Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 149/2019, dátum vydania: 03.06.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta. Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Návrh zákona tiež upravuje niektoré ustanovenia na základe požiadaviek a skúseností z aplikačnej praxe.
Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
November 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Marec 2019


2.Definovanie problému

Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, konkrétne na zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Vozidlá s čisto alebo čiastočne elektrickým pohonom sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom je úprava správnych deliktov na úseku výberu mýta: zníženie výšky pokuty pri dvoch správnych deliktoch (neúhrada mýta, nesprávne nastavenie počtu náprav v palubnej jednotke), a to z 1 500 eur na 1 050 eur, resp. zo 480 eur na 180 eur. Pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské prostredie vo všeobecnosti, užívatelia vymedzených úsekov ciest.

5.Alternatívne riešenia

Nepredkladajú sa.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☒ Áno

☐ Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
488/2013 Z. z.
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

7.Transpozícia práva EÚ

Žiadna.


8.Preskúmanie účelnosti**


* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky
Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Návrhom zákona síce dochádza k zníženiu výšky pokút, nepredpokladá sa však negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá, že sa zvýši percento úhrady pokút a následne sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel. Naviac, pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

11.Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii – Mgr. Tomáš Pšenka, tel. č. 02/59494635, Mgr. Peter Považan, tel. č. 02/59494347

12.Zdroje


13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
•v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
•smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) – gestor MDV SR,
•rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547](Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009) – gestor MDV SR,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
•smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
•smernicu Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. júla 2013.
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie , alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
7.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
9.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
B. Osobitná časť
K čl. I
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 1

Do zákona sa vkladá slovné spojenie „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“, keďže toto spojenie sa používa aj v iných predpisoch, čím sa navrhuje zjednotenie terminológie v právnom poriadku SR (napr. zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla).
K čl. I bodu 2

Navrhuje sa úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K čl. I bodu 3

Gramatická úprava.
K čl. I bodu 4

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady mýta za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu do elektronického mýtneho systému vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. I bodom 5, 13, 17 a 19

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.
K čl. I bodu 6

Precizuje sa, že vozidlá údržby sú oslobodené od úhrady mýta len pri samotnom výkone údržby vymedzených úsekov ciest. Odsekom 4 sa odstraňujú pochybnosti o tom, či odťahované vozidlo podlieha úhrade mýta. Berúc na zreteľ účel zákona je zrejmé, že takéto vozidlá by mali byť vyňaté zo spoplatnenia, t. j. nepodliehajú úhrade mýta. Vlečené vozidlo musí mať v čase odťahovania palubnú jednotku vypnutú; v opačnom prípade podlieha úhrade mýta. Obdobnú právnu úpravu tejto problematiky možno nájsť v rakúskom Mýtnom poriadku.
K čl. I bodu 7

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 8

Vypúšťa sa zákonná povinnosť každoročne upravovať sadzby mýta o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb. K valorizácii mýtnych sadzieb môže v budúcnosti dôjsť, avšak len v prípade, ak sa preukáže jej ekonomická opodstatnenosť.
K čl. I bodu 9

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 10

Výslovne sa dopĺňa povinnosť registrovať do mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, keďže zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Zároveň sa navrhuje upraviť odkaz na platný zákon (zákon č. 106/2018 Z. z.).
K čl. I bodom 11 a 21

Ustanovuje sa oprávnenie osoby poverenej výkonom kontroly vydať pokyn prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla na výmenu palubnej jednotky, ak pri kontrole palubnej jednotky je zistené, že palubná jednotka nefunguje správne. Zároveň sa prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi ukladá povinnosť vymeniť palubnú jednotku v zmysle tohto pokynu.
K čl. I bodu 12

Do zákona sa vkladá, aby vozidlá údržby oslobodené od úhrady mýta podľa § 3 zákona disponovali palubnou jednotkou z dôvodu zabezpečenia výberu mýta vtedy, ak vozidlo opustí vymedzené územie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, keďže vozidlá údržby sú oslobodené spravidla na území jednotlivých samosprávnych krajov.
K čl. I bodu 14

Ustanovuje sa, že palubná jednotka je priradená k evidenčnému číslu vozidla, pretože zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla.
K čl. I bodu 15

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 16

Ustanovuje sa, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ako správca výberu úhrady mýta môže disponovať údajmi podľa odseku 5 aj na účely § 12 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č.
135/1961 Zb.
o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (napr. dopravno-inžinierske posúdenie pri príprave projektov stavieb diaľnic a rýchlostných ciest).
K čl. I bodu 18

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. I bodu 20

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. I bodu 22

V súvislosti so znením § 27 ods. 1 písm. a) zákona, podľa ktorého k naplneniu znakov priestupku dochádza neuhradením mýta a nie vznikom nedoplatku mýta, sa navrhuje potrebná úprava znenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona.
K čl. I bodu 23

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je maximálna výška pokuty uložená v blokovom konaní (700 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodom 24 až 26

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (vrátane rozkazného konania) za správny delikt nesprávneho zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, zo 480 na 180 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 120 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je výška pokuty uložená v blokovom konaní (120 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodu 27

Navrhuje sa doplnenie chýbajúceho slovného spojenia.
K čl. I bodu 28

Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 29

V nadväznosti na vypustenie § 4 ods. 4 zákona sa navrhuje nové znenie ustanovenia.
K čl. I bodu 30

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019. Pre uloženie výšky sankcie sa použije právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019, ak je to páchateľa priaznivejšie.
K čl. II
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. II bodu 1

Ustanovuje, že diaľničná známka je časovým poplatkom vyberaným za užívanie vymedzených úsekov ciest.
K čl. II bodu 2

Dopĺňa sa, že pri úhrade diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t (povinnosť úhrady druhej diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t) musí byť jazdná súprava tvorená prípojným vozidlom kategórie O1 alebo O2. Zároveň sa navrhuje úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sa, že diaľničná známka má len elektronickú podobu.
K čl. II bodu 3

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. II bodu 4

Vypúšťa sa nadbytočný nadpis.
K čl. II bodu 5

Vypúšťa sa nadbytočné slovné spojenie.
K čl. II bodom 6 až 8 a 13

Legislatívne úpravy v súvislosti s novým § 2 odsekom 1. Keďže v prípade diaľničnej známky ide o úhradu časového poplatku, je potrebné upraviť súvisiace ustanovenia.
K čl. II bodu 9

Vypúšťajú sa obsolentné ustanovenia o úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky.
K čl. II bodu 10

Dopĺňajú sa potrebné odkazy na právne predpisy v súvislosti s oslobodením vozidiel od úhrady diaľničnej známky.
K čl. II bodu 11

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe pozvania alebo žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu v systéme správcu výberu úhrady vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. II bodom 12 a 14

Potrebná úprava v súvislosti s bodom 11.
K čl. II bodu 15

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. II bodu 16

Navrhuje sa potrebná legislatívna úprava v súvislosti s bodom 2.
K čl. II bodom 17 a 18

Navrhuje sa potrebná úprava priestupkov na úseku úhrady diaľničnej známky v súvislosti s vypustením ustanovení o papierovej nálepke.
K čl. II bodom 19 a 20

Vypúšťajú sa nadbytočné slovné spojenia o kontrole vykonávanej Policajným zborom, pretože v zmysle § 9 ods. 10 zákona smie kontrolu na účely rozkazného konania vykonávať len správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 zákona alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami.
K čl. II bodu 21

Potrebná legislatívna úprava v súvislosti so zmenou § 13.
K čl. II bodom 22 až 26

V rámci pokutovania správnych deliktov v rozkaznom konaní sa vypúšťa možnosť prevádzkovateľa vozidla v odpore uviesť údaje vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V rámci aplikačnej praxe sa zistilo, že tento inštitút zbytočne predlžuje konanie o delikte, pričom v mnohých prípadoch nie je možné priestupok prejednať. Okresné úrady sú takýmto postupom neprimerane zaťažované, keďže v konečnom dôsledku sa vo veci opätovne koná s prevádzkovateľom vozidla, ktorému je pokuta udelená.
K čl. II bodu 27

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
K čl. III
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K čl. III bodu 1

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy. Zároveň sa upravuje povinnosť vlastníka diaľnice, cesty a vlastníka dotknutého pozemku strpieť právo správcu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky.
K čl. III bodu 2

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy.
K čl. III bodu 3

Navrhuje sa vypustiť poznámky pod čiarou k niektorým odkazom.
K čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. júla 2019.
Bratislava 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore