Dôvodové správy k predpisu 145/1995

 1. Vládny návrh zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 725/2004 , dátum vydania: 29.12.2004
 2. Vládny návrh zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov
  K predpisu 656/2004 , dátum vydania: 11.12.2004
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 653/2004 , dátum vydania: 10.12.2004
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 633/2004 , dátum vydania: 01.12.2004
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 633/2004 , dátum vydania: 01.12.2004
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 633/2004 , dátum vydania: 01.12.2004
 7. Vládny návrh zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 541/2004 , dátum vydania: 16.10.2004
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 533/2004 , dátum vydania: 12.10.2004
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 434/2004 , dátum vydania: 29.07.2004
 10. Vládny návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 382/2004 , dátum vydania: 30.06.2004
 11. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 204/2004 , dátum vydania: 16.04.2004
 12. Vládny návrh zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 5/2004 , dátum vydania: 13.01.2004
 13. Vládny návrh zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 5/2004 , dátum vydania: 13.01.2004
 14. Vládny návrh zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 469/2003 , dátum vydania: 27.11.2003
 15. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 450/2003 , dátum vydania: 15.11.2003
 16. Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 245/2003 , dátum vydania: 24.07.2003
 17. Vládny návrh zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 217/2003 , dátum vydania: 25.06.2003
 18. Vládny návrh zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 217/2003 , dátum vydania: 25.06.2003
MENU
Hore