Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 150/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

Legislatívny proces k zákonu 150/2019

Vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 150/2019, dátum vydania: 03.06.2019

A. Všeobecná časť
Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014) (ďalej len „nariadenie Európskej únie“), ktoré stanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu v rámci Európskej únie.
Slovenská republika mala podľa článku 30 nariadenia Európskej únie stanoviť pravidlá upravujúce sankcie za porušenie tohto nariadenia a oznámiť tieto pravidlá Európskej komisii do 2. januára 2016. Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika si uvedenú povinnosť nesplnila, Európska komisia zaslala Slovenskej republike formálne oznámenie dňa 24. 1. 2019, ktorým Európska komisia začala nové konanie o porušení zakladajúcich zmlúv EÚ, vedené podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pod číslom 2018/2322.
Objavenie sa nepôvodných druhov, či už živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov na nových miestach nie vždy vzbudzuje obavy. Významná podskupina nepôvodných druhov sa však môže stať inváznou a môže mať závažný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj iný sociálny a hospodársky vplyv, ktorému by sa malo zabrániť. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Za hrozbu možno považovať iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska žiaducejšia a nákladovo efektívnejšia ako následná reakcia. Aj z tohto dôvodu sa návrh zákona a s ním súvisiace nariadenie Európskej únie zameriava na zabránenie úmyselnej i neúmyselnej introdukcii aj takých potenciálne inváznych druhov, ktorých výskyt nebol v Európskej únii dosiaľ zaznamenaný alebo takých druhov, ktoré sa v členských štátoch Európskej únie nachádzajú v skorom štádiu invázie.
Návrh zákona reflektuje doteraz platné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), ktoré sa týkajú problematiky inváznych nepôvodných druhov, a súčasne implementuje nariadenie Európskej únie.
Predložená právna úprava pri napĺňaní povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskej únie počíta s využitím existujúcich orgánov štátnej správy z viacerých rezortov. Navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu je spojené predovšetkým s uplatňovaním čl. 14 až 16 nariadenia Európskej únie, ktoré predpokladajú zavedenie systému dohľadu nad inváznymi nepôvodnými druhmi a vytvorenie plne funkčných štruktúr na vykonávanie úradných kontrol potrebných na zabránenie úmyselnej introdukcii inváznych nepôvodných druhov.
Výška nákladov spojených s prijatím návrhu zákona priamo závisí od rozšírenia inváznych nepôvodných druhov uvedených v zozname Únie a v národnom zozname. Z hľadiska inváznych druhov uvedených v zozname Únie, v súčasnosti nebol potvrdený výskyt žiadnej rastliny z tomto zoznamu vo voľnej prírode. Z hľadiska živočíchov, sú v zozname Únie uvedené iba druhy, ktorých výskyt nebol v Slovenskej republike dosiaľ potvrdený a druhy,
2
ktoré boli už predtým zaradené do národného zoznamu inváznych nepôvodných druhov v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zoznamy sa však budú v budúcnosti dopĺňať, no nakoľko nie je možné odhadnúť, ktoré druhy budú na zoznam EÚ doplnené, nie je možné odhadnúť ani ako budú ovplyvnené náklady na ich odstraňovanie v Slovenskej republike.
Návrh zákona je svojou podstatou zameraný na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu. Na základe uvedeného bude mať významný pozitívny vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv podnikateľské prostredie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby pre občana sa nepredpokladajú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

1
B. Osobitná časť
K čl. I
K § 1
Vymedzuje sa predmet a účel zákona.
K § 2 a 3
V nadväznosti na prijaté nariadenie Európskej únie sa ustanovujú základné pravidlá a povinnosti vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom. Oproti doterajšiemu jednému zoznamu inváznych druhov rastlín a živočíchov nová právna úprava počíta s dvomi zoznamami, a to zoznamom inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie a s národným zoznamom inváznych nepôvodných druhov.
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie je vydaný v prílohe vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014. Zoznam zahŕňa druhy rastlín a živočíchov, ktorých nepriaznivý vplyv na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje spoločnú činnosť na úrovni Európskej únie. Popri uvedenom zozname bude v súlade s čl. 12 nariadenia Európskej únie existovať aj národný zoznam inváznych nepôvodných druhov, ktorý bude zahŕňať druhy neuvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie. Národný zoznam bude vydaný nariadeným vlády, ktoré má nadobudnúť účinnosť spolu s navrhovaným zákonom. Národný zoznam bude zahŕňať druhy uvedené v existujúcom zozname inváznych druhov vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti sa upravuje prechodné ustanovenia k súvisiacej úprave zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) týkajúcej sa platného právneho režimu vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom.
V súčasnosti platná právna úprava týkajúca sa odstraňovania inváznych nepôvodných druhov vrátane zodpovednosti vlastníka, správcu a užívateľa pozemku, užívateľa poľovného a rybárskeho revíru a osôb vykonávajúcich hospodársky chov rýb za ich odstraňovanie zostáva v návrhu zákona zachovaná. Nad rámec doterajšej právnej úpravy sa ustanovuje pre užívateľov poľovných a rybárskych revírov povinnosť viesť evidenciu a oznamovať Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky údaje o nájdených a ulovených inváznych nepôvodných druhoch živočíchov z dôvodu potreby monitoringu inváznych nepôvodných druhov, ako aj opatrení zameraných na ich odstraňovanie. Za akých podmienok sa bude odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov vykonávať, ako aj spôsoby odstraňovania určí vykonávací predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
K § 4
Nariadenie Európskej únie vyžaduje od členských štátov, aby vykonali opatrenia na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov v prípade, ak sa zaznamená výskyt druhov na lokalite, kde sa predtým nevyskytovali alebo kde už boli eradikovené. Ide o uplatnenie náležitých opatrených v čase, keď invázny nepôvodný druh nie je rozšírený a vykonanie týchto opatrení môže byť veľmi efektívne. V závislosti od toho o aký invázny nepôvodný druh ide, budú opatrenia vykonávať vlastníci (správcovia, nájomcovia) dotknutých pozemkov, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru a osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb. Opatrenia sa nebudú vykonávať v prípadoch, keď neexistujú účinné metódy eradikácie vo vzťahu ku konkrétnemu druhu, resp. v prípadoch, keď by náklady na eradikáciu prevyšovali prínosy, príp. ak by eradikácia mohla negatívne ovplyvniť necieľové druhy. Vzhľadom na
2
potrebu vykonávania týchto opatrení aj vo vzťahu k druhom uvedeným v národnom zozname, bude pre tieto druhy platiť rovnaký postup v zmysle zákona.
K § 5
V súlade s nariadením Európskej únie sa upravuje systém zhromažďovania a zaznamenávania údajov o inváznych nepôvodných druhoch. Zber a zaznamenávanie údajov bude prostredníctvom prieskumu a monitoringu vykonávať Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že vytvorenie systému dohľadu nad inváznymi nepôvodnými druhmi je jedným zo základných opatrení pre zabránenie šírenia inváznych nepôvodných druhov v zmysle nariadenia Európskej únie, je potrebné, aby určené subjekty poskytovali Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, ktorá bude spravovať informačný systém prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, potrebné údaje, ktoré bude možné využiť pri vyhotovovaní návrhov manažmentových opatrení, ako aj pri podávaní pravidelných správ pre Európsku komisiu v súlade s nariadením Európskej únie. Získané údaje budú súčasťou existujúceho komplexného informačného a monitorovacieho systému na úseku ochrany prírody a krajiny.
K § 6
Zavádza sa systém opatrení na elimináciu šírenia a zabezpečenie odstraňovania inváznych nepôvodných druhov na území Slovenskej republiky prostredníctvom národnej stratégie a akčných plánov. Národná stratégia bude základným strategickým dokumentom na národnej úrovni, ktorý bude určovať základné ciele a opatrenia na prevenciu a zabránenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov na biologickú rozmanitosť a súvisiace ekosystémové služby na území Slovenskej republiky. Úlohou národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy bude tiež stanoviť určujúci rámec pre vzájomnú koordináciu všetkých aktivít na úrovni jednotlivých rezortov potrebných k zabezpečeniu prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ako aj pre zapojenie sa Slovenskej republiky do medzinárodnej a regionálnej spolupráce. Opatrenia vyplývajúce z národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy budú rozpracované v samostatných akčných plánoch s určením zodpovednosti, termínom plnenia kľúčových úloh a ich finančným zabezpečením. Akčné plány bude možné vyhotovovať aj v rámci subregionálnej spolupráce pre cezhraničné územia, resp. pre vybrané skupiny inváznych nepôvodných druhov (ryby, terestické rastliny, a pod.). Vzhľadom na medzirezortný charakter uvedenej dokumentácie a jej celospoločenské dôsledky pôsobnosť na jej schvaľovanie sa určuje vláde Slovenskej republiky.
K § 7 až 16
Upravuje sa pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej správy a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a obcí na úseku riešenia problematiky inváznych nepôvodných druhov. Popri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a okresných úradoch bude štátnu správu na úseku riešenia problematiky inváznych nepôvodných druhov vykonávať aj Štátna veterinárna a potravinová správa, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a colné úrady, ktorým pôsobnosť na úseku úradných kontrol pri dovoze inváznych nepôvodných druhov vyplýva z čl. 15 nariadenia Európskej únie. Úradné kontroly budú vykonávané v súlade s osobitnými predpismi na úseku veterinárnej a rastlinolekárskej starostlivosti a colnými predpismi.
K § 17 až 20
Ustanovujú sa práva a povinnosti, ako aj postup orgánov štátnej správy a ich zamestnancov v súvislosti s výkonom štátneho dozoru, ako aj v súvislosti so zaistením
3
a zhabaním inváznych nepôvodných druhov. Súčasne sa upravuje správa inváznych nepôvodných druhov, ktoré budú vo vlastníctve štátu na základe rozhodnutia o ich zhabaní alebo prepadnutí do vlastníctva štátu a nakladanie s nimi. Správu takýchto jedincov budú vykonávať organizácie ochrany prírody zriadené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, a to Zoologická záhrada Bojnice, prípadne aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Nakoľko vo väčšine prípadov bude potrebná urýchlená likvidácia týchto druhov ustanovuje sa, že v takýchto prípadoch sa nebudú uplatňovať postupy v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
K § 21 a 22
V nadväznosti na ustanovenia návrhu zákona a ustanovenia nariadenia Európskej únie sa príslušne upravujú ustanovenia o sankciách za ich porušenie v rámci priestupkov a iných správnych deliktov. Súčasne sa upravujú aj podrobnosti o ukladaní pokút za nedodržanie ustanovení zákona a nariadenia Európskej únie. Na ukladanie sankcií colným úradom sa bude vzťahovať Colný zákon.
K § 23
Špecifikujú sa konania, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia správneho poriadku a pri ktorých je vylúčený odkladný účinok pri odvolaní. Súčasne sa určuje, že postup pri výkone úradných kontrol pri dovoze tovaru podľa čl. 15 nariadenia Európskej únie sa bude rovnako uplatňovať aj pri kontrole dodržiavania zákazov, ktoré vyplývajú zo zákona, a to v súlade s ustanovením čl. 10 ods. 1 a 12 ods. 1 nariadenia Európskej únie.
K § 24
V rámci prechodných ustanovení sa riešia prípady držby inváznych nepôvodných druhov, ktorá bude v zmysle nariadenia Európskej únie a zákona zakázaná. Držiteľom jedincov týchto druhov sa umožňuje v súlade s čl. 31 nariadenia Európskej únie odovzdať ich zariadeniu s držbou na zamedzenie šírenia a predísť tak ich úniku a rozšíreniu do voľnej prírody, pokiaľ majú v úmysle sa ich zbaviť. Súčasne sa riešia takéto prípady držby v zbierkach univerzít, múzeí a ústavov Slovenskej akadémie vied vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom rastlín, ktoré budú zaradené do národného zoznamu.
K čl. II
Navrhuje sa novelizovať príslušné ustanovenia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto zákona nie sú orgány štátnej správy oslobodené od správnych poplatkov podľa položky 10 sadzobníka. Položka 10 sadzobníka sa týka „vydaniu výpisu z katastra nehnuteľností“. V praxi tak nastáva situácia, kedy sú orgány štátnej správy vykonávajúce kontrolu nútené platiť správne poplatky za poskytnutie informácií z katastra nehnuteľností, pričom táto informácia je práve pri kontrolách v súvislosti s inváznymi druhmi kľúčová, keďže je potrebné zistiť vlastníka príslušného pozemku. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby bol text v položke 10 v časti „oslobodenie“ zmenený tak, aby orgány štátnej správy vykonávajúce kontroly boli oslobodené od správnych poplatkov uvedených v predmetnej položke. Uvedené sa požaduje doplniť z dôvodu dôležitosti riadneho zistenia a zdokladovania vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré by mali právnu váhu aj vzhľadom k navrhovanému zákonu, ako aj k zákonu č. 543/2002 Z. z.
K čl. III
Ide o úpravu zákona č. 543/2002 Z. z. vo vzťahu k riešeniu problematiky inváznych nepôvodných druhov v súlade s nariadením Európskej únie. Dochádza k vypusteniu tých ustanovení, ktoré riešia problematiku inváznych nepôvodných druhov. Ustanovenia zákona č.
4
543/2002 Z. z. sa nebudú vzťahovať na oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktorá bude predmetom úpravy osobitného predpisu. Súčasne sa upravujú ustanovenia, ktoré riešia súvisiacu problematiku ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov vo vzťahu k nepôvodným druhom rastlín a živočíchov. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na výsadbu alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce, výsadbu alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín v zastavanom území obce na výmere viac ako 1 000 m2 a na vypustenie nepôvodných druhov živočíchov do životného prostredia vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Tento súhlas sa nevyžaduje pri tých nepôvodných druhoch živočíchoch a rastlín, ktorých zoznam vydá ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom. Podľa platného právneho stavu ide o nepôvodné druhy živočíchov a rastlín uvedené v prílohe č. 3 a 3a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pričom pri uvedenom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý bude v nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu novelizovaný, sa bude postupovať v súlade s požiadavkou informovanosti vyplývajúcou z čl. 22 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
K čl. IV
Stanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona na 1. augusta 2019, rešpektujúc potrebu dostatočnej dĺžky legisvakančnej lehoty.
V Bratislave dňa 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore