Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71438
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 101/2010 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 26.03.2010
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD58 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 101/2010 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 101/2010 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o preukazovaní pôvodu majetku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní nehnuteľného majetku, ...

§ 2

Podľa tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia ...

§ 3
(1)

Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, ...

(2)

Finančná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „oznamovateľ“) ...

(3)

Finančná polícia overuje totožnosť oznamovateľa. Finančná polícia neprihliada na písomné oznámenia podľa ...

a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oznamovateľa,
b)
proti ktorej osobe oznámenie smeruje a čoho sa týka.
(4)

Ak písomné oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 bolo doručené inej službe Policajného zboru alebo inému ...

§ 4
(1)

Finančná polícia na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu podľa § 3 preskúma príjmy, ...

(2)

Hodnotou majetku sa na účely tohto zákona rozumie cena, za ktorú osoba majetok nadobudla; ak možno túto ...

(3)

Pri preskúmavaní podľa odseku 1 spolupracuje finančná polícia s inými orgánmi verejnej moci, právnickými ...

(4)

Finančná polícia je oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu hodnoty ...

(5)

Pri preskúmavaní podľa odseku 1 je finančná polícia ďalej oprávnená

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie alebo inú ...
b)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom ...
c)
písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek ...
§ 5
(1)

Plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. 1 a povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 4 nie je obmedzené ...

(2)

Oznamovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 4 sa na osobu nevzťahuje, ...

(3)

Odmietnuť súčinnosť podľa § 4 môže aj osoba, ktorá by tým porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo ...

§ 6
(1)

Finančná polícia podá prokurátorovi príslušnému podľa odseku 3 podnet na podanie návrhu na začatie konania ...

(2)

Podnet podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie orgánu, ktorý ho podáva,
b)
meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo ...
c)
výsledok preskúmania príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby,
d)
uvedenie skutočností a označenie dôkazov nasvedčujúcich tomu, že hodnota majetku osoby presahuje najmenej ...
e)
dátum a miesto podania,
f)
podpis oprávneného príslušníka finančnej polície.
(3)

Na konanie podľa tohto zákona je príslušný prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza súd, ktorý je podľa ...

§ 7
(1)

Prokurátor preskúma podnet podaný podľa § 6, najmä preskúma údaje a dôkazy podľa § 6 ods. 2 písm. c) ...

(2)

Prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov o tom, akým ...

§ 8
(1)

Prokurátor podá súdu návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov ...

a)
zo zistených skutočností odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku osoby označenej v podnete presahuje ...
b)
osoba označená v podnete nepodá vysvetlenie podľa § 7 ods. 2, alebo jej vysvetlenie prokurátor nepovažuje ...
(2)

Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. V návrhu ...

(3)

Súd môže na návrh prokurátora neodkladným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom8) ...

§ 9
(1)

Ak prokurátor v konaní pred súdom preukáže existenciu rozdielu vo výške minimálne 1500-násobku minimálnej ...

(2)

Súd vyzve odporcu, aby označil majetok, ktorý má prepadnúť v prospech štátu. Hodnota tohto majetku nesmie ...

(3)

Ak hodnota majetku, ktorý označil odporca podľa odseku 2, prevyšuje majetkový rozdiel zistený súdom ...

§ 10

Rozhodnutie súdu podľa § 9 zašle súd tomu orgánu, ktorý podľa osobitného predpisu9) vykonáva správu ...

§ 11
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa § 8 až 10 sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup prokurátora podľa § 7 sa použijú ustanovenia osobitného ...

(3)

Postupom podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby za protiprávne ...

(4)

Na zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa ...

(5)

Ak po podaní návrhu podľa § 8 ods. 1 bolo začaté voči tomu istému odporcovi konanie pred súdom podľa ...

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 56 až 60 Trestného zákona.
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 6)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 127 a 132 Civilného sporového poriadku.
 • 8)  § 324 až 344 Civilného sporového poriadku.
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 10)  Civilný sporový poriadok.
 • 11)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 13)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 14)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore