Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1/2017 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 01.01.2017
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1/2017 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/2017 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na schôdzi národnej rady sa zúčastňujú poslanci; ...

2.

V § 21 ods. 1 sa slová „hospodárskeho a spoločenského“ nahrádzajú slovami „hospodárskeho, ...

3.

V § 23 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prítomnosť ...

4.

V § 24 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Návrh poslanca na doplnenie ...

5.

V § 26 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak sú navrhovateľmi ...

6.

V § 27 odsek 7 znie:

„(7) Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky ...

7.

V § 27 ods. 8 a 9 a § 28 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto ...

8.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Predsedovi národnej rady, podpredsedom národnej rady, prezidentovi republiky a členom vlády ...

9.

V§ 29 odsek 1 znie:

„(1) Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ...

10.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Určenie dĺžky rečníckeho času Dĺžka rečníckeho času písomne prihláseného poslanca ...

11.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej ...

12.

V § 32 odsek 3 znie:

„(3) V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických ...

13.

V § 32 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Napríklad čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 ...

14.

V § 32 ods. 6 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4“.

15.

V § 32 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4 okrem rozhodnutia ...

16.

V § 34 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomne ...

17.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Národná rada rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa spravidla uskutoční každý ...

18.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) O procedurálnom návrhu v tej istej veci ako procedurálny návrh, o ktorom národná rada hlasovala ...

19.

V § 43 ods. 2 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k) môže prerušiť schôdzu národnej rady, l) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno m).

20.

V § 63 sa vypúšťa odsek 10.

21.

V § 66 odsek 4 znie:

„(4) Predseda národnej rady zvoláva poslanecké grémium podľa potreby. Na žiadosť aspoň dvoch ...

22.

V § 90 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná rada môže zmeniť ustanovenie o účinnosti ...

23.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenie § 30 sa použije na každé čítanie samostatne.“.

24.

V § 116 ods. 2 sa za slová „§ 115“ vkladajú slová „a 116a“.

25.

Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý znie:

„§ 116a (1) Voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu podľa § 115 a 116 vyhlasuje predseda národnej ...

26.

§ 135 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
narušenie poriadku na schôdzi národnej rady (§ 32).“.

27.

V § 136 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) predseda národnej rady, ak ide o narušenie poriadku na schôdzi národnej rady (§ 32).“. ...

28.

V § 139 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi národnej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

29.

V § 139 ods. 6 sa slová „odsekoch 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 5“.

30.

Doterajší text § 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak počas schôdze národnej rady nastane situácia, ktorá vyžaduje zabezpečenie poriadku ...

31.

V § 148 ods. 1 sa slová „§ 139 ods. 1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 139 ods. 1, 2, 4 a 5“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.