Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 554/2007 účinný od 01.05.2019

Platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 554/2007 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 103/2019


§ 2
Stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia

(1)
Zariadenie sa musí riešiť tak, aby tvorilo uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia.
(2)
Zariadenie musí mať zabezpečené osvetlenie,1aa) vykurovanie a vetranie. Priestory zariadenia, v ktorých sa manipuluje s látkami s intenzívnym zápachom alebo s látkami so škodlivým účinkom, sa musia riešiť tak, aby sa zabezpečilo aj účinné nútené vetranie.
(3)
Zariadenie musí mať prívod pitnej vody a teplej vody.
(4)
V zariadení sa musia vytvárať podmienky na
a)
oddelené skladovanie čistej bielizne a použitej bielizne,
b)
oddelené uloženie pomôcok na upratovanie,
c)
oddelené uloženie civilného odevu a pracovného odevu zamestnancov,
d)
odloženie odevov zákazníkov,
e)
čakanie na obsluhu.
(5)
V každej prevádzkovej miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na každú prevádzkovú miestnosť solárií a sáun.
(7)
Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený v zariadení alebo prístupný z chodby, z ktorej sa do tohto zariadenia vstupuje.
(8)
Podlahy musia byť ľahko umývateľné, hladké, nešmykľavé a bez škár. V prevádzkových miestnostiach nesmú byť koberce. Steny v miestach, v ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch.
(9)
Jednotlivé predmety zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
(10)
Zariadenie musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy. Vzdialenosť pracovného miesta od miesta na čakanie na obsluhu musí byť najmenej 2 m.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Sauna určená pre verejnosť sa musí členiť na samostatnú šatňu, umyváreň, potiareň, ochladzovňu, odpočiváreň, záchody a pomocné priestory.
(2)
Sauna určená pre určenú skupinu osôb sa musí členiť najmenej na potiareň, umyváreň, odpočiváreň, šatňu a záchod. Ak sa umyváreň využíva aj ako ochladzovňa, musí byť vybavená sprchou s prívodom teplej vody a sprchou s prívodom studenej vody.
(3)
Potiareň musí mať prístroj na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
(4)
Saunová pec vykurovaná drevom, plynom alebo olejom musí mať zabezpečený odvod spalín mimo priestoru sauny a musí byť chránená pred náhodným dotykom osôb.
(5)
Každý zákazník musí mať k dispozícii najmenej 2 m3 priestoru potiarne. Potiareň sa musí vybaviť najmenej dvoma stupňami potných plošín s výškou 0,4 m, pričom najvyšší stupeň musí byť umiestnený najmenej 1,2 m od stropu. Výška potiarne musí byť najmenej 2,1 m, vnútorné obloženie a vybavenie potiarne musí byť z neimpregnovaného dreva bez nekrytých kovových častí.
(6)
Podlaha potiarne musí byť nešmykľavá so spádom ku dverám.
(7)
Dvere potiarne sa musia otvárať smerom von z potiarne a na dverách potiarne musí byť okno.
(8)
V potiarni sa musí umožniť účinná výmena vzduchu, osvetlenie potiarne musí byť tlmené, s núdzovým osvetlením.
(9)
Ochladzovňa sauny sa musí riešiť ako vnútorná ochladzovňa alebo vonkajšia ochladzovňa, alebo obe ochladzovne súčasne.
(10)
Vnútorná ochladzovňa musí mať ochladzovací bazén s plochou najmenej 4 m2, hĺbkou 1,3 m a teplotou vody najviac 15 oC. Počas používania sauny voda v ochladzovacom bazéne musí trvale pritekať napúšťacími otvormi na dne a odtekať prepadom na úrovni hladiny. Dno ochladzovacieho bazéna musí mať spád k výpustnému otvoru. Vstup do ochladzovacieho bazéna sa musí zabezpečiť schodmi so zábradlím. Podlahy v okolí ochladzovacieho bazéna musia mať spád smerom od bazéna k podlahovej vpusti.
(11)
Sprchy na ochladzovanie musia umožniť postupné ochladzovanie tela od dolných končatín až po vrchnú časť tela.
(12)
Vonkajšia ochladzovňa sa musí riešiť ako čiastočne krytý priestor na ochladzovanie tela vodou, snehom alebo vzduchom.
(13)
V odpočivárni musí pripadnúť najmenej 2 m2 na jedno miesto v potiarni. Odpočiváreň sa musí vybaviť ležadlami alebo kreslami v počte, ktorý zodpovedá počtu miest v potiarni.
(14)
V saune musia byť najmenej dve záchodové kabíny, pričom jedna musí byť prístupná vo vstupnej časti sauny a jedna počas saunovania. Pri záchodovej kabíne musí byť umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.
zobraziť paragraf
§ 6
Prevádzka zariadenia

(1)
Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia vykonávať denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.
(2)
Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať po každom zákazníkovi.
(3)
Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.
(4)
Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať.
(5)
Nebezpečný odpad sa musí ukladať do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob.
(6)
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, pri viditeľnom znečistení alebo pri poškodení bezodkladne.
(7)
V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka sa musí používať čistá bielizeň.
(8)
S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne a použitej bielizne.
(9)
Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo v obaloch na jednorazové použitie. Ak nie je použitá bielizeň odnášaná na pranie denne, po použití sa musí vysušiť na určenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v sušiacom zariadení.
(10)
Ak pranie použitej bielizne vykonáva prevádzkovateľ zariadenia, musí používať vyvárku a vypratá bielizeň sa musí vyžehliť. Vyvárku bielizne možno nahradiť praním pri nižších teplotách s použitím pracieho prostriedku s dezinfekčným účinkom.
(11)
Čistú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore