Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020

Platnosť od: 21.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2020 s účinnosťou od 21.05.2020

Legislatívny proces k zákonu 126/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 18 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.“.

2.

V § 18 odsek 7 znie:

„(7) Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve ...

3.

V § 83 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

„61a) § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 61b) ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.

5.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. b), c), e) ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťajú slová „o civilnej ochrane obyvateľstva“.

7.

V § 116 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.

8.

Za § 235e sa vkladá § 235f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 235f Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. II

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ...

2.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „stupňa“ a slová „získanie praxe troch rokov vo verejnej správe“ ...

3.

V § 24 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.

4.

V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
občana na voľné štátnozamestnanecké miesto.“.

5.

V § 37 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe výberového ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

6.

V § 40 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.

7.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

„45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu ...

8.

V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného porušenia ...

9.

V § 118 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu a) menej závažným ...

10.

V § 119 odsek 1 znie:

„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá upozornenie; ...

11.

§ 120 znie:

„§ 120 Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny štátnym zamestnancom, ...

12.

Za § 193d sa vkladajú § 193da až 193dc, ktoré vrátane nadpisu nad § 193da znejú:

„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia § 193da Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí ...

Čl. III

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 105 odsek 5 znie:

„(5) Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, ...

2.

V § 105 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.“.

3.

V § 107 ods. 1 písm. h) a § 115 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 105 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 105 ods. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore