Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.05.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 109/2018 s účinnosťou od 01.05.2018

Legislatívny proces k zákonu 109/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na ...

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Odchádzajúci zamestnanec Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny ...

71.

V § 58 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie ...

74.

V § 61 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

80.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41k znie:

„41k) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

87.

§ 67b vrátane nadpisu znie:

„§ 67b Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy Doplnková ...

103.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách ...

Čl. III

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 110 odsek 5 znie:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej ...

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49i Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. ...

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47b Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Za § 102af sa vkladá § 102ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86w Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore