Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 167/2008 účinný od 01.11.2019

Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD385DS4EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 167/2008 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 313/2019

Legislatívny proces k zákonu 313/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní ...
b)
práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie ...
c)
evidovanie periodickej tlače,
d)
ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník a iné úradné vestníky,
b)
periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ...
c)
periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu.
§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým ...

(2)

Vydanie periodickej tlače je súbor rovnakých alebo iba regionálnymi časťami alebo jazykom sa odlišujúcich ...

(3)

Vydavateľ periodickej tlače je osoba, ktorá zabezpečuje vydávanie periodickej tlače na svoje náklady. ...

(4)

Agentúrne spravodajstvo je súbor informácií šírený tlačovou agentúrou.

(5)

Tlačová agentúra je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne ...

(6)

Inzercia na účely tohto zákona je oznámenie uverejnené v periodickej tlači za odplatu alebo inú protihodnotu. ...

(7)

Oznámenie v naliehavom verejnom záujme je výzva v krízovej situácii,2) dôležité oznámenie orgánu verejnej ...

§ 3 - Právo na informácie

Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby ...

§ 4 - Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií ...

(2)

Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej tlače a zamestnanca tlačovej ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vydavateľa periodickej tlače v súvislosti ...

§ 5 - Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a ...

(2)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za

a)
obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo ...
b)
obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme.
(3)

Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom ...

(4)

Právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie nie sú odsekmi 2 a 3 dotknuté.

§ 6 - Povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry
(1)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne ...

(2)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo

a)
názov periodickej tlače,
b)
názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače a označenie, že ide o regionálne alebo ...
c)
periodicitu vydávania periodickej tlače,
d)
údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,
3.
meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,
e)
dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,
f)
cenu výtlačku periodickej tlače,
g)
medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,8)
h)
evidenčné číslo periodickej tlače; to neplatí počas konania o zápis do zoznamu periodickej tlače (ďalej ...
(3)

Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby agentúrne spravodajstvo bolo označené názvom tlačovej agentúry ...

§ 7 - Právo na opravu
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ...

(2)

Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre ...

(3)

Žiadosť o uverejnenie opravy musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti ...

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie ...

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo ...

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak

a)
žiadosť o uverejnenie opravy nemá náležitosti podľa odseku 3,
b)
môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada,
c)
predtým, ako im bola doručená žiadosť o uverejnenie opravy, uverejnili opravu z vlastného podnetu alebo ...
d)
by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie ...
§ 8 - Právo na odpoveď
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce ...

(2)

Žiadosť o uverejnenie odpovede sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre ...

(3)

Žiadosť o uverejnenie odpovede musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Žiadosť o uverejnenie ...

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie ...

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť tak, ako bola napísaná žiadateľom ...

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak

a)
žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 3,
b)
odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu ...
c)
uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené ...
d)
by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie ...
e)
by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.
§ 9 - Právo na dodatočné oznámenie
(1)

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej ...

(2)

Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej ...

(3)

Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. ...

(4)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný dodatočné oznámenie uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia ...

(5)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť tak, ako bolo ...

(6)

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť dodatočné oznámenie, ak

a)
žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia nemá náležitosti podľa odseku 3,
b)
uverejnili oznámenie o konečnom výsledku konania pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe z vlastného ...
c)
by bol uverejnením dodatočného oznámenia spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo ...
d)
by uverejnenie dodatočného oznámenia bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby. ...
§ 10 - Spoločné ustanovenia k právu na opravu, k právu na odpoveď a k právu na dodatočné oznámenie
(1)

Zmenou vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovej agentúry povinnosť uverejniť opravu, odpoveď alebo ...

(2)

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie ...

(3)

Návrh podľa odseku 2 sa musí podať na súd do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie opravy, odpovede ...

(4)

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie ...

(5)

Právo na opravu, právo na odpoveď alebo právo na dodatočné oznámenie patrí po smrti fyzickej osoby blízkym ...

(6)

Na doručovanie žiadostí podľa § 7 až 9 sa primerane vzťahujú ustanovenie § 111 ods. 3 Civilného sporového ...

(7)

Rovnocenným miestom podľa § 7 ods. 5, § 8 ods. 5 a § 9 ods. 5 sa rozumie aj miesto vo vydaní periodickej ...

§ 11 - Evidovanie periodickej tlače
(1)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) eviduje periodickú tlač zápisom ...

(2)

Zoznam je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území Slovenskej republiky; každý ...

(3)

O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač alebo ...

(4)

Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje

a)
názov periodickej tlače,
b)
názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej ...
c)
dátum začiatku vydávania periodickej tlače,
d)
územný rozsah rozširovania periodickej tlače,
e)
jazyk vydávania periodickej tlače,
f)
periodicitu vydávania periodickej tlače,
g)
obsahové zameranie periodickej tlače,
h)
názov prílohy, periodicitu vydávania prílohy a jej obsahové zameranie, ak má periodická tlač pravidelnú ...
i)
údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,
3.
meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,
j)
oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa, ...
k)
oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače, ak je právnickou osobou; v ...
(5)

Ak žiadosť o zápis do zoznamu neobsahuje všetky údaje podľa odseku 4, ministerstvo do piatich dní odo ...

(6)

Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu, ktorá ...

(7)

Ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo periodickej tlače do piatich ...

(8)

Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie ...

(9)

Zmenu zápisu v zozname vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti vydavateľa periodickej tlače ...

(10)

Výmaz zápisu zo zoznamu vykoná ministerstvo na základe oznámenia vydavateľa periodickej tlače o ukončení ...

(11)

Ministerstvo vykoná výmaz zápisu zo zoznamu z vlastného podnetu, ak

a)
sa zápis vykonal na základe nepravdivých údajov,
b)
sa vydávanie periodickej tlače nezačalo do šiestich mesiacov od zápisu do zoznamu,
c)
vydavateľ periodickej tlače v príslušnom kalendárnom roku nedoručil ministerstvu povinný výtlačok8b) ...
d)
vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu,
e)
vydavateľ periodickej tlače, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(12)

Ministerstvo písomne oznámi vydavateľovi periodickej tlače zmenu zápisu v zozname alebo výmaz zápisu ...

(13)

Na evidovanie periodickej tlače sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

§ 12 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre pokutu do 1660 eur za porušenie ...

(2)

Ministerstvo uloží vydavateľovi periodickej tlače pokutu

a)
do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 2,
b)
do 331 eur za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 8.
(3)

Ministerstvo uloží tlačovej agentúre pokutu do 995 eur za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 3.

(4)

Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti. ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti ministerstvo ...

(6)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej sa pokuta uložila.

(7)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

(8)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13 - Prechodné ustanovenia
(1)

Periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov sa považuje za periodickú tlač evidovanú podľa ...

(2)

Register periodickej tlače vedený ministerstvom sa považuje za zoznam podľa tohto zákona. Ministerstvo ...

(3)

Konania o registráciu periodickej tlače, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa tohto zákona ako ...

(4)

Konania o uložení pokuty, začaté pred 1. júnom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(5)

V konaní o povinnosti uverejniť opravu, začatom pred 1. júnom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov. ...

(6)

Žiadosť o uverejnenie opravy, podaná pred 1. júnom 2008, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

§ 13a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)

Súdne konanie o návrhu podanom podľa § 10 ods. 2 začaté pred 1. septembrom 2011, ktorého súčasťou je ...

(2)

Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 7), žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) a žiadosť o uverejnenie dodatočného ...

§ 13b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. októbra 2018
(1)

Ak vydavateľ periodickej tlače evidovanej v zozname najmenej celý kalendárny rok 2018 nedoručil v roku ...

(2)

Prerušenie vydávania periodickej tlače oznámené ministerstvu a začaté pred 11. októbrom 2018 sa skončí ...

§ 13c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019

Žiadosť o uverejnenie odpovede (§ 8) týkajúca sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. ...

§ 14 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení ...

2.

zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov položka 12 znie:

„Položka 12 a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13) ........ 300 Sk b) Zápis zmeny v zozname periodickejtlače13) ...

„13) § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza ...

3.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Spolupráca pri úschove Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odovzdá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 10 písm. a) sa slová „registrujúci orgán10)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

5.

V § 10 písm. b) sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú ...

6.

V prílohe č. 4 sa vypúšťa stĺpec „Registrujúci orgán“.

Čl. IV

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

Za § 15a sa vkladajú § 15b a 15c, ktoré znejú:

„§ 15b Právo na informácie Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21d a 21e znejú:

„21d) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
  • 3)  Napríklad § 17 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. ...
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
  • 5)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 7)  Napríklad § 32 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...
  • 8)  § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií ...
  • 8b)  § 2 ods. 5 zákona č. 212/1997 Z. z.
  • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore