Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42JUD261DS26EUPP2ČL3

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 151/2022

Legislatívny proces k zákonu 151/2022
Legislatívny proces k zákonu 154/2001§ 11
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora

(1)
Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka ministerstva,
e)
vedúceho, riaditeľa alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy,
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
h)
sudcu Špecializovaného trestného súdu,
i)
sudcu krajského súdu,
j)
sudcu správneho súdu,
k)
sudcu okresného súdu,
l)
člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
m)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
n)
verejného ochrancu práv,
o)
komisára pre deti,
p)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
q)
plateného funkcionára vyššieho alebo ústredného odborového orgánu,
r)
príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Policajného zboru a iných ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo ozbrojených síl alebo
s)
v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený výkon štátnej správy.
(2)
Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný aj s
a)
funkciou poslanca Európskeho parlamentu,
b)
funkciou sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva,
c)
funkciou sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie alebo
d)
inou funkciou v medzinárodných orgánoch; to neplatí, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu prokurátor.
(3)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku alebo majetku svojich neplnoletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej, umeleckej alebo športovej činnosti za predpokladu, že taká činnosť nenarušuje riadny výkon funkcie prokurátora a dôstojnosť funkcie prokurátora, nemá vplyv na povinnosť prokurátora využívať služobný čas v plnom rozsahu a neohrozuje dôveru v nestrannosť prokuratúry. V prípade pochybností rozhodne o povinnosti prokurátora ukončiť takú funkciu alebo činnosť generálny prokurátor, pričom si pred svojím rozhodnutím vyžiada stanovisko etickej komisie.
(4)
Prokurátor môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, vykonávať inú funkciu v Justičnej akadémii alebo byť členom jej orgánov, vykonávať funkciu v inom orgáne alebo byť členom iného orgánu alebo komisie, v ktorých možno využiť skúsenosti prokurátora, alebo vykonávať funkciu alebo činnosť v inom orgáne, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(5)
Prokurátor môže vykonávať funkciu a činnosť aj v stavovských organizáciách prokurátorov.
(6)
Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a ide o funkciu, pri ktorej sa výkon funkcie prokurátora neprerušuje, prokurátor je povinný do troch dní od zvolenia alebo ustanovenia do takej funkcie odstrániť dôvody nezlučiteľnosti; inak mu služobný pomer prokurátora zanikne dňom zvolenia alebo ustanovenia do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore