Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 137/2019 účinný od 01.06.2019

Platnosť od: 27.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 137/2019 účinný od 01.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 137/2019 s účinnosťou od 01.06.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa dopĺňa takto:

V § 75 sa za slovo „dedičstve“ vkladajú slová „a proti právoplatnému uzneseniu v konaní ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore