Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 9/2014 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 9/2014 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2014 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 434/2020


Príloha
Príloha k vyhláške č. 9/2014 Z. z.


HLÁSENIE ÚDAJOV DO NÁRODNÉHO REGISTRA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


Názov hlásenia: Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99
a)
Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov


Hlásením do Národného registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) sa zbierajú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú v Slovenskej republike zdravotnícke povolanie, získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a sú zapísané v registri príslušnej komory.1) Predmetom hlásenia sú identifikačné údaje osoby, ako je rodné číslo, registračné číslo v príslušnej komore podľa vykonávaného zdravotníckeho povolania, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a akademický titul pred menom. Ďalej je predmetom hlásenia konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu so spravodajskou jednotkou, dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, vlastný výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia, miesto výkonu a ukončenia, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, a funkcia. Aktualizácia uvedených údajov v registri sa vykonáva na základe údajov z prijatých elektronických formulárov vo forme kompletných alebo doplňujúcich hlásení. Zabezpečenie aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou spočíva v
1.
hlásení skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra, a to vyplnením a odoslaním kompletného hlásenia alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky,2)

2.
udržiavaní údajov v registri v správnom a aktuálnom stave, a to zapracovaním zmeny alebo opravy do doplňujúceho hlásenia a jeho odoslaním alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky,2)

3.
priebežnej kontrole údajov uvedených v doplňujúcom hlásení,

4.
každoročnom potvrdzovaní platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka, ak počas kalendárneho roka nedošlo k vzniku nového právneho vzťahu, zmene právneho vzťahu alebo zisteniu chyby údajov v registri.

b)
Použitá metóda získavania údajov


Vyčerpávajúce zisťovanie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek


Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vyšší územný celok, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, organizátor prehliadok mŕtvych tiel, držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, zdravotná poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
d)
Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou:


Periodicita zisťovania: nepravidelná.
1.
do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu,

2.
do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) druhého bodu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore