolenie na výrobu obsahuje

a)
názov, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom o povolenie ...
b)
adresu miesta výroby veterinárneho prípravku,
c)
druh a rozsah výroby veterinárneho prípravku, názov a typ veterinárneho prípravku podľa klasifikácie ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za výrobu veterinárneho prípravku,
e)
zoznam veterinárnych prípravkov, ktorých sa žiadosť o povolenie na výrobu týka, s uvedením ich ...
f)
metódy kontroly fyzikálnych požiadaviek a chemických požiadaviek, mikrobiologickej čistoty a vlastností ...
g)
dátum začatia výroby veterinárneho prípravku,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.8)
(4)

Prílohou k žiadosti o povolenie na výrobu je

a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace alebo výpis ...
b)
plán výrobných a skladovacích priestorov s ich jednoznačnou identifikáciou a s uvedením činností, ...
c)
doklad o tom, že látky použité pri výrobe veterinárneho prípravku zodpovedajú kvalite uvedenej ...
d)
doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa o povolenie na výrobu užívať priestory, v ktorých ...
§ 12
Posúdenie žiadosti o povolenie na výrobu a rozhodnutie o povolení na výrobu veterinárneho prípravku ...
(1)

Ústav rozhodne o povolení na výrobu do 90 dní.

(2)

Ústav posúdi žiadosť o povolenie na výrobu z hľadiska bezpečnosti, účinnosti, kvality, zloženia, ...

(3)

Ústav rozhodne o povolení na výrobu veterinárneho prípravku, ak je preukázaná účinnosť veterinárneho ...

(4)

Súčasťou rozhodnutia o povolení na výrobu veterinárneho prípravku podľa odseku 3 je názov, ...

(5)

Ústav pridelí žiadateľovi o povolenie na výrobu schvaľovacie číslo a do troch dní odo dňa ...

(6)

Ústav zamietne žiadosť o povolenie na výrobu, ak nie sú splnené požiadavky na výrobu veterinárneho ...

§ 13
Zmena podmienok povolenia na výrobu
(1)

Držiteľ rozhodnutia o povolení na výrobu veterinárneho prípravku môže vykonať zmenu údajov ...

(2)

Držiteľ rozhodnutia o povolení na výrobu predkladá so žiadosťou podľa odseku 1 tri vzorky veterinárneho ...

(3)

Ak ústav na základe žiadosti podľa odseku 1 zistí, že v dôsledku zmeny údajov a skutočností ...

(4)

Ústav rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní. Na konanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane ...

§ 14
Pozastavenie oprávnenia na výrobu veterinárneho prípravku, zrušenie povolenia na výrobu a zákaz ...
(1)

Ústav pozastaví držiteľovi rozhodnutia o povolení na výrobu jeho oprávnenie na výrobu veterinárneho ...

(2)

Ústav zakáže držiteľovi rozhodnutia o povolení na výrobu vyrábať veterinárny prípravok

a)
ak veterinárny prípravok má nežiaduci účinok, ktorý nebol známy v čase posudzovania žiadosti ...
b)
až do rozhodnutia podľa § 13, ak držiteľ rozhodnutia o povolení na výrobu veterinárneho prípravku ...
(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zákaze výroby veterinárneho prípravku podľa odseku 2 písm. a) nemá ...

(4)

Ústav rozhodne o zrušení rozhodnutia o povolení na výrobu veterinárneho prípravku, odníme výrobcovi ...

a)
o to požiada,
b)
znova poruší rovnakú povinnosť, za ktorú mu bola uložená pokuta podľa § 28 ods. 5,
c)
v rozpore s opatrením uloženým podľa § 25 ods. 2 vyrába veterinárny prípravok, ktorého sa týka ...
§ 15
Povinnosti výrobcu veterinárnych prípravkov
(1)

Výrobca veterinárneho prípravku je povinný

a)
vyrábať veterinárny prípravok v súlade s rozhodnutím o povolení na výrobu veterinárneho prípravku, ...
b)
kontrolovať plnenie povinnosti podľa písmena a),
c)
zaviesť na účely plnenia povinnosti podľa písmena a) systém zabezpečovania kvality alebo systém ...
d)
vypracovať technickú
1.
predpisovú dokumentáciu vrátane špecifikácií a bezpečnostných údajov surovín a hotového veterinárneho ...
2.
záznamovú dokumentáciu celého procesu výroby, plnenia do vonkajšieho obalu a vnútorného obalu ...
e)
bezodkladne oznámiť ústavu zmenu údajov a skutočností uvedených v § 11 ods. 3 písm. a), b), ...
f)
viesť po dobu piatich rokov dokumentáciu o objednávkach, nákupe alebo predaji veterinárnych prípravkov ...
(2)

Výrobca veterinárneho prípravku zodpovedá za výrobu a za zabezpečenie stálej kvality veterinárneho ...

§ 16
Oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh
(1)

Veterinárnu technickú pomôcku možno uviesť na trh v Slovenskej republike po oznámení uvedenia ...

a)
diagnostickú,
b)
anestetickú,
c)
respiračnú,
d)
implantabilnú,
e)
využívajúcu ionizujúce žiarenie,
f)
identifikačnú alebo
g)
ktorou je náhrada anatomickej štruktúry zvieraťa.
(2)

Oznámenie podáva ústavu výrobca veterinárnej technickej pomôcky alebo iná fyzická osoba – ...

(3)

Oznámenie obsahuje

a)
názov, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak osobou, ktorá podáva oznámenie, ...
b)
identifikačné údaje výrobcu veterinárnej technickej pomôcky v rozsahu podľa písmena a),
c)
adresu prevádzky, kde sa vyrába veterinárna technická pomôcka,
d)
názov, typ, veľkosť balenia a typ obalu veterinárnej technickej pomôcky,
e)
popis a zloženie veterinárnej technickej pomôcky,
f)
účel a spôsob použitia veterinárnej technickej pomôcky,
g)
druh a kategória zvierat, ktorým je veterinárna technická pomôcka určená,
h)
dobu použiteľnosti a spôsob uchovávania veterinárnej technickej pomôcky,
i)
spôsob nakladania s nepoužitou veterinárnou technickou pomôckou a jej obalom,
j)
stručnú charakteristiku veterinárnej technickej pomôcky, ktorá preukazuje vhodnosť pre použitie ...
k)
dátum a spôsob uvedenia veterinárnej technickej pomôcky na trh, ak už bola uvedená na trh v členskom ...
(4)

Prílohou k oznámeniu je

a)
návod na použitie veterinárnej technickej pomôcky,
b)
označenie obalu, ktoré obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe č. 3, alebo označenie vnútorného ...
c)
písomné vyhlásenie o zhode,
d)
certifikát o zhode s medzinárodnou normou,2) ak ide o schvaľovanie mikročipov,
e)
doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu, zmluvného štátu alebo Turecka preukazujúci ...
f)
dokumentáciu klinického hodnotenia.
(5)

Návod na použitie veterinárnej technickej pomôcky a označenie obalu sa uvádza v štátnom jazyku. ...

(6)

Osoba, ktorá podáva oznámenie, zodpovedá za správnosť predložených údajov.

(7)

Ústav do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodne o pridelení čísla veterinárnej technickej pomôcke ...

§ 17
Zákaz uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh
(1)

Ústav zakáže osobe, ktorá uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh, uvádzanie veterinárnej ...

a)
veterinárna technická pomôcka má nežiaduci účinok alebo nedostatok kvality, ktorý nebol známy ...
b)
osoba, ktorá uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh, do dvoch rokov od upozornenia ústavu ...
c)
znova poruší rovnakú povinnosť, za ktorú jej bola uložená pokuta podľa § 28 ods. 5, alebo
d)
v rozpore s opatrením uloženým podľa § 25 ods. 2 uvádza na trh veterinárnu technickú pomôcku, ...
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) nemá odkladný účinok.

(3)

Ak ústav rozhodne o zákaze uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na trh, odoberie veterinárnej ...

§ 18
Povinnosti pri uvádzaní veterinárnej technickej pomôcky na trh
(1)

Ten, kto uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh, je povinný

a)
dbať na to, aby vlastnosti veterinárnej technickej pomôcky zodpovedali dokumentácii veterinárnej ...
b)
priložiť k veterinárnej technickej pomôcke návod na použitie v štátnom jazyku, ak údaje, ktoré ...
c)
údaje uvedené v návode na použitie a v označení obalu uvádzať čitateľným spôsobom,
d)
poskytovať ústavu na jeho požiadanie vzorku veterinárnej technickej pomôcky,
e)
nahlásiť ústavu výskyt nežiaduceho účinku veterinárnej technickej pomôcky,
f)
nahlásiť ústavu nedostatok kvality veterinárnej technickej pomôcky,
g)
predložiť ústavu na požiadanie dokumentáciu o bezpečnosti a účinnosti veterinárnej technickej ...
h)
zabezpečiť, ak sa používajú mikročipy, aby mali pridelené identifikačné kódy,
i)
distribuovať veterinárne technické pomôcky pri uvádzaní na trh len prostredníctvom osôb podľa ...
j)
viesť po dobu piatich rokov dokumentáciu o objednávkach, nákupe alebo predaji veterinárnych technických ...
(2)

Ten, kto uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh, je povinný bezodkladne ústavu oznámiť

a)
zmenu údajov podľa § 16 ods. 3 písm. a) až c) a j) a § 16 ods. 4 písm. c),
b)
zmenu alebo zákaz oprávnenia na uvádzanie veterinárnej technickej pomôcky na trh v členskom štáte, ...
(3)

Ten, kto uvádza veterinárnu technickú pomôcku na trh, zodpovedá za zabezpečenie stálej kvality ...

(4)

Veterinárna technická pomôcka môže byť predmetom reklamy len v súlade s návodom na použitie ...

§ 19
Povinnosti pri zaobchádzaní s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami

Osoba, ktorá zaobchádza s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami je ...

a)
dodržiavať pokyny na zaobchádzanie s veterinárnym prípravkom a veterinárnou technickou pomôckou, ...
b)
ohlásiť ústavu nežiaduci účinok veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky.
§ 20
Klinické hodnotenie veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky
(1)

Klinickým hodnotením sa overuje, či je veterinárny prípravok, alebo veterinárna technická pomôcka ...

(2)

Klinické hodnotenie sa vykonáva na základe projektu klinického hodnotenia. Projekt klinického hodnotenia ...

a)
obsahuje informácie o dôvodoch, účele a riadení klinického hodnotenia,
b)
musí vychádzať z najnovších vedecko-technických poznatkov,
c)
musí byť vytvorený tak, aby umožňoval potvrdenie alebo vyvrátenie údajov o bezpečnosti a účinnosti ...
d)
obsahuje protokol klinického skúšania vypracovaný podľa osobitného predpisu.10)
(3)

Klinickému hodnoteniu predchádza klinické skúšanie. Klinické skúšanie možno vykonať, len ak ...

a)
predvídateľné riziká neprevyšujú očakávaný prínos klinického skúšania,
b)
chovateľ zvieraťa dal písomný súhlas na použitie zvieraťa na účely klinického skúšania,
c)
osoba zodpovedná za klinické skúšanie (ďalej len „zadávateľ“) zabezpečí, aby sa klinické ...
d)
zadávateľ a skúšajúci uzavreli písomnú dohodu o zodpovednosti pri výkone klinického skúšania ...
(4)

Zadávateľ môže začať klinické skúšanie, len ak klinické skúšanie schváli ústav. Zadávateľ ...

a)
identifikačné údaje zadávateľa
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je zadávateľom fyzická osoba,
2.
meno, priezvisko, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je zadávateľom ...
3.
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu štatutárneho ...
b)
názov veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky, ktorá je predmetom klinického ...
c)
identifikačné údaje výrobcu veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky
1.
meno, priezvisko, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je výrobcom fyzická ...
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je výrobcom právnická osoba,
d)
dávkovanie, spôsob podania, dĺžku podávania, čas použiteľnosti a skladovacie podmienky veterinárneho ...
e)
dôvod a cieľ klinického skúšania, terapeutickú oblasť, typ klinického skúšania a druh zvieraťa ...
f)
názov a adresu zariadenia, v ktorom sa klinické skúšanie vykonáva,
g)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu skúšajúceho,
h)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov a sídlo chovateľa zvieraťa použitého pri ...
i)
projekt klinického hodnotenia a písomné vyhlásenie zadávateľa o splnení podmienok podľa odseku ...
(5)

Ústav zamietne schválenie klinického skúšania, ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 2 a ...

(6)

Ak klinické skúšanie prestane plniť podmienky podľa odsekov 2 a 3, ústav pozastaví klinické ...

(7)

Zadávateľ je povinný bezodkladne oznámiť ústavu skončenie klinického skúšania; ak ide o predčasné ...

(8)

Zadávateľ zodpovedá za organizáciu, riadenie, kontrolu a financovanie klinického skúšania a za ...

§ 21
Dokumentácia klinického hodnotenia

Plánovanie, priebeh a výsledky klinického hodnotenia musia byť dokumentované. Dokumentáciu klinického ...

a)
pred začatím klinického hodnotenia tvorí
1.
súbor dostupných informácií o veterinárnom prípravku, ktoré sú známe pred začatím klinického ...
2.
projekt klinického hodnotenia,
3.
údaje o veterinárnom prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcke, ktoré majú byť klinicky ...
4.
písomný súhlas chovateľa zvieraťa na použitie zvieraťa na účely klinického skúšania,
5.
dohoda o zodpovednosti pri výkone klinického skúšania a poistnú zmluvu pre prípad škody na zdraví ...
6.
doklad o náhrade škody, ak došlo pri klinickom skúšaní ku škode na zdraví zvieraťa použitého ...
b)
v priebehu klinického hodnotenia tvoria záznamy o jednotlivých činnostiach uskutočňovaných podľa ...
c)
po skončení klinického hodnotenia tvorí záverečná správa o klinickom hodnotení (ďalej len ...
§ 22
Záverečná správa

Záverečnú správu vyhotovuje zadávateľ. Záverečná správa obsahuje

a)
identifikačné údaje zadávateľa podľa § 20 ods. 4 písm. a) a skúšajúceho podľa § 20 ods. ...
b)
názov klinicky hodnoteného veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky,
c)
zistené nežiaduce účinky,
d)
dokumentáciu monitorovania vitálnych funkcií zvieraťa,
e)
výsledky laboratórneho skúšania,
f)
zhodnotenie a výsledok klinického skúšania vo vzťahu k cieľu projektu klinického hodnotenia,
g)
výsledok klinického hodnotenia,
h)
posúdenie bezpečnosti veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky z hľadiska ...
i)
dátum začatia a skončenia klinického skúšania a klinického hodnotenia a dátum vyhotovenia záverečnej ...
§ 23
Povinnosti veterinárneho lekára pri identifikácii zvierat

Súkromný veterinárny lekár a veterinárny lekár pôsobiaci v špeciálnych veterinárnych zložkách ...

§ 24
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor nad zaobchádzaním s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami ...

(2)

Ústav a regionálna správa vykonávajú štátny dozor nad činnosťou

a)
držiteľa rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku,
b)
držiteľa povolenia na výrobu veterinárneho prípravku,
c)
špecializovanej predajne potrieb pre spoločenské zvieratá, ktorá uvádza na trh veterinárny prípravok ...
d)
lekárne, ktorá uvádza na trh veterinárny prípravok alebo veterinárnu technickú pomôcku,
e)
veľkodistribútora veterinárneho prípravku a veterinárnej technickej pomôcky,
f)
osôb, ktoré zaobchádzajú s veterinárnym prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami pri ...
(3)

Zamestnanci ústavu a regionálnej správy sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení

a)
vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s veterinárnym prípravkom ...
b)
odoberať v nevyhnutnom množstve a rozsahu vzorky veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických ...
c)
vyžadovať od osôb podľa odseku 2 doklady, ústne alebo písomné vysvetlenia alebo informácie a ...
d)
vyžadovať od osôb podľa odseku 2 súčinnosť a nevyhnutnú pomoc na účely výkonu štátneho ...
(4)

Zamestnanci ústavu a regionálnej správy sú pri výkone štátneho dozoru povinní

a)
preukázať sa preukazom ústavu alebo regionálnej správy a poverením na výkon štátneho dozoru, ...
b)
viesť úradné záznamy o zisteniach, uložených opatreniach a pokutách,
c)
vydať osobe, u ktorej sa vykonal štátny dozor, kópiu úradného záznamu podľa písmena b),
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní štátneho dozoru. ...
§ 25
Pôsobnosť ústavu
(1)

Ústav

a)
rozhoduje o
1.
schválení veterinárneho prípravku,
2.
povolení výroby veterinárneho prípravku,
3.
predĺžení a zrušení rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a rozhodnutia o povolení ...
4.
schválení zmeny údajov a skutočností uvedených v § 6 ods. 3 písm. d) až l) a § 6 ods. 4 a ...
5.
pozastavení oprávnenia na uvádzanie veterinárneho prípravku na trh a pozastavení oprávnenia na ...
6.
zákaze uvádzania veterinárneho prípravku na trh, zákaze výroby veterinárneho prípravku a zákaze ...
7.
schválení a pozastavení klinického skúšania a zrušení schválenia klinického skúšania,
b)
vedie zoznam schválených veterinárnych prípravkov, zoznam výrobcov veterinárnych prípravkov a ...
c)
vykonáva štátny dozor nad zaobchádzaním s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými ...
d)
prejednáva správne delikty výrobcu veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky ...
(2)

Ak ústav zistí, že veterinárny prípravok alebo veterinárna technická pomôcka nie je bezpečná ...

(3)

Ak výrobca veterinárneho prípravku alebo osoba, ktorá je oprávnená uvádzať veterinárny prípravok ...

§ 26
Pôsobnosť regionálnej správy

Regionálna správa

a)
vykonáva štátny dozor nad zaobchádzaním s veterinárnym prípravkom a veterinárnou technickou ...
b)
vykonáva kontrolu zaznamenania údajov o identifikovanom zvierati a dodržanie termínu zápisu do ...
c)
prejednáva priestupky a ukladá za ne pokuty,
d)
prejednáva správne delikty špecializovaných predajní potrieb pre spoločenské zvieratá, lekární ...
§ 27
Priestupok
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto vyrába, uvádza na trh alebo distribuuje veterinárny prípravok alebo ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 50 eur do 500 eur a v blokovom konaní pokutu ...

(3)

Na konanie o priestupkoch podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis.12)

§ 28
Iné správne delikty
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená zaobchádzať s veterinárnym prípravkom ...

a)
uvedie na trh alebo používa pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti okrem použitia podľa § ...
b)
uvádza na trh veterinárny prípravok alebo veterinárnu technickú pomôcku, ktorej uplynula doba ...
c)
uvedie na trh alebo používa pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti okrem použitia podľa § ...
d)
uvádza na trh veterinárny prípravok alebo veterinárnu technickú pomôcku, ktorá nemá vlastnosti ...
e)
vyrába veterinárny prípravok, ktorého výroba nie je povolená,
f)
vyrába a uvádza na trh veterinárny prípravok, ktorý nie je v súlade s určeným použitím a s ...
g)
nezabezpečí, aby bola k veterinárnemu prípravku priložená informácia pre požívateľa, ak údaje, ...
h)
nezabezpečí, aby bol k veterinárnej technickej pomôcke priložený návod na použitie, ak údaje, ...
i)
neposkytne ústavu na jeho požiadanie vzorku veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej ...
j)
nenahlási ústavu výskyt nežiaduceho účinku veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej ...
k)
nenahlási ústavu nedostatok kvality veterinárneho prípravku alebo veterinárnej technickej pomôcky, ...
l)
vykoná zmenu údajov a skutočností bez predchádzajúceho schválenia ústavu podľa § 8 ods. 2 ...
m)
nedodrží pokyny na zaobchádzanie s veterinárnym prípravkom, ktoré sú uvedené v informácii pre ...
n)
distribuuje veterinárne prípravky alebo veterinárne technické pomôcky, ktoré nespĺňajú požiadavky ...
o)
nevedie po dobu piatich rokov dokumentáciu podľa § 10 ods. 1 písm. i), § 15 ods. 1 písm. f) alebo ...
p)
poruší povinnosť podľa § 10 ods. 1 písm. g), § 15 ods. 1 písm. b) až d), § 18 ods. 1 písm. ...
q)
poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 10 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. e) alebo § 18 ods. 2.
(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je oprávnená zaobchádzať s veterinárnym ...

(3)

Ústav alebo regionálna správa uloží za iný správny delikt podľa odsekov 1 a 2 pokutu vo výške ...

(4)

Ústav alebo regionálna správa pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, dobu ...

(5)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku ...

(6)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ústav alebo regionálna ...

(7)

Pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.13)

§ 30
(1)

Rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku vydané do 28. februára 2018 sa považujú za rozhodnutia ...

(2)

Rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a rozhodnutia o schválení veterinárnej zdravotníckej ...

(3)

Ten, kto vyrába veterinárny prípravok alebo uvádza veterinárny prípravok alebo veterinárnu technickú ...

§ 31

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 ...

„j) Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku36k) a oznámenie uvádzania veterinárnej technickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36k až 36ma znejú:

„36k) § 6 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018 okrem čl. I § 27 a 28, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2018 Z. z.

  ÚDAJE V INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽA VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU A V OZNAČENÍ VNÚTORNÉHOOBALU VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU, AK NEEXISTUJE VONKAJŠÍ OBALAÚDAJE V NÁVODE NA POUŽITIE VETERINÁRNEJ TECHNICKEJ POMÔCKY A V OZNAČENÍ VNÚTORNÉHOOBALU VETERINÁRNEJ TECHNICKEJ POMÔCKY, AK NEEXISTUJE VONKAJŠÍ OBAL

  1.

  Názov veterinárneho prípravku/názov veterinárnej technickej pomôcky

  2.

  Názov a adresa výrobcu veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  3.

  Názov a adresa držiteľa rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku/rozhodnutia o schválení ...

  4.

  Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  5.

  Popis veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  6.

  Druh a kategória zvierat, ktorým je určený veterinárny prípravok/veterinárna technická pomôcka ...

  7.

  Charakteristika veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  8.

  Dávkovanie a spôsob použitia veterinárneho prípravku/spôsob použitia veterinárnej technickej ...

  9.

  Kontraindikácie, ak existujú

  10.

  Nežiaduce účinky, ak existujú

  11.

  Upozornenia (napríklad v prípade gravidity, laktácie, znášky atď.)

  12.

  Ochranná lehota, ak je potrebná

  13.

  Pokyny pre prípad nežiaduceho účinku

  14.

  Veľkosť balenia a druh obalu a spôsob otvárania, ak je potrebný

  15.

  Upozornenie na spôsob uchovávania: „Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.“

  16.

  Doba použiteľnosti a dátum exspirácie

  17.

  Označenie „Len pre zvieratá“

  18.

  Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku/veterinárnej ...

  19.

  Schvaľovacie číslo veterinárneho prípravku/číslo veterinárnej technickej pomôcky

  20.

  Upozornenie: „Bez predpisu veterinárneho lekára“ alebo „Len na predpis veterinárneho lekára“ ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2018 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA VETERINÁRNYCH PRÍPRAVKOV

  1.

  Vitamínovo – minerálne prípravky

  2.

  Minerálne prípravky

  3.

  Vitamínové prípravky

  4.

  Probiotické prípravky

  5.

  Šampóny (napr. proti lupinám, na hygienické účely, kondicionéry, šampóny s herbálnym zložením ...

  6.

  Prípravky na čistenie vonkajších zvukovodov a čistenie okolia očí (roztoky, peny, gély a iné) ...

  7.

  Lubrikačné gély

  8.

  Prípravky na starostlivosť o končatiny (krémy, masti, oleje, vosky, roztoky a iné)

  9.

  Na ošetrenie a tvarovanie srsti (gély, peny a iné)

  10.

  Dezodoranty a osviežovače

  11.

  Prípravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu (krémy, gély, roztoky, aerosóly, žuvacie tablety ...

  12.

  Prípravky na ošetrenie vonkajších genitálií, detergenty (roztoky, gély, peny a iné)

  13.

  Prípravky na kúpanie (soli, tablety, oleje, gély, peny a iné)

  14.

  Mydlá na hygienické účely

  15.

  Prášky, púdre, spreje a obojky, ktoré sú ektoparazitikami a obsahujú látky rastlinného pôvodu ...

  16.

  Prípravky vo forme zábalov, obkladov (krémy, masti, emulzie, suspenzie, pasty a iné)

  17.

  Prípravky na vemená

  18.

  Dezinfekčné prípravky ako súčasť sprievodnej liečby

  19.

  Prípravky prichádzajúce do kontaktu s kožou (krémy, masti, oleje, vosky, roztoky a iné)

  20.

  Prípravky na vonkajšie použitie alebo prostredie zvierat, ktoré pomáhajú stavovcom zvyknúť si ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2018 Z. z.

  ÚDAJE V OZNAČENÍ OBALU (ETIKETE) VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU A VETERINÁRNEJ TECHNICKEJ POMÔCKY

  1.

  Názov veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  2.

  Názov a adresa výrobcu veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  3.

  Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie veterinárneho prípravku/veterinárnej technickej pomôcky

  4.

  Druh a kategória zvierat, ktorým je určený veterinárny prípravok/veterinárna technická pomôcka ...

  5.

  Dávkovanie a spôsob použitia veterinárneho prípravku/spôsob použitia veterinárnej technickej ...

  6.

  Upozornenia (napríklad v prípade gravidity, laktácie, znášky atď.)

  7.

  Doba použiteľnosti a dátum exspirácie

  8.

  Spôsob uchovávania

  9.

  Označenie „Len pre zvieratá“

  10.

  Číslo šarže

  11.

  Schvaľovacie číslo veterinárneho prípravku/číslo veterinárnej technickej pomôcky

  12.

  Upozornenie: „Bez predpisu veterinárneho lekára“ alebo „Len na predpis veterinárneho lekára“ ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 17/2018 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTÁCIE VETERINÁRNEHO PRÍPRAVKU

  Dokumentácia kvality veterinárneho prípravku

  a)

  Zloženie

  aa)

  Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie veterinárneho prípravku z hľadiska účinných zložiek ...

  ab)

  Stručný opis prípravy obalu a obsah

  b)

  Opis metód kontroly kvality a používaných východiskových materiálov výrobcu a dôkaz testovania ...

  c)

  Požiadavky na kvalitu konečného výrobku

  d)

  Stabilita

  da)

  Výsledky testu stability

  db)

  Spôsob uchovávania

  dc)

  Čas použiteľnosti

  e)

  Dokumentácia klinického hodnotenia

  f)

  Vzorka jednej šarže hotového prípravku a certifikát kvality

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych ...
 • 2)  ISO 11784 Radio frequency identification of animals – Code structure (Rádiofrekvenčná identifikácia ...
 • 3)  § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich ...
 • 5)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...
 • 6)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu ...
 • 7)  § 17 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 393/2015 Z. z.
 • 8)  Položka č. 150 písm. d) a e) prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 • 9)  § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov ...
 • 10)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 196/2012 Z. z., ...
 • 11)  § 6 ods. 2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.