Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 154/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 154/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

2.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečovanie ...

3.

V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

4.

V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

5.

V § 7 ods. 5 prvej vete sa za slovo „Obsah“ vkladajú slová „a spôsob“ a v druhej vete sa ...

6.

V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

7.

V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

8.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 11 ods. 11 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“ a slovo „piatich“ sa nahrádza ...

10.

V § 11 ods. 12 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“, slová „najmenej 800“ sa nahrádzajú ...

11.

V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych ...

12.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti“ nahrádzajú ...

13.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oprávnená právnická osoba doručí doklad o overení ...

14.

V § 14 odsek 7 znie:

„(7) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania oprávnenia na činnosť ...

15.

V § 14 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 11 a 12.

16.

V § 15 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.

17.

V § 15 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

18.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad (1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

„19a) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

19.

V § 17 ods. 10 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do desiatich dní“.

20.

V § 18 ods. 1 prvej vete sa slová „je spolupráca“ nahrádzajú slovami „musí byť spolupráca“ ...

21.

V § 21 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.

22.

V § 21 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

23.

V § 22 ods. 4 sa slová „prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1b“.

24.

V § 23 ods. 8 sa slová „šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika“ ...

25.

V § 24 odsek 11 znie:

„(11) Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného ...

26.

V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

27.

V § 27 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o vydanie oprávnenia na ...

28.

V § 27 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe a odbornej praxe školiteľa v činnosti, ...

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

29.

V § 27 ods. 13 písm. a) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ ...

30.

V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:

„b) spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti ...

31.

V § 27 ods. 13 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 a 5“. ...

32.

V § 27 ods. 13 písm. f) sa slová „osvedčenie, preukaz alebo iný doklad“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 27 ods. 13 písmeno g) znie:

„g) viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 ...

34.

V § 27 ods. 14 písm. c) prvom bode sa slová „osvedčenia alebo preukazu“ nahrádzajú slovami ...

35.

V § 27 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

36.

V § 27 odsek 16 znie:

„(16) Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká a) výmazom právnickej osoby oprávnenej ...

37.

V § 27 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

„(17) Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu ...

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.

38.

V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti ...

39.

V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

40.

Za § 39d sa vkladajú § 39e a 39f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 39e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Platné preukazy a osvedčenia ...

41.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z. ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ ...

Doterajšia príloha č. 1a sa označuje ako príloha č. 1b.

42.

V prílohe č. 2 skupinách 07 až 09 sa slovo „zamestnancov“ nahrádza slovom „osôb“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA položke ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a)
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

„42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka ...

„PoznámkaPri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ...

Čl. III

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno s) znie:

„s) vedie verejne prístupný zoznam 1. vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena ...

2.

V § 7 ods. 3 písmená d) a e) znejú:

„d) vydáva a odoberá 1. preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 17aa znejú:

„16a) § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 154/2013 Z. ...

3.

V § 21 ods. 3 sa za slovo „oprávnenia,“ vkladá slovo „preukazu,“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore