Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/1998 účinný od 01.01.1998

Platnosť od: 01.01.1998
Účinnosť od: 01.01.1998
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/1998 účinný od 01.01.1998
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/1998 s účinnosťou od 01.01.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje“. ...

2.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) Slovenský pozemkový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

3.

V § 4 ods. 2 sa za slová „o priestupkoch3),“ vkladajú slová „o prístupe k informáciám o ...

4.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami6) alebo ...

5.

V § 7 ods. 2 sa za slová „poštovou poukážkou“ vkladajú slová „na účet príslušného ...

6.

V § 7 ods. 2 a 3 sa slová „v peňažnom ústave“ nahrádzajú slovami „v banke“.

7.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „na účet príslušného správneho orgánu“.

8.

V § 7 ods. 6 sa vypúšťa slovo „devízovým“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...

10.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej ...

11.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny ...

12.

V § 10 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať a) označenie správneho ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

13.

V § 10 v novom odseku 8 sa za slová „kolkovými známkami“ vkladajú slová „a poplatok zaplatený ...

14.

V § 15 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný ...

15.

V § 17 ods. 1 sa číslica „65“ nahrádza číslicou „68“.

16.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie ...

17.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe, ktorá je ...

18.

V celom texte zákona sa slová „devízový cudzozemec“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore