Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 656/2007 účinný od 01.01.2008

Platnosť od: 29.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 656/2007 účinný od 01.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 656/2007 s účinnosťou od 01.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. a vyhlášky č. 150/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania“.
2.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2a) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi“.
3.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2a) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

Doterajší odkaz 2a sa označuje ako odkaz 2aa.

4.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností
(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.

(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia alebo cezhraničného zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

(4)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

(5)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností do obchodného registra sa okrem listín uvedených v § 4 prikladá:
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,

c)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

d)
schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

e)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,

f)
osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)

g)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,

h)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6b) uplynula bez uzavretia dohody,

i)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6b znejú:

„6)
§ 218k ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.

6a)
§ 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.

6b)
§ 218la až 218lk Obchodného zákonníka.“.

5.
V § 28 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 16g“ sa vkladajú slová „a § 16k“.
6.
V § 28 ods. 2 sa slová „podľa § 4 ods. 1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 1, 3 a 5“.
7.
V § 28 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 68 ods. 10 Obchodného zákonníka.“.

9.
Prílohy č. 1 až 28 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 01 - Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 02 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 03 - Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 04 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 05 - Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 06 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 07 - Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 08 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 09 - Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 10 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 11 - Návrh na zápis družstva do obchodného registra

Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 12 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra

Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 13 - Návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra

Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 14 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra

Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 15 - Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra

Príloha č. 16 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 16 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby / o organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra

Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 17 - Návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 18 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 18 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra

Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 19 - Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 20 - Návrh na zápis Európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra

Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 21 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra

Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 22 - Návrh na výmaz Európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra po prenesení jeho sídla do iného členského štátu

Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 23 - Návrh na zápis Európskej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 24 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskej spoločnosti do obchodného registra

Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 25 - Návrh na výmaz Európskej spoločnosti po premiestnení jej sídla do iného členského štátu

Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 26 - Návrh na zápis Európskeho družstva do obchodného registra

Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 27 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskom družstve do obchodného registra

Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 28 - Návrh na výmaz Európskeho družstva po premiestnení jeho sídla do iného členského štátu“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore