Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 122/2006 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 08.03.2006
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Osobné práva, Verejný ochranca práv

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD16DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 122/2006 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 122/2006 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 ...

1.

V § 3 ods. 1 písmene c) sa za slovami „v oblasti verejnej správy“ bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú ...

2.

V § 3 ods. 2 sa slová „štátnej správy súdov“ nahrádzajú slovami „orgánov riadenia a správy súdov“.

3.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Verejný ochranca práv je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie podnetu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 13 ods. 3 sa za slovami „akej veci sa týka“ vkladá čiarka a slová „proti ktorému orgánu verejnej ...

5.

V § 13 ods. 4 sa na konci dopĺňajú nové vety, ktoré znejú: „Ak si adresát nevyzdvihne výzvu podľa prvej ...

6.

V § 14 ods. 3 sa za slovami „Ak verejný ochranca práv zistí“ vkladajú slová „skutočnosti nasvedčujúce ...

7.

V § 14 ods. 4 prvej vete sa slovo „postúpi“ nahrádza slovami „môže postúpiť“.

8.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti, b) vec, ...

9.

V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) sa podnet netýka osoby, ktorá ho podala, pokiaľ nepredložila písomný súhlas dotknutej osoby na podanie ...

10.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Podnet sa považuje za vybavený a) upovedomením podľa § 14 ods. 2, § 15, § 18, § 22 ods. 1, b) oznámením ...

11.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „ktorej sa podnet týka,“ dopĺňajú slová „a to aj v prípade, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Napríklad § 23 zákona č. 71/1967 Zb., § 22 zákona č. 511/1992 Zb.“.

12.

V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „v odôvodnení rozhodnutia“.

13.

V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgány verejnej správy sú povinné umožniť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti verejného ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14.

V § 17 ods. 5 druhej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

15.

§ 17 sa dopĺňa novými odsekmi 6, 7 a 8, ktoré znejú:

„(6) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 5 sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.“. ...

16.

V § 19 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „20 dní“ a slovo „návrhu“ sa nahrádza slovami „výzvy ...

17.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Nadriadený orgán verejnej správy, proti ktorému podnet smeruje, ak takého orgánu niet, vláda Slovenskej ...

18.

V § 20 ods. 2 sa za slovami „verejného ochrancu práv“ dopĺňajú slová „do 20 dní odo dňa doručenia vyrozumenia“. ...

19.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 3 sú ...

20.

V § 21 ods. 2 sa slovo „tridsiatich“ nahrádza číslom „20“.

21.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej ...

22.

V § 23 ods. 2 sa za slovami „internetu a“ dopĺňajú slová „dá k dispozícii na zverejnenie do“.

23.

§ 25 znie:

„§ 25 Verejný ochranca práv pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. sa ...

V § 23 ods. 2 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:

„Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

1.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2.

V § 37 ods. 1 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore