Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 105/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD41DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 105/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 105/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady ...

1.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Pôsobnosť obecnej polície v inej obci (1) Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže ...

2.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou príslušníka ...

3.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak príslušník obecnej polície plní úlohy na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, ...

4.

§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, je povinná ...

5.

V § 26b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa ...

6.

V § 26b ods. 3 sa za slovo „polície“ vkladá čiarka a slová „osvedčenú kópiu zmluvy“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore