Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 619/2005 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 619/2005 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 619/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podmienky a pravidlá postupu prokurátora pri iniciovaní, prijatí podnetu obvineného a vedení vyjednávania o dohode o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“), aby umožnili skončenie čo najväčšieho počtu trestných vecí v prípravnom konaní dohodou o vine a treste a zároveň poskytovali ochranu spoločnosti pred páchateľmi trestných činov.

§ 2

Dohodou o vine a treste sa rozumie dohoda prokurátora a obvineného a v prípadoch ustanovených zákonom aj poškodeného alebo aj inej oprávnenej osoby1) o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí trestu obvineným a prípadne aj o ďalších výrokoch.2)

§ 3
(1)

Prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez podnetu. Pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste na podnet obvineného sa prokurátor riadi svojím vnútorným presvedčením založeným na vyhodnotení trestnej veci podľa kritérií uvedených v § 4 a 5 tak, ako keby konanie začal z vlastnej iniciatívy.

(2)

Ak prokurátor podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to oznámi obvinenému; rovnopis oznámenia založí do spisu.

(3)

Ak prokurátor prijme záver, že sú splnené zákonné podmienky3) na konanie o dohode o vine a treste, písomne vyzve obvineného a ostatné oprávnené osoby na vyjadrenie sa k začatiu tohto konania, a ak ide o mladistvého obvineného, aj na súhlas zákonného zástupcu a obhajcu so zamýšľaným postupom.

(4)

Ak obvinený odmietne výzvu prokurátora na konanie o dohode o vine a treste, urobí o tom prokurátor záznam, ktorý založí do spisu. V zázname tiež stručne uvedie dôvody, pre ktoré obvinený výzvu prokurátora odmietol. Po uplynutí lehoty určenej vo výzve prokurátor na základe stanoviska obvineného a ostatných oprávnených osôb začne konanie o dohode o vine a treste alebo urobí iné zákonné opatrenie.

§ 4
(1)

Prokurátor pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste a pri vyjednávaní dohody s obvineným okrem kritérií uvedených v odseku 2 berie do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä

a)

ochotu obvineného spolupracovať pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní iných obvinených,

b)

minulosť obvineného, najmä skoršie odsúdenie,

c)

povahu a závažnosť trestného činu, ktorý je predmetom obvinenia,

d)

prejavenú ľútosť a pocit viny obvineného, jeho ochotu dobrovoľne prevziať zodpovednosť za svoje konanie,

e)

záujem na rýchlom a primeranom skončení trestnej veci,

f)

pravdepodobnosť usvedčenia obvineného v súdnom konaní,

g)

pravdepodobný dosah súdneho konania na svedkov,

h)

pravdepodobný trest alebo iné dôsledky v prípade, že obvinený bude usvedčený v súdnom konaní,

i)

verejný záujem, na základe ktorého by sa prípad mal prejednať v súdnom konaní na základe obžaloby podanej prokurátorom,

j)

náklady súdneho konania vrátane nákladov na prípadné odvolacie konanie,

k)

potrebu zabrániť oneskorenému skončeniu iných rozpracovaných trestných vecí,

l)

dosah na právo poškodeného a ochotu obvineného nahradiť škodu, ktorú spôsobil trestným činom.

(2)

Podmienkou na uzavretie dohody o vine a treste je, aby sa obvinený priznal a uznal vinu zo spáchania skutku, ktorý

a)

je najzávažnejší z tých, ktoré sú doteraz získanými dôkazmi už preukázateľné,

b)

je preukázateľný aj iným dôkazom,

c)

odôvodňuje výrok o treste, prípadne aj iné výroky, ktoré v ňom majú základ,

d)

nemá nepriaznivý vplyv na trestné stíhanie iných osôb.

§ 5
(1)

Pri vyjednávaní o druhu, výmere a spôsobe výkonu trestu sa prokurátor riadi ustanoveniami druhej hlavy prvej časti Trestného zákona.

(2)

Z trestu, ktorý by podľa úsudku prokurátora uložil súd za spáchaný trestný čin, môže ponúknuť obvinenému po vyhodnotení aj kritérií uvedených v § 4 primerané zníženie výmeru trestu, ktorý môže byť znížený až o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby.4)

(3)

Ak prichádza do úvahy uloženie aj ochranného opatrenia, postupuje prokurátor podľa piateho dielu druhej hlavy prvej časti Trestného zákona.

§ 6
(1)

O priebehu konania o dohode o vine a treste vyhotoví prokurátor zápisnicu, ktorú založí do spisu. Priebeh konania o dohode o vine a treste môže byť zaznamenaný prostriedkami určenými na vyhotovenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu. O vyhotovovaní takéhoto záznamu prokurátor prítomné osoby upovedomí pred začatím úkonu.

(2)

Ak dôjde k dohode o vine, o treste a o ďalších výrokoch, podá prokurátor návrh na jej schválenie súdom. Ak nedôjde k dohode o treste alebo ak obvinený uzná vinu zo spáchania stíhaného skutku len sčasti, podá prokurátor obžalobu v zákonnom rozsahu.

(3)

Ak nedôjde k dohode o vine, urobí prokurátor o tom záznam v zápisnici a ďalej postupuje zákonným spôsobom.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 10 ods. 10, § 35 ods. 1, § 44 ods. 3 a § 232 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

 • 2)

  § 232 ods. 3 a 7 zákona č. 301/2005 Z. z.

 • 3)

  § 232 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z.

 • 4)

  § 39 ods. 2 písm. d) a odsek 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Načítavam znenie...
MENU
Hore