Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 21.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2020 s účinnosťou od 21.05.2020

Legislatívny proces k zákonu 126/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 18 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.“.

2.

V § 18 odsek 7 znie:

„(7) Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve ...

3.

V § 83 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

„61a) § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 61b) ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.

5.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. b), c), e) ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťajú slová „o civilnej ochrane obyvateľstva“.

7.

V § 116 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.

8.

Za § 235e sa vkladá § 235f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 235f Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. II

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ...

2.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „stupňa“ a slová „získanie praxe troch rokov vo verejnej správe“ ...

3.

V § 24 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.

4.

V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
občana na voľné štátnozamestnanecké miesto.“.

5.

V § 37 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe výberového ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

6.

V § 40 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.

7.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

„45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu ...

8.

V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného porušenia ...

9.

V § 118 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu a) menej závažným ...

10.

V § 119 odsek 1 znie:

„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá upozornenie; ...

11.

§ 120 znie:

„§ 120 Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny štátnym zamestnancom, ...

12.

Za § 193d sa vkladajú § 193da až 193dc, ktoré vrátane nadpisu nad § 193da znejú:

„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia § 193da Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí ...

Čl. III

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 105 odsek 5 znie:

„(5) Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, ...

2.

V § 105 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.“.

3.

V § 107 ods. 1 písm. h) a § 115 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 105 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 105 ods. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore