Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 140/2019 účinný od 01.06.2019


Platnosť od: 29.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 140/2019 účinný od 01.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 140/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov

K predpisu 140/2019, dátum vydania: 29.05.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Nedostatok študentov na vysokých školách v prioritných odboroch spojených so starnutím populácie a so zmenami na trhu práce je vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku. Odporúča sa po preskúmaní zaviesť stabilizačné opatrenie vo forme stabilizačnej pôžičky, ktorého cieľom bude stabilizovať študentov vybraných študijných programov skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike (ďalej len „nedostatkové regulované povolanie“). Nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo v spolupráci s ďalšími príslušnými rezortmi.
Pôžička pre vybrané skupiny študentov konkrétnych študijných odborov alebo ich kombinácií by mala prispieť k motivácii absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie, na ktorého výkon sa pripravovali štúdiom na vysokej škole v Slovenskej republike. Poskytovanie pôžičky by bolo z pohľadu administrácie zabezpečované Fondom na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“).
Fond má definovanú hlavnú činnosť poskytovanie pôžičiek študentom a pedagógom a teda má spôsobilosť zabezpečovať súvisiacu administratívu, dlhodobé sledovanie plnenia zmlúv o pôžičke, komunikáciu so študentmi a pedagógmi, prípadné vymáhanie splácania pôžičiek a podobne. Z tohto dôvodu je fond vnímaný ako vhodný administrátor, ktorý by s dodatočnou podporou formou dotácií zvládol administráciu nového druhu pôžičky. Neodporúča sa zabezpečenie poskytovania stabilizačnej pôžičky prostredníctvom vysokých škôl, vzhľadom na predpokladanú administratívnu náročnosť uvažovaného nástroja a požadované odborné a IT zázemie administrátora.
Fond poskytne študentovi stabilizačnú pôžičku počas jeho štúdia, pričom ak absolvent bude po určený čas vykonávať nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa pripravoval štúdiom na vysokej škole, zníži sa mu podľa podmienok určených zákonom nesplatená časť istiny pôžičky. Nedostatkové regulované povolania budú zverejnené v zozname nedostatkových povolaní.
Predpokladom implementácie nového druhu pôžičky (stabilizačná pôžička) je legislatívna úprava v zákone č. 396/2012 Z. z o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). Upravený by mal byť objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pôžičiek a podmienky pre fond na ich použitie vrátane výnosov z nich, trvanie sociálnej podpory vybranej skupiny študentov, podmienky oprávnenosti študenta, termíny, do ktorých je možné doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku v príslušnom akademickom roku a osobitné podmienky pre odklad splátok. Ďalšie podmienky poskytnutia stabilizačnej pôžičky budú rovnaké ako pri pôžičke pre študentov poskytovanej fondom v súčasnosti.
Finančné prostriedky na pôžičky a ich správu poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky formou dotácie zo svojej rozpočtovej kapitoly.
Návrh zákona predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júna 2019.

B. OSOBITNÁ ČASŤ
K čl. I
K bodu 1
Legislatívna úprava z dôvodu jednoznačného určenia všetkých druhov pôžičiek, ktoré Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) poskytuje. Vzhľadom na to, že sa zavádza nový druh pôžičky pre študentov, je potrebné medzi hlavné činnosti fondu zaradiť aj poskytovanie stabilizačnej pôžičky.
K bodu 2
Zamedzuje sa, aby fond čerpal úver na stabilizačné pôžičky, keďže tieto štandardne nebudú generovať jeho príjem na splácanie takejto pôžičky.
K bodu 3
Zavádza sa možnosť poskytnutia dotácie fondu aj na stabilizačné pôžičky, pričom ak sa jednou zmluvou upravuje dotácia na viaceré typy pôžičiek, vymedzuje sa aj objem na jednotlivé typy pôžičiek.
K bodu 4
V prípade dotácie na poskytovanie stabilizačnej pôžičky je povinnou náležitosťou zmluvy aj objem finančných prostriedkov, ktoré sa vyčleňujú na stabilizačné pôžičky pre jednotlivé nedostatkové regulované povolania. Zabezpečuje sa tým cielenejšie nastavenie systému, keďže v opačnom prípade by študenti pripravujúci sa na výkon jedného nedostatkového regulovaného povolania, boli pri získaní stabilizačnej pôžičky závislí na počte žiadateľov pripravujúcich sa na iné nedostatkové regulované povolanie, čo nie je žiaduce. Takto vyčlenením osobitného objemu finančných prostriedkov na jednotlivé nedostatkové regulované povolania je možné cielenejšie nastavenie systému stabilizácie s ohľadom na potreby pracovného trhu. Zároveň sa zavádza, že výšku stabilizačnej pôžičky nebude určovať rada fondu, ale bude to upravovať priamo dotačná zmluva.
K bodu 5
V nadväznosti na zavedenie nového typu pôžičky - stabilizačnej pôžičky, sa rozširuje možnosť použitia dotácie pre fond aj na financovanie stabilizačných pôžičiek. Keďže tieto pôžičky nebudú štandardne generovať príjem pre fond z dôvodu odpúšťania istiny v nadväznosti na výkon nedostatkového regulovaného povolania, umožňuje sa, aby dotácia vykryla aj náklady spojené s administráciou pôžičiek. Súčasne sa umožňuje pri napr. rozširovaní doterajších študentských pôžičiek a pôžičiek pre pedagógov, aby bolo možné podporiť aj súvisiace náklady na správu fondu účelovou dotáciou.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že do § 9 bol vložený nový odsek 8.
K bodom 7 až 9
Určuje sa, že finančné prostriedky určené pre jeden druh pôžičky nemôžu byť použité pre iný druh pôžičky z dôvodu, aby finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté len na poskytovanie pôžičiek pre študentov/stabilizačných pôžičiek/pôžičiek pre pedagógov, mohli byť použité len na ten-ktorý druh pôžičky. Prípadné výnosy zo stabilizačných pôžičiek a ich splátky sa umožňuje využiť na náklady na správu fondu, keďže v danom čase už nemusí byť poskytovaná stabilizačná pôžička pre povolanie, ktoré bolo pôvodne zaradené medzi nedostatkové regulované povolania, ale fond bude mať stále náklady na administráciu týchto pôžičiek. Tak ako pri ostatných druhoch pôžičiek, tieto zdroje bude fond používať aj na financovanie aktuálnych stabilizačných pôžičiek (bez obmedzenia na regulované povolanie, na ktoré bola pôvodne poskytnutá dotácia).
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na potrebu odstrániť nesúlad v zákone. Od 1. januára 2017 na základe ostatnej novely zákona je potrebné vylúčiť z nákladov na správu fondu aj inštitút zníženia istiny študentovi.
K bodu 11
Keďže stabilizačné pôžičky nemajú byť štandardne splácané a teda negenerujú príjmy fondu, ktoré je možné použiť na náklady na jeho činnosť, upravuje sa možnosť, aby fond použil časť dotácie na financovanie nákladov na správu. Tieto náklady nie sú obmedzené len na náklady spojené s poskytovaním stabilizačnej pôžičky, ale umožňuje sa do určeného limitu zo sumy poskytnutej dotácie a pri zachovaní obmedzenia podľa § 9 ods. 10 zákona o fonde, financovať celkové náklady na správu fondu. Súčasne v ďalších rokoch, keď už nebude poskytovaná dotácia na stabilizačné pôžičky na dané nedostatkové regulované povolanie, bude fond financovať náklady spojené s ich administráciou z vlastných zdrojov. Limit 3,5 % z dotácie vychádza z doterajšej väzby na rovnakom podiely na nesplatenej istine, keďže z dotácie budú poskytované pôžičky v danom objeme.
K bodu 12
Vzhľadom na praktické skúsenosti sa rozširuje cieľová skupina aj o iné druhy súdnych rozhodnutí, na základe ktorých môže byť dieťa umiestnené do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
K bodu 13
Zavádza sa nové prednostné kritérium s cieľom uprednostniť pri poskytovaní študentských pôžičiek deti z náhradných rodín, čím sa im môže významne prispieť k úhrade nákladov
spojených so štúdiom počas ich štúdia na vysokej škole, a tak im dopomôcť aj k úspešnému ukončeniu štúdia, ktoré je významným predpokladom k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce.
K bodu 14
Aby získanie stabilizačnej pôžičky neznevýhodňovalo žiadateľov o študentskú pôžičku, spresňuje sa, že na zostavovanie poradia žiadateľov o študentskú pôžičku, nebudú mať vplyv ostatné druhy pôžičiek.
K bodu 15
Pri posudzovaní splnenia kritéria študijných výsledkov sa navrhuje, aby fond akceptoval len maturitné vysvedčenie za školský rok predchádzajúci roku, v ktorom sa poskytuje pôžička z dôvodu podporiť prednostne aktuálnych maturantov. V prípade, že žiadateľ maturoval v predchádzajúcich rokoch, nie je vylúčený z možnosti získania pôžičky, ale jeho študijné výsledky ho nebudú uprednostňovať v poradí žiadateľov.
K bodu 16
Navrhuje sa obmedziť kumulácia postupne uzavretých zmlúv, ak sa na základe nich poskytujú viaceré druhy pôžičiek z dôvodu rozdielnych podmienok ich poskytovania.
K bodom 17 a 18
Na základe aplikačnej praxe sa spresňujú ustanovenia na odklad splátok študentských pôžičiek, aby bol tento zo zákona aplikovaný aj pre študijné programy prvého stupňa.
K bodu 19
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vložením nového písmena do ustanovenia.
K bodu 20
Za účelom podpory a zvýšenia atraktivity dobrovoľnej vojenskej prípravy sa zavádza ďalší dôvod na odklad splátok.
K bodu 21
Vychádzajúc zo zámeru vlády SR o zavedenie stabilizačných príspevkov pre študentov ošetrovateľstva sa vytvára všeobecný rámec, ktorý umožňuje stabilizáciu vybraného sektora, a to formou zavedenia nového druhu pôžičky poskytovanej fondom - stabilizačnej pôžičky. Zámerom je podporiť občanov počas štúdia študijných programov, v ktorých získavajú kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania, v ktorom je identifikovaný nedostatok pracovnej sily, teda sa vytvárajú predpoklady pre vyšší záujem o štúdium v týchto študijných programoch. Obmedzenie
na regulované povolania sa zavádza z dôvodu, že je možné pre ne vopred overiť, či štúdiom v konkrétnych študijných programoch sa nadobudne potrebná kvalifikácia, čo pre neregulované povolania nie je možné.
Princípom stabilizačnej pôžičky je, že ak občan získa potrebnú kvalifikáciu a následne bude pracovať v danom regulovanom povolaní v Slovenskej republike, bude mu priebežne odpúšťaná istina z poskytnutej pôžičky a teda de facto pôjde o štipendium, ktoré ho bude podporovať počas štúdia na vysokej škole a z ktorého mu nebudú vznikať záväzky pri výkone práce, teda ho to motivuje na výkon daného povolania, na ktoré bol pripravovaný.
Otázka identifikácie nedostatkových regulovaných povolaní sa upravuje tak, aby bola zabezpečená súčinnosť s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rezortom, v ktorého pôsobnosti je úprava podmienok pre výkon daného povolania, a to z dôvodu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR disponuje v rámci jeho kompetencií podľa zákona o službách zamestnanosti údajmi, ktoré sú relevantné pre identifikáciu povolaní, kde nie je dostatočný počet absolventov vysokoškolského štúdia. Aby bolo jasné, v ktorých študijných programoch sa získava potrebná kvalifikácia, bude zverejňovaný zoznam nedostatkových regulovaných povolaní, obsahovať aj zoznam zodpovedajúcich študijných programov.
Nakoľko jednotliví občania môžu využívať stabilizačnú pôžičku v rôznej výške, s cieľom zabezpečenia istej spravodlivosti, sa počet rokov, ktorých odpracovanie je potrebné na úplné odpustenie dlžnej sumy zo stabilizačnej pôžičky, upravuje vo väzbe na dlžnú sumu. Pri nižšom dlhu tak bude potrebné odpracovať menší počet rokov ako pri vyššom čerpaní pôžičiek, bez ohľadu na počet poskytnutých stabilizačných pôžičiek počas štúdia. Keďže výška pôžičky a ďalšie faktory si vyžadujú flexibilitu, neuvádza priamo zákon vzťah istiny a rýchlosti odpúšťaniu dlhu, ale toto sa ponecháva na úpravu nižšou právnou normou, ktorú vydá ministerstvo.
Keďže cieľom stabilizačných pôžičiek je výkon nedostatkového regulovaného povolania, osobitne sa upravuje prípad, keď dlžník zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho. V týchto prípadoch nie je opodstatnené, aby jeho záväzok bol predmetom dedičského konania alebo prešiel na ručiteľa, keďže tým by sa nenaplnil účel stabilizačnej pôžičky – výkon daného povolania v SR. Toto sa vzťahuje len na prípad, keď dlžník v čase úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho plnil podmienky odkladu splátok.
Zákonné podmienky, ktorých nastavenie sa vo vzťahu k súčasným pôžičkám pre študentov osvedčili alebo sa zavádzajú touto novelou, sa budú vzťahovať aj na nový druh pôžičky.
K bodu 22
Keďže o pôžičku pre pedagógov môžu žiadať aj vysokoškolskí učitelia – profesionálni vojaci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a títo dostávajú služobný
plat, ktorého výška je rozhodujúca pre posúdenia možnej výšky pôžičky pre pedagógov, upravuje sa, že aj tento druh príjmu sa považuje za príjem pri posudzovaní žiadostí o pôžičku pre pedagógov.
K bodu 23
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.
K bodu 24
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 14 a 21.
K bodu 25
Určuje sa jednotná úroková sadzba pre všetky druhy pôžičiek.
K bodu 26
Za účelom podpory a zvýšenia atraktivity dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozširujú podmienky, za ktorých dlžník spláca len úroky z istiny.
K bodu 27
Určuje sa povinnosť žiadateľa o stabilizačnú pôžičku predložiť potrebné doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia stabilizačnej pôžičky.
K bodu 28
Legislatívno-technická úprava potrebná vzhľadom na nevyhnutnosť spracovávania osobných údajov fondom aj v rámci nového druhu pôžičky.
K bodu 29
Rozširuje sa z dôvodu doplnenia možnosti zániku stabilizačnej pôžičky v dôsledku smrti dlžníka alebo vyhlásením dlžníka za mŕtveho.
K bodu 30
Zmena citácie z dôvodu zmeny príslušného právneho predpisu, ktorý upravuje ochranu osobných údajov.
K bodu 31
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 32
Prechodné ustanovenie určuje študentom študijného odboru ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia a absolventom študijného odboru ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v akademickom
roku 2018/2019 možnosť požiadať o stabilizačnú pôžičku aj za akademický rok 2018/2019, pričom sa ustanovujú podmienky a lehota, do ktorej je potrebné zaslať žiadosť o stabilizačnú pôžičku a lehota pre fond, v ktorej musí poskytnúť stabilizačnú pôžičku tam uvedeným osobám. Nad rámec bežnej úpravy sa umožňuje podporiť aj absolventov daných programov v tomto akademickom roku. Študijný program ošetrovateľstvo dennou formou je vybraný v súlade s uznesením vlády SR č. 404 z 5. septembra 2018 k Informácii o stave zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona na 1. jún 2019 vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a berúc do úvahy potrebnú legisvakanciu.
V Bratislave, 7. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Martina Lubyová, v. r.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore