Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 154/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 154/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

2.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečovanie ...

3.

V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

4.

V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

5.

V § 7 ods. 5 prvej vete sa za slovo „Obsah“ vkladajú slová „a spôsob“ a v druhej vete sa ...

6.

V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

7.

V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

8.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 11 ods. 11 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“ a slovo „piatich“ sa nahrádza ...

10.

V § 11 ods. 12 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“, slová „najmenej 800“ sa nahrádzajú ...

11.

V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych ...

12.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti“ nahrádzajú ...

13.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oprávnená právnická osoba doručí doklad o overení ...

14.

V § 14 odsek 7 znie:

„(7) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania oprávnenia na činnosť ...

15.

V § 14 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 11 a 12.

16.

V § 15 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.

17.

V § 15 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

18.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad (1) Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

„19a) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

19.

V § 17 ods. 10 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do desiatich dní“.

20.

V § 18 ods. 1 prvej vete sa slová „je spolupráca“ nahrádzajú slovami „musí byť spolupráca“ ...

21.

V § 21 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.

22.

V § 21 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

23.

V § 22 ods. 4 sa slová „prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1b“.

24.

V § 23 ods. 8 sa slová „šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika“ ...

25.

V § 24 odsek 11 znie:

„(11) Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného ...

26.

V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

27.

V § 27 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o vydanie oprávnenia na ...

28.

V § 27 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe a odbornej praxe školiteľa v činnosti, ...

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

29.

V § 27 ods. 13 písm. a) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ ...

30.

V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:

„b) spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti ...

31.

V § 27 ods. 13 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 a 5“. ...

32.

V § 27 ods. 13 písm. f) sa slová „osvedčenie, preukaz alebo iný doklad“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 27 ods. 13 písmeno g) znie:

„g) viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 ...

34.

V § 27 ods. 14 písm. c) prvom bode sa slová „osvedčenia alebo preukazu“ nahrádzajú slovami ...

35.

V § 27 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

36.

V § 27 odsek 16 znie:

„(16) Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká a) výmazom právnickej osoby oprávnenej ...

37.

V § 27 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

„(17) Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu ...

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.

38.

V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti ...

39.

V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

40.

Za § 39d sa vkladajú § 39e a 39f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 39e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Platné preukazy a osvedčenia ...

41.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z. ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ ...

Doterajšia príloha č. 1a sa označuje ako príloha č. 1b.

42.

V prílohe č. 2 skupinách 07 až 09 sa slovo „zamestnancov“ nahrádza slovom „osôb“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA položke ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a)
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

„42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka ...

„PoznámkaPri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ...

Čl. III

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno s) znie:

„s) vedie verejne prístupný zoznam 1. vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena ...

2.

V § 7 ods. 3 písmená d) a e) znejú:

„d) vydáva a odoberá 1. preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 17aa znejú:

„16a) § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 154/2013 Z. ...

3.

V § 21 ods. 3 sa za slovo „oprávnenia,“ vkladá slovo „preukazu,“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore