Zákon, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Evy HORVÁTHOVEJ, Jána PODMANICKÉHO a Viery ŠEDIVCOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 136/2013, dátum vydania: 06.06.2013

2

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa men í zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona') predkladajú poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová, Eva Horváthová, Ján Podmanický a Viera Šedivcová.

Cieľom návrhu zákona je odstrániť vekovú hranicu, ktoré zakotvuje terajšie znenie § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o príspevkoch'). Prvá veta tohto ustanovenia upravuje n árok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok. Druhá veta tohto ustanovenia zužuje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovàšili tretí rok veku. V dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu oprávnených osôb sa zavádza z dôvodu, že deti mladšie ako tri roky sú aj tak prepravované v kočíku a v sprievode dospelej osoby, t.j. akejsi náhrady sprievodcu. To by ale nemalo vylučovať, aby rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím mal status sprievodcu aj v prípade detí vo veku od nula do troch rokov. Je to totiž také vývinové obdobie, kedy cieleným úsilím možno najvýznamnejšie ovplyvňovať zdravotný stav a psychomotorický vývin zdravotne postihnutého dieťaťa, čo si nepochybne vyžaduje veľké úsilie a zvýšené náklady na liečbu, návštevy odborn íkov a špeciálnych stimulačných programov.

Platné zákonné ustanovenie najmä jeho odôvodnenia možno považovať za neurčité a vágne. Spojenie slov 'možno považovať' nehovorí o tom, že ex offo a automaticky je taká osoba odkázaná na sprievodcu. Ak fyzická osoba spĺňa podmienky vyplývajúce z § 2 tohto zákona, má mať právo na sprievodcu.

Podľa informácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uvedená úprava dotkne približne 400 detí.

Predkladaný návrh zákona zakladá zanedbateľné nároky na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, má pozitívny sociálny vplyv a nemá dopad na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Predkladatelia návrh konzultovali so stavovskými organizáciami územnej samosprávy ( ZMOS, Únia miest a SK 8 ), ktoré nemajú výhrady s jeho schválením.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodný mi zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová, Eva Horváthov á, Ján Podmanický a Viera Šedivcová

2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých z ákonov v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Euró pskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení z ákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x 2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x 3. Sociálne vplyvyx – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x – sociálnu exklúziu,x – rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx 4. Vplyvy na životné prostredie x 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

A.3. Poznámky

Vzhľadom na počet dotknutých osôb bude mať tento návrh zanedbateľný negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Návrh bude mať pozitívny sociálny vplyv a to tak ako na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu inklúziu, hospodárenie obyvateľstva a rovnosť príležitostí. Pozitívny vplyv bude ná sledkom odbremenenia rodinných príslušníkov, ktorý doposiaľ v dôsledku nepriznania sprievodcu vykonávali túto úlohu a nemohli sa venovať činnostiam s pozitívnym ekonomickým dopadom. Presný hospodársky dopad sa nedá vyčísliť vzhľadom na sociálne-ekonomickú stratifikáciu skupiny obyvateľstva s postihnutými deťmi do 3 rokov, ktorej odbremenenie má v závislosti od spoločenského postavenie rôzny ekonomický dopad a jediný faktický údaj, ktorý je predkladateľovi známy je poč et zasiahnutých detí. Tým, že deti so sprievodcom sa budú môcť vo zvýšenej miere zapájať do aktiví t podobne ako ich vrstevníci a nebudú funkčne previazaný so svojimi rodinnými príslušníkmi, tak ako to bolo doteraz, dôjde k pozitívnym vplyvom na sociálnu inklúziu a rovnosť príležitostí.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR sa k identickému materiálu (tlač 306) vyjadrilo svojim listom MF/24777/2012-411 z dňa 8.11.2012.

B. Osobitná časť

K Èl. I

Predmetom úpravy návrhu zákona je § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov. Prvá veta tohto ustanovenia upravuje nárok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok, pričom druhá veta tohto ustanovenia zuž uje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovàšili tretí rok veku. V dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu oprávnených osôb sa zavá dza z dôvodu, že deti mladšie ako tri roky sú aj tak prepravované v kočíku a v sprievode dospelej osoby, t.j. akejsi náhrady sprievodcu.

Takéto zákonné ustanovenia vrátane jeho odôvodnenia možno považovať za neurčité a vágne. Spojenie slov 'možno považovať' nehovorí o tom, ž e ex offo a automaticky je taká osoba odkázaná na sprievodcu. Navrhuje, aby sa táto druhá (a zároveň posledná) veta z § 14 ods. 10 uvedeného zákona vypustila a ak fyzická osoba spĺňa podmienky vyplývajúce z § 2 tohto – alebo aj iného zákona - mala právo na sprievodcu.

K Èl. II

Navrhujeme účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. júla 2013.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore