Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 554/2007 účinný od 01.05.2019

Platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 554/2007 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 103/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

§ 1
Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú

a)

podrobnosti o požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné ...

b)

podrobnosti o požiadavkách na pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané ...

c)

podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zariadenia,

d)

náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

§ 2
Stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia
(1)

Zariadenie sa musí riešiť tak, aby tvorilo uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných ...

(2)

Zariadenie musí mať zabezpečené osvetlenie,1aa) vykurovanie a vetranie. Priestory zariadenia, v ktorých ...

(3)

Zariadenie musí mať prívod pitnej vody a teplej vody.

(4)

V zariadení sa musia vytvárať podmienky na

a)
oddelené skladovanie čistej bielizne a použitej bielizne,
b)
oddelené uloženie pomôcok na upratovanie,
c)
oddelené uloženie civilného odevu a pracovného odevu zamestnancov,
d)
odloženie odevov zákazníkov,
e)
čakanie na obsluhu.
(5)

V každej prevádzkovej miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na každú prevádzkovú miestnosť solárií a sáun.

(7)

Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený ...

(8)

Podlahy musia byť ľahko umývateľné, hladké, nešmykľavé a bez škár. V prevádzkových miestnostiach nesmú ...

(9)

Jednotlivé predmety zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.

(10)

Zariadenie musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť ...

§ 3
(1)

Deliace konštrukcie solária, ktoré oddeľujú priestory s opaľovacím prístrojom od ostatných priestorov, ...

(2)

Opaľovací prístroj musí byť umiestnený v prevádzkovej miestnosti alebo kabíne, ktorá umožní dostatočnú ...

(3)

Každá prevádzková miestnosť s opaľovacím prístrojom musí mať zabezpečené účinné nútené vetranie1a).

§ 4
(1)

Sauna určená pre verejnosť sa musí členiť na samostatnú šatňu, umyváreň, potiareň, ochladzovňu, odpočiváreň, ...

(2)

Sauna určená pre určenú skupinu osôb sa musí členiť najmenej na potiareň, umyváreň, odpočiváreň, šatňu ...

(3)

Potiareň musí mať prístroj na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

(4)

Saunová pec vykurovaná drevom, plynom alebo olejom musí mať zabezpečený odvod spalín mimo priestoru ...

(5)

Každý zákazník musí mať k dispozícii najmenej 2 m3 priestoru potiarne. Potiareň sa musí vybaviť najmenej ...

(6)

Podlaha potiarne musí byť nešmykľavá so spádom ku dverám.

(7)

Dvere potiarne sa musia otvárať smerom von z potiarne a na dverách potiarne musí byť okno.

(8)

V potiarni sa musí umožniť účinná výmena vzduchu, osvetlenie potiarne musí byť tlmené, s núdzovým osvetlením. ...

(9)

Ochladzovňa sauny sa musí riešiť ako vnútorná ochladzovňa alebo vonkajšia ochladzovňa, alebo obe ochladzovne ...

(10)

Vnútorná ochladzovňa musí mať ochladzovací bazén s plochou najmenej 4 m2, hĺbkou 1,3 m a teplotou vody ...

(11)

Sprchy na ochladzovanie musia umožniť postupné ochladzovanie tela od dolných končatín až po vrchnú časť ...

(12)

Vonkajšia ochladzovňa sa musí riešiť ako čiastočne krytý priestor na ochladzovanie tela vodou, snehom ...

(13)

V odpočivárni musí pripadnúť najmenej 2 m2 na jedno miesto v potiarni. Odpočiváreň sa musí vybaviť ležadlami ...

(14)

V saune musia byť najmenej dve záchodové kabíny, pričom jedna musí byť prístupná vo vstupnej časti sauny ...

§ 5
Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach
(1)

Pred výkonom, pri ktorom sa porušuje celistvosť pokožky, sa pokožka na mieste zákroku musí očistiť a ...

(2)

Na dezinfekciu možno použiť len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky ...

(3)

Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté ...

(4)

V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje ...

(5)

Plochy, pracovné nástroje a pomôcky, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na masážne salóny, sauny a soláriá.

(7)

Kontrola účinnosti sterilizátorov sa vykonáva bioindikátormi3)

a)
po inštalácii prístroja,
b)
po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz ročne,
c)
pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti,
d)
po každej oprave prístroja.
(8)

Druh sterilizovaných nástrojov, parametre sterilizácie a dátum sterilizácie sa musia zaznamenávať do ...

(9)

Ak sa v zariadení používajú špeciálne prístroje alebo metódy, zákazník musí byť upozornený na možné ...

(10)

Zamestnancom musia byť poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností.4) ...

(11)

V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci. Vybavenie lekárničky prvej ...

§ 6
Prevádzka zariadenia
(1)

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia ...

(2)

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať ...

(3)

Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.

(4)

Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať ...

(5)

Nebezpečný odpad sa musí ukladať do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, ...

(6)

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, pri ...

(7)

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého ...

(8)

S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne ...

(9)

Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo ...

(10)

Ak pranie použitej bielizne vykonáva prevádzkovateľ zariadenia, musí používať vyvárku a vypratá bielizeň ...

(11)

Čistú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii. ...

§ 7
(1)

Po uplynutí počtu prevádzkových hodín stanoveného výrobcom sa v soláriu musí zabezpečiť výmena ultrafialových ...

(2)

Limity ultrafialového žiarenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Prevádzková dokumentácia solária musí obsahovať

a)
prevádzkový poriadok zariadenia (§ 9),
b)
záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja,
c)
návod na obsluhu opaľovacieho prístroja,5)
d)
doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a doklad o výsledkoch ...
e)
doklad, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie ...
(4)

Záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja musí obsahovať dátum a čas každého použitia opaľovacieho ...

§ 8

Voda z ochladzovacieho bazéna sauny sa musí vypúšťať denne, steny a dno bazéna sa musia mechanicky vyčistiť, ...

§ 9
Prevádzkový poriadok zariadenia
(1)

Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
b)
druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní ...
c)
podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany ...
d)
návod na použitie prístrojov,
e)
zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
f)
postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
g)
postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
h)
spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
i)
spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
j)
spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia ...
(2)

Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste.

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

v z. Daniel Klačko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 554/2007 Z. z.

  Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

  a)

  gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm – 2 ks

  b)

  obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m – 1 ks

  c)

  náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm – 4 ks

  d)

  náplasť hladká 1,25 cm x 2 m – 1 ks

  e)

  dezinfekčný roztok v originálnom balení – 1 ks

  f)

  očné kvapky – 1 ks

  g)

  nožnice nehrdzavejúce – 1 ks

  h)

  pinzeta nehrdzavejúca – 1 ks

  i)

  rukavice gumové jednorazové – 1 pár

  j)

  zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) – 4 ks

  k)

  teplomer (odporúčaný) – 1 ks

  l)

  masť na popáleniny s pantenolom (pre zariadenia solárií) – 1 ks

  m)

  kuchynská soľ (pre zariadenia solárií)

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 554/2007 Z. z.

  LIMITY ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA

  Použitie opaľovacích prístrojov:

  Limity ultrafialového žiarenia sa ustanovujú ako limity erytemálne účinnej intenzity ožiarenia podľa ...

  Tabuľka č. 1

  Erytemálne účinná intenzita ožiarenia podľa typu opaľovacieho prístroja

  Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických salónoch a podobných prevádzkach pod dozorom ...

  Typ 3 je vhodný na domáce a podobné použitie a môže ho používať aj nezaškolená osoba.

  Typ 4 je určený na používanie na základe odporúčania lekára.

  Tabuľka č. 2

  Erytemálne účinná prahová dávka ožiarenia podľa miestne rozšírených typov pokožky

  *

  Keltský typ – nápadne svetlá pleť, pehy, hrdzavé vlasy, modré, zriedkavo hnedé oči, svetlé prsné bradavky: ...

  **

  Európsky typ so svetlou pleťou – trochu tmavšia pleť ako pri type I, blond až hnedé vlasy, modré, zelené, ...

  ***

  Európsky typ s tmavou pleťou – svetlá až svetlohnedá pleť, tmavoblond až hnedé vlasy, sivé, hnedé oči, ...

  ****

  Stredomorský typ – svetlohnedá pleť, tmavé pehy, tmavohnedé vlasy, tmavé oči, tmavé prsné bradavky: ...

  Prístroje s ultrafialovými žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou (efektívna ...

  Spôsob merania erytemálne účinnej intenzity ožiarenia (Eer) UV žiaričom v spektrálnej oblasti UVB (280 ...

  Najvyšší prípustný čas jedného opaľovania nesmie viesť k prekročeniu limitov minimálnej erytemálnej ...

  Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE)

  Opaľovací prístroj – elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu na opaľovanie pokožky. ...

  1.

  typ s oblasťou biologického účinku UVA 320 nm – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia, ...

  2.

  typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia v rozsahu ...

  3.

  typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB 280 nm – 400 nm s obmedzenou intenzitou ožiarenia, ...

  4.

  Veličina Definícia Značka Jednotka Žiarivý tok výkon vysielaný, prenášaný alebo prijímaný žiarením ...

  Ultrafialový (UV) žiarič – zdroj vyžarujúci prevažne v UV oblasti, pričom prípadné viditeľné alebo infračervené ...

  Zdroj žiarenia – umelým zdrojom UV žiarenia v opaľovacích prístrojoch sú obyčajne žiarivky so špeciálnym ...

  Erytemálne účinná intenzita ožiarenia – intenzita elektromagnetického žiarenia, ktoré sa dávkuje v súlade ...

  Fyzikálne veličiny – použité fyzikálne veličiny sú uvedené v tabuľke č. 3.

  Tabuľka č. 3

  Fyzikálne veličiny

Poznámky

 • 1)  § 23 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...
 • 1aa)  § 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 5)  STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné ...
 • 6)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore