Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 23.04.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Bankovníctvo a peňažníctvo, Ochrana spotrebiteľa, Medzinárodné právo súkromné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD2 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 170/2018

Legislatívny proces k zákonu 170/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov1) a povinnosti predávajúcich2) pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je

a)
poskytovanie sociálnych služieb4) a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,5) ...
b)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti6) a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,7) ...
c)
poskytovanie finančných služieb,8)
d)
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
e)
nájom nehnuteľnosti na účel bývania,
f)
zhotovenie stavby alebo podstatná zmena stavby, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie,
g)
časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ich výmena ...
h)
ambulantný predaj10) potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ...
i)
predaj hnuteľných vecí na základe núteného výkonu súdnych alebo iných rozhodnutí.
(3)

Tento zákon sa ďalej nevzťahuje na

a)
zmluvy uzavreté prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným ...
b)
zmluvy uzavreté s podnikateľom podľa osobitného predpisu11)
1.
prostredníctvom verejných telefónnych automatov na účely ich použitia, alebo
2.
predmetom ktorých je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet alebo odoslanie jednej faxovej ...
c)
zmluvy o hazardných hrách,12)
d)
predaj tovaru prostredníctvom dobrovoľnej dražby,13)
e)
zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribučnej ...
f)
zmluvu o dodávke vody verejným vodovodom alebo zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.15) ...
(4)

Tento zákon sa okrem § 4 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o preprave osôb.

(5)

Tento zákon sa okrem § 3 ods. 7, § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o zájazde.10a) ...

(6)

Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy,16) ak tento ...

§ 2
(1)

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom ...

(2)

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely tohto zákona rozumie zmluva ...

a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým ...
b)
na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom ...
c)
uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie ...
d)
uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
(3)

Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva,

a)
na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo
b)
ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.
(4)

Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať ...

(5)

Doplnkovou zmluvou sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar ...

(6)

Prevádzkovými priestormi sa na účely tohto zákona rozumie prevádzkareň17) alebo iný priestor, kde predávajúci ...

(7)

Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo ...

(8)

Elektronickým obsahom sa na účely tohto zákona rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej ...

§ 3
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových ...
(1)

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových ...

a)
hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie ...
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, ...
c)
telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, ...
d)
adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť ...
e)
celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak ...
f)
cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ...
g)
platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť ...
h)
informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva ...
i)
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu ...
j)
informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ...
k)
informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, ...
l)
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,19)
m)
informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších ...
n)
informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, ...
o)
informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú ...
p)
informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva ...
q)
informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť ...
r)
informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického ...
s)
informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie ...
t)
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade

a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto ...
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa ...
(3)

Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím ...

(4)

Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne ...

(5)

Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej ...

(6)

Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa ...

(7)

Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa ...

(8)

Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci.

Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
§ 4
(1)

Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára ...

(2)

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou ...

(3)

Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho ...

(4)

Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené ...

(5)

Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas ...

(6)

Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie ...

a)
poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty ...
b)
vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie ...
(7)

V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný ...

(8)

Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na ...

a)
poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím ...
b)
vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím ...
(9)

Ustanovenia o elektronickom uzatváraní zmlúv a zadávaní elektronických objednávok podľa osobitného predpisu22) ...

§ 5
(1)

Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy, musia byť spotrebiteľovi ...

(2)

Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho podľa ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 má predávajúci aj vtedy, ak kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na zmenu uzavretej ...

(4)

Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa ...

§ 6
(1)

Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním ...

a)
všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na ...
b)
potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. ...
(2)

Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ...

a)
vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,
b)
potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. ...
Odstúpenie od zmluvy
§ 7
(1)

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ...

a)
prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b)
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c)
uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
(2)

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr ...

(3)

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote ...

(4)

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba ...

a)
tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý ...
b)
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo ...
c)
tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
(5)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty ...

(6)

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, ...
b)
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý ...
c)
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo ...
d)
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e)
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo ...
f)
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, ...
g)
predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie ...
h)
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí ...
i)
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru ...
j)
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných ...
k)
poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, ...
l)
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným ...
§ 8
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
(1)

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej ...

(2)

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané ...

(3)

Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za ...

(4)

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej ...

(5)

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ...

(6)

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

§ 9
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1)

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení ...

(2)

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ ...

(3)

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil ...

(4)

Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi ...

(5)

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi ...

§ 10
(1)

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať ...

(2)

Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej ...

(3)

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej ...

(4)

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania ...

(5)

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas ...

(6)

Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a)
služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ...
1.
predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),
2.
spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,
b)
úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak
1.
spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa ...
2.
spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca ...
3.
predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).
(7)

Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť ...

Predajná akcia
§ 11
(1)

Predajná akcia je akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov, organizovaná na základe pozvánky alebo ...

(2)

Za predajnú akciu sa nepovažuje

a)
predaj na verejnej dražbe alebo
b)
akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky a konzumácie výrobkov a ich predaja, ak nie sú predvádzané ...
(3)

Organizátor predajnej akcie (ďalej len „organizátor“) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 dní ...

(4)

V písomnom oznámení podľa odseku 3 organizátor alebo predávajúci

a)
uvedie
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania organizátora alebo predávajúceho,
2.
presné miesto a čas konania predajnej akcie vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa predajná ...
3.
zameranie predajnej akcie vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii predvádzané ...
4.
predpokladaný počet účastníkov, a ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj ...
5.
presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu, ...
6.
miesto, dátum a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je aj doprava spotrebiteľov ...
b)
priloží
1.
vyhotovenie pozvánky a
2.
návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť.
(5)

Úplné znenie písomného oznámenia podľa odseku 4 ústredný inšpektorát zverejní najneskôr päť dní pred ...

(6)

Pozvánka musí obsahovať náležitosti podľa odseku 4 písm. a).

(7)

Na predajnej akcii možno predvádzať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba služby, ...

(8)

Zmluva uzavretá počas predajnej akcie, vrátane zmluvy od nej závislej,26) nevznikne, ak

a)
organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3,
b)
ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 druhej vety písomné oznámenie nezverejní,
c)
organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami ...
d)
jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s odsekom 7.
(9)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 sa nepoužijú na predajnú akciu, ktorá sa uskutočňuje pri ...

a)
má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho,
b)
v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v ...
c)
počas predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na predaj výlučne tovar alebo služby ...
§ 12
(1)

Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou; ...

(2)

Počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať ...

(3)

Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností, ...

(4)

Ak je súčasťou predajnej akcie doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie, organizátor ...

(5)

Porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 organizátorom alebo predávajúcim sa považuje za osobitne závažné ...

§ 13

Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 11 a 12 sa primerane vzťahujú aj na osoby konajúce v ...

§ 14
Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a)
orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa28) ...
b)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva29) nad ...
c)
Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,
1.
nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) a b), alebo
2.
počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
§ 15
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, § 6 alebo § 9 ods. 1,
b)
poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 5 až 8, § 5 ods. 1 alebo ods. 2, § 8 ods. 4 alebo § 9 ...
c)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 4 alebo § 9 ods. 2,
d)
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4, alebo
e)
poruší povinnosť podľa § 11 ods. 3, 6 alebo ods. 7 alebo § 12 ods. 1 alebo ods. 2.
(2)

Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa

a)
odseku 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur,
b)
odseku 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur,
c)
odseku 1 písm. c) pokutu od 100 do 5 000 eur,
d)
odseku 1 písm. d) pokutu od 1000 do 33 000 eur,
e)
odseku 1 písm. e) pokutu od 500 do 16 500 eur.
(3)

Orgán dohľadu okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 nariadi porušiteľovi zdržať sa protiprávneho konania. ...

(4)

Horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší ...

(5)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(6)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti ...

(8)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.30)

(9)

Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa odseku 2 počas 12 mesiacov opakovane bezdôvodne znemožní, ...

§ 16
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmlúv uzavieraných ...

(2)

Ustanovenia § 8 ods. 3 a 4, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5, § 10 ods. 1, 3, 4 a 7 sa od 13. júna 2014 použijú ...

(3)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(4)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „podomový predaj“ vo všetkých tvaroch, rozumie ...

§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ...

§ 19
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, ...

2.

V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenami s) až v), ktoré znejú:

„s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ...

3.

V § 53 ods. 7 sa vypúšťajú slová „k nehnuteľnosti“.

4.

V § 54 ods. 1 sa slovo „priznáva“ nahrádza slovami „alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa ...

5.

V § 614 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

6.

Za § 614 sa vkladá § 614a, ktorý znie:

„§ 614a Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom ...

7.

V deviatej časti sa za osemnástu hlavu vkladá devätnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVÄTNÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 13. JÚNA 2014 § 879p Ustanoveniami § 53 ...

8.

Príloha sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona ...

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Záväzkové vzťahy súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou sa spravujú slovenským právnym poriadkom, ...

Čl. IV

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Reklama sa nesmie šíriť, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

Čl. V

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 Z. ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom ...

3.

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vykonávať kontrolné nákupy.“.

4.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do 30 ...

5.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.“.

Čl. VI

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...

1.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.“. ...

2.

V § 5 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
o zabezpečení záväzkov;16) ustanovenie § 741b Občianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.“.

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 19 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy, ktorým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:

„22ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...

Čl. VIII

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

V § 2 písmená a) a b) znejú:

„a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 2a znejú:

„1) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka. 2) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. 2a) Napríklad zákon Slovenskej ...

2.

V § 2 písm. n) sa za slová „odborným posúdením“ vkladá slovo „písomné“.

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd)
produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku.“.

4.

Nad § 4 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Povinnosti predávajúceho“.

5.

Nadpis pod § 4 sa vypúšťa.

6.

V § 4 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „pri vybavovaní cezhraničnej reklamácie“.

7.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Predávajúci nesmie a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, b) upierať spotrebiteľovi ...

8.

V § 4 ods. 10 sa vypúšťajú slová „napriek upozorneniu združenia“.

9.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

„12ca) § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...

10.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky a) za použitie platobného prostriedku12cb) ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 12cb a 12cc znejú:

„12cb) § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

11.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa (1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12cd a 12ce znejú:

„12cd) § 551 Občianskeho zákonníka. 12ce) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších ...

12.

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

„§ 5b Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia ...

13.

V § 7 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej ...

14.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „výrobku alebo službe“ nahrádzajú slovom „produktu“.

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa ...

16.

V § 8 ods. 4 sa číslo „1“ nahrádza číslom „3“.

17.

Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 8 a 9 nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom ...

18.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

„§ 9a (1) Povinnosti podľa § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene ...

19.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Informačné povinnosti § 10a (1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:

„15a) § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. 15b) § 502 Občianskeho zákonníka. 15c) Napríklad zákon č. ...

20.

Nadpis nad § 11 sa vypúšťa.

21.

V § 13 sa slová „Ak sa informácie uvedené v § 11 a 12 poskytujú písomne“ nahrádzajú slovami „Ak sa informácie ...

22.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie ...

23.

V § 18 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie ...

24.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Náležitosti odborného posúdenia (1) Odborné posúdenie musí obsahovať a) identifikáciu osoby, ...

25.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu alebo osobe podľa § 9a odstrániť zistené nedostatky ...

26.

V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slovo „predávajúci“ vkladajú slová „alebo osoba podľa § 9a“ a v tretej ...

27.

V § 21 ods. 2 prvej vete sa slová „zistí porušenie“ nahrádzajú slovami „získa podozrenie o porušovaní“ ...

28.

V § 24 odsek 7 znie:

„(7) Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie ...

29.

V § 25 ods. 1 sa za slová „práv spotrebiteľov“ vkladá čiarka a slová „a to vrátane konania vo veci ochrany ...

30.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014 Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ...

31.

Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 13. júna 2014 Ustanoveniami § 4a ods. 1 až 3 sa spravujú ...

32.

V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky šiesty bod znie:

„6. Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj iného produktu ...

33.

V prílohe č. 1 časti Agresívne obchodné praktiky siedmom bode sa vypúšťajú slová „alebo službu“.

34.

V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky ôsmom bode sa slová „v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

35.

Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 1 nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom ...

36.

Príloha č. 2 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

Čl. IX

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur projekt počiatočnej investície zameraný ...

Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená c) až o).

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s oprávnenými ...

4.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 5, ...

5.

V § 9 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) čestné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú ...

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).

Poznámky pod čiarou k odkazom 16da a 16db znejú:

„16da) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...

6.

V § 12 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

7.

V § 13 sa nadpis „Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci“ presúva nad jeho číselné označenie.

8.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na konanie o schválení investičnej pomoci na investičný ...

9.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a (1) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa ...

10.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 4 ods. 2 a 3,“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5 písm. a),“, slovo „alebo“ ...

11.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. b),“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5 písm. b),“ a za ...

12.

V § 15 ods. 4 prvá veta znie:

„Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 4 najneskôr ...

13.

V § 16 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a ...

14.

V § 16 ods. 6 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 5“ a za slová „§ 7 ods. 1“ sa vkladajú ...

15.

V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej ...

16.

V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. ...

17.

V § 17 ods. 3 prvá veta znie:

„Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7 ods. ...

18.

V § 17 ods. 4 sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „alebo 13a“.

19.

V § 17 ods. 6 sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „alebo 13a“.

20.

V § 17 ods. 7 sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e),“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5,“ a za slová ...

21.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia § 1 až 3, § 8 až 12, § 14, § 15 ods. 2, 3, 5 až 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 až 5, ...

22.

Za § 20d sa vkladá § 20e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2014 (1) Investičná pomoc schválená do 30. ...

Čl. X

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ...

V § 17 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Čl. XI

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a ...

1.

V § 1 ods. 1 sa nad slovo „spotrebiteľa“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.

2.

V § 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

3.

V § 6 ods. 5 druhá veta znie:

„Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa § ...

4.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja nie je možné od spotrebiteľa požadovať plnenie ...

5.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia § 9a (1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak je pre zmluvu o časovo vymedzenom ...

6.

Nadpis § 10 sa vypúšťa.

Čl. XII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 ...

1.

V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poskytnutie“ vkladá slovo „písomnej“ a slovo „informácií“ sa nahrádza ...

2.

V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) na poskytnutie informácie o 1. práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo ...

3.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 2 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...

4.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 18 až 24, ktoré znejú:

„(18) Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

5.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti pri zmluvách uzatváraných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b)
§ 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

„c)
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),“.

7.

V § 89 ods. 1 písm. e) znie:

„e) vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej ...

8.

V § 89 sa vypúšťajú odseky 2 až 6. Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 2 až 13.

9.

V § 89 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.

10.

V § 89 sa vypúšťajú odseky 10 a 11. Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 10 a 11.

11.

V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 89 ods. 7 písm. b) a ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. ...

12.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa za slová „§ 17,“ vkladajú slová „§ 17a,“.

13.

Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96a Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014 (1) Pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

„97) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 Z. ...

14.

Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ústredný ...

15.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z. z. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite ...

16.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

Čl. XIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XIV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I, čl. II bodov 2 až 8, čl. III, čl. V bod 2, čl. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1.

  Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa .............. (doplňte podľa pokynov v bode ...

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy ...

  (ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text ...

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od ...

  2.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, ...

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo ...

  (doplňte podľa pokynov v bode 4)

  (doplňte podľa pokynov v bode 5)

  Pokyny na vyplnenie:

  1.

  Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

  a)

  v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom ...

  b)

  v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou ...

  c)

  ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená ...

  d)

  ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba ...

  e)

  ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou ...

  2.

  Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo ...

  3.

  Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového ...

  4.

  V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od ...

  a)

  doplňte spôsob vrátenia tovaru

  b)

  doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

  c)

  doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte ...

  5.

  V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  – Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide ...

  – Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí ...

  – Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

  – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............. ...

  – Dátum ..............

  * Nehodiace sa prečiarknite.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 2)  § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 2 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 5)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 7)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene ...
 • 9)  Zákon č. 161/2011 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a ...
 • 10)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...
 • 10a)  Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania ...
 • 11)  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 14)  § 17 a 17a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15)  § 22a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 16)  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 19)  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 502 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21b)  Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení ...
 • 22)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...
 • 23)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 25)  § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 27)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 29)  § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore