Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 140/2019 účinný od 01.06.2019


Platnosť od: 29.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 140/2019 účinný od 01.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 140/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 10 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 10, 13a a 14“.

2.

V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „odseku 1 písm. h)“ vkladajú slová „na účel poskytovania ...

3.

V § 8 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na 1. pôžičky pre študentov, 2. pôžičky ...

4.

V § 8 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide o stabilizačnú ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

5.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek ...

6.

V § 9 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

7.

V § 9 ods. 6 sa slová „§ 14“ nahrádzajú slovami „§ 13a a 14“.

8.

V § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 13a“.

9.

V § 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

10.

V § 9 ods. 10 druhej vete sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 13 ods. 6, § 13d ods. 6 ...

11.

V § 9 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z dotácie poskytnutej ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

12.

V § 11 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...

13.

V § 11 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti ...

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

„16aa) Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých ...

14.

V § 11 ods. 3 písm. l) sa za slovo „pôžičku“ vkladajú slová „pre študentov“.

15.

V § 11 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ...

16.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi ...

17.

V § 13 ods. 3 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „prerušenia štúdia alebo od iného skončenia ...

18.

V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

19.

V § 13 ods. 3 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

20.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.20aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...

21.

Za § 13 sa vkladajú § 13a až 13d, ktoré vrátane nadpisu nad § 13a znejú:

„Stabilizačná pôžička § 13a (1) O stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať ...

22.

V § 15 ods. 3 sa za slová „funkčného platu24)“ vkladá čiarka a slová „služobného platu24a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ...

23.

V § 16 ods. 3 sa nad slovom „činnosti“ vypúšťa odkaz 26 a za slovo „činnosti“ sa vkladá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

24.

V § 17 ods. 2 písm. b) sa za slová „výšky pôžičky“ vkladajú slová „pre študentov a ...

25.

V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 11 ods. 3 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 3 ...

26.

V § 17 ods. 10 sa slová „§ 10 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 10, 13a a 14“.

27.

V § 17 ods. 14 sa za slovami „rodičovskej dovolenke“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za ...

28.

V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o žiadateľa o stabilizačnú pôžičku, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...

30.

V § 18 ods. 5 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.

31.

V § 18 ods. 6 písm. b) sa za slová „od vyrovnania“ vkladajú slová „alebo od zániku“.

32.

V § 20 ods. 1 sa nad slovom „ministerstvom“ vypúšťa odkaz 29.

33.

Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019 (1) Stabilizačná pôžička ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore