Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2013 účinný od 15.04.2014 do 24.05.2018

Platnosť od: 28.05.2013
Účinnosť od: 15.04.2014
Účinnosť do: 24.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD13DSEU1PP3ČL0

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2013 účinný od 15.04.2014 do 24.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 122/2013 s účinnosťou od 15.04.2014 na základe 84/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich ...

b)

práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,

c)

postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ...

Pôsobnosť zákona

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň ...

a)
Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahraničí na mieste, kde sa uplatňuje právny poriadok Slovenskej ...
b)
členského štátu, ak na účely spracúvania osobných údajov využívajú úplne alebo čiastočne automatizované ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými ...

§ 3
(1)

Ustanovenia § 6 ods. 2 až 5, § 8 ods. 5, § 15 ods. 1, 2 a 8, § 28 ods. 1 a § 44 sa nevzťahujú na spracúvanie ...

a)
bezpečnosti Slovenskej republiky,1)
b)
obrany Slovenskej republiky,2)
c)
verejného poriadku a bezpečnosti,3)
d)
predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, zisťovania jej páchateľov, ...
e)
odhaľovania porušení etického kódexu v regulovaných povolaniach a regulovaných odborných činnostiach,5) ...
f)
významného ekonomického alebo finančného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie vrátane menových, ...
g)
výkonu kontroly, dohľadu, dozoru alebo uplatňovania regulácie v súvislosti s výkonom verejnej moci vo ...
h)
ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré

a)
fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností, najmä vedenie ...
b)
boli získané náhodne bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho ...
(3)

Týmto zákonom nie je dotknuté právo na ochranu osobnosti.7)

§ 4 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,
b)
prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí ...
c)
zástupcom prevádzkovateľa každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, ...
d)
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok ...
e)
oprávnenou osobou každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho ...
f)
treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho ...
g)
príjemcom každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia ...
(3)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
spracúvaním osobných údajov vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich ...
1.
poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,
2.
sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ...
3.
zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti ...
4.
cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie ...
5.
likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných ...
6.
blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého ...
b)
informačným systémom osobných údajov informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený ...
c)
účelom spracúvania osobných údajov vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných ...
d)
súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá ...
e)
podmienkami spracúvania osobných údajov prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie ...
f)
biometrickým údajom osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť ...
g)
všeobecne použiteľným identifikátorom trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje ...
h)
adresou súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné ...
i)
anonymizovaným údajom osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ...
j)
priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne ...
k)
členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
l)
treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o ...
m)
verejným záujmom dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRVÁ HLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 5
(1)

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo ...

(2)

Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a sprostredkovateľ.

(3)

Prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov v registri trestov podľa osobitného zákona,10) ...

§ 6 - Prevádzkovateľ
(1)

Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania ...
b)
určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, ...
c)
získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje ...
d)
zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ...
e)
zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý ...
f)
spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; ...
g)
zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých ...
h)
zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno ...
i)
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
(3)

Prevádzkovateľ nemá povinnosť podľa odseku 2 písm. a) len vtedy, ak účel spracúvania osobných údajov ...

(4)

Zhromaždené osobné údaje na pôvodne určený účel prevádzkovateľ nemôže spracúvať na iný účel, ktorý je ...

(5)

Počas trvania pôvodne určeného účelu spracúvania osobných údajov, ako aj po jeho skončení je prípustné ...

§ 7 - Zástupca prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov podľa § 2 ods. 2 písm. b) je povinný pred ...

(2)

Zástupca prevádzkovateľa je povinný disponovať originálom dokladu svojho vymenovania za zástupcu prevádzkovateľa ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona o prevádzkovateľovi sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na zástupcu prevádzkovateľa. ...

§ 8 - Sprostredkovateľ
(1)

Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. ...

(2)

Prevádzkovateľ je pri výbere sprostredkovateľa povinný dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť so sprostredkovateľom zmluvu podľa odseku 1 pred začatím spracúvania ...

(4)

Zmluva podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
údaje o zmluvných stranách (ďalej len „identifikačné údaje“)
1.
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, právnu formu, adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
3.
obchodné meno, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
b)
deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ...
c)
účel spracúvania osobných údajov,
d)
názov informačného systému,
e)
zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať; zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných ...
f)
okruh dotknutých osôb,
g)
podmienky spracúvania osobných údajov vrátane zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi,
h)
vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval podľa odseku 2 prvej vety,
i)
súhlas prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby, ...
j)
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
k)
dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zmluvných strán.
(5)

Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov osobne, pokiaľ si s prevádzkovateľom písomne v ...

(6)

Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, ...

(7)

Sprostredkovateľ je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou oznámiť, že spracúva jej osobné ...

(8)

Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené prevádzkovateľovi v § 5 ods. 1, § 6 ods. ...

(9)

Povinnosti prevádzkovateľa ustanovené v § 8 ods. 6, § 15 až 18 a § 28 až 32 môže vykonať sprostredkovateľ, ...

(10)

Sprostredkovateľ zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 9 v rozsahu zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom ...

Právny základ spracúvania osobných údajov
§ 9
(1)

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu ...

(2)

Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej ...

§ 10 - Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
(1)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, ...

(2)

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných ...

(3)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak

a)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby ...
b)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna ...
c)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
d)
predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť ...
e)
sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite ...
f)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ...
g)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa ...
(4)

Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom ...

§ 11 - Súhlas dotknutej osoby
(1)

Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné ...

(2)

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa odseku 1 a vzniknú pochybnosti o udelení súhlasu dotknutej ...

(3)

Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného ...

(4)

Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol ...

§ 12
(1)

Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme ...

(2)

Osobné údaje dotknutej osoby možno poskytnúť z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený sprístupniť, poskytovať alebo ...

(4)

Osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. c) a podľa § 14 písm. c) možno spracúvať bez súhlasu dotknutej ...

(5)

Ten, kto má v úmysle zverejniť osobné údaje dotknutej osoby, nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať ...

(6)

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) súhlas vyžadovaný podľa tohto ...

(7)

Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej blízka osoba.17) Súhlas ...

§ 13 - Osobitné kategórie osobných údajov
(1)

Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru ...

(2)

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely určenia fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor ...

(3)

Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti ...

(4)

Spracúvanie osobných údajov o porušení ustanovení zakladajúcich trestnú zodpovednosť alebo administratívnoprávnu ...

(5)

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania ...

a)
to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,
b)
dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,
c)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo
d)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).
(6)

Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až ...

§ 14 - Výnimky z obmedzenia pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov

Zákaz spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 neplatí, ak

a)

dotknutá osoba dala písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas na ich spracúvanie; súhlas je ...

b)

právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon, právne záväzný akt Európskej únie ...

c)

spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej ...

d)

spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia ...

e)

spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní ...

f)

ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného ...

g)

ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na účely poskytovania ...

§ 15 - Získavanie osobných údajov
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
b)
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje ...
c)
účel spracúvania osobných údajov,
d)
zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety a
e)
doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov ...
1.
preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti ...
2.
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava ...
3.
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
4.
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
5.
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
6.
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných ...
7.
poučenie o právach dotknutej osoby.
(2)

Ak osobné údaje o dotknutej osobe nezískal prevádzkovateľ priamo od tejto dotknutej osoby, je povinný ...

a)
poučenie o možnosti rozhodnúť o spracúvaní získaných osobných údajov,
b)
zoznam osobných údajov,
c)
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
d)
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
e)
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
f)
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných ...
g)
poučenie o právach dotknutej osoby.
(3)

Informácie podľa odseku 1 netreba dotknutej osobe oznamovať, ak prevádzkovateľ vie úradu kedykoľvek ...

a)
vie úradu kedykoľvek na jeho žiadosť preukázať, že jej boli už predtým poskytnuté,
b)
spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2,
c)
spracúva osobné údaje na účel ustanovený v § 10 ods. 3 písm. a),
d)
spracúva osobné údaje na historický výskum alebo vedecký výskum a vývoj, alebo na účely štatistiky a ...
e)
spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. e).
(4)

Prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na účely identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom ...

(5)

Prevádzkovateľ, ktorý v priestoroch prístupných verejnosti získava, poskytuje alebo sprístupňuje osobné ...

(6)

Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným ...

(7)

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, ...

(8)

Prevádzkovateľ, ktorý získa osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) bez vedomia dotknutej osoby ...

(9)

Prevádzkovateľ, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing, vedie zoznam poskytnutých osobných údajov ...

§ 16 - Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
(1)

Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ...

(2)

Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.

(3)

Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

§ 17 - Likvidácia osobných údajov
(1)

Prevádzkovateľ je po splnení účelu spracúvania povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.27) Prevádzkovateľ zabezpečuje ...

(3)

Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov okrem osobných údajov uvedených ...

(4)

Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané ...

(5)

Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného ...

(6)

Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný to bez zbytočného ...

(7)

Ak záznam vyhotovený podľa § 15 ods. 7 nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ...

§ 18 - Oznamovanie zmien tretím stranám
(1)

Ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje ...

(2)

Tretia strana je povinná na základe oznámenia podľa odseku 1 vykonať požadované opatrenia, najmä zablokovať ...

(3)

Od oznámenia podľa odseku 1 možno upustiť len vtedy, ak oznámenie je objektívne nemožné alebo je možné ...

(4)

Prevádzkovateľ, ktorý upustí od oznámenia podľa odseku 1 z dôvodu podľa odseku 3, je povinný na vyzvanie ...

DRUHÁ HLAVA
BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 19 - Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
(1)

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané ...

(2)

Bezpečnostné opatrenia podľa odseku 1 prevádzkovateľ zdokumentuje v bezpečnostnom projekte informačného ...

a)
v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracúva osobitné kategórie ...
b)
informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu podľa § 3 ods. 1; ustanovenie § 20 sa pri vypracúvaní ...
(3)

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu bezpečnostných opatrení prijatých ...

(4)

Na požiadanie úradu prevádzkovateľ preukáže rozsah a obsah bezpečnostných opatrení podľa odsekov 1 a ...

§ 20 - Bezpečnostný projekt
(1)

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a ...

(2)

Bezpečnostný projekt vypracúva prevádzkovateľ v súlade s bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi ...

(3)

Rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 21 - Poučenie oprávnenej osoby
(1)

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

(2)

Prevádzkovateľ je povinný poučiť osobu podľa odseku 1 o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný opätovne poučiť oprávnenú osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného, ...

§ 22 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2 platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými ...

(4)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2 trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej ...

(5)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 až 4 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov ...

(6)

Odseky 1 až 4 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona.

TRETIA HLAVA
DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedná osoba
§ 23 - Podmienky poverenia zodpovednej osoby
(1)

Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa tohto zákona zodpovedá prevádzkovateľ. ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu písomne ...

(3)

Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu podľa odseku 2, je povinný oznámiť úradu tie informačné ...

(4)

Zodpovedná osoba má postavenie oprávnenej osoby prevádzkovateľa s právom prístupu do informačných systémov ...

(5)

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(7)

Povinnosť preukazovania bezúhonnosti podľa odseku 6 neplatí, ak fyzická osoba je povinná preukázať svoju ...

(8)

Poverenie podľa odseku 2 obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b)
titul, meno, priezvisko a dátum narodenia poverenej zodpovednej osoby,
c)
dátum začiatku platnosti poverenia zodpovednej osoby,
d)
vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že poverená osoba spĺňa predpoklady podľa tohto zákona,
e)
číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia,
f)
výslovný súhlas s poverením a podpis poverenej zodpovednej osoby,
g)
odtlačok pečiatky prevádzkovateľa,
h)
dátum vyhotovenia poverenia a
i)
podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa.
§ 24 - Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby
(1)

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní ...

(2)

Skúšku fyzickej osoby na účely výkonu funkcie zodpovednej osoby podľa tohto zákona zabezpečuje úrad.

(3)

Žiadosť o absolvovanie skúšky obsahuje

a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu ...
b)
identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak zasielajú žiadosť o absolvovanie skúšky ...
c)
dátum a podpis žiadateľa.
(4)

Vzor žiadosti o absolvovanie skúšky podľa odseku 3 zverejní úrad na svojom webovom sídle.

(5)

Potvrdenie o absolvovaní skúšky obsahuje

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko a dátum narodenia,
c)
číslo potvrdenia,
d)
dátum vydania potvrdenia,
e)
titul, meno, priezvisko a podpis predsedu úradu a
f)
odtlačok úradnej pečiatky úradu.
(6)

Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku a nevykonáva funkciu zodpovednej osoby počas doby dlhšej ...

(7)

Podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 25 - Povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby
(1)

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislý výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý písomne poveril výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b)
titul, meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovednej osoby,
c)
deň, keď sa fyzická osoba stala zodpovednou osobou,
d)
vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že zodpovedná osoba spĺňa predpoklady podľa tohto zákona,
e)
číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia,
f)
odtlačok pečiatky prevádzkovateľa,
g)
dátum vyhotovenia oznámenia a
h)
podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa.
(3)

Ak prevádzkovateľ výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov súčasne poveril viac zodpovedných osôb, ...

(4)

Ak počas výkonu funkcie zodpovednej osoby dôjde k zmene údajov oznamovaných podľa odseku 2, prevádzkovateľ ...

(5)

Vzor oznámenia podľa odseku 2 zverejní úrad na svojom webovom sídle.

§ 26 - Ukončenie poverenia zodpovednej osoby
(1)

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu poverenie zodpovednej osoby písomne odvolať. ...

(2)

Poverenie zodpovednej osoby zaniká

a)
smrťou zodpovednej osoby,
b)
dňom zániku prevádzkovateľa,
c)
dňom, keď zodpovedná osoba prestala spĺňať podmienky podľa § 23 ods. 5,
d)
uplynutím lehoty podľa § 24 ods. 6,
e)
dňom skončenia pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného ...
f)
dňom, keď prevádzkovateľ prevzal písomnú žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon ...
(3)

Ak prevádzkovateľ odvolá poverenie zodpovednej osoby podľa odseku 1, môže postupovať podľa § 23 ods. ...

(4)

Ak dôjde k zániku poverenia zodpovednej osoby podľa odseku 2 písm. b), prevádzkovateľ je povinný o tom ...

(5)

Ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa odseku 3, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu odvolanie ...

(6)

Úrad je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi povinnosť písomne poveriť výkonom dohľadu nad ochranou osobných ...

§ 27 - Povinnosti zodpovednej osoby
(1)

Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdiť, ...

(2)

Zodpovedná osoba je povinná zabezpečovať

a)
potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na požiadanie je zodpovedná ...
b)
povinnosti podľa odseku 1,
c)
dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa § 6,
d)
poučenie oprávnených osôb podľa § 21,
e)
vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 až 30,
f)
prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 a 2, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ...
g)
dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas trvania ...
h)
dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 31 a 32,
i)
prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie alebo nahlasovanie zmien alebo ...
(3)

Zodpovedná osoba, ktorá prestane spĺňať podmienky podľa § 23 ods. 5, je povinná bez zbytočného odkladu ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

§ 28 - Práva dotknutej osoby
(1)

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ...
c)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, ...
d)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú ...
f)
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné ...
g)
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ ...
(2)

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva ...

(3)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho ...
b)
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom ...
c)
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa ...

(5)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa ...

(6)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)
písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ...
b)
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy ...
c)
u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať ...
(7)

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh ...

(8)

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný ...

(9)

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29 - Poskytnutie informácií dotknutej osobe
(1)

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ ...

(2)

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 ...

§ 30 - Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi ...

PIATA HLAVA
CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 31 - Prenos osobných údajov do tretích krajín
(1)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie32) zaručuje primeranú ...

(2)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ...

(3)

Ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa odseku 2, prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje ...

a)
dotknutá osoba pred jeho uskutočnením poskytla písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas s ...
b)
je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo v predzmluvných ...
c)
je prenos nevyhnutný na uzavretie zmluvy alebo na plnenie zmluvy, ktorú prevádzkovateľ uzavrel v záujme ...
d)
je prenos nevyhnutný alebo požadovaný na základe zákona z dôvodu zabezpečenia dôležitého verejného záujmu ...
e)
je prenos nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, alebo
f)
sa týka osobných údajov, ktoré sú súčasťou zoznamov, registrov alebo operátov vedených podľa osobitných ...
(4)

Ak ide o prenos osobných údajov o osobách v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom ...

(5)

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom v Spojených ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel prenosu osobných údajov,
c)
predpokladané spracovateľské operácie v tretej krajine,
d)
zoznam prenášaných osobných údajov,
e)
okruh dotknutých osôb a
f)
dobu uchovávania osobných údajov.
(6)

Ak prevádzkovateľ použije v zmluve o prenose osobných údajov do tretej krajiny bez primeranej úrovne ...

(7)

Žiadosť podľa odseku 6 obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel prenosu osobných údajov,
c)
predpokladané spracovateľské operácie v tretej krajine,
d)
zoznam prenášaných osobných údajov,
e)
okruh dotknutých osôb a
f)
dobu uchovávania osobných údajov.
(8)

Prílohou žiadosti podľa odseku 7 je zmluva o prenose osobných údajov v štátnom jazyku alebo jej úradne ...

(9)

Na prenos osobných údajov podľa odsekov 2, 3 a 5 sa súhlas úradu nevyžaduje.

(10)

Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť prenos osobitnej kategórie osobných údajov tretej strane so sídlom ...

(11)

Ten, kto uskutočňuje prenos osobných údajov, musí zabezpečiť ich bezpečnosť aj počas tohto prenosu.

(12)

Ochrana osobných údajov, ktoré prenáša prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania ...

§ 32 - Prenos osobných údajov v rámci členských štátov
(1)

Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika ...

(2)

Prevádzkovateľ so sídlom, miestom podnikania alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ...

(3)

Prevádzkovateľ so sídlom, miestom podnikania alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný získať písomný alebo iným hodnoverným spôsobom preukázateľný súhlas dotknutých ...

ŠIESTA HLAVA
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

§ 33

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných ...

Oznamovacia povinnosť
§ 34
(1)

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje ...

(2)

Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na informačné systémy, ktoré

a)
podliehajú osobitnej registrácii podľa § 37,
b)
podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vykonáva ...
c)
obsahujú osobné údaje o členstve osôb v občianskom združení alebo odborovej organizácii, a ak tieto ...
d)
obsahujú osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe zákona, priamo vykonateľného právne záväzného ...
§ 35
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť informačný systém podľa § 34 pred začatím spracúvania osobných údajov; ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa, ...
c)
identifikačné údaje zástupcu prevádzkovateľa, ak je vymenovaný; ak prevádzkovateľ vymenoval svojho zástupcu, ...
d)
počet oprávnených osôb prevádzkovateľa,
e)
názov informačného systému,
f)
účel spracúvania osobných údajov,
g)
právny základ spracúvania osobných údajov,
h)
okruh dotknutých osôb,
i)
zoznam osobných údajov, alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
j)
tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje ...
k)
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a právny základ ...
l)
spôsob zverejnenia, ak prevádzkovateľ osobné údaje zverejňuje a právny základ ich zverejnenia,
m)
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných ...
n)
označenie bezpečnostných opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa § 19 ods. ...
o)
deň, keď sa začnú spracúvať osobné údaje v informačnom systéme.
(2)

Vzor oznámenia informačného systému a príkladmý zoznam informačných systémov podľa odseku 1 zverejní ...

§ 36
(1)

Ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa náležitosti ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje prevádzkovateľa; titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prevádzkovateľom ...
c)
názov informačného systému,
d)
pridelené identifikačné číslo,
e)
titul, meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu,
f)
dátum splnenia oznamovacej povinnosti a
g)
odtlačok úradnej pečiatky úradu.
(2)

Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov ...

(3)

Ak informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti a prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť ...

(4)

Ak informačný systém prevádzkovateľa po jeho oznámení začne spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 2, ...

Osobitná registrácia
§ 37 - Podmienky osobitnej registrácie

Osobitná registrácia sa vzťahuje na informačné systémy, v ktorých prevádzkovateľ spracúva

a)

osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ak o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. 2 písm. b),

b)

osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a d), alebo

c)

aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 ods. 1 a zároveň sa predpokladá prenos týchto osobných ...

§ 38 - Prihlásenie na osobitnú registráciu
(1)

Prevádzkovateľ je povinný prihlásiť informačný systém na osobitnú registráciu na úrade pred začatím ...

(2)

Vzor žiadosti, ktorou prevádzkovateľ prihlasuje informačný systém na osobitnú registráciu, zverejní ...

(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú podklady nevyhnutné na posúdenie, či spracúvaním osobných údajov ...

§ 39 - Postup pri osobitnej registrácii
(1)

Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 38 ods. 1 a 3 alebo ak pri posudzovaní žiadosti vzniknú akékoľvek ...

(2)

Mieru nebezpečenstva porušenia práv a slobôd dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov individuálne ...

(3)

Ak spracúvaním osobných údajov nevzniká nebezpečenstvo porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, úrad ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje prevádzkovateľa; titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prevádzkovateľom ...
c)
názov informačného systému,
d)
pridelené registračné číslo,
e)
titul, meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu,
f)
dátum registrácie a
g)
odtlačok úradnej pečiatky úradu.
(4)

Vzor potvrdenia o osobitnej registrácii zverejní úrad na svojom webovom sídle.

(5)

Prevádzkovateľ je oprávnený začať spracúvať osobné údaje v informačnom systéme prihlásenom na osobitnú ...

(6)

Ak úrad spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu posúdi ...

(7)

Ak pri posudzovaní predložených údajov úrad zistí, že prihlásený informačný systém nepodlieha osobitnej ...

(8)

O osobitnej registrácii sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie; proti osobitnej registrácii nie je prípustný ...

(9)

Ak sa preukáže, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, úrad ...

§ 40 - Oznámenie zmien a odhlásenie osobitnej registrácie
(1)

Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny oznámených údajov a údajov ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní odo dňa skončenia spracúvania osobných údajov písomne oznámiť ukončenie ...

(3)

Zmenu oznámených údajov podľa odseku 1 a oznámenie ukončenia používania informačného systému podľa odseku ...

§ 41 - Poplatok za osobitnú registráciu

Za osobitnú registráciu a za zmenu osobitnej registrácie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného ...

§ 42 - Sprístupnenie a zverejnenie oznámení a osobitnej registrácie
(1)

Údaje z oznámení v rozsahu podľa § 35 ods. 1 a osobitnej registrácie v rozsahu podľa § 38 ods. 1 je ...

(2)

Úrad prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje zoznam oznámení a osobitných registrácií v rozsahu ...

a)
názov a identifikačné číslo prevádzkovateľa informačného systému; titul, meno a priezvisko, ak je prevádzkovateľom ...
b)
identifikačné alebo registračné číslo informačného systému.
Evidencia
§ 43 - Podmienky evidencie
(1)

O informačných systémoch, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti alebo osobitnej registrácii, je ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný viesť a aktualizovať evidenciu podľa odseku 1 až do dňa ukončenia spracúvania ...

§ 44 - Sprístupnenie evidencie

Údaje z evidencie podľa § 43 ods. 1 je prevádzkovateľ povinný sprístupniť bezplatne komukoľvek, kto ...

TRETIA ČASŤ

ÚRAD

PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU

§ 45 - Postavenie úradu
(1)

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných ...

(2)

Sídlom úradu je Bratislava.

(3)

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ...

(4)

Úrad je rozpočtovou organizáciou.36) Návrh rozpočtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná ...

(5)

Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok.

§ 46 - Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní tieto úlohy:

a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov,
b)
priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti, osobitnú registráciu ...
c)
prijíma návrhy a podnety týkajúce sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní ...
d)
vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch,
e)
pri podozrení z porušenia povinností uložených týmto zákonom môže predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ...
f)
na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladá opatrenia na nápravu,
g)
ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v tomto zákone,
h)
odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch; ...
i)
umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informačných systémov a zabezpečuje ...
j)
vedie register zodpovedných osôb,
k)
poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov,
l)
v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné stanoviská,
m)
metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
n)
vykonáva skúšky zodpovedných osôb a vydáva potvrdenia o ich absolvovaní,
o)
vydáva súhlas na prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, ...
p)
na účely cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ...
q)
podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
r)
vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých ...
s)
v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
t)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za ...
u)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby podľa § 21.
(2)

Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 úrad ďalej

a)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii v oblasti ochrany osobných údajov,
b)
prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Európskej komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov ...
c)
spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s obdobnými orgánmi dozoru v zahraničí.
(3)

Ak úrad zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo prevádzkovateľom ...

(4)

Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov nie sú spory zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov ...

(5)

Ak osobné údaje spracúvajú spravodajské služby a Národný bezpečnostný úrad, dozor nad ochranou osobných ...

Organizácia úradu
§ 47 - Predseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné ...

(3)

Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej ...

(4)

Predseda úradu je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas výkonu ...

(5)

Za svoju činnosť predseda úradu zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky.

(6)

Predseda úradu má počas výkonu svojej funkcie postavenie vedúceho služobného úradu podľa osobitného ...

(7)

Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie predsedu úradu zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený ...
d)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie podľa osobitného predpisu,39) alebo
e)
smrťou.
(8)

Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak

a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
b)
porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom ...
(9)

Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.38) ...

§ 48 - Podpredseda úradu
(1)

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na ...

(2)

Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce ...

(3)

Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa ustanovenia § 47 ods. 3, 7 a 8 vzťahujú rovnako.

§ 49 - Vrchný inšpektor úradu
(1)

Na čele inšpektorov je vrchný inšpektor úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky ...

(2)

Za vrchného inšpektora možno vymenovať občana,40) ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...

(3)

Funkčné obdobie vrchného inšpektora je päť rokov a do funkcie ho možno vymenovať najviac na dve po sebe ...

(4)

Vrchného inšpektora možno z funkcie odvolať, ak

a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas šiestich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
b)
porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom ...
c)
opakovane neplní úlohy ustanovené v § 46 ods. 1 písm. a) a d) alebo porušuje služobnú disciplínu, a ...
(5)

Vrchný inšpektor úradu sa z funkcie odvolá, ak hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom, ak nepreukáže, ...

(6)

Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie vrchného inšpektora úradu zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený ...
c)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, alebo
d)
smrťou.
§ 50 - Inšpektor úradu
(1)

Inšpektora úradu vymenúva a odvoláva predseda úradu zo štátnych zamestnancov38) vykonávajúcich štátnu ...

(2)

Za inšpektora úradu možno vymenovať občana,40) ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ...

(3)

Inšpektora úradu možno odvolať pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru,38) a ak mu zdravotný stav dlhodobo, ...

§ 51

Podpredseda úradu, vrchný inšpektor, inšpektor úradu a zamestnanec úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť ...

DRUHÁ HLAVA
KONTROLA

§ 52 - Začatie kontroly
(1)

Kontrolu spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu ...

(2)

Kontrolný orgán vykoná kontrolu ako riadnu kontrolu na základe ročného plánu kontrol alebo ako mimoriadnu ...

(3)

Vrchný inšpektor úradu vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia predsedu úradu. Inšpektor úradu ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko kontrolného orgánu,
d)
deň, miesto a čas kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis predsedu úradu alebo vrchného inšpektora úradu podľa prvej až tretej ...
(4)

Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní úrad na svojom webovom sídle.

(5)

Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (ďalej ...

§ 53

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené ...

§ 54 - Zaujatosť v kontrole
(1)

Kontrolný orgán, ktorý sa dozvedel o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho zaujatosti, je ...

(2)

Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o zaujatosti kontrolného orgánu so zreteľom na jeho vzťah k predmetu ...

(3)

O námietkach zaujatosti a o oznámení zaujatosti rozhodne predseda úradu v lehote do piatich pracovných ...

(4)

Na rozhodovanie o zaujatosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.41)

§ 55 - Povinnosti kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je povinný

a)

vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet a účel kontroly; to neplatí, ak by oznámenie o kontrole ...

b)

pred začatím kontroly preukázať sa poverením na vykonanie kontroly a preukázať svoju príslušnosť k úradu, ...

c)

vypracovať protokol o vykonaní kontroly (ďalej len „protokol“) alebo záznam o kontrole,

d)

uvádzať do protokolu a do záznamu o kontrole kontrolné zistenia,

e)

oboznámiť kontrolovanú osobu s kontrolnými zisteniami v protokole a vyžiadať si od nej v lehote určenej ...

f)

odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie protokolu alebo záznamu o kontrole,

g)

písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, ...

h)

preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť ...

i)

prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní, ...

j)

o priebehu a výsledku vykonávanej kontroly informovať predsedu úradu a aj vrchného inšpektora úradu, ...

§ 56 - Oprávnenia kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je oprávnený

a)

vstupovať na pozemky, do budov alebo miestností prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ...

b)

overovať totožnosť kontrolovanej osoby a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby konajú,

c)

vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrolnému orgánu v určenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, ...

d)

požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia ...

e)

vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly, ...

f)

vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby.

§ 57 - Povinnosti kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je povinná

a)

vytvoriť kontrolnému orgánu primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,

b)

poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú súčinnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa § 56 a zdržať sa ...

c)

dostaviť sa na predvolanie úradu s cieľom podať vysvetlenia v určenom čase na určené miesto,

d)

oboznámiť sa s obsahom protokolu a na požiadanie kontrolného orgánu dostaviť sa na jeho prerokovanie. ...

§ 58 - Oprávnenia kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je oprávnená

a)

oboznamovať sa s kontrolnými zisteniami a písomne sa k nim vyjadrovať,

b)

podať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami,

c)

vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie skutočností podľa § 55 písm. b),

d)

overiť totožnosť prizvanej osoby a vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie, že je oprávnená sa zúčastniť ...

e)

vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálov alebo kópií dokumentov podľa § 56 písm. ...

f)

vyžadovať, aby výkonom kontroly neboli dotknuté jej práva a právom chránené záujmy; týmto nie sú dotknuté ...

§ 59 - Prizvaná osoba
(1)

Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, môže kontrolný orgán prizvať na vykonanie kontroly iné ...

(2)

Prizvaná osoba sa ako člen kontrolného orgánu zúčastňuje kontroly na základe písomného poverenia predsedu ...

(3)

Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas výkonu ...

(4)

Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa tohto zákona, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu veci ...

(5)

Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť preukázateľné námietky o zaujatosti prizvanej osoby. Prizvaná ...

(6)

O námietkach zaujatosti a o oznámení zaujatosti rozhodne predseda úradu v lehote do troch pracovných ...

(7)

Na rozhodovanie o zaujatosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.41)

§ 60 - Ukončenie kontroly
(1)

Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o kontrole.

(2)

Ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolný orgán vypracuje protokol, ktorý obsahuje

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
miesto, dátum a čas vykonania kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
preukázané kontrolné zistenia,
f)
vyjadrenia kontrolovanej osoby ku kontrolným zisteniam,
g)
titul, meno, priezvisko a funkciu alebo pracovné zaradenie kontrolného orgánu, ktorý kontrolu vykonal, ...
h)
dátum vypracovania protokolu,
i)
odtlačok úradnej pečiatky, vlastnoručné podpisy kontrolného orgánu, zodpovedných zamestnancov kontrolovanej ...
j)
dátum oboznámenia sa s protokolom; ak sa kontrolovaná osoba odmietne oboznámiť s obsahom protokolu, ...
k)
písomné potvrdenie o prevzatí protokolu kontrolovanou osobou.
(3)

Protokol podľa odseku 2 môže obsahovať prílohy; prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu.

(4)

Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami uvádzanými v protokole oprávnená podať ...

(5)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ...

(6)

Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 dní ...

(7)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností ustanovených zákonom, kontrolný orgán vypracuje záznam ...

(8)

Kontrola je ukončená dňom podpísania zápisnice o prerokovaní protokolu alebo dňom podpísania záznamu ...

§ 61
(1)

Protokol a informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s výkonom kontroly podľa tohto zákona, ...

(2)

Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný zákon o kontrole v štátnej správe.43)

(3)

Na doručovanie písomností pri výkone kontroly sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.43a)

TRETIA HLAVA
KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 62
(1)

Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) je zistiť, či postupom prevádzkovateľa ...

(2)

Konanie je neverejné; tým nie je dotknuté ustanovenie § 71.

§ 63 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich ...

(2)

Návrh na začatie konania podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
b)
označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne ...
c)
predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov ...
d)
dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e)
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie ...
(3)

Úrad môže návrh na začatie konania podľa odseku 1 odložiť, ak

a)
návrh je zjavne neopodstatnený,
b)
vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva orgán činný v trestnom konaní,
c)
navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nie ...
d)
od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynul v deň jeho doručenia čas dlhší ako tri roky.
(4)

V odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k porušeniu práv a právom chránených záujmov dotknutej ...

(5)

Ak návrh na začatie konania doručí úradu iná osoba ako navrhovateľ, návrh sa považuje za podnet na začatie ...

(6)

Úrad môže podnet podľa odseku 5 odložiť, ak

a)
podnet je zjavne neopodstatnený,
b)
vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva orgán činný v trestnom konaní,
c)
od udalosti, ktorej sa podnet týka, uplynul v deň jeho doručenia čas dlhší ako tri roky.
(7)

Ak úrad podnet neodloží podľa odseku 6, začne konanie z vlastnej iniciatívy. Úrad začne konanie z vlastnej ...

(8)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala podnet, nie je účastníkom konania. O spôsobe vybavenia ...

§ 64 - Lehoty
(1)

Úrad rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch ...

(2)

Úrad posúdi podnet fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 63 ods. 5 v lehote 15 dní odo dňa jeho ...

(3)

Ak je počas konania začatého na základe návrhu navrhovateľa alebo na základe vlastnej iniciatívy podľa ...

§ 65 - Rozhodnutie
(1)

Ak úrad zistí porušenie práv navrhovateľa, fyzickej osoby v konaní bez návrhu alebo nesplnenie povinností ...

(2)

Okrem opatrení podľa odseku 1 úrad je oprávnený ďalej uložiť opatrenia prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ...

a)
zakáže spracúvanie tých osobných údajov, ktorých spracúvanie je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, ...
b)
zakáže spracúvanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
c)
nariadi odstránenie alebo likvidáciu osobných údajov v určenej lehote, ak sú alebo boli neoprávnene ...
d)
uloží povinnosť prijať technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ...
e)
uloží povinnosť zabezpečiť vypracovanie alebo doplnenie dokumentácie alebo bezpečnostného projektu v ...
f)
uloží prevádzkovateľovi povinnosť zmeniť sprostredkovateľa v určenej lehote, ak prevádzkovateľ vykonáva ...
(3)

Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov neznesie ...

(4)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný informovať úrad o splnení uložených opatrení v úradom ...

§ 66

O rozklade podanom proti rozhodnutiu podľa § 65 rozhodne predseda úradu.

ŠTVRTÁ HLAVA
SANKCIE A ZVEREJNENIE PORUŠENIA ZÁKONA

§ 67 - Sankciami za porušenie tohto zákona sú:
a)

pokuta a

b)

poriadková pokuta.

§ 68 - Pokuta
(1)

Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a)
nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných údajov podľa § 16 ods. 2,
b)
neoznámil zistené nedostatky tretím stranám podľa § 18 ods. 1 alebo nevie pri kontrole preukázať úradu, ...
c)
nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb ...
d)
nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť poverenie zodpovednej osoby podľa § 23 ods. 8,
e)
nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 2 až 4,
f)
nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia poverenia zodpovednej osoby podľa § 26,
g)
nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby podľa § 30,
h)
nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 35 ods. 1 a § 36 ods. 3 prvej vety,
i)
nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia zmien podľa § 40,
j)
nesplnil alebo porušil povinnosť vedenia evidencie informačného systému podľa § 43, alebo
k)
nesplnil alebo porušil povinnosť sprístupniť údaje z evidencie podľa § 44.
(2)

Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov podľa § 5 ...
b)
pri výbere a poverovaní sprostredkovateľa nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 8 ods. ...
c)
pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 15,
d)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností likvidácie osobných údajov podľa § 17,
e)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 ods. ...
f)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upravujúcich poučenie oprávnených osôb podľa § 21 ods. ...
g)
pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § ...
h)
pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a 29. ...
(3)

Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a)
nesplnil alebo porušil povinnosť poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa na základe písomnej ...
b)
pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa ...
c)
nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2,
d)
nevykonal prenos osobných údajov do tretích krajín podľa § 31 alebo nesplnil, alebo porušil niektorú ...
e)
nesplnil alebo porušil povinnosť osobitnej registrácie informačného systému podľa § 37 a 38, § 39 ods. ...
(4)

Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý

a)
nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných údajov podľa § 16 ods. 2,
b)
neoznámil zistené nedostatky tretím stranám podľa § 18 ods. 1 alebo nevie pri kontrole preukázať úradu, ...
c)
nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb ...
d)
nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť poverenie zodpovednej osoby podľa § 23 ods. 8,
e)
nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 2 až 4,
f)
nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia poverenia zodpovednej osoby podľa § 26,
g)
nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby podľa § 30.
(5)

Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý

a)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov podľa § 5 ...
b)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností sprostredkovateľa podľa § 8 ods. 6 a 7,
c)
pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 15,
d)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností likvidácie osobných údajov podľa § 17,
e)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 ods. ...
f)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upravujúcich poučenie oprávnených osôb podľa § 21 ods. ...
g)
pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § ...
h)
pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a 29. ...
(6)

Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý

a)
nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2 alebo
b)
nevykonal prenos osobných údajov do tretích krajín podľa § 31, alebo nesplnil alebo porušil niektorú ...
(7)

Úrad môže uložiť pokutu od 150 eur do 2 000 eur tomu, kto

a)
poskytne osobné údaje v rozpore s § 12 ods. 1; to neplatí pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
b)
poskytne nepravdivé osobné údaje podľa § 16 ods. 1,
c)
nepostupoval v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom ...
d)
poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch podľa § 22 alebo
e)
neposkytol úradu požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru podľa tohto zákona.
§ 69 - Poriadková pokuta

Úrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi poriadkovú pokutu

a)

do 1 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly podľa § 57 písm. a),

b)

do 10 000 eur ak marí výkon kontroly požadovaný podľa § 57 písm. b),

c)

do 20 000 eur, ak oznam určený na zverejnenie podľa § 71 v hromadných informačných prostriedkoch nezverejnil ...

d)

do 30 000 eur, ak nevykonal opatrenia uložené v rozhodnutí podľa § 65 ods. 1, 2 alebo úrad v určenej ...

§ 70 - Spoločné ustanovenia k pokute a poriadkovej pokute
(1)

Pokutu a poriadkovú pokutu úrad uloží opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.

(2)

Pokutu podľa § 68 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr ...

(3)

Poriadkovú pokutu podľa § 69 možno uložiť do jedného mesiaca odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. ...

(4)

Pri ukladaní pokuty alebo poriadkovej pokuty a určení jej výšky úrad prihliada najmä na závažnosť, čas ...

(5)

Ak sa tá istá osoba dopustí toho istého porušenia tohto zákona do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ...

(6)

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty alebo poriadkovej pokuty možno podať písomne rozklad do 15 dní odo ...

(7)

V odôvodených prípadoch úrad môže rozhodnutím povoliť odklad platenia pokuty alebo poriadkovej pokuty ...

(8)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 71 - Zverejnenie porušenia zákona
(1)

Ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, môže rozhodnutím zverejniť obchodné meno ...

a)
výrok a odôvodnenie vykonateľného opatrenia alebo ich časti podľa § 65 v konaní o ochrane osobných údajov, ...
b)
výrok a odôvodnenie vykonateľného rozhodnutia o pokute alebo poriadkovej pokute alebo ich časti podľa ...
c)
charakteristiku skutkového stavu porušenia ochrany osobných údajov.
(2)

Úrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi povinnosť zverejniť skutočnosti v rozsahu ...

(3)

Úrad môže uložiť povinnosť zverejniť porušenie zákona podľa odseku 2, ak zistí závažné, opakované alebo ...

(4)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný splniť povinnosť uloženú úradom podľa odseku 2. Štatutárny ...

(5)

Osobné údaje uvedené vo výroku alebo odôvodnení vykonateľného opatrenia alebo rozhodnutia podľa odseku ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 72
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,41) ak v odseku 2 nie ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní41) sa nevzťahuje na

a)
vykonávanie a absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa § 24,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 34 až 36 a
c)
výkon kontroly podľa § 52 až 61, okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.
§ 73

Každý je povinný umožniť úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a rozhodnutí ...

§ 74 - Súčinnosť
(1)

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona.

(2)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní strpieť všetky úkony úradu smerujúce k zisteniu všetkých ...

Prechodné ustanovenia

§ 75
(1)

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadený podľa doterajšieho zákona je Úradom na ...

(2)

Predseda úradu zvolený do funkcie podľa doterajšieho zákona je predsedom úradu podľa tohto zákona; týmto ...

(3)

Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov je podpredsedom úradu podľa tohto ...

(4)

Vrchný inšpektor úradu vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov je vrchným inšpektorom úradu ...

(5)

Inšpektor úradu vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov je inšpektorom úradu podľa tohto zákona. ...

§ 76
(1)

Prevádzkovateľ uvedie do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti všetky informačné ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný zmluvný vzťah so sprostredkovateľom dať do súladu s týmto zákonom do dvoch ...

(3)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade s týmto zákonom ...

(4)

Poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona sa považujú za poverenia ...

(5)

Registrácia udelená podľa doterajšieho zákona sa považuje za registráciu udelenú podľa tohto zákona. ...

(6)

Osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa považujú za osobitné registrácie udelené podľa ...

(7)

Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt vypracované podľa doterajšieho ...

(8)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona považuje ...

§ 77

Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 77a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2014
(1)

Registrácie informačných systémov vykonané do 14. apríla 2014 sa považujú za oznámenia informačných ...

(2)

Konania o registrácii informačných systémov a konania o osobitnej registrácii informačných systémov, ...

(3)

Pri vyhotovovaní oznámenia podľa § 35 ods. 1, oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení ukončenia ...

(4)

Konania podľa § 68 a 69 začaté pred 15. aprílom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla ...

§ 78

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 79 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona ...

Čl. II

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

V prílohe k sadzobníku správnych poplatkov sa dopĺňa XXIII. časť, ktorá vrátane názvu znie:

„XXIII. časť OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Položka 273 a) Registrácia informačného systému alebo jej ...

Čl. III

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak sú objekty a chránené priestory zabezpečené technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Čl. IV

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „okrem inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“. ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 122/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 3)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ...
 • 4)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou ...
 • 5)  § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...
 • 9)  Napríklad § 27 až 34 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 a 68 zákona Národnej rady ...
 • 10)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 69 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 14)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 16)  § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 20)  Napríklad § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 21)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 22)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 24)  Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 25)  Napríklad § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 26)  Napríklad § 93a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28)  § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 31)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Napríklad rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ...
 • 33)  Napríklad rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných ...
 • 34)  Rozhodnutie Komisie z 26. júna 2000 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ...
 • 35)  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 38)  Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ...
 • 40)  § 3 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 43)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 43a)  § 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore