Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016 do 31.05.2021

Platnosť od: 13.04.2001
Účinnosť od: 27.12.2016
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Hospodárska súťaž
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD4418DS7EUPP13ČL11

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016 do 31.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 136/2001 s účinnosťou od 27.12.2016 na základe 350/2016

Legislatívny proces k zákonu 350/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel zákona

Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.

§ 2 - Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

podnikateľov,

b)

orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmovú samosprávu pri prenesenom výkone štátnej správy,

c)

iné osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na činnosti a konania podnikateľov, ktoré obmedzujú alebo môžu obmedzovať súťaž, okrem prípadov obmedzovania súťaže zo strany podnikateľov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, ak uplatňovanie tohto zákona znemožňuje fakticky alebo právne plniť ich úlohy podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Ustanovenia § 22 až 41 sa vzťahujú aj na postup úradu, keď úrad posudzuje činnosti a konania podnikateľov na základe osobitného predpisu.1aa)

(4)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti a konania, ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.

(5)

Tento zákon sa okrem piatej časti nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak.

§ 3 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Podnikateľ na účely tohto zákona je podnikateľ podľa osobitného predpisu,2) ďalej fyzická osoba a právnická osoba, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou bez ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku.

(2)

Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“), ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo zastupiteľné.

(3)

Tovarový relevantný trh zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu užívateľov. Zastupiteľnosť tovarov sa posudzuje najmä z hľadiska ich charakteristík, ceny a účelu použitia.

(4)

Priestorový relevantný trh je vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.

(5)

Obrat na účely tohto zákona je súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. Pri združení podnikateľov sa k obratu združenia podnikateľov okrem súčtu podľa predchádzajúcej vety pripočíta aj súčet prijatých príspevkov členov tohto združenia. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,3) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(6)

Finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá podnikateľovi z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru.

DRUHÁ ČASŤ

FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE A KONCENTRÁCIA

Dohoda obmedzujúca súťaž

§ 4
(1)

Dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže (ďalej len „dohoda obmedzujúca súťaž“), sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak ich účinok na súťaž je zanedbateľný. Dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na súťaž, ak trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov, alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom. Zanedbateľný účinok na súťaž nemá dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak má za cieľ obmedzovanie súťaže.

(3)

Na účely tohto zákona

a)

dohoda podnikateľov je každý ústny alebo písomný súhlasný prejav vôle jej účastníkov, ako aj iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania,

b)

zosúladený postup podnikateľov je koordinácia správania podnikateľov, ktorá nenapĺňa znaky dohody podnikateľov podľa písmena a) a ktorú nemožno označiť ako prirodzené nasledovanie správania iného podnikateľa,

c)

rozhodnutie združenia podnikateľov je právny akt orgánu združenia, ako aj odporúčanie orgánu združenia.

(4)

Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva v

a)

priamom alebo nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,

b)

záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,

c)

rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,

d)

záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,

e)

podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo

f)

koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súťaži4a) alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou.

(5)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne

a)

prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,

b)

neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov podľa písmena a), a

c)

neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.

§ 5 - Skupinové výnimky
(1)

Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom má za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie súťaže na tuzemskom trhu a spĺňa podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitného predpisu.5a)

(2)

Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorej účinky sú nezlučiteľné s § 4 ods. 5.

§ 6 - Spoločné ustanovenia k dohodám obmedzujúcim súťaž
(1)

Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje § 4 ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 5, je povinný túto skutočnosť úradu preukázať.

(2)

Ak sa dôvod zákazu podľa § 4 ods. 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo časť rozhodnutia združenia podnikateľov, zakázaná je len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia vyplýva, že túto časť možno oddeliť od ostatného obsahu.

(3)

Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov nie je dohodou obmedzujúcou súťaž. Na tento účel úrad neposudzuje návrh dohody podnikateľov ani návrh rozhodnutia združenia podnikateľov podľa § 4 ods. 2 a 5 ani podľa § 5. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

(4)

Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.

§ 8 - Zneužívanie dominantného postavenia
(1)

Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle.

(2)

Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä

a)

priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok,

b)

obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor užívateľov,

c)

uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži, alebo

d)

viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy.

(3)

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.

Koncentrácia

§ 9
(1)

Koncentrácia na účely tohto zákona je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je

a)

zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, alebo

b)

získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.

(2)

Zlúčenie alebo splynutie podľa odseku 1 písm. a) je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie podľa osobitného predpisu,6) ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade existencie spoločného ekonomického riadenia.

(3)

Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú na účely tohto zákona aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.

(4)

Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom

a)

vlastníckych práv alebo iných práv,

b)

práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.

(5)

Koncentráca podľa odseku 1 písm. b) je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

(6)

Úrad v konaní o koncentrácii podľa odseku 5, ktorá podlieha kontrole úradu a ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4 a 5.

(7)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa koncentrácie, okrem § 10 ods. 7, sa vzťahujú aj na zámer koncentrácie oznámený úradu podľa § 10 ods. 10.

(8)

Za koncentráciu sa nepovažuje, ak

a)

banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorých bežným činnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet alebo na cudzí účet, dočasne získa cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja, čo jej umožňuje získať kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami, ak nevykonáva hlasovacie právo a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie podnikateľa alebo ak vykonáva takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy predaja podnikateľa alebo jeho časti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa nadobudnutia cenných papierov a týmto predajom stratia kontrolu nad týmto podnikateľom alebo jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami; úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže predĺžiť jednoročnú lehotu, ak sa preukáže, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote možný,

b)

dočasné získanie kontroly nad podnikateľom alebo jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami vyplýva z osobitných predpisov.8)

§ 10
(1)

Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak

a)

spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo

b)

celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike

1.

ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,

2.

ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) aspoň jedným účastníkom koncentrácie, ktorý je nadobúdaný alebo je nadobúdaná jeho časť, je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,

3.

ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.

(2)

Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov

a)

účastníka koncentrácie,

b)

podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo

1.

podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,

2.

právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,

3.

právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo

4.

právo riadiť jeho podnik,

c)

podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,

d)

podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),

e)

podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).

(3)

Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy ani príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b), berie sa do úvahy obrat podnikateľa alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie.

(4)

Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) medzi viacerými podnikateľmi, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, celkové obraty podľa odseku 2 sa v prípade účastníkov koncentrácie patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) a účastníkmi koncentrácie na strane nadobúdaného je viac podnikateľov alebo ich častí, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, ich celkové obraty podľa odseku 2 sa na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Na účely určenia, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(5)

Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi alebo medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín a spoločne podliehajú kontrole podľa odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.

(6)

Ak účastníci koncentrácie majú spoločne práva podľa odseku 2 písm. b), pri výpočte celkového obratu sa nezapočítava obrat dosiahnutý predajom tovarov medzi spoločným podnikom a každým z účastníkov koncentrácie alebo akýmkoľvek iným podnikateľom spojeným s ktorýmkoľvek z nich podľa odseku 2 písm. b) až e). Obrat dosiahnutý predajom tovaru medzi spoločným podnikom a ďalšími podnikateľmi sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie.

(7)

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po

a)

uzavretí zmluvy,

b)

oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)

c)

doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)

d)

oznámení ponuky na prevzatie,14a)

e)

dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia”) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo

f)

dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

(8)

Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne, v prípade ponuky na prevzatie14a) navrhovateľ ponuky na prevzatie, v ostatných prípadoch podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.

(9)

Oznámenie koncentrácie musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanoví úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise. Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom podľa prvej vety. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie až do predloženia tohto doplnenia lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie.

(10)

Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1. Takéto oznámenie musí okrem náležitostí podľa odseku 9 obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu.

(11)

Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.

(12)

Zákazom podľa odseku 11 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže13) uskutočniť svoj návrh za predpokladu, že nadobúdateľ neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.

(13)

Rovnako nie je zákazom podľa odseku 11 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov,16a) ktorými sa získa kontrola podľa § 9 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov za podmienok, že

a)

taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa odseku 7 a

b)

nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 14.

(14)

Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 11, ak sú na to vážne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada, rozsah, v akom podnikateľ o udelenie výnimky žiada, a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnimky s ohľadom na dopady na súťaž. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Úrad si môže vyžiadať od podnikateľa ďalšie informácie s cieľom vyhodnotiť možnosť udelenia výnimky. Od odoslania takejto žiadosti do doplnenia požadovaných informácií lehota na rozhodnutie o výnimke neplynie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany a ohrozenie súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.

§ 11
(1)

Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia koncentrácie. Toto rozhodnutie spravidla obsahuje zjednodušené odôvodnenie s uvedením účastníkov koncentrácie, sektora, prípadne relevantného trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia. Úrad v prípade rozhodnutia so zjednodušeným odôvodnením výzvu pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 nezasiela.

(2)

Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote podľa odseku 1. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania.

(3)

Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo dňa, keď úrad účastníkovi konania odošle výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie až do doručenia úplného oznámenia koncentrácie účastníkom konania. Úplnosť oznámenia na základe podkladov predložených účastníkom konania úrad účastníkovi konania potvrdí.

(4)

Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť účastníka konania, pričom nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď boli úradu doručené pravdivé informácie.

(5)

Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, lehota podľa odsekov 1 a 2 neplynie odo dňa doručenia žiadosti účastníkovi konania až do ich predloženia. O tejto skutočnosti úrad účastníka konania písomne upovedomí.

(6)

Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa odsekov 1 a 2 pred jej uplynutím predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 30 pracovných dní.

(7)

Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie sa stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo poskytnutých údajov, ktoré medzitým nastali, účastník konania bezodkladne doplní pôvodné oznámenie. Ak takéto zmeny nenastali, účastník konania túto skutočnosť bezodkladne písomne potvrdí úradu. Lehoty podľa odseku 1 a 2 začínajú plynúť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia úplných informácií v doplnení pôvodného oznámenia alebo po doručení potvrdenia účastníka konania.

§ 12
(1)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

(2)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.

(3)

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia.

(4)

Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky a povinnosti viazaný.

(5)

Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo odsekom 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Úrad môže na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou predložený po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti za predpokladu, že lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 umožňuje riadne preskúmanie návrhu podmienky a povinnosti. Počas plynutia lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.

(6)

V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.

(7)

Úrad môže návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.

(8)

Návrh podmienky a povinnosti predkladaný podľa odsekov 4 a 5 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s úradom. Správca má byť nezávislý vo vzťahu k účastníkom koncentrácie a podnikateľom patriacim do ekonomických skupín účastníkov koncentrácie a nesmie byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.

(9)

Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

(10)

Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1.

(11)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.

§ 13
(1)

Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.

(2)

Úrad môže rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3 alebo podľa § 32 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu zrušiť a vydať rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak

a)

účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo

b)

je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté účastníkom koncentrácie.

(3)

Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný lehotami podľa § 11, ak

a)

sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej účastníkovi konania alebo s ňou súvisiacej povinnosti, alebo

b)

pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.

§ 13a - Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti, ak zistí, že
a)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia podľa § 12,

b)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s rozhodnutím o jej zákaze podľa § 12, alebo

c)

došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí prijatom podľa § 12 ods. 3.

TRETIA ČASŤ

ÚRAD

§ 14
(1)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky18) na ochranu a podporu súťaže.

(2)

Úrad vykonáva právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom hospodárskej súťaže osobitnými predpismi.18a)

(3)

Sídlom úradu je Bratislava.

(4)

Úrad môže zriaďovať stále alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.

(5)

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do roka správu o svojej činnosti a tiež vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.

Predseda úradu

§ 15
(1)

Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu.

(2)

Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.19) Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

(3)

Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda úradu. Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvostupňovom konaní. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.19a)

(4)

Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(5)

Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného predpisu.20)

§ 16
(1)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou.

(2)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho funkcia zaniká vymenovaním nového predsedu úradu.

(3)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)

bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,

c)

začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa § 15 ods. 5,

d)

vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

§ 17

Platové pomery predsedu úradu určí vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.21)

Rada úradu

§ 18
(1)

Zriaďuje sa Rada úradu (ďalej len „rada“). Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.22) Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady.

(2)

Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena. Výšku odmeny a podrobnosti o odmeňovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(3)

Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4)

Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich.

(5)

Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.

§ 19
(1)

Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím ich funkčného obdobia. Vláda Slovenskej republiky vymenuje členov rady do dvoch mesiacov od doručenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní členovia rady sa ujmú funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia skôr vymenovaných členov rady.

(2)

Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná.

(3)

Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.

§ 20
(1)

Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, podpredseda rady.

(2)

Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak podpredseda rady nie je zvolený spôsobom podľa prvej vety, podpredsedom sa stane člen rady s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne predseda rady.

(3)

Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší štyria členovia rady, alebo predseda rady, podpredseda rady a najmenej ďalší traja členovia rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, hlas podpredsedu rady.

(4)

Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú neverejné.

(5)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie stanovisko člena rady, predsedu rady alebo podpredsedu rady, ak je odlišné od prijatého rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní je tajná.

(6)

Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, podpredseda rady.

(7)

Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni.

§ 21
(1)

Výkon funkcie člena rady sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou.

(2)

Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady.

(3)

Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak

a)

bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,

c)

nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

(4)

V prípade skončenia funkčného obdobia člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu po tom, čo sa novovymenovaný člen rady ujme svojej funkcie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVOMOC ÚRADU

§ 22
(1)

Úrad

a)

vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví,

b)

vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona,

c)

vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže iného štátu na základe osobitného predpisu1aa) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d)

vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu;22a) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,

e)

vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy porušili tento zákon, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,

f)

postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)

g)

kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,

h)

vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22b)

i)

zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,

j)

podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,18a)

k)

podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 22a ods. 8,

l)

navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže,

m)

vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4,

n)

poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, k otázke sprístupnenia týchto dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody podľa osobitného predpisu22ba) a v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje ďalšiu spoluprácu súdu v konaní o náhradu škody, ak to uzná za vhodné.

(2)

V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) má úrad právo vyžadovať od podnikateľov, ako aj od vedúcich zamestnancov podnikateľa, štatutárnych orgánov podnikateľa, kontrolných orgánov podnikateľa alebo od členov týchto orgánov podnikateľa, alebo od iných zamestnancov podnikateľa (ďalej len „zamestnanci podnikateľa“), ako aj od iných fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka, vyžadovať písomné vysvetlenie alebo ústne vysvetlenie s možnosťou vyhotovenia si jeho zvukového záznamu. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť v lehote určenej úradom; v prípade utajovaných skutočností za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom.22c)

(3)

Pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1aa) je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým je oprávnený nazerať do spisov vedených v trestnom konaní,23) robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné trovy kópie spisov a ich častí, a tie použiť na účely podľa tohto zákona.

(4)

Úrad poskytuje orgánom hospodárskej súťaže iných štátov na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú, informácie na účely nevyhnutné na uplatňovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže týchto štátov vrátane informácií chránených podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. Úrad môže poskytovať informácie podľa prvej vety, len ak je zabezpečená vzájomnosť.

§ 22a - Inšpekcia
(1)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu, ako aj osoby poverené plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ďalej len „zamestnanci úradu“) právo na základe písomného poverenia (ďalej len „poverenie“) vstupovať do všetkých priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa, s cieľom vykonať inšpekciu.

(2)

Pri vykonávaní prešetrovania a v prvostupňovom konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie podpredseda úradu, v konaní pred radou poverí zamestnancov úradu predseda rady. Poverenie obsahuje meno, priezvisko a funkciu osoby vydávajúcej poverenie, označenie podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať, časový rozsah vykonávania inšpekcie, predmet a účel inšpekcie, meno a priezvisko zamestnanca úradu povereného výkonom inšpekcie, poučenie o právach a povinnostiach podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať, podpis osoby, ktorá poverenie vydala, číslo poverenia a odtlačok pečiatky úradu.

(3)

Zamestnanec úradu sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením podľa odseku 2, ktorého rovnopis predloží pri začatí inšpekcie podnikateľovi alebo akémukoľvek zamestnancovi podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných priestoroch sa má inšpekcia vykonať.

(4)

O priebehu inšpekcie vyhotovia zamestnanci úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice sa považuje inšpekcia za skončenú. Inšpekcia je skončená aj vtedy, ak niektorá z osôb prítomných pri inšpekcii odmietla podpísať zápisnicu; dôvody odmietnutia sa uvedú v zápisnici. Úrad môže výkon inšpekcie z objektívnych dôvodov prerušiť na nevyhnutne potrebný čas, a to aj opakovane.

(5)

Na zabezpečenie získania informácií a podkladov uvedených v § 22 ods. 2 majú zamestnanci úradu v priebehu inšpekcie právo, a v prípade utajovaných skutočností za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom,22c)

a)

zapečatiť podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapečatiť priestory a ich vybavenie, ako aj dopravné prostriedky na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie inšpekcie,

b)

odňať podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov alebo dokumentov,

c)

zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory a ich vybavenie alebo si iným spôsobom zabezpečiť prístup k podkladom alebo nosičom, na ktorých sú informácie zaznamenané; na zabezpečenie prístupu je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky,

d)

zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch podnikateľa alebo ktoré boli vytvorené v akejkoľvek elektronickej podobe podnikateľom, alebo ku ktorým má podnikateľ prístup v súvislosti s jeho činnosťou, vrátane informácií, ktoré sú uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch iných subjektov a podnikateľ k nim má prístup a využíva ich pre svoju činnosť; na zabezpečenie prístupu k týmto nosičom je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie takého prístupu, ktorým však týmto nevzniká oprávnenie na prístup k informáciám.

(6)

Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotoviť kópie akýchkoľvek informácií v listinnej podobe, všetkých počítačových údajov a podkladov uložených v akejkoľvek elektronickej podobe na dátovom nosiči podľa odseku 5 písm. d).

(7)

Na účely vykonania inšpekcie a v priebehu výkonu inšpekcie je podnikateľ povinný

a)

umožniť vstup podľa odseku 5 písm. c),

b)

spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie,

c)

umožniť, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané,

d)

zabezpečiť prístup ku všetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,

e)

zabezpečiť neporušenie pečate podľa odseku 5 písm. a).

(8)

Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa, ako uvedených v odseku 1, ako aj v súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch súčasných alebo bývalých zamestnancov podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo konaním podnikateľa, na základe ktorých možno preukázať obmedzenie súťaže, úrad môže vykonať inšpekciu v týchto priestoroch na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu.23a) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná, pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.

(9)

Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.

(10)

Na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 sa použijú odseky 4 až 7 s výnimkou zapečatenia priestorov a dopravných prostriedkov.

(11)

Útvar policajného zboru je povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súťaže zodpovedných za uplatňovanie ustanovení osobitného predpisu,22a) ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 1 alebo odseku 8, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1aa)

§ 23

Na postup úradu podľa § 22 ods. 1 písm. a) až c) a § 22a sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce konanie a ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní,23b) okrem ustanovení o plynutí lehôt, doručovaní, zastupovaní, zápisnici a vylúčení zamestnancov alebo členov správneho orgánu, ktoré sa použijú primerane.

PIATA ČASŤ

KONANIE

§ 25
(1)

Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, vo veci zneužívania dominantného postavenia a vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu.

(2)

Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ak o to fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada, úrad ju písomne upovedomí o ďalšom postupe v danej veci v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia tejto žiadosti.

(3)

Účastníkom konania v prípade

a)

dohody obmedzujúcej súťaž sú účastníci tejto dohody obmedzujúcej súťaž,

b)

zneužívania dominantného postavenia je podnikateľ, ktorého činnosť alebo konanie je možným zneužívaním dominantného postavenia,

c)

koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) sú podnikatelia, ktorí sa zlučujú alebo splývajú,

d)

koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami,

e)

možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok alebo záujmová samospráva,

f)

inom ako uvedenom v písmenách a) až e) ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.

(4)

V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie tovarov prostredníctvom zmlúv uzatváraných medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, môže úrad obmedziť okruh účastníkov konania len na podnikateľa, ktorý je vždy jednou zo strán zmluvy a ktorý navrhuje iným podnikateľom obsah alebo podmienky týchto zmlúv.

(5)

Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

(6)

Úrad poučí účastníkov konania o ich procesných právach a povinnostiach, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu; túto povinnosť nemá, ak účastník konania je zastúpený advokátom.

§ 26 - Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci, v ktorých sa začalo konanie a ktoré spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov, spojiť na spoločné konanie.

(2)

Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.

(3)

Ak sa veci na spoločné konanie nehodia alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, môže úrad niektorú vec vylúčiť na samostatné konanie.

(4)

Proti rozhodnutiu o spojení veci a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno podať rozklad.

§ 27 - Tretie strany
(1)

Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ a konkurent účastníka konania.

(2)

Ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad ich bude o predmete konania informovať v primeranom rozsahu a určí im lehotu, v ktorej môžu vyjadriť svoje stanovisko.

(3)

Ak tretie strany písomne požiadajú o účasť na ústnom pojednávaní a preukážu záujem na veci, úrad im môže umožniť zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a vyjadriť svoje stanovisko.

§ 29 - Osobitné ustanovenia o doručovaní
(1)

Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámiť úradu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.

(2)

Za doručenú sa považuje aj písomnosť vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak sa adresát v mieste doručenia nezdržiava a ak ju úrad doručoval na poslednú známu adresu, ktorá bola oznámená úradu, obchodnému registru alebo živnostenskému registru ako sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo ako miesto podnikania, trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti úradu.

(3)

Ak by doručovanie účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o účastníka konania so sídlom v cudzine, môže mu úrad uložiť, aby si zvolil na prijímanie písomností zástupcu, ktorému ich možno bez ťažkostí a prieťahov doručovať. Ak si ho účastník konania nezvolí, budú sa preňho písomnosti ukladať na úrade s účinkami doručenia; o tom je úrad povinný účastníka konania poučiť.

(4)

Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca pre doručovanie, ak si ho neurčili sami.

(5)

Ak nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu upravujúce elektronické doručovanie,24) písomnosti úradu možno doručovať aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprebral, pokiaľ nepotvrdí jej doručenie skôr.

(6)

Doručovanie podľa odseku 5 je vylúčené pri doručovaní oznámenia o začatí konania, predvolania na ústne pojednávanie, výzvy pred vydaním rozhodnutia a pri doručovaní rozhodnutia.

§ 30 - Lehota na rozhodnutie

Úrad vydá rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Predseda úradu môže lehotu na vydanie rozhodnutia v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 24 mesiacov. Ak úrad nemôže rozhodnúť do šiestich mesiacov, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomiť. Táto lehota sa nevzťahuje na vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2.

§ 31
(1)

Úrad môže vydať rozhodnutie o prerušení konania okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní,23b) aj

a)

ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná orgán hospodárskej súťaže iného štátu,

b)

vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu24a) neurčí, kto bude vo veci konať.

(2)

Ak sa konanie preruší, lehoty podľa tohto zákona neplynú okrem lehoty podľa § 38c ods. 3, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu.

§ 32 - Zastavenie konania
(1)

Úrad môže konanie rozhodnutím zastaviť, ak

a)

jeden z účastníkov konania zomrel alebo ak zanikol bez nástupcu,

b)

navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania a úrad ho o tomto následku nevyhovenia vo výzve na odstránenie nedostatkov podania poučil,

c)

v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) koná alebo rozhodol orgán hospodárskej súťaže iného štátu.

(2)

Úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak

a)

jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez nástupcu,

b)

účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť,

c)

dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,

d)

v začatom konaní sa zistilo, že fyzická osoba alebo právnická osoba nie je účastníkom konania, v prípade, ak je jediným účastníkom konania,

e)

v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,

f)

ide o obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neurčuje inak,

g)

v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,

h)

v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu,

i)

v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná alebo rozhodla Komisia,

j)

o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.

(3)

Úrad môže zastaviť konanie podľa odsekov 1 a 2 aj v jeho časti.

(4)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa iba vyznačí v spise.

§ 33 - Výzva pred vydaním rozhodnutia

Úrad je povinný vyzvať účastníkov konania pred vydaním rozhodnutia vo veci, aby sa ústne alebo písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhli jeho doplnenie, a podať im informáciu o záveroch prešetrovania, ku ktorým úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel.

Rozklad

§ 34
(1)

Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom stupni možno podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(2)

Na konanie o rozklade sa primerane použijú ustanovenia § 22, § 22a, § 25 ods. 3 až 6, § 27 až 33, § 40 a 41.

(3)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), i) a j) nie je prípustný rozklad.

§ 35
(1)

Vzdať sa rozkladu možno len voči orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, a to až po oznámení rozhodnutia.

(2)

Ak o rozklade nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal rozklad späť, nemôže ho podať znova.

(3)

Ak sa účastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad späť, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia rozkladu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.

§ 35a

Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 6 a § 27 až 33, § 40 a 41. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 6, § 27 až 29 a 31 až 33, § 40 a 41.

§ 36 - Výkon rozhodnutia

Výkon rozhodnutia úradu možno nariadiť najneskôr do piatich rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

§ 37
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.25)

(2)

Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje podľa osobitného predpisu.26)

ŠIESTA ČASŤ

Pokuty

§ 38
(1)

Úrad za

a)

porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,

b)

porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,

c)

neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie,

d)

porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 14, alebo

e)

neplnenie rozhodnutia úradu,

f)

porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak § 38d neustanovuje inak.

(2)

Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží obci, vyššiemu územnému celku alebo záujmovej samospráve pokutu do 66 000 eur.

(3)

Úrad pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, prípadne dopad na trh a veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty prihliada prípadne aj na iné skutočnosti, najmä na opakované porušovanie, odmietnutie spolupracovať s úradom, postavenie ako vodcu alebo iniciátora porušovania alebo neplnenie dohody obmedzujúcej súťaž v praxi. Úrad môže pri ukladaní pokuty zohľadniť ako poľahčujúcu okolnosť aj skutočnosť, že náhrada škody bola uhradená na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní pred vydaním rozhodnutia úradu o uložení pokuty.

§ 38a
(1)

Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží

a)

podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,

b)

fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.

(2)

Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia, za porušenie povinnosti uvedenej v

a)

§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,

b)

§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie.

(3)

Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia podľa § 22a ods. 8, za porušenie povinnosti uvedenej v

a)

§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,

b)

§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 25 000 eur.

§ 38b

Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti podľa § 25 ods. 5 alebo § 29 ods. 1 alebo za iné sťažovanie postupu konania uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.

§ 38c - Spoločné ustanovenia k pokutám
(1)

Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely § 38 a 38a je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.

(2)

Ak podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahla obrat podľa § 3 ods. 5 do 330 eur alebo nemala žiadny obrat podľa § 3 ods. 5, alebo jej obrat podľa § 3 ods. 5 nemožno vyčísliť, úrad uloží za porušenia podľa § 38 ods. 1 a § 38a ods. 1 a 2 pokutu do 330 000 eur, ak § 38d neustanovuje inak.

(3)

Pokutu uloženú podľa § 38 ods. 1 a 2 a § 38a ods. 1 až 3, s výnimkou pokuty za porušenie povinnosti podľa § 22a ods. 7 písm. e), môže úrad uložiť opakovane.

(4)

Pokuty podľa § 38 ods. 1 a 2, § 38a a 38b môže úrad uložiť do štyroch rokov od začatia konania, najneskôr do ôsmich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, porušeniu ustanovení osobitného predpisu,22a) nesplneniu podmienky alebo k porušeniu povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 38d - Program zhovievavosti
(1)

Úrad účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, neuloží na jeho žiadosť pokutu, ak tento účastník dohody ako prvý z vlastného podnetu predloží

a)

rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo

b)

informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(2)

Úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 38 ods. 1, až do výšky 50 %, ak účastník dohody z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo osobitného predpisu,27) a ak tento účastník dohody splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(3)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 1 je, že žiadateľ

a)

skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,

b)

nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,

c)

poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,

d)

neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.

(4)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ

a)

skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 2, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,

b)

poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,

c)

neoboznámil o podaní žiadosti a obsahu tejto žiadosti iných účastníkov dohody.

(5)

Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti až do vydania rozhodnutia v danej veci.

(6)

Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny, ktorí podali spoločnú žiadosť, sa považujú za splnené, iba ak tieto podmienky splní každý z týchto žiadateľov. Na účely určenia, či žiadatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(7)

Podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia a náležitostiach týchto žiadostí, podmienkach účasti na programe zhovievavosti a postupe úradu po podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 38e - Urovnanie

Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu22a) okrem porušení, za ktoré úrad ukladá pokutu podľa § 38a a 38b, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 38 ods. 1 a 2. Na urovnanie nie je právny nárok. Podrobnosti o podmienkach zníženia pokuty, o priebehu rokovania o urovnaní a výšku zníženia pokuty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 38f - Záväzky
(1)

Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže skončiť rozhodnutím, v ktorom účastníkovi konania uloží plnenie záväzkov, ktoré úradu predložil na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určený čas. Na vydanie takého rozhodnutia nie je právny nárok.

(2)

Účastník konania môže predložiť záväzky najneskôr do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33. Na záväzky podané neskôr úrad neprihliada. Úrad môže predložené záväzky testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.

(3)

Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak

a)

sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,

b)

účastník konania neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu, alebo

c)

účastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.

(4)

Návrh záväzkov predkladaný podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia; ustanovenie § 12 ods. 8 sa uplatní primerane.

§ 38g - Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
(1)

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá

a)

nie je podnikateľom podľa tohto zákona,

b)

nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty podľa § 38d zákona, ktorý túto žiadosť podal skôr, ako oznamovateľ predložil dôkaz podľa tohto odseku, a

c)

ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a to:

1.

dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo

2.

informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.

(2)

Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 písm. c) bodu 1 alebo bodu 2 bol podstatný pre rozhodnutie o porušení zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné a pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval správny súd,28) oznamovateľ má nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená.

(3)

Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však 100 000 eur; ak výšku pokuty uloženú úradom zmení správny súd,28) základom pre výpočet odmeny je takto zmenená pokuta. Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok správneho súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola znížená výška pokuty uložená úradom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr, oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však 10 000 eur.

(4)

Úrad chráni identitu oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada.

(5)

Ustanovenia § 38d ods. 1 nie sú odsekom 1 dotknuté.

(6)

Oznámenie o porušení podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie osobitným predpisom29) alebo zmluvou uznanej povinnosti mlčanlivosti.

§ 38h
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak tomuto podnikateľovi uložil pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súťaži4a) alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou.

(2)

Úrad neuloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak bola podnikateľovi znížená pokuta podľa § 38d ods. 2.

(3)

Úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak tomuto podnikateľovi uložil pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súťaži4a) alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou, a táto pokuta mu bola znížená podľa § 38e.

(4)

Doba podľa odseku 1 a 3 začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia; za konečné rozhodnutie sa na účely určenia začiatku plynutia lehoty považuje:

a)

právoplatné rozhodnutie úradu alebo rady, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo 3 a proti ktorému nie je možné podať žalobu alebo proti ktorému nebola podaná žaloba,

b)

právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania rozhodnutia úradu alebo rady, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo 3.

(5)

Úrad bezodkladne doručí Úradu pre verejné obstarávanie konečné rozhodnutie podľa odseku 4.

SIEDMA ČASŤ

INÉ FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚŤAŽE

§ 39

Orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy nesmú zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA, SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ZACHOVANIE TAJOMSTVA

§ 40
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou zápisníc o hlasovaní. Úrad môže povoliť nazretie do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópie spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

(2)

Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, utajovaná skutočnosť,30) bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

(3)

Z nazerania do spisu sú až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčené tie jeho časti, ktoré obsahujú žiadosť o neuloženie pokuty alebo o jej zníženie podľa § 38d, ako aj ďalšie podklady a informácie, ktoré boli v súvislosti s takouto žiadosťou úradu predložené, ktoré sa v tomto štádiu konania uchovávajú mimo spisu. Po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia sa stanú súčasťou spisu.

(4)

Úrad je povinný upovedomiť fyzickú osobu a právnickú osobu, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady predkladané úradu považuje za predmet obchodného tajomstva31) alebo ktoré považuje za dôverné informácie.

(5)

Dôvernou informáciou na účely tohto zákona je informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a ani informáciou chránenou podľa osobitného predpisu,32) je dostupná iba obmedzenému okruhu osôb a v prípade jej sprístupnenia by mohlo dôjsť k vážnej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby vrátane informácie predloženej žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti, ak by jej poskytnutie mohlo ohroziť uplatňovanie postupu podľa § 38d.

(6)

Úrad môže od fyzickej osoby a právnickej osoby žiadať, aby písomne odôvodnila označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu a aby úradu predložila iné znenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. V oznámení koncentrácie podľa § 10 ods. 7 alebo v oznámení o koncentrácii podľa § 10 ods. 10 je účastník konania povinný označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu písomne odôvodniť a poskytnúť samostatnú verziu oznámenia bez obchodného tajomstva a dôverných informácií vrátane popisu chránených informácií a podkladov.

(7)

Ak úrad napriek odôvodneniu podľa odseku 6 dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky obchodného tajomstva alebo nejde o dôvernú informáciu, oznámi to fyzickej osobe alebo právnickej osobe písomne.

(8)

Úrad chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou. Úrad umožní nazretie do týchto informácií a podkladov len v prípadoch hodných osobitného zreteľa účastníkovi konania alebo výlučne len jeho zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení tohto zákona a sú nevyhnutné na účely práva na obhajobu v konaní, v ktorom bol prístup získaný, a nie sú na tento účel postačujúce informácie a podklady predložené v súlade s odsekom 6. Na účely konania o koncentráciách sa uplatní toto ustanovenie primerane.

(9)

Úrad umožní nazrieť do informácií a podkladov, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, účastníkovi konania podľa odseku 8 druhej vety len v tom prípade, ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, úrad sprístupní tieto informácie k nazretiu výlučne len zástupcovi účastníka konania. Zástupcom účastníka konania nemôže byť zamestnanec podnikateľa, ktorý je účastníkom konania.

(10)

Ak ide o postup podľa odsekov 8 a 9, úrad účastníka konania alebo jeho zástupcu vopred poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel, o čom úrad urobí zápisnicu, ktorú účastník konania alebo jeho zástupca podpíše. Povinnosť zástupcu zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje tak voči účastníkovi konania, ktorého zastupuje, ako aj voči iným osobám.

(11)

Úrad je povinný zverejniť právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha veci nevylučuje, začatie konania vo všetkých ostatných veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Na účely zverejnenia podľa tohto odseku sa z rozhodnutia vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva, dôverná informácia a informácia chránená podľa osobitného predpisu.32)

(12)

Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie podľa odseku 11 vždy zverejní účastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie podľa § 9 ods. 1 a odvetvie hospodárstva, v ktorom koncentrácia vznikla.

(13)

Povinnosť zverejnenia podľa odseku 11 je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom sídle úradu.

§ 41
(1)

Informácie alebo podklady získané úradom môže úrad použiť iba na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18a)

(2)

Zamestnanec úradu a člen rady úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením úloh úradu podľa § 22 zákona, ak odsek 3 neustanovuje inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, alebo po zániku funkcie člena rady.

(3)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancami úradu sa nepovažuje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť,

a)

súdu,

b)

orgánu činnému v trestnom konaní, na účely trestného konania,

c)

službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,33)

d)

prokuratúre na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,34)

e)

orgánu hospodárskej súťaže iného štátu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, osobitného predpisu,18a) alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú.

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
(1)

Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(3)

Prvý predseda úradu vymenovaný podľa tohto zákona predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na funkciu členov rady do jedného mesiaca od svojho vymenovania. Vláda Slovenskej republiky vymenuje prvých členov rady do jedného mesiaca odo dňa doručenia zoznamu kandidátov.

(4)

Traja členovia prvej rady budú vymenovaní na štyri roky a ďalší dvaja členovia na tri roky.

(5)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.

(6)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.

(7)

Rozhodnutia úradu, proti ktorým bola podaná žaloba na Najvyšší súd Slovenskej republiky o preskúmanie ich zákonnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa preskúmavajú podľa doterajších predpisov.

(8)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vydaného v prvom stupni v konaniach začatých po nadobudnutí účinnosti tohto zákona na základe rozkladu, rozhodnutia o obnove konania, protestu prokurátora alebo pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania až do vymenovania všetkých členov rady rozhoduje podľa tohto zákona predseda úradu na základe návrhu osobitnej komisie.

§ 44a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii
(1)

Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa spravujú ustanoveniami tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(3)

Procesné úkony vykonané v konaní pri posudzovaní činností a konaní podnikateľov podľa § 4 alebo 8 pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované aj na účely posudzovania tých istých činností a konaní podnikateľov v konaní podľa ustanovení osobitného predpisu.5b)

(4)

Výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž udelená podnikateľovi rozhodnutím úradu podľa doterajších predpisov zostáva účinná až do uplynutia času, na ktorý bola udelená. Úrad rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, ak zistí, že dohoda obmedzujúca súťaž, ktorej bola udelená výnimka, je v rozpore s osobitným predpisom26a) alebo ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie.

(5)

Podnikatelia sú povinní dať svoje dohody obmedzujúce súťaž do súladu s osobitnými predpismi5a) podľa § 6 ods. 4 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(6)

Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, že sa zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž nevzťahuje na čas určený v rozhodnutí na dohodu obmedzujúcu súťaž a konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, či sú ich činnosti a konania dohodou obmedzujúcou súťaž, úrad rozhodnutím zastaví. Úrad rozhodnutím zastaví aj konania o koncentráciách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, a konania o možnom porušení zákazu podľa § 4, ak sa na dohodu obmedzujúcu súťaž nevzťahuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zákaz podľa § 6 ods. 1.

(7)

Zjednodušené konania pri posudzovaní koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý viazal na podmienku pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a podnikateľ neplní túto podmienku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.

(9)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie vzniklo odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.

(10)

Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, na porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(11)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.

(12)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.

§ 44b - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 31. mája 2009 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté do 31. mája 2009 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.

(3)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.

§ 44c - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2012
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 31. decembra 2011 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté a neukončené do 31. decembra 2011 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 1. januára 2012 okrem konaní o výkone rozhodnutia o uložení penále začatých a neukončených do 31. decembra 2011, ktoré sa zastavia.

(3)

Úrad rozhodnutím zastaví konanie o koncentrácii začaté pred 1. januárom 2012, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 tohto zákona.

§ 44d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Právne vzťahy vzniknuté do 30. júna 2014 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení predpisov účinných do 30. júna 2014 sa použijú ustanovenia tohto zákona účinné od 1. júla 2014, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.

(3)

Konania začaté a neukončené do 30. júna 2014 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2014 okrem konaní o koncentráciách, ktoré sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2014.

(4)

Predseda úradu predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na nového člena rady do 1. augusta 2014. Novovymenovaný člen rady sa ujme svojej funkcie v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vymenovaný.

(5)

Rada si zvolí zo svojich členov podpredsedu rady do 15. októbra 2014.

§ 44e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. apríla 2016

Úrad uloží zákaz podľa § 38h aj ak ide o uloženie pokuty za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ku ktorému došlo pred 18. aprílom 2016, ak by na základe osobitného predpisu o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 tento podnikateľ v dôsledku takéhoto rozhodnutia úradu nespĺňal podmienku osobného postavenia z dôvodu, že mu bolo preukázané závažné porušenie odborných povinností vo forme účasti na dohode obmedzujúcej súťaž.

§ 44f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. decembra 2016

Právne vzťahy vzniknuté do 26. decembra 2016 podľa deviatej časti tohto zákona sa spravujú podľa doterajších predpisov.

§ 45

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. a zákona č. 121/2000 Z. z.

§ 46 - Zrušujú sa:
1.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. a vyhlášky č. 32/2014 Z. z.,

2.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu v znení vyhlášky č. 403/2011 Z. z.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Napríklad § 5 a 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

 • 1aa)

  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).

 • 2)

  § 2 Obchodného zákonníka.

 • 3)

  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

 • 4)

  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4a)

  Napríklad § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

 • 5a)

  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 3; Ú. v. EÚ L 123, 27. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 256, 29. 9. 2009), nariadenie Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (Ú. v. EÚ L 083, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23. 4. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 28. 5. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010).

 • 6)

  § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 8)

  Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.

 • 13)

  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

 • 14)

  § 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.

 • 14a)

  Napríklad § 114 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 • 16a)

  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 21 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.

 • 18a)

  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 024, 29/01/2004).

 • 19)

  § 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.

 • 19a)

  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.

 • 21)

  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 22a)

  Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

 • 22b)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 22ba)

  Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 22c)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 69 ods. 4 Trestného poriadku.

 • 23a)

  § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.

 • 23b)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 • 24a)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004.

 • 25)

  Zákon č. 71/1967 Zb.

 • 26)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

 • 28)

  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.

 • 29)

  Napríklad § 81 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.

 • 31)

  § 17 Obchodného zákonníka.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore