Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok

Dátum doručenia: 19.12.2014
Dátum ZZ: 17.07.2015
Čiastka ZZ: 52
Číslo ZZ: 161/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Ná
rodnej rady Slovenskej republiky návrh vládneho zákona Civilný mimosporový poriadok (ďalej len 'vládny návrh zákona').
Vládny návrh zákona bol vypracovaný na základe Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesné
ho (ďalej len 'legislatívny zámer'), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 5. júna 2013, ktorým zároveň poverila ministra spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť vládny návrh zákona vypracovaného na základe schváleného legislatívneho zámeru na rokovanie vlády Slovenskej republiky, a na z
áklade Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Súdnictvo: 'V záujme efektívneho súdnictva vláda bude prijímať systémové opatrenia na posilňovanie práva občanov na včasné sú
dne rozhodnutia, a to najmä v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.'. Predkladaný materiál je súčasťou Národného programu reforiem, ako aj opatrením pre up...
...
MENU
Hore