Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany 83/1996 účinný od 01.04.1997 do 31.03.2002

Platnosť od: 29.03.1996
Účinnosť od: 01.04.1997
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany 83/1996 účinný od 01.04.1997 do 31.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 83/1996 s účinnosťou od 01.04.1997 na základe 85/1997

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 20a ods. 3, § 65 ods. 2, § 70 ods. 3, § 71 ods. ...

PRVÁ HLAVA
JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel
Zriaďovanie jednotiek požiarnej ochrany

§ 1
Závodný požiarny útvar a dobrovoľný závodný požiarny zbor
(1)

Právnická osoba zriaďuje závodný požiarny útvar na základe rozhodnutia okresného úradu vydaného ...

(2)

Právnická osoba zriaďuje dobrovoľný závodný požiarny zbor na základe rozhodnutia okresného ...

(3)

Okresný úrad pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 prihliada najmä na

a)

množstvo a druh horľavých látok z hľadiska ich požiarnotechnických charakteristík a iniciačných ...

b)

rýchlosť šírenia požiaru v požiarnych úsekoch a na charakter stavby, ak z nej nie je možná ...

c)

možnosť okamžitého odstavenia nepretržitej technológie výroby,

d)

požiarnotechnické charakteristiky látok a z nich vyplývajúce požiadavky na špeciálnu ochranu ...

e)

skladované množstvo horľavých kvapalín v objektoch, na voľnom priestranstve, vo veľkokapacitných ...

f)

charakter stavby a jej delenie na požiarne úseky, ktorý si vyžaduje nasadenie síl a prostriedkov ...

g)

možnosť nasadenia síl a prostriedkov jednotky požiarnej ochrany na zdolávanie požiaru alebo na ...

h)

možnosť vzniku radiačnej alebo inej havárie následkom požiaru.

(4)

Ak to charakter stavby vyžaduje, okresný úrad môže určiť povinnosť zriadiť závodný požiarny ...

(5)

Pri uplatňovaní požiadavky na zriadenie závodného požiarneho útvaru alebo dobrovoľného závodného ...

§ 2
Dobrovoľný verejný požiarny zbor
a)

veľkosť obce a jej miestnych častí, spôsob zastavanosti, prírodné podmienky v obci a v jej okolí, ...

b)

druh a kapacitu vodných zdrojov (prírodné zdroje, požiarne vodovody,3) zdroje požiarnej vody,4)

c)

potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

d)

charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie požiaru v územnom obvode obce, ...

e)

spôsob trvalého zabezpečenia požiarnej ochrany v obci a v jej miestnych častiach so zreteľom na ...

f)

rozsah poskytovania pomoci podľa zaradenia do požiarneho poplachového plánu v rámci územia okresu. ...

Druhý oddiel
Organizácia jednotiek požiarnej ochrany

§ 3
Vnútorná organizácia
(1)

Základnou organizačnou zložkou jednotky požiarnej ochrany je družstvo. Družstvo sa skladá z veliteľa ...

(2)

Ohlasovňa požiarov sa zriaďuje aj v dobrovoľných závodných požiarnych zboroch a v dobrovoľných ...

(3)

Ako odborné pracovisko sa zriaďuje strojná služba, protiplynová služba, spojovacia služba a v ...

(4)

Požiarnu záchrannú službu a povodňovú záchrannú službu môžu zriadiť aj závodné požiarne ...

(5)

Na zabezpečenie požiarnej ochrany vybraných sídelných celkov alebo vybraných objektov právnickej ...

(6)

Na určovanie počtu členov požiarnej hliadky právnickej osoby platia osobitné predpisy.5)

(7)

Nepretržitý výkon služby v jednotke Zboru požiarnej ochrany a v závodnom požiarnom útvare sa ...

§ 4
Vybavenosť jednotiek požiarnej ochrany
(1)

Jednotku požiarnej ochrany vybaví jej zriaďovateľ tak, aby sa zabezpečil účinný zásah a zaistila ...

(2)

Materiálno-technické vybavenie jednotky požiarnej ochrany zahŕňa najmä

a)

zásahovú základnú a špeciálnu požiarnu techniku a pomocnú techniku,7)

b)

prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, na ochranu povrchu tela, na sebazáchranu, na poskytovanie ...

c)

prostriedky požiarnej záchrannej služby7) a povodňovej záchrannej služby, ak sú v jednotke požiarnej ...

d)

spojovacie a signalizačné zariadenia,

e)

hasiace látky.

(3)

Zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany na zabezpečenie spojenia v jednotke požiarnej ochrany a ...

(4)

Požiarna technika vo vybavení jednotky požiarnej ochrany je zaradená

a)

do pohotovosti na použitie pri zdolávaní požiarov, likvidácii havárií a pri iných mimoriadnych ...

b)

do zálohy pre prípad potreby na plnenie úloh uvedených v písmene a), na odbornú prípravu, ako ...

c)

mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly alebo určená na vyradenie.

(5)

Do pohotovosti nemožno zaradiť požiarne automobily počas zábehu a technické prostriedky požiarnej ...

Tretí oddiel
Podrobnosti o úlohách jednotiek požiarnej ochrany

§ 5
(1)

Jednotky Zboru požiarnej ochrany, závodné požiarne útvary a dobrovoľné požiarne zbory s pracovníkmi ...

(2)

Jednotky požiarnej ochrany, ktorých členovia nevykonávajú službu na pracovné zmeny, zabezpečujú ...

a)

dobrovoľnými závodnými požiarnymi zbormi počas pracovnej zmeny do 5 minút,

b)

dobrovoľnými verejnými požiarnymi zbormi do 10 minút.

(3)

Pri vyžiadaní pomoci súčasne z viacerých miest majú prednosť prípady, v ktorých ide o záchranu ...

§ 6
(1)

Jednotka požiarnej ochrany najmä

a)

vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b)

podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c)

vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

d)

zabezpečuje akcieschopnosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

e)

vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich príslušníkov, pracovníkov a členov,

f)

poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri

1.

bezprostrednom ohrození osôb,

2.

haváriách, živelných pohromách alebo pri iných mimoriadnych udalostiach,

3.

únikoch horľavých látok, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu,

g)

vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

(2)

Jednotka Zboru požiarnej ochrany ďalej

a)

poskytuje podľa svojich technických možností pomoc dobrovoľným verejným požiarnym zborom pri ...

b)

plní funkciu kontrolného pracoviska spojovacej služby požiarnej ochrany,

c)

organizuje a riadi spojenie s ostatnými jednotkami požiarnej ochrany v mieste spoločnej činnosti, ...

d)

organizuje a zabezpečuje v spolupráci so zainteresovanými orgánmi a právnickými osobami taktické ...

(3)

Operačné pracovisko jednotky Zboru požiarnej ochrany zabezpečuje najmä

a)

nepretržitý príjem a vyhodnocovanie informácií o požiarnej situácii a o mimoriadnych udalostiach, ...

b)

koordináciu nasadzovania síl a prostriedkov požiarnej ochrany, záchranárskych zložiek a špeciálnych ...

c)

zvolávanie síl a sústreďovanie prostriedkov požiarnej ochrany podľa požiarnych poplachových ...

d)

vyžiadanie medziokresnej pomoci,

e)

poskytovanie informácií veliteľovi zásahu potrebných na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm ...

f)

prenos informácií medzi jednotlivými operačnými strediskami.

(4)

Ohlasovňa požiarov jednotky požiarnej ochrany zabezpečuje najmä

a)

nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov, havárií alebo iných mimoriadnych udalostí zo ...

b)

prenos správ, informácií a požiadaviek súvisiacich s poskytovaním pomoci územne príslušnému ...

(5)

V právnickej osobe a v obci, kde nie je zriadená jednotka požiarnej ochrany, plní úlohy jednotky ...

Štvrtý oddiel
Úlohy odborných služieb jednotiek požiarnej ochrany

§ 7
Strojná služba
(1)

Strojná služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s akcieschopnosťou požiarnej techniky, a ...

a)

udržiavanie bezchybného technického stavu požiarnej techniky a jej úplného vybavenia,

b)

nepretržitú prevádzkyschopnosť požiarnej techniky a dodávku pohonných látok a hasiacich látok ...

c)

plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol požiarnej techniky,

d)

vedenie dokumentácie a evidencie o prevádzke, údržbe, opravách a o kontrole technického stavu ...

(2)

Zásady organizácie výkonu strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe ...

§ 8
Protiplynová služba
(1)

Protiplynová služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s ochranou príslušníkov, pracovníkov ...

(2)

Protiplynová služba zabezpečuje najmä

a)

analýzu ovzdušia z hľadiska koncentrácie nebezpečných látok, meranie ionizujúceho žiarenia ...

b)

navrhovanie spôsobu a rozsahu ochrany príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ...

c)

plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol prostriedkov protiplynovej služby,

d)

dekontamináciu a dezinfekciu technických prostriedkov požiarnej ochrany po skončení zásahu v prostredí ...

e)

vedenie dokumentácie a evidencie o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrole prostriedkov ...

(3)

Zásady organizácie výkonu protiplynovej služby v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe ...

§ 9
Spojovacia služba
(1)

Spojovacia služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s prenosom a príjmom správ a informácií ...

(2)

Spojovacia služba zabezpečuje najmä

a)

spojenie medzi jednotkami požiarnej ochrany a spolupracujúcimi službami počas výjazdu jednotky ...

b)

plánovanie a vykonávanie údržby, skúšok a kontrol technického stavu spojovacích prostriedkov, ...

c)

plnenie povinností užívateľa prideleného kmitočtového pásma alebo povinností určených správcom ...

(3)

Zásady organizácie spojenia v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 10
Požiarna záchranná služba
a)

vyslobodzovanie a záchranu osôb pri dopravných nehodách a haváriách,

b)

záchranu osôb z výšok a z voľných hĺbok, z ťažko prístupných terénov a z vodnej hladiny,

c)

poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu,

d)

vykonávanie prác pod vodnou hladinou,

e)

vyslobodzovanie osôb zo závalov a tesných priestorov.

§ 11
Povodňová záchranná služba
a)

evakuáciu a záchranu osôb, zvierat a materiálu z oblastí ohrozených alebo postihnutých povodňou, ...

b)

poskytovanie pomoci pri nehodách a haváriách na vodných plochách,

c)

plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol technických prostriedkov na vykonávanie záchranných ...

d)

spracúvanie plánov záchranných prác v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.8)

DRUHÁ HLAVA
RIADENIE ČINNOSTI V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel
Velenie pri zásahu

§ 12
Veliteľ zásahu
(1)

Činnosť jednotiek požiarnej ochrany na mieste zásahu riadi veliteľ zásahu.

(2)

Veliteľom zásahu je spravidla veliteľ družstva, veliteľ zmeny alebo veliteľ jednotky požiarnej ...

(3)

Pri zásahu dvoch alebo viacerých jednotiek požiarnej ochrany je veliteľom zásahu veliteľ organizačnej ...

§ 13
Určovanie veliteľa zásahu s prednostným velením
(1)

Pri určovaní veliteľa zásahu s prednostným velením sa postupuje podľa týchto zásad:

a)

veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej krajským úradom má prednosť pred veliteľmi ...

b)

veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej okresným úradom má prednosť pred veliteľmi ...

c)

veliteľ jednotky závodného požiarneho útvaru má prednosť pred veliteľmi dobrovoľných jednotiek ...

d)

veliteľ jednotky dobrovoľného verejného požiarneho zboru má prednosť pred veliteľom jednotky ...

e)

veliteľ jednotky dobrovoľného závodného požiarneho zboru má prednosť pred veliteľom jednotky ...

(2)

Pri zásahu dvoch alebo viacerých jednotiek požiarnej ochrany rovnakého druhu je povinný prevziať ...

(3)

Náčelník Zboru požiarnej ochrany, náčelník odboru požiarnej ochrany územne príslušného krajského ...

(4)

Prevzatie riadenia zásahu oznámi preberajúci veliteľ veliteľovi zásahu a podľa podmienok aj príslušníkom, ...

§ 14
Velenie pri zásahu v niektorých osobitných prípadoch
(1)

Zásah jednotiek požiarnej ochrany v objektoch určených na ochranu štátu, v objektoch Policajného ...

(2)

Pri spoločnom zásahu jednotiek požiarnej ochrany, vojenských jednotiek požiarnej ochrany a jednotiek ...

(3)

Ak sa zasahuje v objektoch uvedených v odseku 1, v ktorých nie je zriadená jednotka požiarnej ochrany, ...

Druhý oddiel
Činnosť jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu

§ 15
Štáb zdolávania požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti
(1)

Na zabezpečenie zdolania veľkých alebo dlhotrvajúcich požiarov, havárií, živelných pohrôm ...

(2)

Štáb je poradným a výkonným orgánom veliteľa zásahu na riadenie jednotiek požiarnej ochrany ...

(3)

Štáb spravidla tvoria:

a)

náčelník štábu,

b)

pomocníci náčelníka štábu pre tylo, dokumentáciu, spojovaciu službu, protiplynovú službu, ...

c)

odborní pracovníci a špecialisti.

§ 16
Úlohy veliteľa zásahu
(1)

Veliteľ zásahu zodpovedá za organizáciu činnosti jednotiek požiarnej ochrany a za využitie prostriedkov ...

(2)

Veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu zabezpečuje najmä

a)

vykonávanie prieskumu,

b)

určenie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

c)

zvolanie síl a sústreďovanie prostriedkov potrebných na zdolávanie požiaru, ako aj služieb (vodární, ...

d)

zriadenie a označenie veliteľského stanovišťa,

e)

požiadanie príslušníkov Policajného zboru alebo iného poriadkového orgánu o pomoc na udržiavanie ...

f)

kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie ochranných pracovných ...

g)

odvolanie príslušníkov, pracovníkov alebo členov jednotky požiarnej ochrany, ktorí si neplnia ...

h)

vykonanie obhliadky požiariska po zdolaní požiaru, jeho odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení ...

i)

spracovanie správy o zásahu a jej zaslanie do operačného strediska jednotky Zboru požiarnej ochrany. ...

§ 17
Úlohy štábu
a)

vedenie evidencie príchodu jednotiek požiarnej ochrany, ich rozmiestnenie na zásahové úseky a určenie ...

b)

vykonávanie prieskumu, zhromažďovanie správ a informovanie veliteľa zásahu o zmenách situácie ...

c)

organizovanie spojenia na požiarisku a požiariska s operačným strediskom,

d)

zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a so špeciálnymi službami,

e)

zabezpečovanie materiálno-technického zásobovania jednotiek požiarnej ochrany,

f)

vytváranie záloh síl a prostriedkov a organizovanie prípadnej výmeny zasahujúcich jednotiek,

g)

vedenie dokumentácie o silách a prostriedkoch, o ich rozmiestnení a nasadení a vedenie prehľadu ...

h)

zhromažďovanie informácií potrebných na vypracovanie správy o zásahu a o príčine vzniku požiaru, ...

§ 18
Úlohy príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany
a)

plnia rozkazy veliteľa zásahu a udržiavajú s ním spojenie,

b)

dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používajú určené osobné ochranné ...

c)

pomáhajú pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie ich úloh uvedených ...

TRETIA HLAVA
ODBORNÁ PRÍPRAVA JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

§ 19
Členenie odbornej prípravy
(1)

Odborná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany je zameraná ...

(2)

Odborná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa člení na ...

a)

základnú prípravu,

b)

periodickú prípravu,

c)

prípravu veliteľov,

d)

prípravu technikov odborných služieb,

e)

špecializovanú prípravu,

f)

taktické a previerkové cvičenia,

g)

telesnú prípravu,

h)

požiarnický šport.

§ 20
Základná príprava
(1)

Novoprijatí príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany môžu samostatne ...

(2)

Základná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa skladá

a)

z nástupnej prípravy,

b)

zo zdokonaľovacej prípravy.

§ 21
Nástupná príprava
(1)

Nástupná príprava v rozsahu 120 hodín sa vykonáva v jednotke požiarnej ochrany alebo v právnickej ...

(2)

Obsahom nástupnej prípravy je najmä

a)

organizácia výkonu služby v jednotkách požiarnej ochrany a povinnosti príslušníkov, pracovníkov ...

b)

základy používania požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

c)

základy údržby vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

d)

požiarne nebezpečenstvo hasebného obvodu,

e)

hlavné druhy a zásady zásahovej činnosti,

f)

základy poskytovania predlekárskej pomoci,

g)

všeobecná a špeciálna telesná príprava a poradová príprava,

h)

pravidlá bezpečnosti práce na pracovisku a pri zásahovej činnosti,

i)

základy technického výcviku.

(3)

Nástupná príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou určenou veliteľom ...

(4)

Rozsah a obsah nástupnej prípravy príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany ...

§ 22
Zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov
(1)

Obsahom zdokonaľovacej prípravy príslušníkov a pracovníkov je najmä

a)

organizácia požiarnej ochrany,

b)

požiarna prevencia,

c)

technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

d)

odborné služby v požiarnej ochrane a praktický výcvik,

e)

hasiace látky a zásady ich použitia,

f)

požiarna taktika a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

g)

zdravotná príprava,

h)

telesná príprava a požiarnický šport,

i)

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pri zásahovej činnosti.

(2)

Zdokonaľovacia príprava obsahuje teoretickú prípravu v rozsahu 240 hodín a praktický výcvik v ...

(3)

Teoretickú prípravu vykonáva ministerstvo vnútra alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť ...

(4)

Zdokonaľovacia príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú zriaďuje ...

(5)

Rozsah a obsah zdokonaľovacej prípravy príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany ...

§ 23
Zdokonaľovacia príprava členov
(1)

Obsahom zdokonaľovacej prípravy členov je najmä:

a)

organizácia požiarnej ochrany,

b)

technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

c)

hasiace látky a zásady ich použitia,

d)

požiarna taktika a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

e)

zdravotná príprava,

f)

telesná príprava a požiarnický šport,

g)

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pri zásahovej činnosti.

(2)

Zdokonaľovacia príprava členov sa skladá z teoretickej prípravy v rozsahu 40 hodín a z praktického ...

(3)

Teoretickú prípravu vykonáva právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.9) Praktický ...

(4)

Zdokonaľovacia príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú schvaľuje ...

(5)

Rozsah a obsah zdokonaľovacej prípravy členov jednotiek požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený ...

(6)

Zdokonaľovaciu prípravu členov zabezpečuje zriaďovateľ.

§ 24
Periodická príprava
(1)

Periodickej prípravy v jednotkách požiarnej ochrany sa zúčastňujú všetci príslušníci, pracovníci ...

(2)

Periodická príprava v jednotkách požiarnej ochrany sa vykonáva počas výcvikového roku, ktorý ...

(3)

Príslušníci a pracovníci sa na záver výcvikového roku podrobujú overeniu vedomostí a fyzickej ...

(4)

Spôsob skúšok členov na záver výcvikového roku určí zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany. ...

(5)

Rozsah a obsah periodickej prípravy v jednotkách požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený v prílohe ...

§ 25
Príprava veliteľov
(1)

Príprava veliteľov sa vykonáva každoročne. Jej obsahom je

a)

základná príprava veliteľov,

b)

cyklická príprava veliteľov.

(2)

Do prípravy veliteľov podľa odseku 1 sú zaradení príslušníci, pracovníci a členovia vo funkci ...

(3)

Účasť veliteľov zaradených do prípravy vo funkciách uvedených v odseku 2 zabezpečuje okresný ...

§ 26
Základná príprava veliteľov
(1)

Základnú prípravu novozaradených veliteľov jednotiek, zástupcov veliteľov, veliteľov požiarnych ...

(2)

Základnú prípravu novozaradených veliteľov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a veliteľov ...

(3)

Základnú prípravu novozaradených veliteľov zmien, veliteľov družstiev zaradených v závodných ...

§ 27
Cyklická príprava veliteľov
(1)

Cyklickú prípravu veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, operačných dôstojníkov ...

(2)

Cyklickú prípravu veliteľov družstiev jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva každoročne ...

(3)

Cyklickú prípravu veliteľov uvedených v § 26 ods. 2 vykonáva každoročne okresný úrad v rozsahu ...

(4)

Cyklickú prípravu veliteľov uvedených v § 26 ods. 3 vykonáva každoročne zriaďovateľ v rozsahu ...

(5)

Obsah cyklickej prípravy určuje každoročne ministerstvo vnútra.

§ 28
Príprava technikov odborných služieb
(1)

Príprava technikov odborných služieb sa vykonáva každoročne a obsahuje

a)

základnú prípravu,

b)

cyklickú prípravu.

(2)

Účasť technikov odborných služieb na príprave zabezpečuje zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany. ...

§ 29
Základná príprava technikov odborných služieb
(1)

Základnú prípravu novozaradených technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany ...

(2)

Základnú prípravu novozaradených technikov odborných služieb závodných požiarnych útvarov, ...

(3)

Rozsah a obsah základnej prípravy technikov odborných služieb je uvedený v prílohe č. 8.

§ 30
Cyklická príprava technikov odborných služieb
(1)

Cyklickú prípravu technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva každoročne ...

(2)

Cyklickú prípravu technikov odborných služieb závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných ...

(3)

Obsah cyklickej prípravy technikov odborných služieb určuje každoročne ministerstvo vnútra.

§ 31
Špecializovaná príprava
(1)

Špecializovaná príprava je zameraná na získanie odborných znalostí, nevyhnutných zručností ...

(2)

Špecializovanú prípravu príslušníkov vykonávajúcich činnosti požiarnej záchrannej služby ...

(3)

Špecializovanú prípravu pracovníkov a členov vykonávajúcich činnosti požiarnej záchrannej ...

(4)

Rozsah a obsah špecializovanej prípravy ustanovujú osobitné predpisy.10)

§ 32
Taktické cvičenia
(1)

Taktické cvičenia sa vykonávajú s cieľom prehlbovať schopnosti veliteľov jednotiek požiarnej ...

a)

likvidácii požiarov v objektoch s požiarne nebezpečnou technológiou, veľkoskladov a rozsiahlych ...

b)

evakuácii osôb z výškových budov a hotelov,

c)

likvidácii havárií kamiónov a vlakov pri preprave nebezpečných látok,

d)

vykonávaní záchranných prác na vode a pod vodnou hladinou,

e)

likvidácii požiarov veľkokapacitných nádrží s horľavými kvapalinami a skvapalnenými plynmi, ...

f)

likvidácii veľkoplošných požiarov horľavých kvapalín a strešných konštrukcií,

g)

likvidácii požiarov káblových kanálov.

(2)

Vykonávanie taktických cvičení nariaďuje ministerstvo vnútra, krajský úrad alebo okresný úrad ...

§ 33
Previerkové cvičenia
(1)

Previerkové cvičenia sa vykonávajú s cieľom preveriť

a)

pripravenosť veliteľov jednotiek požiarnej ochrany na riadenie zdolávania najmä veľkých a zložitých ...

b)

pohotovosť jednotky požiarnej ochrany a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov ...

(2)

Previerkové cvičenia sú oprávnené nariadiť orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor, obec ...

§ 34
Telesná príprava
(1)

Telesná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa vykonáva ...

(2)

Obsahom telesnej prípravy je

a)

všeobecná telesná príprava,

b)

špeciálna telesná príprava.

(3)

Na záver všeobecnej telesnej prípravy sa overuje fyzická zdatnosť pred komisiou zriadenou zriaďovateľom ...

§ 35
Všeobecná telesná príprava
(1)

Na všeobecnej telesnej príprave sa zúčastňujú všetci príslušníci, pracovníci a členovia ...

(2)

Všeobecná telesná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany je súčasťou ...

(3)

Rozsah všeobecnej telesnej prípravy pre príslušníkov a pracovníkov s nerovnomerne rozvrhnutým ...

(4)

Fyzická zdatnosť sa overuje v týchto disciplínach:

a)

skok do diaľky z miesta,

b)

beh na 50 m,

c)

ľah – sed v priebehu 90 sekúnd,

d)

zhyby nadhmatom na hrazde,

e)

beh v trvaní 12 minút,

f)

plávanie na 100 m.

(5)

Čas vykonávania, rozsah a obsah všeobecnej telesnej prípravy a spôsob overovania fyzickej zdatnosti ...

§ 36
Špeciálna telesná príprava
(1)

Špeciálna telesná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany je súčasťou ...

(2)

Rozsah špeciálnej telesnej prípravy pre príslušníkov a pracovníkov s nerovnomerne rozvrhnutým ...

§ 37
Požiarnický šport
(1)

Príslušníci a pracovníci jednotky požiarnej ochrany sa zúčastňujú na súťažiach v požiarnickom ...

(2)

Súťaž v požiarnickom športe tvoria disciplíny zamerané na praktickú činnosť jednotiek požiarnej ...

(3)

Členovia dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany sa môžu zúčastňovať previerok pripravenosti ...

(4)

Náklady spojené s organizovaním súťaže v požiarnickom športe alebo previerky pripravenosti znáša ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Prvý oddiel
Odborná spôsobilosť pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

§ 38
Odborná spôsobilosť
(1)

Velitelia, zástupcovia veliteľov, velitelia požiarnych staníc, velitelia zmien, velitelia družstiev ...

(2)

Odbornú spôsobilosť na výkon funkcií uvedených v odseku 1 treba preukázať pred zaradením do ...

(3)

Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami pred skúšobnou komisiou a preukazuje osvedčením. Overovaniu ...

§ 39
Obsah odbornej spôsobilosti
a)

veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov požiarnych staníc, veliteľov zmien a veliteľov družstiev ...

1.

predpisov o výkone služby v jednotke požiarnej ochrany, práv a povinností podľa vykonávanej funkcie, ...

2.

zásad riadiacej práce a základov psychológie, požiarnej taktiky a efektívnosti využívania požiarnej ...

3.

riadenia zásahov pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

4.

organizácie a obsahu odbornej prípravy, telesnej prípravy a praktického výcviku,

5.

objektov so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom v hasebnom obvode, ich stavebného riešenia, technickej ...

6.

rozmiestnenia síl a prostriedkov hasebného obvodu,

7.

identifikácie a zásad likvidácie nebezpečných látok,

b)

technikov odborných služieb, závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych ...

1.

predpisov o výkone služby v odborných službách a povinností podľa funkčného zaradenia v jednotke ...

2.

technických údajov, funkcií a obsluhy požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ...

3.

organizácie a obsahu odbornej prípravy odborných služieb,

4.

základných povinností pri používaní požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ...

5.

prevádzkových režimov a odstraňovania najčastejších nedostatkov a porúch na zariadeniach, požiarnej ...

6.

vedenia predpísanej dokumentácie odbornej služby.

§ 40
Overovanie odbornej spôsobilosti
(1)

Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva

a)

ministerstvo vnútra, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov,

b)

okresný úrad, ak ide o veliteľov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a veliteľov dobrovoľných ...

c)

zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany, ak ide o veliteľov zmien, veliteľov družstiev a technikov ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa overuje pred skúšobnou komisiou, ktorú v prípade uvedenom v odseku 1 písm. ...

(3)

O skúške a o jej výsledku vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

(4)

Ak pracovník alebo člen na skúške nevyhovel, môže skúšku raz opakovať. Termín opakovanej skúšky ...

(5)

Pracovníci a členovia zaradení vo funkciách uvedených v odseku 1 sa podrobujú ďalšiemu pravidelnému ...

§ 41
Priznanie, odpustenie a odňatie odbornej spôsobilosti
(1)

Orgán, ktorý vykonáva overenie odbornej spôsobilosti, prizná bez overovania odbornú spôsobilosť ...

(2)

Orgán, ktorý vykonáva overenie odbornej spôsobilosti, prizná bez overenia odbornú spôsobilosť ...

(3)

Overenie odbornej spôsobilosti môže orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti podľa ...

(4)

Ak sa zistí, že ten, komu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, opakovane vykazuje pri ...

(5)

Pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany, ktorým bolo zadržané osvedčenie o odbornej ...

(6)

Ak pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany na opakovanej skúške nevyhovie, orgán príslušný ...

PIATA HLAVA
DOKUMENTÁCIA O ČINNOSTI JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel
Druhy dokumentácie a jej vedenie

§ 42
Druhy dokumentácie jednotky požiarnej ochrany
(1)

Dokumentácia o činnosti jednotky požiarnej ochrany slúži na záznamy o dôležitých skutočnostiach ...

(2)

Dokumentáciu o činnosti jednotky požiarnej ochrany tvorí

a)

dokumentácia o výkone služby,

b)

dokumentácia o odbornej príprave,

c)

dokumentácia o činnosti odborných služieb,

d)

dokumentácia operačného strediska alebo ohlasovne požiarov,

e)

správy o zásahu,

f)

požiarny poplachový plán,

g)

dokumentácia o zdolávaní požiarov.

(3)

Za vedenie dokumentácie o činnosti jednotky požiarnej ochrany zodpovedá veliteľ jednotky požiarnej ...

§ 43
Obsah dokumentácie o činnosti jednotky požiarnej ochrany
(1)

Dokumentácia o výkone služby obsahuje najmä organizačnú štruktúru jednotky požiarnej ochrany ...

(2)

Dokumentácia o odbornej príprave jednotky požiarnej ochrany obsahuje najmä plán periodickej prípravy ...

(3)

Dokumentácia o činnosti odborných služieb obsahuje organizáciu odborných služieb, povolenie na ...

(4)

Dokumentáciu ohlasovne požiarov tvorí kniha ohlásených prípadov.

(5)

Dokumentácia operačného strediska obsahuje najmä plán poskytovania vzájomnej pomoci, požiarny ...

(6)

Správa o zásahu jednotky požiarnej ochrany obsahuje základné údaje o zásahu vlastnej jednotky ...

§ 44
Požiarny poplachový plán
(1)

Požiarny poplachový plán upravuje zaradenie jednotiek požiarnej ochrany a vodární, plynární, ...

(2)

Stupeň požiarneho poplachu vychádza z potreby nasadenia síl a prostriedkov jednotiek požiarnej ...

(3)

Požiarny poplachový plán vypracúva okresný úrad a výpisy doručuje dotknutým obciam a osobám, ...

(4)

Pri spracúvaní požiarneho poplachového plánu okresný úrad koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov ...

Druhý oddiel
Dokumentácia o zdolávaní požiarov

§ 45
Dokumentácia a jej obsah
(1)

Dokumentáciu o zdolávaní požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí tvoria operatívne ...

(2)

Okresný úrad na základe analýzy požiarneho nebezpečenstva1) určí právnickej osobe druh a počet ...

(3)

Údaje na vypracovanie dokumentácie o zdolávaní požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí ...

(4)

Dokumentácia o zdolávaní požiarov sa musí aktualizovať podľa skutočného stavu a dopĺňať ...

§ 46
Operatívny plán
(1)

Operatívny plán sa vypracúva na základe analýzy požiarneho nebezpečenstva1) na miestach so zvýšeným ...

(2)

Operatívny plán obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť obsahuje najmä operatívno-taktickú ...

(3)

Operatívno-taktická charakteristika obsahuje najmä

a)

údaje o objekte alebo o technologickom zariadení, požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a ...

b)

charakteristiky požiarnotechnických zariadení,12)

c)

charakteristiky príjazdových trás, komunikácií a nástupných plôch pre požiarnu techniku,

d)

predpokladané miesto vzniku požiaru, výbuchu s nasledujúcim požiarom a úniku nebezpečnej látky, ...

e)

umiestnenie hlavného vypínača elektrickej energie, hlavného uzáveru plynu, vody a produktovodov. ...

(4)

Najzložitejší požiar a evakuácia osôb sa určí na základe operatívno-taktickej charakteristiky ...

(5)

Údaje o potrebných silách a prostriedkoch obsahujú počet príslušníkov, pracovníkov a členov ...

(6)

Odporúčania pre veliteľa zásahu a členov štábu obsahujú najmä údaje o spôsobe záchrany alebo ...

§ 47
Operatívna karta
(1)

Operatívna karta je zjednodušená forma dokumentácie o zdolávaní požiarov; vypracúva sa na základe ...

(2)

Operatívna karta obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť obsahuje najmä charakter objektu, ...

§ 48
Uloženie dokumentácie

Dokumentácia o zdolávaní požiarov je uložená v operačnom pracovisku jednotky Zboru požiarnej ...

ŠIESTA HLAVA
POSKYTOVANIE OCHRANNÝCH NÁPOJOV A STRAVOVANIA

§ 49

Výška nákladov na bezplatné stravovanie a ochranné nápoje poskytované fyzickým osobám, ktoré ...

SIEDMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 50
(1)

Príslušník jednotky Zboru požiarnej ochrany pri plnení úloh preukazuje svoje oprávnenia služobným ...

(2)

Veliteľ závodného požiarneho útvaru, veliteľ dobrovoľného závodného požiarneho zboru a dobrovoľného ...

(3)

Veliteľ zásahu svoje oprávnenia preukazuje nápisom „Veliteľ zásahu“ umiestneným na viditeľnej ...

§ 51
(1)

Pôsobnosť okresného úradu uvedenú v § 1 ods. 1 až 5, § 13 ods. 3, § 26 ods. 2, § 27 ods. 2, ...

(2)

Ustanovenia tejto vyhlášky o úlohách jednotiek požiarnej ochrany sa vzťahujú aj na mestské požiarne ...

§ 52
Prechodné ustanovenia
(1)

Dokumentáciu požiarnej ochrany spracovanú podľa doterajších predpisov právnické osoby uvedú ...

(2)

Odborná príprava jednotiek požiarnej ochrany, ktorá sa začala v školskom roku 1995/1996, sa podľa ...

(3)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti veliteľov jednotiek požiarnej ochrany a technikov špeciálnych ...

Záverečné ustanovenia
§ 53

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

§ 54

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Ľudovít Hudek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU STROJNEJ SLUŽBY V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

  1. Požiarnou technikou a prostriedkami požiarnej ochrany sa na účely strojnej služby rozumejú ...

  2. Rozdelenie požiarnej techniky, jej konštrukčné riešenie a farebné vyhotovenie upravujú osobitné ...

  3. O zaradení požiarnej techniky do pohotovosti, do zálohy a mimo prevádzky rozhoduje veliteľ jednotky ...

  4. Viesť a obsluhovať požiarne automobily1) môže iba určený príslušník, pracovník alebo člen ...

  5. V prípade mimoriadnej udalosti alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže viesť motorové ...

  6. Požiarna technika zaradená do pohotovosti musí mať palivové nádrže naplnené pohonnými látkami ...

  7. Pre požiarnu techniku zaradenú do pohotovosti musí byť na požiarnej stanici zásoba pohonných ...

  8. Údržba sa vykonáva na požiarnej technike a na prostriedkoch zaradených do pohotovosti a zálohy ...

  9. V čase vykonávania kontroly, údržby a opravy techniky zaradenej do pohotovosti sa musí na jej ...

  10. Určený príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany je povinný zabezpečiť ...

  11. Požiarnu techniku, na ktorej sa nevykonala predpísaná údržba a skúška, nemožno používať. ...

  12. Požiarne čerpadlá sa ošetrujú, kontrolujú a skúšajú podľa návodu výrobcu pred zaradením ...

  13. Pracoviská údržby musia byť z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ...

  14. Funkčnosť požiarnych automobilov zaradených do pohotovosti, ktoré sa v priebehu mesiaca nepoužili, ...

  15. Na špeciálnych zásahových automobiloch určených na práce vo výškach, ktoré sa v priebehu ...

  16. Pri dopravnej nehode vozidla jednotky požiarnej ochrany postupuje vodič podľa osobitného predpisu.3) ...

  17. V strojnej službe sa musí viesť táto základná dokumentácia o prevádzke požiarnej techniky: ...

  a) prevádzkový denník o používaní požiarneho automobilu – agregátu,

  b) vozový zošit.

  18. Prevádzkový denník sa vedie o každom automobile a agregáte zaradenom v jednotke požiarnej ...

  19. Vozový zošit sa vedie o každom automobile. Do tohto zošitu sa zapisujú všetky údaje o technických ...

  20. Druhy kontrol a údržby požiarnej techniky sú:

  a) denná kontrola,

  b) týždenná kontrola,

  c) mesačná kontrola,

  d) štvrťročná kontrola,

  e) umývanie,

  f) mazanie a výmena olejov,

  g) príprava na zimné a letné obdobie.

  21. Denná kontrola sa vykonáva pri výmene zmien. Na požiarnej technike sa kontroluje najmä stav ...

  22. Týždenná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri dennej kontrole najmä na kontrolu ...

  23. Mesačná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týždennej kontrole najmä na kontrolu ...

  24. Štvrťročná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týždennej a mesačnej kontrole ...

  25. Umývanie požiarnej techniky A zahŕňa najmä umývanie karosérie, nadstavby a čerpadlovej časti ...

  26. Mazanie požiarnej techniky a výmena olejov sa vykonáva v časových intervaloch a v rozsahu určenom ...

  27. Príprava požiarnej techniky na sezónnu prevádzku sa vykonáva v čase od 1. do 31. októbra ...

  28. Spôsob vykonávania údržby a určenie jej časových intervalov určuje výrobca podvozku, nadstavby ...

  Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU PROTIPLYNOVEJ SLUŽBY V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

  1. Prostriedkami protiplynovej služby sa rozumejú všetky prostriedky pridelené zriaďovateľom jednotke ...

  2. Veliteľ jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za riadne a pravidelné vykonávanie určených revízií, ...

  3. Veliteľ zásahu zodpovedá za spôsob používania prostriedkov počas zásahu a za vymedzenie bezpečnej ...

  4. Technik protiplynovej služby zodpovedá za funkčnosť prostriedkov zaradených do výzbroje jednotky ...

  5. Príslušníci a pracovníci slúžiacej zmeny jednotky požiarnej ochrany sú po prevzatí prostriedkov ...

  6. Počas vykonávania likvidačných prác jednotkou požiarnej ochrany v zamorenom prostredí môžu ...

  7. Na záchranu a evakuáciu osôb zo zamoreného a zdraviu škodlivého prostredia sa používajú ...

  8. Pred použitím prostriedkov nesmie príslušník, pracovník ani člen jednotky požiarnej ochrany ...

  9. Prostriedky sa používajú len na účely určené výrobcom a spôsobom určeným výrobcom.

  10. Zásah s prostriedkami v zamorenom a vysokorizikovom prostredí ohrozujúcom bezpečnosť, zdravie ...

  11. Pred každým použitím ochranného protichemického odevu a izolačného dýchacieho prístroja ...

  12. Prostriedky používané príslušníkmi, pracovníkmi a členmi jednotky požiarnej ochrany sa ...

  13. Prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov a povrchu tela sa ošetrujú a kontrolujú ...

  14. Prostriedky sa kontrolujú a skúšajú zásadne podľa návodov a pokynov výrobcov.

  15. Praktický výcvik s prostriedkami vykonávajú príslušníci, pracovníci a členovia jednotky ...

  16. Príslušníci, pracovníci a členovia jednotky požiarnej ochrany pravidelne raz za rok vykonávajú ...

  17. V jednotke požiarnej ochrany sa s cieľom zabezpečiť úlohy protiplynovej služby podľa podmienok ...

  a) sklad prostriedkov,

  b) skúšobňa tlakových fliaš, skúšobňa a mechanická dielňa prostriedkov,

  c) plniareň tlakových fliaš,

  d) protiplynový výcvikový priestor.

  18. Protiplynový výcvikový priestor je určený na praktický výcvik používateľov izolačnej ...

  19. Pred poverením na výkon činnosti v protiplynovej službe je technik protiplynovej služby povinný ...

  20. Technik protiplynovej služby sa pravidelne raz za tri roky zúčastňuje doškoľovacieho kurzu ...

  21. Mená zodpovedných príslušníkov alebo pracovníkov protiplynovej služby oprávnených a poverených ...

  22. Ak je pohonnou jednotkou kompresora elektromotor, vykoná sa revízia elektrického zariadenia a ...

  a) raz za rok pri mobilných kompresoroch,

  b) raz za päť rokov pri stabilne umiestnených kompresoroch.

  23. Prevádzkovú revíziu vysokotlakového vzduchového kompresora a zariadenia na prečerpávanie ...

  24. Na vysokotlakových vzduchových kompresoroch a zariadeniach na prečerpávanie kyslíka sa kontroluje ...

  a) celkový počet motohodín,

  b) lehota na výmenu oleja, aktívneho uhlia a filtračnej vložky podľa počtu motohodín a najmenej ...

  c) vykonanie revízie vyhradených tlakových zariadení najmenej raz za päť rokov vo výrobnom podniku ...

  Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ZÁSADY ORGANIZÁCIE SPOJENIA V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) ako správca kmitočtového ...

  2. Krajský úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby jednotiek Zboru PO zriadených ...

  3. Okresný úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v jednotke Zboru PO, vo vymedzenom ...

  4. Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestský požiarny zbor ...

  5. Pre potreby požiarnej ochrany sú vyhradené kanály označené veľkými písmenami abecedy F, ...

  6. Kmitočty používané v požiarnej ochrane sa delia na

  a) celoštátne – I, K, N, platné na celom území Slovenskej republiky,

  b) územné, platné na územiach určitých okresov.

  7. Súhlas na používanie kmitočtov požiarnej ochrany pre závodné požiarne útvary a dobrovoľné ...

  8. Rádiové spojenie jednotiek požiarnej ochrany sa vykonáva

  a) hovoreným slovom,

  b) prenosom číselne zakódovaných informácií, tzv. kódov typických činností, ktoré sa realizujú ...

  9. Rádiové spojenie sa organizuje v rádiových sieťach s možnosťou vyvedenia na samostatný rádiový ...

  10. Rádiové siete sú:

  a) stála rádiová sieť na zabezpečenie odôvodneného spojenia, ktoré nemožno realizovať iným ...

  b) dozorná rádiová sieť na sledovanie rádiovej prevádzky technicky zabezpečená zodpovedajúcou ...

  c) rádiové siete v priestore zdolávania požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti.

  11. Rádiové siete v priestore zdolávania požiaru sú tieto:

  a) rádiová sieť veliteľa zásahu na riadenie jednotiek požiarnej ochrany, ich príslušníkov, ...

  b) rádiová sieť veliteľov zásahových úsekov, resp. družstiev,

  c) rádiová sieť náčelníka štábu, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica plniaca funkciu ...

  d) rádiová sieť náčelníka tyla, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica, rádiostanice materiálno-technického ...

  12. Celoštátne kmitočty môže používateľ používať takto:

  a) kmitočet I

  aa) ako súčinnostný kmitočet na spojenie krajského úradu, okresného úradu alebo jednotky Zboru ...

  ab) ako kmitočet kontrolnej rádiovej siete,

  ac) ako kmitočet na spojenie v rádiovej sieti náčelníka štábu a náčelníka tyla,

  ad) ako kmitočet na spojenie v stálej rádiovej sieti jednotiek závodných požiarnych útvarov, ...

  b) kmitočet K ako hlavný zásahový kmitočet na spojenie len v priestore zdolávania požiaru a len ...

  c) kmitočet N ako záložný zásahový kmitočet pre jednotky požiarnej ochrany na spojenie v prípadoch, ...

  13. Kmitočty povolené pre iný územný celok nemožno v rádiovej sieti používať. Výnimku môžu ...

  a) keď požiar zdolávajú spoločne jednotky z okresov susediacich krajov, môže sa v prípade potreby ...

  b) keď rozsah požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vyžaduje na ich zdolávanie ...

  c) keď rádiostanice ministerstva vnútra alebo krajského úradu vstupujú do stálej rádiovej siete ...

  14. Ak akákoľvek iná rádiostanica požaduje vstup do stálej rádiovej siete, môže spojenie nadviazať ...

  15. V rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu všetci účastníci dodržiavajú zásadu ...

  16. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch možno rádiové siete v priestore zdolávania požiaru ...

  17. Ak v niektorej rádiovej sieti organizovanej pri zásahu veliteľ zásahu nariadi zmenu použitia ...

  18. Pre rádiové siete organizované na kmitočtoch požiarnej ochrany platí, že

  a) základňové rádiostanice spojovacích pracovísk jednotiek Zboru PO sú riadiacimi a kontrolnými ...

  b) základňová rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru požiarnej ochrany na hlavnej ...

  c) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zásahu je rádiostanica príslušníka ...

  19. Riadiaca a kontrolná rádiostanica zásahového obvodu dozerá na správne a účelné vedenie ...

  20. Riadiaca a kontrolná rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru PO na hlavnej požiarnej ...

  21. Rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiostanice operačného pracoviska jednotky Zboru ...

  22. V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti použiť obežníkový volací ...

  23. Ak v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodržuje prevádzkovú disciplínu alebo zdĺhavou ...

  24. Kontrolná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému ...

  24. Kontrolná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému ...

  25. V spojovacej prevádzke požiarnej ochrany majú prioritu všetky správy a informácie o vzniknutých ...

  26. Nižšiu dôležitosť má spojenie medzi príslušníkmi, pracovníkmi a členmi navzájom počas ...

  27. Veliteľ zásahu môže počas zásahu zmeniť prioritu spojenia medzi príslušníkmi navzájom ...

  28. Iné nároky na príjem a prenos správ, ak prechádzajú cez spojovacie pracovisko, sa vybavujú ...

  29. V prípade, že spojenie nižšej dôležitosti prechádzajúce cez spojovacie pracovisko blokuje ...

  30. Spojovacia prevádzka sa uskutočňuje tak, aby nenastal únik skutočností tvoriacich predmet ...

  31. Pri prevádzke v rádiových sieťach a smeroch sa používajú

  a) volacie znaky určené v povoľovacej listine na zriadenie, prevádzku a prechovávanie vysielacích ...

  b) otvorené volacie znaky,

  c) obežníkový volací znak.

  32. Volacie znaky určené v povoľovacej listine sú pre užívateľov záväzné. Používajú sa ...

  Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH NÁSTUPNEJ PRÍPRAVY PRÍSLUŠNÍKOV, PRACOVNÍKOV A ČLENOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

  Nástupná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany trvá 120 ...

  Obsah nástupnej prípravy

  P. č. Tematický okruh Teoretická príprava Praktický výcvik 1. Organizácia výkonu služby v ...

  Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH ZDOKONAĽOVACEJ PRÍPRAVY PRÍSLUŠNÍKOV, PRACOVNÍKOV A ČLENOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

  Zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany trvá 720 hodín. ...

  Obsah zdokonaľovacej prípravy

  P. č. Tematický okruh Príslušníci a pracovníci jednotiek PO Členovia jednotiek PO Teoretická ...

  Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH PERIODICKEJ PRÍPRAVY JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

  Periodická príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany trvá 640 hodín a ...

  Obsah periodickej prípravy

  P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO z povolania dobrovoľné 1. Organizácia požiarnej ochrany ...

  Príloha č. 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

  Základná príprava veliteľov jednotiek požiarnej ochrany vykonávajúcich službu ako povolanie ...

  Obsah základnej prípravy veliteľov jednotiek požiarnej ochrany zaradených do funkcií uvedených ...

  P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO z povolania dobrovoľné 1. Organizácia požiarnej ochrany ...

  Príloha č. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY TECHNIKOV ODBORNÝCH SLUŽIEB JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

  Základná príprava technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany trvá 120 hodín. ...

  Obsah základnej prípravy technikov odborných služieb

  P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO a počet hodín Zbor PO ZPÚ DZPZ, DVPZ 1. Organizácia ...

Poznámky

 • 1)  § 29 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 2)  § 3 ods. 2 písm. d) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. ...
 • 3)  STN 73 0873 Požiarna bezpečnosť stavieb – požiarne vodovody.
 • 4)  STN 73 6639 Zdroje požiarnej vody.
 • 5)  § 13 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.
 • 6)  STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.
 • 7)  STN 38 9000 Požiarna ochrana – prostriedky – názvoslovie.
 • 8)  § 16 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami. ...
 • 9)  § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších ...
 • 10)  Napríklad § 9 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. ...
 • 11)  § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
 • 12)  § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.
 • 13)  § 29 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.
 • 14)  § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.
 • 15)  § 5 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Smernice Ministerstva zdravotníctva z 27. decembra 1963 č. HE–340. 2–6.12. 63 o poskytovaní ochranných ...
 • 1)  STN 38 9000 Požiarna ochrana – prostriedky – názvoslovie.
 • 2)  STN 38 9301 Požiarne automobily – technické požiadavky.
 • 3)  § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných ...
 • 4)  Napríklad § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení neskorších ...
 • 5)  STN 65 02 01 Horľavé kvapaliny – prevádzky a sklady.
 • 6)  § 9 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 ...
 • 7)  § 133 Zákonníka práce.
 • 8)  STN 27 5004 Pohyblivé pracovné plošiny – montáž, prevádzka, skúšanie a údržba.
 • 1)  § 3 ods. 2 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách ...
 • 2)  § 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore