Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.03.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 620/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 620/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) a § 556 ods. 1 zákona

a)

v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 1 200 Sk,

b)

v ostatných prípadoch trestného konania, ak sa znalec

1.

pribral z odboru psychiatrie, je 4 000 Sk,

2.

pribral z iného odboru ako psychiatrie, je 3 000 Sk,

3.

nepribral a právoplatným sa stal rozsudok po vykonaní

a)

konania o dohode o vine a treste, je 1 800 Sk,

b)

hlavného pojednávania, je 2 800 Sk.

(2)

Paušálna suma podľa odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí inej právnickej osoby, ktorá je špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom alebo špecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku podľa § 147 ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckú činnosť alebo o písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona.

§ 2

Na trovy trestného konania, ktoré bolo právoplatne skončené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore