Dôvodové správy k predpisu 145/1995

 1. Vládny návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 404/2011 , dátum vydania: 22.11.2011
 2. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 3. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 4. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 5. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 6. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 7. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2011 , dátum vydania: 16.11.2011
 8. Vládny návrh zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 381/2011 , dátum vydania: 10.11.2011
 9. Vládny návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 363/2011 , dátum vydania: 29.10.2011
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 342/2011 , dátum vydania: 20.10.2011
 11. Vládny návrh zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 324/2011 , dátum vydania: 14.10.2011
 12. Vládny návrh zákona, torým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 119/2011 , dátum vydania: 20.04.2011
 13. Vládny návrh zákona o položkách s dvojakým použitím
  K predpisu 39/2011 , dátum vydania: 26.02.2011
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 556/2010 , dátum vydania: 31.12.2010
 15. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 514/2010 , dátum vydania: 28.12.2010
 16. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 144/2010 , dátum vydania: 09.04.2010
 17. Vládny návrh zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 136/2010 , dátum vydania: 08.04.2010
 18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 92/2010 , dátum vydania: 24.03.2010
 19. Vládny návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
  K predpisu 67/2010 , dátum vydania: 27.02.2010
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 594/2009 , dátum vydania: 31.12.2009
 21. Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 568/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
 22. Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 568/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
 23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 570/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
 24. Vládny návrh zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 513/2009 , dátum vydania: 10.12.2009
 25. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 478/2009 , dátum vydania: 25.11.2009
 26. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 465/2009 , dátum vydania: 21.11.2009
 27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  K predpisu 307/2009 , dátum vydania: 29.07.2009
 28. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 305/2009 , dátum vydania: 28.07.2009
 29. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 304/2009 , dátum vydania: 28.07.2009
 30. Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 292/2009 , dátum vydania: 18.07.2009
MENU
Hore