Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 84/2014 účinný od 15.04.2014

Platnosť od: 11.04.2014
Účinnosť od: 15.04.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 84/2014 účinný od 15.04.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2014 s účinnosťou od 15.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho ...

2.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.

3.

V § 8 ods. 10 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

4.

V § 10 ods. 3 písm. g) sa za slová „tretej strany“ vkladá čiarka a slová „najmä osobné ...

5.

V § 12 ods. 3 sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slovo „poskytovať“ a za slovo ...

6.

V § 15 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak prevádzkovateľ spracúva ...

7.

V § 15 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o získavanie osobných údajov na účely ...

8.

V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

9.

V § 19 ods. 3 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

10.

V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

11.

V § 19 ods. 4 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

12.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ je povinný poučiť osobu podľa odseku 1 o jej právach a povinnostiach pri ...

13.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný ...

14.

V § 23 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže ...

15.

V § 23 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 9.

16.

V § 23 ods. 6 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

17.

V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

18.

V § 23 sa vypúšťa odsek 9.

19.

V § 26 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

20.

V § 26 ods. 3 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovom „môže“.

21.

V § 27 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

22.

V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 19 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 a 2“ ...

23.

V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 5, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

24.

Nadpis šiestej hlavy znie: „OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH ...

25.

§ 33 znie:

„§ 33 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú ...

26.

Nadpis nad § 34 znie: „Oznamovacia povinnosť“.

27.

Nadpis pod § 34 sa vypúšťa.

28.

V 34 ods. 1 a 2 sa slová „Povinnosť registrácie“ nahrádzajú slovami „Oznamovacia povinnosť“. ...

29.

V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 ...

30.

Nadpis § 35 sa vypúšťa.

31.

V § 35 ods. 1 prvá veta a predvetie druhej vety znejú:

„Prevádzkovateľ je povinný oznámiť informačný systém podľa § 34 pred začatím spracúvania ...

32.

V § 35 ods. 1 písm. n) sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.

33.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Vzor oznámenia informačného systému a príkladmý zoznam informačných systémov podľa ...

34.

V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

35.

Nadpis § 36 sa vypúšťa.

36.

V § 36 ods. 1 predvetie znie:

„Ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa ...

37.

V § 36 ods. 1 písm. d) sa slovo „registračné“ nahrádza slovom „identifikačné“.

38.

V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
dátum splnenia oznamovacej povinnosti a“.

39.

V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

40.

V § 36 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie ...

41.

V § 36 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

42.

V § 36 odsek 4 znie:

„(4) Ak informačný systém prevádzkovateľa po jeho oznámení začne spĺňať podmienky uvedené ...

43.

V § 37 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. ...

44.

§ 40 až 42 vrátane nadpisov znejú:

„§ 40 Oznámenie zmien a odhlásenie osobitnej registrácie (1) Prevádzkovateľ je povinný do 15 ...

45.

V § 43 ods. 1 sa slová „nepodliehajú registrácii“ nahrádzajú slovami „nepodliehajú oznamovacej ...

46.

V § 46 ods. 1 písm. b) sa slovo „registráciu“ nahrádza slovami „plnenie oznamovacej povinnosti“. ...

47.

V § 46 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informačných systémov ...

48.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby podľa § 21.“.

49.

V § 47 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

50.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa ...

51.

V § 49 ods. 4 písm. c) sa slová „d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „a) a d)“.

52.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na doručovanie písomností pri výkone kontroly sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona ...

53.

V § 64 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „prvej vety“.

54.

§ 66 znie:

㤠66
O rozklade podanom proti rozhodnutiu podľa § 65 rozhodne predseda úradu.“.

55.

V § 68 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma ...

56.

V § 68 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených ...

57.

V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

58.

V § 68 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 35 ods. 1 a § 36 ods. 3 prvej vety,“.

59.

V § 68 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia zmien podľa § 40,“.

60.

V § 68 ods. 2 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma ...

61.

V § 68 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 8 druhej vety pred bodkočiarkou“.

62.

V § 68 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

63.

V § 68 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“. ...

64.

V § 68 ods. 3 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.

65.

V § 68 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

66.

V § 68 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma ...

67.

V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených ...

68.

V § 68 ods. 4 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

69.

V § 68 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma ...

70.

V § 68 ods. 5 písm. b) sa slová „ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.

71.

V § 68 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

72.

V § 68 ods. 5 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“. ...

73.

V § 68 ods. 6 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.

74.

V § 68 ods. 6 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

75.

V § 68 ods. 7 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma ...

76.

V § 68 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a f).

Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

77.

V § 68 ods. 7 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.

78.

V § 69 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

79.

V § 72 odsek 2 znie:

„(2) Všeobecný predpis o správnom konaní41) sa nevzťahuje na a) vykonávanie a absolvovanie skúšky ...

80.

V § 76 ods. 2 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

81.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 77a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2014 (1) Registrácie informačných ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XXIII. časť „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vrátane ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore