Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 150/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

Legislatívny proces k zákonu 150/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu1) introdukcie2) a šírenia inváznych nepôvodných ...

a)
obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi,
b)
povinnosti a oprávnenia osôb,
c)
opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov,
d)
informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „informačný ...
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí,
f)
zodpovednosť za porušenie povinností.
(2)

Účelom tohto zákona je ustanoviť pravidlá pre prevenciu, zmiernenie a minimalizáciu nepriaznivých ...

§ 2
Zákazy a povolenia
(1)

Invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej ...

(2)

Na invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy ...

(3)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v povolení ...

(4)

Na rozhodovanie o povolení na vykonávanie činnosti podľa odseku 3 vo vzťahu k inváznym nepôvodným ...

(5)

Na rozhodovanie o povolení na dočasné komerčné používanie inváznych nepôvodných druhov sa ...

(6)

Žiadosť o povolenie na vykonávanie činnosti podľa odseku 3 obsahuje informácie a dôkazy podľa ...

(7)

Ministerstvo zverejňuje informácie o povoleniach podľa odseku 3 v rozsahu podľa osobitného predpisu15) ...

(8)

Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať povolenie podľa odseku 3 z dôvodu nedodržania podmienok ...

(9)

Zákazy podľa osobitného predpisu9) sa uplatňujú aj na invázne nepôvodné druhy, ktoré sú predmetom ...

§ 3
Povinnosti a oprávnenia osôb
(1)

Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných ...

(2)

Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo ...

(3)

Užívateľ poľovného revíru je povinný odstraňovať odchytom alebo usmrtením invázne nepôvodné ...

(4)

Užívateľ rybárskeho revíru a osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb majú povinnosti podľa ...

(5)

Invázne nepôvodné druhy voľne žijúcich živočíchov uvedené v národnom zozname alebo v zozname ...

(6)

Ministerstvo v povolení podľa odseku 5 určí osobu, ktorej bude odstraňovanie živočícha povolené, ...

(7)

Invázne nepôvodné druhy rastlín uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môže ...

(8)

Štátna ochrana prírody zašle obci, v katastrálnom území ktorej sa má odstrániť invázny nepôvodný ...

(9)

Osoby podľa odsekov 5 a 7 sú pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov oprávnené vstupovať ...

§ 4
Opatrenia na rýchlu eradikáciu
(1)

Okresný úrad nariadi vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo ...

(2)

Štátna ochrana prírody navrhne vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu podľa odseku 1 vo vzťahu ...

(3)

Ak osoba nevykoná opatrenia nariadené podľa odseku 1 v určenej lehote alebo ak vykonanie opatrení ...

(4)

Poverené osoby, ktoré vykonávajú opatrenia podľa odseku 1, sú pri výkone činnosti oprávnené ...

§ 5
Informačný systém
(1)

Štátna ochrana prírody vedie informačný systém zameraný na zber údajov, zaznamenávanie a sprostredkovanie ...

a)
miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov, veľkosti ich populácie, spôsobe ich šírenia ...
b)
opatreniach vykonaných v rámci manažmentu a ich účinnosti.29)
(2)

Údaje z informačného systému sú prístupné verejnosti cez jeho sieťové služby.30)

(3)

Zber údajov a zaznamenávanie údajov podľa odseku 1 zabezpečuje prostredníctvom prieskumu a monitoringu ...

(4)

Právnické osoby podľa odseku 3 poskytujú štátnej ochrane prírody údaje podľa odseku 1 v rozsahu ...

(5)

Orgány štátnej správy, právnické osoby s pôsobnosťou podľa osobitných predpisov34) a právnické ...

(6)

Na účely tvorby a aktualizácie informačného systému sa údaje podľa odsekov 4 a 5 poskytujú ...

§ 6
Akčné plány
(1)

Na plnenie opatrení podľa osobitného predpisu35) sa pre invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom ...

(2)

Opatrenia vyplývajúce z akčných plánov zohľadňujú orgány verejnej správy pri svojej rozhodovacej ...

(3)

Akčné plány vypracúva ministerstvo prostredníctvom štátnej ochrany prírody v spolupráci s dotknutými ...

(4)

Na plnenie opatrení určených akčným plánom možno v súlade s osobitným predpisom38) poskytnúť ...

§ 7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných ...

a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c)
okresný úrad.
(2)

Štátnu správu v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných ...

§ 8
Ministerstvo

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy a určuje zásadné smery, ciele a priority v oblasti prevencie ...
b)
vykonáva štátny dozor,
c)
zabezpečuje koordináciu a spoluprácu pri plnení úloh v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie ...
d)
obstaráva posúdenie rizík41) a predkladá Európskej komisii žiadosti o zaradenie inváznych nepôvodných ...
e)
rozhoduje o vydaní a odňatí povolenia na vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 3 vrátane schválenia ...
f)
rozhoduje o vydaní a odňatí povolenia na dočasné komerčné používanie inváznych nepôvodných ...
g)
predkladá Európskej komisii žiadosti o autorizáciu podľa osobitného predpisu,44)
h)
rozhoduje o uložení, zmene a o zrušení núdzových opatrení (§ 2 ods. 9),
i)
vydáva povolenie na odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov podľa § 3 ods. 5,
j)
určuje invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname, ktoré si vyžadujú väčšiu regionálnu ...
k)
zabezpečuje vypracovanie akčných plánov a obstaráva vypracovanie analýzy prienikových ciest inváznych ...
l)
zasiela Európskej komisii a členským štátom Európskej únie informácie, oznámenia, dokumenty ...
§ 9
Inšpekcia

Inšpekcia

a)
je orgánom štátneho dozoru, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor (§ 16), ...
b)
rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov (§ 17 a 18),
c)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty za ne (§ 20 a 21),
d)
nariaďuje opatrenia podľa § 16 ods. 15 a 16, § 20 ods. 6 a § 21 ods. 8,
e)
informuje bezodkladne ministerstvo o uložených pokutách zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia ...
f)
informuje štátnu ochranu prírody o nariadených opatreniach.
§ 10
Okresný úrad

Okresný úrad

a)
vykonáva štátny dozor (§ 16),
b)
nariaďuje opatrenia podľa § 4 ods. 1,
c)
zabezpečuje vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom rastlín ...
d)
rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov (§ 17 a 18),
e)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty za ne (§ 20 a 21),
f)
nariaďuje opatrenia podľa § 16 ods. 15 a 16, § 20 ods. 6 a § 21 ods. 8,
g)
informuje bezodkladne písomne inšpekciu o vykonanom štátnom dozore, na základe ktorého zistil ...
h)
informuje bezodkladne ministerstvo o uložených pokutách zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia ...
i)
informuje štátnu ochranu prírody o nariadených opatreniach.
§ 11
Štátna veterinárna a potravinová správa
(1)

Štátna veterinárna a potravinová správa

a)
vykonáva úradnú kontrolu podľa osobitného predpisu48) na hraničnej inšpekčnej stanici vo vzťahu ...
b)
spolupracuje s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu,48)
c)
vydáva stanovisko na žiadosť colného úradu podľa § 13 ods. 2, či pri určitom tovare ide o invázne ...
d)
informuje bezodkladne ministerstvo a inšpekciu o prijatých opatreniach podľa odseku 3,
e)
spolupracuje pri výkone štátneho dozoru.
(2)

Stanovisko podľa odseku 1 písm. c) je štátna veterinárna a potravinová správa povinná doručiť ...

(3)

Ak štátna veterinárna a potravinová správa pri výkone úradnej kontroly podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Držiteľ tovaru je povinný uhradiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe náklady podľa ...

(5)

Ak štátna veterinárna a potravinová správa pri výkone iných činností ako výkon úradnej kontroly ...

§ 12
Kontrolný ústav
(1)

Kontrolný ústav

a)
vykonáva úradnú kontrolu podľa osobitného predpisu48) vo vzťahu ku kategóriám tovaru, ktoré ...
b)
spolupracuje s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu,48)
c)
vydáva stanovisko na žiadosť colného úradu podľa § 13 ods. 2, či pri určitom tovare ide o invázne ...
d)
informuje bezodkladne ministerstvo a inšpekciu o prijatých opatreniach podľa odseku 3,
e)
spolupracuje pri výkone štátneho dozoru.
(2)

Stanovisko vydané podľa odseku 1 písm. c) je kontrolný ústav povinný doručiť colnému úradu ...

(3)

Ak kontrolný ústav pri výkone úradnej kontroly podľa odseku 1 písm. a) zistí, že pri tovare ...

a)
odstránení inváznych nepôvodných druhov z tovaru a o ich zničení,
b)
zničení tovaru.
(4)

Držiteľ tovaru je povinný uhradiť kontrolnému ústavu náklady podľa osobitných predpisov.51)

(5)

Ak kontrolný úrad pri výkone iných činností ako výkon úradnej kontroly podľa odseku 1 písm. ...

§ 13
Colný úrad
(1)

Colný úrad

a)
vykonáva úradnú kontrolu podľa osobitného predpisu48) v rámci colného dohľadu, ak na jej vykonanie ...
b)
spolupracuje na účely kontroly podľa písmena a) s ministerstvom, inšpekciou, štátnou veterinárnou ...
c)
informuje bezodkladne ministerstvo a inšpekciu o prijatých opatreniach podľa odseku 4.
(2)

Ak ide o podozrenie, že pri tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu, sú porušené zákazy podľa ...

(3)

Ak príslušný orgán podľa odseku 2 doručí stanovisko o tom, že pri tovare ide o invázne nepôvodné ...

(4)

Ak bolo colnému úradu doručené stanovisko podľa odseku 3 a držiteľ tovaru bezodkladne tovar spätne ...

(5)

Držiteľ tovaru je povinný uhradiť colnému úradu náklady podľa osobitného predpisu.53)

§ 14
Obec
(1)

Obec pri výkone samosprávy upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu ...

(2)

Štátna ochrany prírody predkladá obci elektronicky informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných ...

(3)

Obec zverejní informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov a informačný leták ...

§ 15
Štátna ochrana prírody
(1)

Štátna ochrana prírody

a)
odstraňuje invázne nepôvodné druhy rastlín podľa § 3 ods. 7,
b)
je správcom informačného systému podľa § 5, ktorý je súčasťou komplexného informačného ...
c)
vykonáva prieskum a monitoring podľa § 5 ods. 3,
d)
vypracúva odborné stanoviská, analýzy a podklady pre rozhodovaciu činnosť a inú činnosť orgánov ...
e)
vypracúva podklady k upozorneniam obcí o výskyte inváznych nepôvodných druhov vrátane informačných ...
f)
koordinuje vykonávanie opatrení vykonávaných v rámci manažmentu v príslušných lokalitách a ...
g)
vypracúva návrhy na zaradenie inváznych nepôvodných druhov do národného zoznamu a zoznamu Európskej ...
h)
pri pochybnostiach určuje, či ide o invázny nepôvodný druh zaradený v národnom zozname alebo ...
i)
spolupracuje s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu48) (§ 13 ods. ...
j)
vykonáva výskumnú, metodicko-poradenskú, vzdelávaciu, informačnú a edičnú činnosť a zúčastňuje ...
k)
plní na základe poverenia ministerstva ďalšie úlohy v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie ...
(2)

Štátna ochrana prírody na žiadosť colného úradu podľa § 13 ods. 2 vydáva stanovisko, či pri ...

§ 16
Výkon štátneho dozoru
(1)

Štátny dozor v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov ...

(2)

Zamestnanec orgánu štátneho dozoru je pri výkone štátneho dozoru oprávnený

a)
vstupovať na pozemky, do stavieb, zariadení, dopravných prostriedkov alebo iných priestorov,
b)
požadovať preukázanie totožnosti osôb,
c)
požadovať úplné údaje, informácie a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho ...
d)
vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru,
e)
predvolať osoby za účelom podania vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých pre výkon štátneho ...
f)
nazerať do príslušných dokladov a iných písomností,
g)
odoberať prvopisy dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
h)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania kontrolných vzoriek,
i)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
j)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo zakázať nakladanie so živočíchom alebo rastlinou ...
(3)

Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán štátneho dozoru prizvať ďalšie ...

(4)

Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru

a)
poskytnúť potrebnú súčinnosť a vytvoriť primerané podmienky na výkon štátneho dozoru,
b)
umožniť vstupovať na pozemky, do stavieb, zariadení, dopravných prostriedkov alebo iných priestorov, ...
c)
preukázať svoju totožnosť,
d)
podať úplné údaje, informácie a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých pre výkon štátneho ...
e)
predložiť požadované doklady a iné písomnosti potrebné na výkon štátneho dozoru,
f)
dostaviť sa na predvolanie za účelom podania vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých pre výkon ...
g)
umožniť nazeranie do príslušných dokladov a iných písomností,
h)
umožniť odobratie prvopisov dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
i)
umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní vrátane odoberania kontrolných vzoriek,
j)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie ...
k)
zdržať sa činnosti, ktorá bola orgánom štátneho dozoru obmedzená alebo zakázaná.
(5)

Ustanovenia osobitných predpisov57) nie sú odsekmi 2 a 4 dotknuté.

(6)

Osoba, ktorá má v držbe invázne nepôvodné druhy, ktoré sú predmetom štátneho dozoru, je povinná ...

(7)

Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa odseku 4 písm. f), má nárok na cestovné náhrady ...

(8)

Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na účel podania vysvetlenia o skutočnostiach ...

(9)

Zamestnanec orgánu štátneho dozoru je pri výkone štátneho dozoru povinný

a)
preukázať sa služobným preukazom a osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať osobe, ktorej boli odobraté doklady alebo iné písomnosti, potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ...
c)
odovzdať osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru okrem ...
(10)

Orgány verejnej správy sú povinné orgánom štátneho dozoru na základe ich žiadosti, poskytnúť ...

(11)

Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb sú povinní orgánu štátneho dozoru oznámiť ...

(12)

Dopravcovia sú povinní orgánu štátneho dozoru oznámiť odosielateľa, adresáta a skutočného ...

(13)

Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo ...

(14)

Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že sa kontrolovaná osoba ...

(15)

Ak orgán štátneho dozoru na základe vykonaného štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba ...

(16)

Ak orgán štátneho dozoru na základe vykonaného štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba ...

(17)

Opatrenia podľa odsekov 15 a 16 je možné uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(18)

Kontrolovaná osoba je povinná predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení ...

(19)

Ak sa na základe vykonaného štátneho dozoru nezistí protiprávne konanie alebo subjekt zodpovedný ...

(20)

Výkon štátneho dozoru je skončený dňom doručenia písomného oznámenia o skončení štátneho ...

(21)

Orgán štátneho dozoru môže za marenie alebo sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo nesplnenie ...

(22)

Poriadkové pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

(23)

Na doručovanie písomností pri výkone štátneho dozoru sa vzťahuje Správny poriadok.

§ 17
Zaistenie inváznych nepôvodných druhov
(1)

Inšpekcia alebo okresný úrad rozhodne o zaistení inváznych nepôvodných druhov, ak je to potrebné ...

(2)

Rozhodnutie o zaistení inváznych nepôvodných druhov sa doručí do vlastných rúk osobe, ktorej ...

(3)

Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení inváznych nepôvodných ...

(4)

Ak nie je možné rozhodnúť o zhabaní inváznych nepôvodných druhov, orgán štátnej správy, ...

§ 18
Zhabanie inváznych nepôvodných druhov
(1)

Inšpekcia alebo okresný úrad rozhodne o zhabaní inváznych nepôvodných druhov, ak sú držané ...

(2)

Osoba, ktorá má v držbe invázne nepôvodné druhy, ktoré sú predmetom konania o zhabaní, je povinná ...

(3)

Ak orgán štátnej správy rozhodol o zhabaní inváznych nepôvodných druhov, osoba, ktorá ich má ...

(4)

Vlastníkom zhabaných inváznych nepôvodných druhov sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o ...

§ 19
Správa inváznych nepôvodných druhov
(1)

Invázne nepôvodné druhy, ktoré sa stali majetkom štátu na základe rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené ...

(2)

Invázne nepôvodné druhy vo vlastníctve štátu je možné

a)
umiestniť v zariadení, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,59) a ktoré prevádzkuje ...
b)
zničiť alebo utratiť vrátane stavovcov,
c)
použiť iným spôsobom podľa stanoviska ministerstva.
(3)

Na nakladanie s inváznymi nepôvodnými druhmi vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe ministerstvom ...

(4)

Na držbu inváznych nepôvodných druhov umiestnených v zariadení podľa odseku 2 písm. a) a prepravu ...

§ 20
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne poruší zákaz uvedený v § 2 ods. 1 alebo v osobitnom predpise,9)
b)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 až 4,
c)
nesplní opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 1, § 16 ods. 15 a 16,
d)
nedodrží podmienky uvedené v povoleniach vydaných podľa § 2 ods. 3,
e)
nesplní povinnosť podľa § 16 ods. 18,
f)
nesplní povinnosť podľa § 16 ods. 6, 11 a 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 2 a 3,
g)
nedodrží podmienky držby alebo podmienky nakladania podľa § 23 ods. 1 alebo osobitného predpisu,61) ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) inšpekcia alebo okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b), e) a g) inšpekcia alebo okresný úrad môže uložiť pokutu ...

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. c), d) a f) inšpekcia alebo okresný úrad uloží pokutu od 200 ...

(5)

V blokovom konaní za priestupky podľa odseku 1 písm. b), e) a g) inšpekcia alebo okresný úrad ...

(6)

V rozhodnutí o pokute je možné povinnému nariadiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia podľa ...

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.62)

(8)

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

(9)

Na ukladanie sankcií colným úradom sa vzťahuje osobitný predpis.63)

§ 21
Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a)
úmyselne poruší zákaz uvedený v § 2 ods. 1 alebo v osobitnom predpise,9)
b)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 až 4,
c)
nesplní nariadené opatrenie podľa § 4 ods. 1, § 16 ods. 15 a 16,
d)
nedodrží podmienky uvedené v povoleniach vydaných podľa § 2 ods. 3,
e)
nesplní povinnosť podľa § 16 ods. 18,
f)
nesplní povinnosť podľa § 16 ods. 6, 11 a 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 2 a 3,
g)
nedodrží podmienky držby alebo podmienky nakladania podľa § 23 ods. 1 alebo osobitného predpisu.60) ...
(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) inšpekcia alebo okresný úrad uloží pokutu od ...

(3)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b), e) a g) inšpekcia alebo okresný úrad môže uložiť ...

(4)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. c), d) a f) inšpekcia alebo okresný úrad uloží pokutu ...

(5)

Pokutu možno uložiť do piatich rokov odo dňa, keď sa fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

(6)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah protiprávneho konania, okolnosti, ...

(7)

Za viac iných správnych deliktov tej istej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby ...

(8)

V rozhodnutí o pokute je možné povinnému nariadiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia podľa ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(10)

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.

(11)

Na ukladanie sankcií colným úradom sa vzťahuje osobitný predpis.62)

§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje Správny poriadok okrem § 2 ods. 9, § 3 ods. 5, § 11 ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 4 ods. 1 a § 17 ods. 2 nemá odkladný účinok.

(3)

Vykonávanie úradných kontrol podľa § 11 až 13 sa vzťahuje aj na invázne nepôvodné druhy uvedené ...

§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)

Invázne nepôvodné druhy, ktoré sú spoločenskými zvieratami alebo jedincami komerčných populácií ...

(2)

Invázne nepôvodné druhy podľa odseku 1 môžu držitelia odovzdať zariadeniu na držbu inváznych ...

(3)

Právnické osoby, ktoré vykonávajú pôsobnosť podľa osobitných predpisov,64) môžu držať invázne ...

(4)

Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín ustanovený všeobecne záväzným ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke 10 časti Oslobodenie treťom ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 161e vkladá položka ...

„Položka 161f Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu37i) z dôvodov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37i a 37j znejú:

„37i) § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú písmená q) a r).

Doterajšie písmená s) až zn) sa označujú ako písmená q) až zl).

2.

Nadpis nad § 7 sa vypúšťa.

3.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (1) Ochrana prirodzeného druhového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 21b znejú:

„19) Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 ...

4.

§ 7a a 7b vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

5.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem inváznych nepôvodných druhov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a) § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 v platnom znení.“. ...

6.

V § 29 písm. c) sa slovo „činnosť“ nahrádza slovami „ide o činnosť, ktorá“ a na konci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64c znie:

„64c) § 3 ods. 2 až 5 a § 4 ods. 1 a 3 zákona č. 150/2019 Z. z.“.

7.

V § 47 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín ...

8.

V § 56 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o výskum v záujme ochrany prírody a krajiny a nedôjde k dohode s vlastníkom, správcom ...

9.

V § 61 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany ...

10.

V § 65 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 7a ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. c)“. ...

11.

V § 65 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh rastliny, alebo živočícha,“. ...

12.

V § 65 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „§ 7a ods. 3 a“.

13.

V § 65 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „§ 7a ods. 4 a“.

14.

V § 67 písm. e) sa slová „§ 7b ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. a) a b)“. ...

15.

V § 67 písm. g), § 68 písm. g) a § 87 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 7b ods. 5,“.

16.

V § 67 písm. h) sa vypúšťajú slová „a povoľuje výnimku podľa § 7b ods. 2“.

17.

V § 68 písm. i) sa vypúšťajú slová „§ 7a ods. 6, § 7b ods. 4,“.

18.

V § 71 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátneho dozoru na základe ich žiadosti ...

Doterajšie odseky 10 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 20.

19.

V § 71 ods. 15 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

20.

V § 71 odsek 17 znie:

„(17) Orgán štátneho dozoru môže za marenie alebo sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo ...

21.

V § 86 ods. 2 tretej vete sa slová „§ 71 ods. 6 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 6 a ...

22.

V § 87 ods. 2 a § 96 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

23.

V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 7a ods. 1 a § 7b ods. 1“ nahrádzajú ...

24.

V § 90 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „§ 7a ods. 4 a 7, § 7b ...

25.

V § 90 ods. 1 písm. l) a § 92 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 7a ods. 2 a 5, § 7b ods. 3“ nahrádzajú ...

26.

V § 90 ods. 3 písmeno o) znie:

„o)
nevykoná opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov (§ 71 ods. 13),“.

27.

V § 92 ods. 1 písmeno zr) znie:

„zr)
nevykoná opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov (§ 71 ods. 13),“.

28.

Za § 104e sa vkladá § 104f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 „(1) Konania začaté ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125 znie:

„125) Príloha č. 1 zákona č. 138/2010 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 3)  Čl. 3 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 4)  Čl. 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 5)  Čl. 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 6)  Čl. 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 7)  Čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych ...
 • 9)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 10)  Čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 11)  Čl. 19 ods. 2 tretia veta nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 12)  Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 13)  Čl. 8 ods. 2 a 3 a čl. 9 ods. 1, 3, 4 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 14)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 15)  Čl. 8 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 16)  Čl. 8 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 17)  Čl. 8 ods. 2 písm. a) až e) a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 18)  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 19)  Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 20)  § 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 2 písm. z) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 24)  § 24 ods. 3 písm. f) a h), § 55, 56 a 65 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 25)  Čl. 16 ods. 2 písm. a) a b), čl. 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 26)  Čl. 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 27)  § 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. ...
 • 28)  Čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 29)  Čl. 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 30)  § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. v znení zákona č. 362/2015 Z. z.
 • 31)  § 2 písm. h) druhý bod a § 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o ...
 • 32)  § 29 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.§ 5 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 33)  § 4 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 34)  Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  Čl. 7 ods. 2, čl. 11 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 2, čl. 18 ods. 4, čl. 19 ods. 1 a 2 a ...
 • 36)  Čl. 13 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 37)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení ...
 • 38)  Čl. 21 nariadenia (EÚ) 1143/2014.
 • 39)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom ...
 • 40)  § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 42)  Čl. 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 43)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/145 zo 4. februára 2016, ktorým sa prijíma formát dokumentu ...
 • 44)  Čl. 9 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 45)  Čl. 11 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 46)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 47)  Čl. 12, čl. 13 ods. 5, čl. 16 ods. 2, čl. 17 ods. 1 a 4, čl. 18 ods. 1, čl. 19 ods. 5 a čl. 24 ...
 • 48)  Čl. 15 ods. 2 až 5 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 49)  § 35 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z.
 • 50)  Čl. 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 51)  Čl. 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. § 37 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 52)  Čl. 198 ods. 1 písm. b) bod iv nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra ...
 • 53)  Čl. 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.Čl. 197 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 54)  Nariadenie (EÚ) č. 1143/2014.
 • 55)  § 136 a 137 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. ...
 • 56)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 58)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon ...
 • 59)  Čl. 8 ods. 2 písm. a) až f) a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 60)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 61)  Čl. 31 ods. 1 a čl. 32 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 62)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov. ...
 • 63)  Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...
 • 65)  Prílohy č. 2 a 2a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore