Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 132/2010 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 02.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD40 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 132/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 132/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 4 písm. f) sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovom „posudzuje“.

2.

V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:

„p) vedie evidenciu vydaných oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena o) ...

Doterajšie písmená p) až y) sa označujú ako písmená r) až aa).

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 6 ods. 3 písm. c) sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovom „posudzuje“.

4.

V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,“. ...

5.

V § 16 odsek 15 znie:

„(15) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) sa požaduje a) odborná príprava ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

6.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a, 33b, 33c a 33d znejú:

„33a) § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...

7.

V § 30 ods. 12 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ...

8.

V § 30 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

9.

V § 52 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie dopadov ...

Doterajšie písmená d) až q) sa označujú ako písmená e) až r).

10.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a životných“.

11.

V § 57 ods. 40 písm. d) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

12.

V § 57 ods. 40 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

13.

V § 57 ods. 40 písm. j) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

14.

V § 57 ods. 40 písm. k) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

15.

V § 57 ods. 40 písm. l) sa slová „písm. m) alebo písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. n) ...

16.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b), toto ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich odstraňovanie ...

2.

V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.31a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a)
§ 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 30 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.

3.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Rekondičný pobyt (1) Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 20, 21 a 26 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

4.

V § 21 ods. 10 posledná veta znie: „Národný inšpektorát práce vedie evidenciu vydaných oprávnení ...

5.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu ...

6.

V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Lekár alebo verejný zdravotník podľa odseku 3 vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej služby ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

7.

V § 30 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
podrobnosti o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.“.

8.

Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39b Ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010 (1) Úlohy pracovnej zdravotnej služby, ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení uvedených v čl. I bodoch 1, 3, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore