Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok

Dátum doručenia: 19.12.2014
Dátum ZZ: 17.07.2015
Čiastka ZZ: 52
Číslo ZZ: 161/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť
K čl. 1Základné princípy, na ktorých spočíva tento zákon, tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť
aplikované a interpretované právne normy Civilného mimosporového poriadku (ďalej len 'CMP'). Subsidiárne sa použijú aj princípy upravené v článkoch Civilného sporového poriadku (ďalej len 'CSP'
). Základné princípy sú rovnocenné a ich poradie nevyjadruje ich dôležitosť.
Článok 1 zdôrazňuje podstatu mimosporového konania, v
ktorom je najdôležitejším princípom ochrana verejného záujmu. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné uplatňovať aj iné metódy súdneho konania, ako je tomu v sporovom konaní, súd napríklad môže kona
ť z úradnej povinnosti, uplatňuje sa v širšej miere vyšetrovací princíp, princíp oficiality, princíp materiálnej pravdy.

K čl. 2V navrhovanom článku 2 CMP je vyjadrené základné interpretačné pravidlo ustanovení CMP. Prirodzenou je interpretácia normatívneho textu v súlade s lexikálnymi, gramatickými a syntaktickými pravidlami (gramat...
...
MENU
Hore