Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 167/2008 účinný od 01.11.2019 do 31.07.2022

Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.11.2019
Účinnosť do: 31.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD386DS4EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 167/2008 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 313/2019

Legislatívny proces k zákonu 313/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií,

b)

práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve,

c)

evidovanie periodickej tlače,

d)

ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky,

b)

periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti,

c)

periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

(2)

Vydanie periodickej tlače je súbor rovnakých alebo iba regionálnymi časťami alebo jazykom sa odlišujúcich výtlačkov periodickej tlače.

(3)

Vydavateľ periodickej tlače je osoba, ktorá zabezpečuje vydávanie periodickej tlače na svoje náklady.

(4)

Agentúrne spravodajstvo je súbor informácií šírený tlačovou agentúrou.

(5)

Tlačová agentúra je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti.

(6)

Inzercia na účely tohto zákona je oznámenie uverejnené v periodickej tlači za odplatu alebo inú protihodnotu. Inzerciou je aj reklama podľa osobitného predpisu1) zverejnená v periodickej tlači bezodplatne.

(7)

Oznámenie v naliehavom verejnom záujme je výzva v krízovej situácii,2) dôležité oznámenie orgánu verejnej moci zverejňované z úradnej moci3) alebo neodkladné oznámenie orgánu Policajného zboru zverejňované na jeho žiadosť pri výkone činnosti podľa osobitného predpisu.4)

§ 3 - Právo na informácie

Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.5)

§ 4 - Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.

(2)

Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám;6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej tlače a zamestnanca tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre jeho zamestnávateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vydavateľovi periodickej tlače na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vydavateľom periodickej tlače, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vydavateľovi periodickej tlače.

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vydavateľa periodickej tlače v súvislosti s inzerciou alebo propagáciou podľa osobitného predpisu.7)

§ 5 - Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a za obsah agentúrneho spravodajstva zodpovedá tlačová agentúra.

(2)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za

a)

obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah,

b)

obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme.

(3)

Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení, inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.

(4)

Právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie nie sú odsekmi 2 a 3 dotknuté.

§ 6 - Povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne zverejniť oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme.

(2)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo

a)

názov periodickej tlače,

b)

názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače a označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,

c)

periodicitu vydávania periodickej tlače,

d)

údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to

1.

názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,

2.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,

3.

meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,

e)

dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,

f)

cenu výtlačku periodickej tlače,

g)

medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,8)

h)

evidenčné číslo periodickej tlače; to neplatí počas konania o zápis do zoznamu periodickej tlače (ďalej len „zoznam“) podľa § 11.

(3)

Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby agentúrne spravodajstvo bolo označené názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia.

§ 7 - Právo na opravu
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.

(2)

Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká.

(3)

Žiadosť o uverejnenie opravy musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie opravy musí byť písomný návrh znenia opravy, ktorý musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo nepravdivé skutkové tvrdenie, popis nepravdivého skutkového tvrdenia s uvedením, kde v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve sa nachádzalo, konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia.

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie opravy. Tlačová agentúra je povinná opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy.

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom o uverejnenie opravy, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením „oprava“. K uverejnenej oprave nemožno uverejniť žiadny ďalší súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak

a)

žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti podľa odseku 3,

b)

môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada,

c)

predtým, ako im bola doručená žiadosť o uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie opravy,

d)

by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.

§ 8 - Právo na odpoveď
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

(2)

Žiadosť o uverejnenie odpovede sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje skutkové tvrdenie podľa odseku 1, inak právo na odpoveď zaniká.

(3)

Žiadosť o uverejnenie odpovede musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Žiadosť o uverejnenie odpovede musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo skutkové tvrdenie podľa odseku 1, popis tohto skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, a kde sa toto skutkové tvrdenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve nachádzalo. Súčasťou žiadosti o uverejnenie odpovede musí byť písomné znenie odpovede. Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie podľa odseku 1 poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí. Odpoveď musí byť rozsahom primeraná textu, ktorého obsahom je skutkové tvrdenie podľa odseku 1 a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok.

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie odpovede. Tlačová agentúra je povinná odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede.

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť tak, ako bola napísaná žiadateľom o uverejnenie odpovede, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie a s označením „odpoveď“, ku ktorému bude pripojené meno a priezvisko alebo názov žiadateľa o uverejnenie odpovede; označenie „odpoveď“ s menom a priezviskom alebo názvom žiadateľa o uverejnenie odpovede musí byť uverejnené rovnakým písmom, akým bol uverejnený nadpis textu obsahujúceho skutkové tvrdenie. K uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak

a)

žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 3,

b)

odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede,

c)

uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,

d)

by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,

e)

by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.

§ 9 - Právo na dodatočné oznámenie
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť bezodplatne.

(2)

Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo, inak právo na dodatočné oznámenie zaniká.

(3)

Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomný návrh znenia dodatočného oznámenia, ktoré musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, popis konania s uvedením, kde sa v periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve nachádzalo skutkové tvrdenie o tomto konaní, konštatovanie, že konanie sa právoplatne skončilo a uvedenie konečného výsledku konania.

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný dodatočné oznámenie uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia. Tlačová agentúra je povinná dodatočné oznámenie uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia.

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť tak, ako bolo navrhnuté alebo dohodnuté so žiadateľom o uverejnenie dodatočného oznámenia, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, ako bolo uverejnené skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe a s označením „dodatočné oznámenie“. K uverejnenému dodatočnému oznámeniu nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva.

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť dodatočné oznámenie, ak

a)

žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia nemá náležitosti podľa odseku 3,

b)

uverejnili oznámenie o konečnom výsledku konania pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie dodatočného oznámenia,

c)

by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,

d)

by uverejnenie dodatočného oznámenia bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.

§ 10 - Spoločné ustanovenia k právu na opravu, k právu na odpoveď a k právu na dodatočné oznámenie
(1)

Zmenou vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovej agentúry povinnosť uverejniť opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie nezaniká.

(2)

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, rozhodne o povinnosti uverejniť opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie na návrh osoby, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, súd.

(3)

Návrh podľa odseku 2 sa musí podať na súd do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia, inak právo domáhať sa na súde uverejnenia opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia zaniká.

(4)

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Nárok na primeranú peňažnú náhradu možno uplatniť na súde spolu s návrhom podľa odseku 2.

(5)

Právo na opravu, právo na odpoveď alebo právo na dodatočné oznámenie patrí po smrti fyzickej osoby blízkym osobám.6)

(6)

Na doručovanie žiadostí podľa § 7 až 9 sa primerane vzťahujú ustanovenie § 111 ods. 3 Civilného sporového poriadku.

(7)

Rovnocenným miestom podľa § 7 ods. 5, § 8 ods. 5 a § 9 ods. 5 sa rozumie aj miesto vo vydaní periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré vydavateľ alebo tlačová agentúra vopred vyhradí, zreteľne označí a odlíši od ostatného obsahu vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva na účely pravidelného uverejňovania opráv, odpovedí a dodatočných oznámení.

§ 11 - Evidovanie periodickej tlače
(1)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) eviduje periodickú tlač zápisom do zoznamu, zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu.

(2)

Zoznam je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území Slovenskej republiky; každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy. Zoznam obsahuje evidenčné číslo periodickej tlače pridelené ministerstvom, údaje o evidovanej periodickej tlači v rozsahu podľa odseku 4, dátum zápisu do zoznamu, dátum zmeny zápisu v zozname a dátum výmazu zo zoznamu.

(3)

O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač alebo vydavateľ periodickej tlače (ďalej len „žiadateľ o zápis“) najneskôr v deň začiatku vydávania periodickej tlače.

(4)

Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje

a)

názov periodickej tlače,

b)

názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,

c)

dátum začiatku vydávania periodickej tlače,

d)

územný rozsah rozširovania periodickej tlače,

e)

jazyk vydávania periodickej tlače,

f)

periodicitu vydávania periodickej tlače,

g)

obsahové zameranie periodickej tlače,

h)

názov prílohy, periodicitu vydávania prílohy a jej obsahové zameranie, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu,

i)

údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to

1.

názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,

2.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,

3.

meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,

j)

oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa,

k)

oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače, ak je právnickou osobou; v oznámení sa uvádza meno, priezvisko a adresa pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania, alebo názov a sídlo spoločníka, akcionára alebo člena vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20 %, alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20 %.

(5)

Ak žiadosť o zápis do zoznamu neobsahuje všetky údaje podľa odseku 4, ministerstvo do piatich dní odo dňa doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa o zápis na ich doplnenie. Ak žiadateľ o zápis v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť o zápis do zoznamu nedoplní, ministerstvo zápis do zoznamu nevykoná, o čom žiadateľa o zápis vo výzve na doplnenie poučí.

(6)

Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu, ktorá obsahuje všetky údaje podľa odseku 4, alebo do 15 dní odo dňa doručenia doplnenia údajov k žiadosti o zápis do zoznamu.

(7)

Ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo periodickej tlače do piatich dní odo dňa vykonania zápisu do zoznamu.

(8)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

(9)

Zmenu zápisu v zozname vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti vydavateľa periodickej tlače s primeraným použitím odsekov 5 a 6. Na žiadosť o zmenu zápisu v zozname sa primerane vzťahuje odsek 4. K žiadosti o zmenu zápisu v zozname z dôvodu zmeny vydavateľa periodickej tlače sa prikladá osvedčené vyhlásenie pôvodného vydavateľa periodickej tlače o súhlase s touto zmenou.

(10)

Výmaz zápisu zo zoznamu vykoná ministerstvo na základe oznámenia vydavateľa periodickej tlače o ukončení vydávania periodickej tlače.

(11)

Ministerstvo vykoná výmaz zápisu zo zoznamu z vlastného podnetu, ak

a)

sa zápis vykonal na základe nepravdivých údajov,

b)

sa vydávanie periodickej tlače nezačalo do šiestich mesiacov od zápisu do zoznamu,

c)

vydavateľ periodickej tlače v príslušnom kalendárnom roku nedoručil ministerstvu povinný výtlačok8b) aspoň z dvoch vydaní periodickej tlače evidovanej v zozname najmenej celý príslušný kalendárny rok,

d)

vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu,

e)

vydavateľ periodickej tlače, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(12)

Ministerstvo písomne oznámi vydavateľovi periodickej tlače zmenu zápisu v zozname alebo výmaz zápisu zo zoznamu do 15 dní odo dňa ich vykonania.

(13)

Na evidovanie periodickej tlače sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

§ 12 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre pokutu do 1660 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1.

(2)

Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače pokutu

a)

do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 2,

b)

do 331 eur za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 8.

(3)

Ministerstvo uloží tlačovej agentúre pokutu do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 3.

(4)

Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti ministerstvo dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej sa pokuta uložila.

(7)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

(8)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13 - Prechodné ustanovenia
(1)

Periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov sa považuje za periodickú tlač evidovanú podľa tohto zákona. Vydavateľ periodickej tlače registrovanej podľa doterajších predpisov je povinný doplniť chýbajúce údaje podľa § 11 ods. 4 do 31. októbra 2008.

(2)

Register periodickej tlače vedený ministerstvom sa považuje za zoznam podľa tohto zákona. Ministerstvo do 31. decembra 2008 vykoná výmaz zápisu zo zoznamu, ak vydavateľ periodickej tlače registrovanej podľa doterajších predpisov nedoplnil chýbajúce údaje podľa odseku 1, alebo ak periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov nespĺňa podmienky na evidovanie periodickej tlače podľa tohto zákona.

(3)

Konania o registráciu periodickej tlače, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa tohto zákona ako evidovanie periodickej tlače.

(4)

Konania o uložení pokuty, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(5)

V konaní o povinnosti uverejniť opravu, začatom pred 1. júnom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(6)

Žiadosť o uverejnenie opravy, podaná pred 1. júnom 2008, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

§ 13a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)

Súdne konanie o návrhu podanom podľa § 10 ods. 2 začaté pred 1. septembrom 2011, ktorého súčasťou je aj návrh na priznanie primeranej peňažnej náhrady podľa § 10 ods. 4 účinného do 31. augusta 2011, súd dokončí podľa doterajších predpisov.

(2)

Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 7), žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia (§ 9) týkajúce sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. septembrom 2011, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.

§ 13b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. októbra 2018
(1)

Ak vydavateľ periodickej tlače evidovanej v zozname najmenej celý kalendárny rok 2018 nedoručil v roku 2018 ministerstvu povinný výtlačok8b) aspoň z dvoch vydaní periodickej tlače, ministerstvo vykoná výmaz zápisu tejto periodickej tlače zo zoznamu do 30. júna 2019.

(2)

Prerušenie vydávania periodickej tlače oznámené ministerstvu a začaté pred 11. októbrom 2018 sa skončí uplynutím doby prerušenia uvedenej v oznámení.

§ 13c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019

Žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) týkajúca sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. novembrom 2019, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2019.

§ 14 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., zákona č. 227/2000 Z. z. a zákona č. 535/2003 Z. z.,

2.

zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov v znení zákona č. 494/1992 Zb. a zákona č. 597/1992 Zb.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov položka 12 znie:

„Položka 12
a)
Zápis do zoznamu periodickej tlače13) ........ 300 Sk

b)
Zápis zmeny v zozname periodickej
tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej
tlače alebo názvu periodickej tlače ......... 200 Sk“.

„13)
§ 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.

Čl. III

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 4 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 167/2008 Z. z.“.
3.
§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Spolupráca pri úschove
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odovzdá po jednom výtlačku do troch rokov od jeho získania príslušnému archívu11) podľa prílohy č. 4.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 10 písm. a) sa slová „registrujúci orgán10)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
5.
V § 10 písm. b) sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
6.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa stĺpec „Registrujúci orgán“.

Čl. IV

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Za § 15a sa vkladajú § 15b a 15c, ktoré znejú:

㤠15b
Právo na informácie
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.21d)

§ 15c
Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1)
Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.

(2)
Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informácie poskytla; po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám6) a ak ich niet, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.

(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vysielateľovi.

(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vysielateľa v súvislosti s propagáciou podľa osobitného predpisu.21e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21d a 21e znejú:

„21d)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.

21e)
Napríklad § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 • 3)

  Napríklad § 17 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 5 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z., § 3a a 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.

 • 6)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 7)

  Napríklad § 32 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

 • 8)

  § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z.

 • 8b)

  § 2 ods. 5 zákona č. 212/1997 Z. z.

 • 9)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore