Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 450/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.11.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 450/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 450/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z. a vyhlášky č. 95/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 72 ods. 1 sa slovo „účastníka“ nahrádza slovami „osoby zúčastnenej na konaní“.
2.
V § 72 odsek 2 znie:

„(2)
Stratu na zárobku osoby zúčastnenej na konaní, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vypočíta súd z priemerného čistého zárobku zisteného podľa osobitného predpisu.36a) Výšku priemerného čistého hodinového zárobku preukazuje osoba zúčastnená na konaní potvrdením svojho zamestnávateľa, na ktorom sa súčasne uvedie, či osoba zúčastnená na konaní môže vzhľadom na druh práce, ktorú vykonáva, nastúpiť do práce na zvyšok pracovného času. Osoba zúčastnená na konaní predloží potvrdenie zamestnávateľa v lehote, ktorú určí súd, inak nemá nárok na náhradu straty na zárobku.“.

3.
V § 72 ods. 3 sa v prvej vete slová „Účastníkovi, ktorý“ nahrádzajú slovami „Osobe zúčastnenej na konaní, ktorá“ a slovo „činný“ sa nahrádza slovom „činná“, v druhej vete sa slovo „účastník“ nahrádza slovami „osoba zúčastnená na konaní“ a v tretej vete sa slovo „účastníkovi“ nahrádza slovami „osobe zúčastnenej na konaní“.
4.
V § 72 ods. 4 sa slová „účastník postihnutý“ nahrádzajú slovami „osoba zúčastnená na konaní postihnutá“ a slovo „účastníka“ sa nahrádza slovami „osoby zúčastnenej na konaní“.
5.
V § 73 ods. 1 sa slová „účastník, ktorý“ nahrádzajú slovami „osoba zúčastnená na konaní, ktorá“ a slovo „predvolaný“ sa nahrádza slovom „predvolaná“.
6.
V § 73 ods. 2 sa slovo „Účastníkovi“ nahrádza slovami „Osobe zúčastnenej na konaní“, slová „Ak použil účastník“ sa nahrádzajú slovami „Ak použila osoba zúčastnená na konaní“ a slovo „mu“ sa nahrádza slovom „jej“.
7.
V § 73 ods. 3 sa slová „účastník konania, ktorý“ nahrádzajú slovami „osoba zúčastnená na konaní, ktorá“ a slovo „použil“ sa nahrádza slovom „použila“.
8.
V § 74 sa slovo „účastníkom“ nahrádza slovami „osobe zúčastnenej na konaní“.
9.
V § 75 sa slovo „účastníka“ nahrádza slovami „osoby zúčastnenej na konaní“, slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „jej“ a slovo „účastníkovi“ sa nahrádza slovami „osobe zúčastnenej na konaní“.
10.
Za § 263 sa vkladá § 263a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
Spory zo spotrebiteľských zmlúv zapísané pred 1. januárom 2010 do súdnych registrov Cb, Cob alebo Rob sa vedú v týchto súdnych registroch aj po 1. januári 2010.“.

11.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B v prvom bode sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
spory zo spotrebiteľských zmlúv,“.

Doterajšie písmená c) až s) sa označujú ako písmená d) až t).

12.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B v treťom bode sa slová „vo vzťahu k súdu“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu k cudzine“.
13.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene C v prvom bode sa v písmene c) čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,“.
14.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene C v štvrtom bode sa slová „vo vzťahu k súdu“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu k cudzine“.
15.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene G v treťom bode sa slová „vo vzťahu k súdu“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu k cudzine“.
16.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene H tretí bod znie:

„3.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje
a)
návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia,

b)
žiadosť účastníka o vydanie osvedčenia uvedeného v § 66.“.

17.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene I tretí bod znie:

„3.
Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené za vykonateľné alebo pri ktorom sa uznanie osobitným rozhodnutím alebo vyhlásenie vykonateľnosti nevyžaduje.“.

18.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene J v prvom bode sa za slová „v obchodných veciach,“ vkladajú slová „s výnimkou sporov zo spotrebiteľských zmlúv,“.
19.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ v písmene A tretí bod znie:

„3.
Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Viera Petríková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore