Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 13/2002 účinný od 01.11.2003

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 01.11.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD25DS1EUPPČL0

Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 13/2002 účinný od 01.11.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/2002 s účinnosťou od 01.11.2003 na základe 429/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky premeny (ďalej len „transformácia“) niektorých rozpočtových organizácií ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené

a)
zákonom,
b)
na plnenie úloh obranyschopnosti a bezpečnosti štátu,
c)
obcou alebo samosprávnym krajom.2)
§ 2 - Transformačný proces
(1)

Transformácia rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu sa vykoná ...

a)
vypracovanie transformačného projektu,
b)
vypracovanie transformačného návrhu,
c)
rozhodnutie o transformácii,
d)
založenie novej neziskovej organizácie,
e)
vklad majetku štátu a záujemcu do novej neziskovej organizácie,
f)
registráciu novej neziskovej organizácie,
g)
zrušenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie.
(2)

Zaradenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie do transformačného procesu navrhuje ústredný ...

(3)

Na konanie podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)

(4)

Záujemcovi o vstup do transformačného procesu je ústredný orgán povinný umožniť oboznámiť sa s návrhom ...

(5)

Záujemca, právnická osoba alebo fyzická osoba, vstupuje do transformačného procesu podaním transformačného ...

(6)

Záujemcami môžu byť aj zamestnanci rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie zaradenej do transformačného ...

(7)

Na transformáciu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením,5) ...

(8)

Záujemcami v prípade uvedenom v odseku 7 sú

a)
zamestnanci zdravotníckeho zariadenia, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi,6) alebo nimi založená nezisková ...
b)
zdravotnícki pracovníci neuvedení v písmene a), ktorí preukážu pôsobenie v oblasti poskytovania zdravotnej ...
c)
cirkevné organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré preukážu pôsobenie v oblasti poskytovania zdravotnej ...
(9)

Záujemcovia podľa odsekov 7 a 8 sú povinní preukázať personálne zabezpečenie odborného výkonu poskytovania ...

§ 3 - Transformačný projekt
(1)

Návrh transformačného projektu spracúva rozpočtová organizácia a príspevková organizácia. Za vypracovanie ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje

a)
základné identifikačné údaje rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
b)
súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku, ocenenie majetku znaleckým posudkom; pri nehnuteľnom ...
c)
určenie majetku štátu vedeného v účtovníctve a oceneného podľa osobitného predpisu,11) určenie druhu ...
d)
súpis navrhovaného prioritného majetku,
e)
spôsob prevodu práv z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva, ak tieto práva boli ...
f)
účtovnú závierku rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
g)
charakteristiku doterajšej činnosti rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
h)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie, ...
i)
návrh predpokladaného celkového hospodárenia novej neziskovej organizácie,
j)
návrh zakladacej listiny a štatútu novej neziskovej organizácie,
k)
v prípade potreby spôsob financovania neziskovej organizácie ústredným orgánom; financovanie nesmie ...
(3)

Ak nie je finančný vzťah k novej neziskovej organizácii určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

(4)

Finančný vzťah podľa odseku 3 sa určí

a)
do výšky záväzných ukazovateľov posledného rozpočtového roka, ak nová nezisková organizácia vznikne ...
b)
len na bežné výdavky (prevádzkové náklady) novej neziskovej organizácie,
c)
len na zabezpečenie činnosti, na ktorú boli zrušenej rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii ...
(5)

Ústredný orgán je povinný zverejniť informáciu o vypracovaní transformačného projektu v Obchodnom vestníku, ...

§ 4 - Transformačný návrh
(1)

Transformačný návrh obsahuje

a)
súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom, ...
b)
návrh zmluvy o budúcej zmluve záujemcu, že poskytne majetok podľa písmena a) ako svoj vklad do neziskovej ...
c)
koncepčný návrh záujemcu týkajúci sa predmetu činnosti neziskovej organizácie vrátane návrhov jej budúceho ...
d)
informácie o doterajšej verejnoprospešnej činnosti záujemcu, ktorý podáva transformačný návrh,
e)
údaje o právnej forme a právnom postavení záujemcu,
f)
doklad o tom, že záujemca má vysporiadané všetky finančné záväzky voči štátu a verejnoprávnym inštitúciám, ...
g)
písomné vyjadrenie záujemcu k dokumentom uvedeným v § 3 ods. 2 písm. j) vrátane návrhu na personálne ...
h)
písomný súhlas fyzickej osoby navrhovanej do orgánov neziskovej organizácie.
(2)

Lehota na podanie transformačného návrhu podľa odseku 1 nesmie byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 30 ...

(3)

Ústredný orgán posúdi, či transformačný návrh obsahuje náležitosti podľa odseku 1 a rozhodne o jeho ...

(4)

Ústredný orgán predkladá návrh transformačného projektu a vybrané transformačné návrhy so svojím stanoviskom ...

§ 5 - Rozhodnutie o transformácii rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
(1)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky predkladá vláde návrh ...

(2)

Rozhodnutie o transformácii rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (ďalej len „rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie o transformácii obsahuje

a)
základné identifikačné údaje rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,
b)
majetok štátu vedený v účtovníctve, ocenený podľa osobitného predpisu,11) ktorý ústredný orgán vkladá ...
c)
termín transformácie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie k prvému dňu kalendárneho mesiaca, ...
d)
zakladaciu listinu neziskovej organizácie,
e)
štatút neziskovej organizácie,
f)
personálne obsadenie orgánov neziskovej organizácie,
g)
súpis prioritného majetku.
(4)

Rozhodnutie o transformácii zverejňuje vláda v Obchodnom vestníku.

(5)

Ak záujemca nevloží majetok, vláda na návrh Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku ...

(6)

Na rozhodovanie podľa odsekov 2, 3 a 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4) Rozhodnutie ...

§ 6 - Vklad majetku štátu do neziskovej organizácie
(1)

V súlade s rozhodnutím vlády podľa § 5 ods. 2 ústredný orgán a záujemca vložia majetok do novej neziskovej ...

(2)

Súčasne s registráciou novej neziskovej organizácie ústredný orgán zruší rozpočtovú organizáciu a príspevkovú ...

(3)

S vlastníckym právom k majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva neziskovej organizácie, prechádzajú ...

(4)

Práva z priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy ...

(5)

Práva a povinnosti rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom ...

(6)

Ústredný orgán spíše s neziskovou organizáciou písomný protokol o odovzdaní majetku štátu po registrácii ...

(7)

Návrh na vklad zmeny vlastníckych práv sa vykoná na základe rozhodnutia vlády podľa § 5. Návrh na vklad ...

(8)

Zápis zmeny vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vykoná vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitného ...

§ 7 - Registrácia

Na registráciu novej neziskovej organizácie sa vzťahuje osobitný predpis.13)

§ 8 - Odborná komisia
(1)

Na posúdenie transformačných projektov a transformačných návrhov Ministerstvo pre správu a privatizáciu ...

(2)

Podrobnosti o zložení odbornej komisie, jej činnosti, podmienky na vymenúvanie a odvolávanie jej členov ...

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Konanie o premene niektorej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., ...

1.

V § 19a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností ...

2.

§ 28 ods. 3 písm. b) sa dopĺňa deviatym, desiatym a jedenástym bodom, ktoré znejú:

„9. na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu,8ca) 10. na vysporiadanie cenových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ca znie:

„8ca) § 49b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

3.

V § 29 odsek 9 znie:

„(9) Fond môže postúpiť svoje pohľadávky voči nadobúdateľom privatizovaného majetku verejnou súťažou ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
 • 2)  Napríklad § 21 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 3)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.§ 21 ods. ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 5)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 6)  § 54 až 56 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych ...
 • 8)  Napríklad § 55 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v ...
 • 8a)  § 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 9)  § 13 ods. 7 písm. b) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ...
 • 10)  § 16 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11)  § 24 až 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 12)  § 28 a 29 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ...
 • 13)  § 9 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore