Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70699
Dôvodové správy: 2332
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 476/2011 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 476/2011 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 476/2011 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 268/2019


§ 3

(1)
Návrh kodifikačných údajov obsahuje
a)
údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde identifikácie podľa slovenského obranného štandardu obsahujúceho príručku aliancie o kodifikácii,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu uvedené v časti A prílohy,
c)
základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,
d)
ďalšie údaje potrebné na kodifikáciu, najmä identifikáciu podnetu na kodifikáciu, identifikačné údaje o spracovateľovi návrhu kodifikačných údajov (ďalej len „spracovateľ“) uvedené v časti A prílohy a druh žiadosti spracovateľa.
(2)
Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom produktu (ďalej len „používateľ“).
(3)
Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené
a)
v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,
b)
v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.
(2)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.
(3)
Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.
(4)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia
a)
identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,
b)
údaje o produkte, ktorými sú
1.
názov produktu,
2.
výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k vyhláške č. 476/2011 Z. z.


Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov


Návrh kodifikačných údajov sa člení do elektronických súborov a priečinkov s týmito názvami:
a)
súbor Základné údaje,

b)
súbor Produkty,

c)
súbor Žiadosti,

d)
priečinok Plnenie.


ČASŤ A

P. č. Názov produktu RN NCAGE NSN VČM Poznámky spracovateľa                            
a)
identifikáciu podnetu na kodifikáciu, najmä číslo zmluvy výrobcu produktu s používateľom, zmluvy dodávateľa produktu s používateľom alebo číslo objednávky používateľa (ďalej len „zmluva“),

b)
identifikačné údaje o výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, internetová adresa a kód výrobcu produktu a dodávateľa produktu, ak je pridelený,

c)
identifikačné údaje o spracovateľovi, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo agentúry pre kodifikáciu, dodávateľa produktu alebo používateľa, ktorý spracoval návrh kodifikačných údajov,

d)
základné údaje o produkte potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, najmä názov, referenčné číslo, kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, skladové číslo NATO, ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, a vojenské číslo materiálu, ak je uvedené v zmluve; údaje o produktoch sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke:


Tabuľka

Vysvetlivky:
P.
č. – poradové číslo


RN – referenčné číslo

NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

NSN – skladové číslo NATO

VČM – vojenské číslo materiálu

ČASŤ B

1. Poradové číslo (uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje) A 2. VČM – vojenské číslo materiálu N 3. NSN – skladové číslo NATO(ak je produkt zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky) A 4. AIN – schválený názov podľa príručky aliancie N 5. INC – kód schváleného názvu podľa príručky aliancie N 6. NSC – kód zásobovacej triedy NATO N 7. RN – referenčné číslo A 8. NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu A 9. Názov podľa zmluvy A 10. DAC – kód dostupnosti dokumentácie N 11. UIC – kód mernej jednotky N 12. PMIC – kód obsahu vzácneho kovu N 13. Cena podľa zmluvy v eurách N 14. Kód skladovateľnosti a trvanlivosti N 15. Kód mernej jednotky dĺžky N 16. Dĺžka N 17. Šírka N 18. Výška N 19. Kód mernej jednotky hmotnosti N 20. Hmotnosť N 21. CPV – kód zo spoločného nákupného slovníka Európskej únie N 22. Rozpad celku na náhradné dielce N 23. Kód spracovateľa N 24. Poznámka (doplňujúce informácie) N
Vysvetlivky:

A – povinný údaj

N – nepovinný údaj

Údajové pole s nevyplneným nepovinným údajom v riadku zostáva prázdne.

ČASŤ C

Súbor Žiadosti je textový súbor vo formáte txt a obsahuje návrhy jednotlivých druhov žiadostí spracovateľa pod označením
a)
LNC – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý nepoužíva kodifikačný systém aliancie,

b)
LSA – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území iného štátu, ktorý používa kodifikačný systém aliancie,

c)
LAU – žiadosť o registráciu používateľa,

d)
LAR – žiadosť o doplnenie výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa k produktu.


ČASŤ D

Priečinok Plnenie je skomprimovaný napríklad vo formáte zip a obsahuje
a)
súbor Plnenie, ktorým je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, xls alebo vo formáte txt a ktorý obsahuje údaje vzťahujúce sa na produkt uvedené v tomto poradí:

1.
Poradové číslo (uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)

2.
Názov podľa zmluvy

3.
RN – referenčné číslo

4.
NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

5.
NSN - skladové číslo NATO

6.
Označenie druhu žiadosti spracovateľa podľa časti C

7.
DCN – číslo, pod ktorým je spracovaná žiadosť v šiestom bode

8.
Názvy súborov príloh (v názvoch týchto súborov musí byť uvedené referenčné číslo)

b)
súbory príloh (ľubovoľný počet k jednému produktu), ktoré sú v týchto formátoch:

1.
súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,

2.
súbory videí napríklad vo formáte mpg, mpeg, avi, wmv, x-msvideo, msvideo, x-ms-asf, x-ms-asx, x-ms-wmv, x-ms-wmp alebo x-ms-wm, pričom maximálna veľkosť videa môže byť 40 MB,

3.
ďalšie textové súbory vo formáte pdf.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore