Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 417/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 24.06.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 417/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 417/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Na účely tejto vyhlášky sa
a)
prvopisom rozumie prvý výtlačok písomnosti súdu vyhotovený použitím výpočtovej techniky zviazaný v súdnom spise,

b)
rovnopisom rozumejú ďalšie výtlačky písomnosti súdu uvedenej v písmene a),

c)
odpisom rozumie exemplár písomnosti súdu získaný prepísaním prvopisu použitím výpočtovej techniky,

d)
kópiou rozumie exemplár písomnosti súdu získaný použitím reprografického zariadenia; kópiou písomnosti je aj jej vyhotovenie v elektronickej forme.“.

2.
V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
organizuje prácu v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka alebo probačného a mediačného úradníka; v prípade pochybností si vyžiada pokyn sudcu alebo predsedu senátu, prípadne vyššieho súdneho úradníka alebo probačného a mediačného úradníka,“.

3.
V § 5 ods. 3 sa za slovom „úradník“ vypúšťa čiarka a slová „pre ktorého sa súdne oddelenie zriadilo“.
4.
V § 6 ods. 2 sa za slovami „súdni doručovatelia“ vypúšťa čiarka a slová „súdni vykonávatelia“.
5.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Technickým asistentom sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj asistent podľa odseku 2 alebo iný zamestnanec súdu, ktorý je predsedom súdu určený na vykonávanie úkonov podľa predchádzajúcej vety.“.
6.
V § 16 ods. 2 sa slovo „hospodár“ nahrádza slovami „správca majetku“.
7.
V § 19 ods. 1 v prvej vete sa za slovami „vo vyhradených dňoch“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a vyhradených miestnostiach“.
8.
§ 22 znie:

㤠22
Na účely zabezpečenia komunikácie súdov s verejnosťou a médiami zriaďuje predseda súdu funkciu hovorcu súdu, ktorým je spravidla sudca tohto súdu. Ak funkcia hovorcu nie je na súde zriadená, hovorcom súdu je predseda súdu.“.

9.
V druhej časti v tretej hlave názov druhého oddielu znie:

„Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o predbežnom opatrení“.

10.
§ 27 a 28 vrátane nadpisu znejú:

„Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
§ 27
(1)
Predseda príslušného súdu11a) vypracuje podľa konkrétnych podmienok súdu rozvrh služieb, v ktorom určí potrebný počet sudcov, ktorí budú ako sudcovia pre prípravné konanie v pracovnom čase, ako aj mimo neho v rámci pracovnej pohotovosti vykonávať úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vrátane rozhodovania o príkaze na sledovanie osôb a vecí, príkazu na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazu na použitie agenta (ďalej len “osobitný zaisťovací úkon„) podľa osobitného predpisu;12) v rozvrhu služieb určí aj ďalších sudcov na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad počas práceneschopnosti.

(2)
Sudca pre prípravné konanie určený podľa odseku 1 vykonáva aj úkony podľa osobitného predpisu,12) ktoré inak vykonáva v konaní pred súdom predseda senátu, ak predseda senátu alebo zastupujúci sudca určený rozvrhom práce tento úkon nemôže vykonať a ide o úkon, ktorého vykonanie neznesie odklad.

§ 28
(1)
Pracovnú pohotovosť pre sudcov podľa § 27 ods. 1 určí predseda súdu v trvaní od skončenia pracovného času do začiatku pracovného času v nasledujúci deň a zabezpečí im prístup do budovy súdu a do súdnej kancelárie, k priamej telefónnej linke, faxu a úradnej pečiatke. Ak je to potrebné, určí pracovnú pohotovosť aj asistentom.

(2)
Predseda súdu oznámi príslušnej prokuratúre a operačnému stredisku príslušného riaditeľstva Policajného zboru, ak ide o vojenský obvodový súd, operačnému stredisku príslušného riaditeľstva Vojenskej polície, v obvode súdu adresu a číslo telefónnej linky, na ktorej sú určení sudcovia počas pracovnej pohotovosti dosiahnuteľní, prípadne určí ďalší spôsob zabezpečenia ich dosiahnuteľnosti podľa miestnych podmienok. Na túto adresu doručuje v čase trvania pracovnej pohotovosti Policajný zbor (ďalej len “polícia„) a jeho prostredníctvom aj prokurátor všetky písomnosti určené súdu, ak sa s nimi určený sudca nedohodne inak. Pri doručení písomností sudca alebo asistent potvrdí dátum a čas prevzatia svojím podpisom.

(3)
Ak je potrebné v čase uvedenom v odseku 1 vykonať úkony podľa § 27, určí miesto a čas vykonania potrebného úkonu sudca príslušný podľa § 27.

(4)
Ak bolo rozhodnuté, že obvinený je vzatý do väzby, doručuje sa o tom príslušnému spádovému ústavu na výkon väzby príkaz na prijatie do väzby, ktorý popri údajoch zabezpečujúcich, že obvinený nebude zamenený s inou osobou, obsahuje aj údaje o tom, ktorý súd a z akých dôvodov rozhodol o vzatí do väzby a aké obmedzenia sa majú v prípade kolúznej väzby voči obvinenému v ústave na výkon väzby uplatniť. Doručenie uznesenia o vzatí do väzby zabezpečí poverený zamestnanec toho súdu, ktorý rozhodol o vzatí obvineného do väzby bezodkladne príslušnému ústavu na výkon väzby. Ak bolo dodatočne rozhodnuté o uvalení kolúznej väzby alebo o tom, že dôvody kolúznej väzby pominuli, poverený zamestnanec súdu zabezpečí bezodkladne doručenie tohto rozhodnutia ústavu na výkon väzby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 24 Trestného poriadku.“.

11.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a
Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
(1)
Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby zárukou alebo sľubom podľa osobitného predpisu12) a zároveň rozhodol o uložení primeraných povinností alebo obmedzení, doručí prostredníctvom súdneho tajomníka príslušného súdneho oddelenia bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia jeho rovnopis probačnému a mediačnému úradníkovi príslušnému na kontrolu plnenia uložených povinností alebo obmedzení na ďalší postup; to platí aj pre právoplatné rozhodnutie o zrušení alebo zmene uložených povinností alebo obmedzení.

(2)
Ak súd rozhodol o nahradení väzby dohľadom podľa osobitného predpisu,12) doručí prostredníctvom súdneho tajomníka príslušného súdneho oddelenia bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia jeho rovnopis probačnému a mediačnému úradníkovi príslušnému na výkon dohľadu; to platí aj pre rozhodnutie o uložení primeraných povinností alebo obmedzení.

(3)
Ak je obvinený vo väzbe a súd rozhodne o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, prepustí ho ihneď po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa väzba nahrádza zárukou, sľubom alebo dohľadom; uznesenie o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom súd bezodkladne doručí príslušnému ústavu na výkon väzby.“.

12.
V § 29 ods. 2 prvá veta znie: „Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku,14) ktorá bola zložená, prepustí ho z väzby ihneď po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola peňažná záruka prijatá.“.
13.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby peňažnou zárukou, zároveň uložil obvinenému primerané povinnosti a obmedzenia podľa osobitného predpisu,12) postupuje primerane podľa § 28a ods. 1.“.

14.
V § 30 ods. 2 sa slovo „vyšetrovateľovi“ nahrádza slovom „policajtovi“.
15.
V § 31 ods. 1 sa slovo „prokurátora“ nahrádza slovami „orgánu činného v trestnom konaní“.
16.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Po vydaní príkazu na vyšetrenie duševného stavu alebo po rozhodnutí o tom, že sa príkaz nevydá, sudca bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.“.

17.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32a
Rozhodovanie o osobitnom zaisťovacom úkone
Odôvodnený návrh na vydanie príkazu na osobitný zaisťovací úkon predkladá prokurátor súdu v potrebnom počte vyhotovení. O návrhu rozhodne sudca bezodkladne; prvopis rozhodnutia sa založí do protokolu na evidenciu utajovaných skutočností a rovnopisy sa odovzdajú žiadateľovi.“.

18.
V druhej časti v tretej hlave tretí oddiel vrátane nadpisu znie:

„Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky
§ 34
(1)
O informačno-technických prostriedkoch podľa osobitného predpisu17) rozhodujú sudcovia vecne príslušného súdu17a) určení predsedom tohto súdu. Predseda súdu určí potrebný počet sudcov tak, aby bola zabezpečená neodkladnosť vybavovania tejto súdnej agendy. Na určenie rozvrhu služieb a pracovnej pohotovosti sa primerane použijú ustanovenia § 27 a 28.

(2)
Mená a priezviská určených sudcov oznámia predsedovia vecne príslušných súdov prezidentovi Policajného zboru, generálnemu riaditeľovi Železničnej polície, generálnemu riaditeľovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, generálnemu riaditeľovi Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a riaditeľovi Slovenskej informačnej služby; predseda Vyššieho vojenského súdu aj riaditeľovi Vojenského obranného spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej spravodajskej služby.

(3)
Žiadosť o súhlas na použitie informačno-technického prostriedku sa súdu predkladá písomne tak, aby na každý informačno-technický prostriedok, ktorý sa má použiť (napríklad vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, výpis z uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky), bola podaná osobitná žiadosť vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení prijatia súdom sa jedna vráti žiadateľovi. Osobitná písomná žiadosť sa súdu predkladá aj v prípade predĺženia trvania informačno-technického prostriedku. Žiadosť okrem zákonom ustanovených náležitostí obsahuje aj údaj o tom, akým spôsobom sa má rozhodnutie súdu doručiť žiadateľovi a počet potrebných rovnopisov rozhodnutí.

(4)
Každá žiadosť uvedená v odseku 3 sa v príslušnom súdnom registri zapisuje pod osobitným číslom. V súdnom registri okrem všeobecných náležitostí sa osobitne uvedie, či ide o výpis z uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky (v poznámke sa uvedie písmeno “B„) alebo o žiadosť o predĺženie trvania informačno-technického prostriedku (v poznámke sa uvedie písmeno “P„).

(5)
O každej žiadosti podľa odseku 3 rozhodne určený sudca rozhodnutím, ktoré obsahuje zákonom ustanovené náležitosti.

(6)
Sudca, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, skúma trvanie dôvodov ich použitia. V záujme toho môže v rozhodnutí určiť spôsob a lehoty, v ktorých je žiadateľ povinný podať informácie o stave veci. Ak sudca zistí, že dôvody použitia informačno-technických prostriedkov pominuli, bezodkladne rozhodne o skončení ich použitia.

(7)
Ak zistí žiadateľ, že dôvody použitia informačno-technického prostriedku pominuli, zabezpečí okamžité skončenie používania informačno-technických prostriedkov.

(8)
Žiadateľ písomne informuje súd, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, o dni vrátane presnej hodiny, kedy došlo k skutočnému ukončeniu používania informačno-technického prostriedku podľa odseku 6 alebo 7.

(9)
Zničenie nezákonne získaného záznamu alebo iného prostriedku, ak sa informačno-technický prostriedok použil v rozpore so zákonom, sa uskutoční v prítomnosti zákonného sudcu príslušného na vydanie súhlasu na používanie informačno-technických prostriedkov17b) a spravidla v sídle príslušného súdu.“.

Poznámky pod čiarou číslo 17a a 17b znejú:

„17a)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17b)
§ 7 ods. 3 zákona č. 166/2003 Z. z.“.

19.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Vylúčenie verejnosti sa nevzťahuje na príslušníkov polície zabezpečujúcich osobnú ochranu sudcu.“.

20.
Nadpis § 38 znie:

„Zoznam pojednávaných vecí“.

21.
V § 40 ods. 1 v prvej vete sa slovo „sa“ nahrádza slovom „súd“.
22.
V § 40 ods. 1 v poslednej vete sa za slová „členov senátu“ vkladá čiarka a slová „technického asistenta“.
23.
V § 41 odsek 2 znie:

„(2)
Počas súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach. K senátu alebo samosudcovi sa hovorí postojačky, ak predseda senátu neurčí inak.“.

24.
V § 41 ods. 4 sa slovo „hlasité“ nahrádza slovom „hlasné“.
25.
V § 42 ods. 1 sa za slovo „vyká“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „v odôvodnených prípadoch možno tykať maloletým starším ako 14 rokov“.
26.
V § 47 odsek 1 znie:

„(1)
Príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu18b) na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno predvolať prostredníctvom príslušných veliteľov; ak nie je známy útvar, v ktorom príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonáva mimoriadnu službu, možno požiadať Vojenskú políciu o jeho predvolanie. Príslušníkov ozbrojených zborov možno predvolať prostredníctvom príslušných služobných orgánov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:

„18a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18b)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

27.
V § 47 odsek 4 znie:

„(4)
Osoba umiestnená v azylovom zariadení18c) sa predvoláva prostredníctvom azylového zariadenia, ktoré zabezpečí jej účasť na súdnom pojednávaní. Osoba umiestnená v zariadení pre cudzincov18d) sa predvoláva prostredníctvom tohto zariadenia; jej účasť na súdnom pojednávaní zabezpečí príslušný útvar polície, ktorý prevádzkuje zariadenie pre cudzincov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d znejú:

„18c)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18d)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

28.
V § 48 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnym vojakom vykonávajúcim štátnu službu18b) na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno doručiť prostredníctvom príslušných veliteľov. Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených zborov, ktorí nie sú ubytovaní v objektoch ozbrojených zborov, sa doručujú priamo; v ostatných prípadoch sa doručujú prostredníctvom ich veliteľov alebo náčelníkov.

(5)
Príslušnému orgánu obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, zasiela poverený zamestnanec súdu v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o tom, či tu manželstvo je, alebo nie je, o rozvedení manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, o priezvisku dieťaťa, ak sa rodičia o priezvisku dieťaťa nedohodli, ak nie je žiadny z rodičov známy, alebo ak matka zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu,18e) o zmene priezviska dieťaťa, najmä pri osvojení alebo zrušení osvojenia, o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred súdom, o určení alebo zapretí otcovstva, o určení materstva, o vyhlásení za mŕtveho a o zrušení osvojenia podľa osobitného predpisu,19) obsahujúcu skutočnosti vyplývajúce zo súdneho spisu podstatné pre vykonanie zápisu v matrike podľa osobitného predpisu.19a) Na miesto správy možno v odôvodnených prípadoch v rovnakej lehote zaslať rovnopis rozhodnutia bez odôvodnenia opatrený doložkou právoplatnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18e a 19a znejú:

„18e)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 o matrikách v znení neskorších predpisov.“.

29.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Príslušnej správe katastra sa zasielajú v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia rovnopisy rozhodnutí súdu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné rozhodnutia o právach k nehnuteľnostiam podľa osobitného predpisu,19b) opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Rovnopis predbežného opatrenia, ktorým sa dočasne upravujú práva k nehnuteľnostiam, sa zašle príslušnej správe katastra ihneď po jeho vyhotovení.“.

(7)

Príslušnému daňovému úradu sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia zasielajú rovnopisy rozhodnutí súdu o vrátení súdneho poplatku alebo jeho časti opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.19c)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

„19b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

19c)
§ 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

30.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „a v zápisnici o súdnom pojednávaní".
31.
V § 51 ods. 1 druhá veta znie: „Tlmočenie môže zabezpečiť aj asistent; v iných ako trestnoprávnych veciach aj predseda senátu alebo niektorý člen senátu.".
32.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Súd priberie prekladateľa aj na preklad listinných dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi konania vyhotovených v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.“.

33.
V § 52 odsek 3 znie:

„(3)
Zápisnica o súdnom pojednávaní sa vyhotovuje použitím diktafónu, postupom podľa § 56, rýchlopisným záznamom alebo pomocou výpočtovej techniky. Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovila použitím diktafónu alebo rýchlopisným záznamom, bezodkladne po skončení súdneho pojednávania vyhotoví asistent prepis zápisnice pomocou výpočtovej techniky, ku ktorému pripojí doložku „Za správnosť vyhotovenia:“, v ktorej uvedie svoje meno, priezvisko a podpis. Ak predpisy o konaní pred súdom neurčujú inak, netreba záznam uchovávať; ak je zápisnica o pojednávaní vyhotovená použitím diktafónu alebo ak sa priebeh súdneho pojednávania zaznamenáva podľa § 56, možno upustiť od prítomnosti asistenta na pojednávaní s výnimkou hlavného pojednávania, verejného zasadnutia a neverejného zasadnutia.“.

34.
V § 52 ods. 4 prvá veta znie: „Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovuje pomocou diktafónu alebo postupom podľa § 56, predseda senátu na úvod do mikrofónu nadiktuje údaje potrebné na vyplnenie záhlavia zápisnice a ak požiadali účastníci konania o vydanie kópie zápisnice o súdnom pojednávaní, aj počet požadovaných kópií.".
35.
V § 52 ods. 7 sa za slovo „asistent" vkladajú slová „ktorý ju spísal alebo vyhotovil jej prepis,".
36.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52a
Zápisnica o verejnom vyhlásení rozsudku
Ak súd vo veci rozhodol rozsudkom bez nariadenia pojednávania, o verejnom vyhlásení rozsudku sa spíše zápisnica. Na zápisnicu o verejnom vyhlásení rozsudku sa ustanovenia § 52 vzťahujú primerane.“.

37.
V § 53 sa za slovom „obhliadke" slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „výsluchu" sa vkladajú slová „a úkonoch probácie a mediácie".
38.
V § 54 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a".
39.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa na konci slovo „a" nahrádza bodkou.
40.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
41.
V § 54 ods. 5 sa slovo „vynesené" nahrádza slovom „vyhlásené".
42.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22)
Položka č. 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

43.
V § 56 ods. 2 sa slová „na pokyn" nahrádzajú slovami „na písomný pokyn".
44.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na žiadosť niektorej zo strán kópia záznamu podľa odseku 1 alebo prepis záznamu podľa odseku 2, pri ich odovzdaní žiadateľovi sa vyhotoví protokol podľa vzoru č. 24 uvedeného v prílohe č. 4; jedno vyhotovenie protokolu sa založí do súdneho spisu.“.

45.
§ 58 a 59 vrátane nadpisu znejú:

„Písomné vyhotovenie rozsudku
§ 58
(1)
Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou štátneho znaku Slovenskej republiky a textu „Rozsudok“, „V mene Slovenskej republiky“. Prvý výtlačok rozsudku sa považuje za prvopis rozsudku, ostatné výtlačky sa považujú za rovnopisy rozsudku. Prvý výtlačok rozsudku sa označí na prvej strane slovom „prvopis“; na tento účel možno použiť aj pečiatku s týmto označením.

(2)
Písomné vyhotovenie rozsudku spísané iným spôsobom ako je uvedený v odseku 1, najmä rukou alebo bez použitia šablóny podľa odseku 1, považuje sa za koncept rozsudku a zakladá sa voľne do súdneho spisu, spravidla za prvopis rozsudku.

(3)
Rovnopisy rozsudku sa vyhotovujú v takom počte, aby mohli byť doručené všetkým osobám, ktorým sa podľa predpisov o konaní pred súdom doručujú. Ďalej sa vyhotoví aj potrebný počet rovnopisov na účely konania o opravných prostriedkoch a ak tak ustanovuje táto vyhláška, vyhotoví sa potrebný počet rovnopisov aj na účely úschovy súdneho spisu.

(4)
Rozsudky pozostávajúce z viacerých listov sa číslujú od druhej strany. Ak rozsudok pozostáva z niekoľkých listov alebo listín, všetky listy sa pevne spoja.

(5)
Ak súd vydá opravné uznesenie, oprava sa v opravovanom rozsudku vykoná spravidla tak, že opravné uznesenie sa pripojí do súdneho spisu a na prvopise rozsudku sa uvedie odkaz na číslo listu, pod ktorým je opravné uznesenie pripojené k súdnemu spisu.

§ 59
(1)
Rozsudky, spravidla väčšieho rozsahu, sa píšu jednoduchým riadkovaním na oboch stranách listu. Výrok rozsudku sa píše do samostatného riadku. Ak rozsudok obsahuje viacero výrokov, každý sa uvedie ako samostatný odsek a vynechá sa medzi nimi medzera vo výške jedného riadku; na rozlíšenie sa môžu jednotlivé výroky označiť rímskymi číslicami. Medzi jednotlivými odsekmi odôvodnenia sa vynecháva medzera vo výške jedného riadku.

(2)
Od ľavého okraja listu sa ponechá voľné miesto v šírke 2,5 cm, na pravej strane sa končia jednotlivé riadky 2,5 cm od okraja listu. Odseky sa začínajú 1,25 cm od miesta, kde sa inak začína riadok. Od horného okraja listu a od spodného okraja listu sa vynechá voľné miesto v šírke 2,5 cm. Na prednej strane sa začína text 3 cm pod označením „V mene Slovenskej republiky“.

(3)
Výrok rozsudku sa uvádza slovom „rozhodol:“ a odôvodnenie slovom „Odôvodnenie“, ktoré sa píšu v strede strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom. Poučenie o opravnom prostriedku sa uvádza slovom „Poučenie:“, ktoré sa píše na ľavej strane strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom.

(4)
Na prvej strane vpravo hore sa vyznačí číslo konania a identifikačné číslo spisu. Na ďalších stranách sa vpravo hore vyznačuje spisová značka; na druhej strane a ďalších stranách rozsudku sa uprostred hore vyznačí aj poradové číslo strany.

(5)
Označenia viacerých žalobcov alebo žalovaných v tej istej veci sa v záhlaví rozsudku rozlišujú spravidla arabskými číslicami.

(6)
Na konci rozsudku sa na pravej strane listu uvedie titul, meno a priezvisko predsedu senátu spolu s uvedením jeho funkcie tak, aby v strede tohto listu vedľa podpisu predsedu senátu bolo možné pripojiť odtlačok úradnej pečiatky. Podpis sa umiestni tak, aby nezasahoval do odtlačku úradnej pečiatky. Doložka podľa § 61 ods. 2 sa pripojí po ľavej strane listu pod podpisom predsedu súdu a pod odtlačkom úradnej pečiatky.

(7)
Pri písomnom vyhotovení prvopisu rozsudku alebo jeho rovnopisov sa venuje náležitá pozornosť gramatickej správnosti a úprave. Údaje v rozsahu miesto a dátum vyhlásenia rozsudku, podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa na samostatnej strane neuvádzajú.“.

46.
§ 61 a 62 vrátane nadpisov znejú:

㤠61
Podpisovanie rozhodnutí
(1)
Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, prvopis rozhodnutia súdu vlastnoručne podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník, ktorý rozhodnutie vydal. Ak podľa predpisov o konaní pred súdmi podpisuje prvopis iný člen senátu alebo iný poverený sudca, uvedie sa pred podpisom zastupujúceho skratka „v zast.“, prípadne „v z.“.

(2)
V rovnopise rozhodnutia súdu sa na konci po pravej strane pripojí meno, priezvisko a funkcia toho, kto podľa odseku 1 podpísal prvopis, spravidla vyznačený použitím výpočtovej techniky; ak má akademický titul alebo vedeckú hodnosť, pripojí sa aj toto označenie. Na konci po ľavej strane sa pripojí doložka „Za správnosť vyhotovenia:“ spolu s menom a priezviskom asistenta spravidla vyznačená použitím výpočtovej techniky. Doložku podpíše vlastnoručne asistent, ktorý rovnopis vyhotovil.

(3)
Ak o to účastník konania na účely vyššieho overenia požiada, sudca alebo súdny úradník, ktorý podpísal prvopis rozhodnutia vo veci samej podľa odseku 1, mu bez zbytočného odkladu vlastnoručne podpíše predložený rovnopis tohto rozhodnutia. Ak sudca alebo súdny úradník na súde nie je, podpíše predložený rovnopis zastupujúci sudca alebo zastupujúci súdny úradník určený rozvrhom práce a ak predložený rovnopis nemôže podpísať ani zastupujúci sudca alebo zastupujúci súdny úradník, podpíše ho predseda súdu; odsek 1 posledná veta platí rovnako.

§ 62
Vyznačovanie právoplatnosti
(1)
Len čo súdny tajomník zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vyznačí na prvopise rozhodnutia zviazanom v súdnom spise deň, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a pripojí svoj podpis a dátum vyznačenia. Ak nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť len čiastočne, v zázname sa to presne vyjadrí. Podanie návrhu na doplnenie rozhodnutia nie je prekážkou na vyznačenie právoplatnosti. Právoplatnosť rozhodnutia sa vyznačí aj v príslušnom súdnom registri.

(2)
Právoplatnosť vyznačí na prvopise rozhodnutia súdu prvého stupňa a na prvopise rozhodnutia súdu druhého stupňa súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni.“.

47.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠62a
Vyznačovanie vykonateľnosti
Obdobne ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia; vykonateľnosť na predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) vyznačí vždy sudca, ktorý predbežné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo.“.

48.
V § 64 ods. 1 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia osobitných predpisov22a) tým nie sú dotknuté.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 44 ods. 1 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku.§ 69 ods. 1 a 5 Trestného poriadku.“.

49.
V § 68 ods. 1 v poslednej vete sa slová „súdneho pojednávania" nahrádzajú slovom „úkonu".
50.
V § 68 odsek 4 znie:

„(4)
Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu vykonávaním úkonov, dožadujúci súd dožiadanému súdu neuhrádza. Dožiadaný súd oznámi v správe o vybavení dožiadania dožadujúcemu súdu výšku trov, ktoré mu vznikli vykonaním dožiadania. Preddavky na vykonanie dôkazov zaplatené účastníkmi zúčtuje dožadujúci súd. O určení znalečného a svedočného rozhoduje bez zbytočného odkladu vždy dožadujúci súd, ktorý vyplatí znalečné alebo svedočné tomu, kto znalečné alebo svedočné v konaní návrhom uplatnil; to platí aj o odmene a náhradách pri tlmočníckom úkone a prekladateľskom úkone.“.

51.
V § 69 ods. 1 sa za slová „a právnických osôb" vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ako aj fyzických osôb oprávnených na podnikanie".
52.
V § 69 ods. 2 sa za slovo „mladistvého" vkladajú slová „alebo maloletého".
53.
V § 70 ods. 5 sa za slovo „výmenu" vkladajú slová „podľa vzoru č. 16 uvedeného v prílohe č. 4".
54.
Za § 70 sa vkladajú § 70a a 70b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠70a
Informovanie o prevzatí a držaní v ústave zdravotnej starostlivosti
Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v ústave zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.35a)

§ 70b
Podpisovanie písomností v styku s cudzinou
Písomnosti súdu, najmä dožiadania, určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine vrátane ich rovnopisov podpisuje vlastnoručne predseda senátu, samosudca alebo vyšší súdny úradník.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a)
§ 191a až 191g Občianskeho súdneho poriadku.“.

55.
V § 72 ods. 1 sa slovo „patrí" nahrádza slovami „patria účelne vynaložené náklady,".
56.
V § 72 odsek 2 znie:

„(2)
Stratu na zárobku účastníka, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vypočíta súd z priemerného čistého zárobku zisteného podľa osobitného predpisu.36a) Výšku priemerného čistého hodinového zárobku preukazuje účastník potvrdením svojho zamestnávateľa, na ktorom sa súčasne uvedie, či účastník môže, vzhľadom na druh práce, ktorú vykonáva, nastúpiť do práce na zvyšok pracovného času. Účastník predloží potvrdenie zamestnávateľa v lehote, ktorú určí súd, inak nemá nárok na náhradu straty na zárobku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a)
§ 134 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

57.
V § 72 ods. 3 sa posledná veta nahrádza textom: „Výšku základu dane z príjmov fyzických osôb preukazuje účastník platobným výmerom vydaným orgánom vykonávajúcim správu dane za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu, v ktorom je nárok na náhradu uplatňovaný, ak bol vydaný; inak daňovým priznaním za posledné zdaňovacie obdobie. Ak nemožno výšku straty na zárobku spôsobom podľa predchádzajúcej vety preukázať, patrí účastníkovi náhrada za stratu na zárobku za hodinu v sume minimálnej hodinovej mzdy určenej podľa osobitného predpisu,39) najviac však osemnásobok tejto sumy za deň.".
58.
V § 73 ods. 2 sa za slovo „hospodárne" vkladá slovo „vynaložené".
59.
V § 75 sa slová „§ 72 až 75" nahrádzajú slovami „§ 72 až 74".
60.
V celom texte § 76 sa slová „predseda senátu" nahrádzajú slovami „súdny tajomník".
61.
V § 76 ods. 1 sa slová „ústavu na výkon trestu odňatia slobody" nahrádzajú slovami „ústavu na výkon väzby".
62.
V § 76 ods. 1 posledná veta znie: „Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený trvalé bydlisko; ak trvalé bydlisko odsúdeného nie je známe, príkaz sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v obvode súdu.".
63.
V § 76 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

64.
V § 77 ods. 1 a 2 sa slová „Probačný a mediačný úradník" nahrádzajú slovami „Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia".
65.
V § 77 ods. 3 sa za slová „od uplynutia skúšobnej doby" vkladajú slová „alebo do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby, ak sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe".
66.
Doterajší text § 78 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak súd odsúdeného podmienečne prepustil z výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky dôveryhodnej osoby za dovŕšenie nápravy odsúdeného, súd postupuje obdobne ako v § 77 ods. 4.“.

67.
Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠78a
Ustanovenia § 77 a 78 sa primerane použijú aj v prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, ak bol nariadený probačný dohľad nad odsúdeným; úkony s tým spojené vykonáva príslušný probačný a mediačný úradník.

§ 78b
Výkon trestu prepadnutia majetku a prepadnutia veci
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku alebo jeho časti, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia bez odôvodnenia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu,41a) v ktorého obvode sa tento majetok nachádza.

(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu orgánu uvedenému v odseku 1.

(3)
Obdobne ako v odsekoch 1 a 2 postupuje súd aj v prípade výkonu trestu prepadnutia veci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 94 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 62 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

68.
§ 79 vrátane nadpisu znie:

㤠79
Výkon trestu povinnej práce
(1)
Probačný a mediačný úradník v rámci prejednania podmienok výkonu trestu povinnej práce s odsúdeným podľa osobitného predpisu,42) poučí odsúdeného, že vykonávaním prác v rámci výkonu trestu povinnej práce mu nevzniká pracovný pomer, ani obdobný pracovný vzťah a o tom, že trest povinnej práce je povinný vykonať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej dvadsať hodín za kalendárny mesiac, o čom spracuje úradný záznam.

(2)
Probačný a mediačný úradník ponúka odsúdenému prácu, spravidla primeranú jeho vzdelaniu a schopnostiam, z evidencie ponúkaných prác vhodných na výkon trestu povinnej práce na základe prejaveného záujmu u právnických osôb podľa osobitného predpisu a zo zoznamu o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.

(3)
Probačný a mediačný úradník predloží úradný záznam podľa odseku 1 predsedovi senátu, ktorý posúdi vhodnosť navrhovanej práce a poskytovateľa práce pre odsúdeného a rozhodne o druhu a mieste výkonu trestu povinnej práce a nariadi jeho výkon.

(4)
Úkony spojené s prípravou uzatvorenia dohody o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce a súdom zabezpečuje probačný a mediačný úradník; dohodu o zabezpečení povinnej práce uzatvára s poskytovateľom práce predseda súdu.

(5)
Predseda senátu, ktorý rozhodne o odklade, prerušení alebo upustení od výkonu trestu povinnej práce alebo o premene trestu povinnej práce na trest odňatia slobody, oznámi tieto skutočnosti probačnému a mediačnému úradníkovi. Predseda senátu obdobne postupuje aj vtedy, ak dôvody na uvedený postup zaniknú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42)
Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).“.

69.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79a
Výkon trestu domáceho väzenia
(1)
Ak predseda senátu po nariadení trestu domáceho väzenia poverí kontrolou výkonu tohto trestu probačného a mediačného úradníka, probačný a mediačný úradník vykonáva úkony spojené s kontrolou výkonu trestu domáceho väzenia vrátane obmedzení a povinností vyplývajúcich z uloženého trestu.

(2)
Probačný a mediačný úradník oznámi predsedovi senátu zistené porušenie podmienok trestu domáceho väzenia, ako aj zistené porušenie obmedzení a povinností uložených odsúdenému.

(3)
Probačný a mediačný úradník pripraví pre predsedu senátu podklady na rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.“.

70.
V celom texte § 80 sa slová „predseda senátu" nahrádzajú slovami „súdny tajomník".
71.
V celom texte § 81 sa slová „predseda senátu" nahrádzajú slovami „súdny tajomník".
72.
V § 82 sa vypúšťa odsek 3.
73.
Za § 83 sa vkladajú § 83a až 83d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠83a
Výkon ochranného dohľadu
(1)
Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v obvode ktorého má odsúdený miesto pobytu.

(2)
Súd, ktorý obdrží hlásenie príslušného ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody, o nastávajúcom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, oznámi uvedenú skutočnosť súdu, ktorý bude vykonávať ochranný dohľad.

(3)
Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace a zároveň rozhodne, že sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu trestu odňatia slobody, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, ktorý ochranný dohľad vykonáva.

(4)
Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, oznámi to súdu, ktorý výkon ochranného dohľadu vykonáva. Rovnako postupuje súd aj vtedy, ak dôvody prerušenia ochranného dohľadu zaniknú.

(5)
Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby sa od ochranného dohľadu upustilo a uvedené skutočnosti oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý výkon ochranného dohľadu kontroluje.

(6)
Po podaní návrhu prokurátora na prepustenie z ochranného dohľadu probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu a spolu s návrhom na prepustenie z výkonu ochranného dohľadu ju predloží predsedovi senátu na rozhodnutie.

(7)
Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak dôjde k upusteniu, prepusteniu alebo zániku ochranného dohľadu, do 15 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre uvedený postup; jedno vyhotovenie správy založí do príslušného súdneho spisu.

§ 83b
Výkon detencie
Ak súd nariadil umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave, postupuje sa primerane podľa § 82 ods. 2.

§ 83c
Zhabanie veci
Ak súd uložil zhabanie veci, postupuje sa primerane podľa § 78b.

§ 83d
Mediácia v trestnoprávnych veciach
(1)
Probačný a mediačný úradník začína mediáciu v trestnoprávnych veciach z vlastného podnetu, podnetu poškodeného alebo obvineného, na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní, strán konania alebo z podnetu súdu podľa osobitného predpisu.

(2)
Na začiatku mediácie poučí probačný a mediačný úradník obvineného a poškodeného o podstate a podmienkach mediácie.

(3)
V odôvodnených prípadoch probačný a mediačný úradník pre potreby mediácie zisťuje majetkové pomery obvineného.

(4)
V rámci mediácie probačný a mediačný úradník vypracuje
a)
v prípravnom konaní dožiadanie na prokuratúru, v ktorom požiada o udelenie súhlasu na vykonanie mediácie, ak sa mediácia v prípravnom konaní začala na základe iného podnetu ako písomného pokynu prokurátora; o dožiadaní informuje policajta,

b)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, pre ktorý je stíhaný,

c)
úradný záznam o výške a spôsobe zloženia peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely,

d)
úradný záznam o náhrade spôsobenej škody,

e)
návrh dohody o zmieri medzi obvineným a poškodeným alebo návrh dohody o náhrade škody a

f)
záverečnú správu o mediácii.

(5)
Po vypracovaní písomností podľa odseku 4 predloží probačný a mediačný úradník podklady týkajúce sa konania o zmieri podľa odsekov 2 až 4 na rozhodnutie v prípravnom konaní prokurátorovi a v konaní pred súdom predsedovi senátu.

(6)
O spôsobe ukončenia mediácie informuje probačný a mediačný úradník subjekt, od ktorého obdržal podnet na začatie mediácie.“.

74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:

„50)
§ 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

75.
Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie:

㤠120a
(1)
Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia52a) príslušnému orgánu miestnej štátnej správy52b) spolu s výzvou na prevzatie predmetu úschovy.

(2)
Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy orgánu miestnej štátnej správy podľa odseku 1, sa postupuje primerane podľa § 119 ods. 5.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 52b znejú:

„52a)
§ 185g Občianskeho súdneho poriadku.

52b)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

76.
V § 129 sa slovo „ktorým" nahrádza slovom „ktorými".
77.
V § 130 ods. 3 v prvej vete sa slová „registrov Tp, Ntt a Pš" nahrádzajú slovami „registrov Tp a Ntt".
78.
V § 133 v poslednej vete sa za slová „Ak nedôjde k ich" vkladajú slová „potvrdeniu alebo".
79.
V § 134 odsek 1 znie:

„(1)
Poštové zásielky prináša aspoň raz denne predsedom súdu písomne splnomocnený zamestnanec súdu. Je oprávnený prevziať od pošty všetky druhy zásielok, na ktorých prijatie ho predseda súdu písomne splnomocnil. Pri preberaní zásielok na pošte preberajúci zamestnanec skontroluje zásielky podľa úradného dodacieho lístka a zistí či zásielky nie sú poškodené. Poškodenú zásielku preberie len po spísaní zápisnice o jej poškodení, priamo na pošte; kópia zápisnice sa priloží k tejto zásielke. Ak skutočný počet zásielok nezodpovedá počtu zásielok uvedených v úradnom dodacom lístku, splnomocnený zamestnanec súdu zistené rozdiely ihneď odstráni.“.

80.
V § 135 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
81.
V § 135 ods. 2 sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 1".
82.
§ 135 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Osoba, ktorej je zásielka podľa odseku 1 určená alebo ňou určený zamestnanec súdu, sa po otvorení zásielky na došlej písomnosti podpíše s poznámkou „Otvoril dňa:...“ a zariadi, aby sa na nej dodatočne odtlačila podacia pečiatka.“.

83.
V § 136 odsek 5 znie:

„(5)
Telefaxové podania doručené súdu mimo úradných hodín sa opatria odtlačkom podacej pečiatky v deň ich prevzatia podateľňou; pre ďalšie súdne konanie je rozhodujúci dátum ich skutočného doručenia súdu.“.

84.
V § 141 ods. 1 sa slovo „snímu" nahrádza slovom „zvesia".
85.
V § 142 sa vypúšťa odsek 4.
86.
V § 144 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
označenie doručovanej písomnosti vrátane čísla listu, napríklad „Rozsudok čl. 45“, „Uznesenie čl. 12“ alebo „Obžaloba čl. 120“ a“.

87.
V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sporoch o vecnú alebo miestnu príslušnosť a rozhodnutie krajského súdu v sporoch o miestnu príslušnosť doručuje súd, ktorý bol rozhodnutím určený ako vecne alebo miestne príslušný; rozhodnutie o prikázaní veci doručuje súd, ktorému bola vec týmto rozhodnutím prikázaná.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

88.
V § 148 ods. 1 sa slová „poverenému zamestnancovi súdu" nahrádzajú slovami „súdnemu úradníkovi".
89.
V § 149 ods. 3 sa slová „§ 66" nahrádzajú slovami „§ 67".
90.
V § 150 ods. 1 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa súdny register vedie ručne, zakladá sa v príslušnom súdnom oddelení.".
91.
V § 151 ods. 3 sa slová „odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 2".
92.
V § 151 ods. 3 v poslednej vete sa slovo „nesprávnych" nahrádza slovom „nejasných".
93.
V § 152 ods. 1 časť poslednej vety za bodkočiarkou znie: „novšia vec sa pripája k staršej veci.".
94.
V § 152 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra toho senátu alebo samosudcu, ktorý rozhodol o jej vylúčení; to neplatí, ak vylúčená vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním je podľa rozvrhu práce poverený iný senát alebo samosudca. V takom prípade sa vec prideľuje náhodným výberom. Vylúčená vec sa vedie pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.

(3)
Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa zapisuje do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou značkou. Ak dovolací súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o mimoriadnom opravnom prostriedku.“.

95.
V § 152 ods. 4 sa slovo „pôvodnou" nahrádza slovom „novou".
96.
V § 152 ods. 5 v poslednej vete sa slová „pred povolením obnovy konania" nahrádzajú slovami „pred konaním o povolení obnovy konania".
97.
V § 152 ods. 6 sa slovo „pôvodnou" nahrádza slovom „novou".
98.
V § 152 odsek 8 znie:

„(8)
Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 7 pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo mu veci nemôžu byť prideľované z iných dôvodov, pridelia sa náhodným výberom. Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 7 pôvodnému senátu, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, pridelia sa senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemožno prideliť senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom.“.

99.
V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam neskončených vecí v každom elektronicky vedenom registri k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka nahrádza registrový prevod.".
100.
V § 156 ods. 1 druhá veta znie: „Ak táto vyhláška neustanovuje inak, spisová značka sa zachová pre uvedenú vec až do jej skončenia.".
101.
V § 161 sa slovo „zapíše" nahrádza slovom „odčiarkne".
102.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „CbZm,".
103.
V § 163 ods. 1 písm. h) sa označenie „E" nahrádza označením „Em".
104.
V § 164 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Td,“.

105.
V § 164 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
trestnoprávne To, Tpo, Tos, Nto, Ntro.“.

106.
V § 165 odsek 1 znie:

„(1)
Na evidenciu súdnych spisov na Špeciálnom súde sa vedú pre agendu v trestnoprávnych veciach súdne registre T, Tp, Nt a Ntt.“.

107.
V § 167 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j)
register Kp k súdnemu registru K na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4,

k)
kniha vyžiadaných písomných znaleckých posudkov,

l)
kniha vyžiadaných tlmočníckych úkonov.“.

108.
V § 169 ods. 3 sa slovo „prítomnosť" nahrádza slovom „existencia".
109.
V § 169 ods. 4 prvá veta znie: „Vzhľad spisového obalu a rozloženie údajov podľa odseku 1 na spisovom obale sú dané aplikáciou.".
110.
V § 171 prvá veta znie: „Každej novej veci, s výnimkou vecí zapisovaných do súdneho registra JP, sa okrem spisovej značky prideľuje identifikačné číslo súdneho spisu.".
111.
V § 172 ods. 2 druhá veta znie: „Takto sa označí aj vrátená a nedoručená zásielka okrem prípadu, keď je takáto zásielka dokladom o doručení64a) (§ 181).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

„64a)
§ 47 ods. 2, § 48 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

112.
V § 173 odsek 2 znie:

„(2)
Číslom konania prvopisu rozhodnutia sa označia všetky jeho rovnopisy. Číslom konania sa ďalej označia všetky písomnosti, ktoré sa majú vybaviť, ako aj obálky a doručenky.“.

113.
§ 174 až 180 vrátane nadpisov znejú:

㤠174
Obsah súdneho spisu
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, súdny spis od jeho založenia obsahuje
a)
zoznam trov konania,

b)
zoznam pripojených spisov,

c)
spisový prehľad,

d)
každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom,

e)
potvrdenie o prijatí podania a

f)
prílohovú obálku.

(2)
Zoznamy podľa odseku 1 písm. a) a b) sú súčasťou predtlače vnútornej strany spisového obalu podľa vzoru č. 19 uvedeného v prílohe č. 4 a neoznačujú sa číslom listu.

(3)
Spisový prehľad sa zakladá do súdneho spisu, len ak tak ustanovuje táto vyhláška. Spisový prehľad sa neoznačuje číslom listu a do súdneho spisu sa vkladá pred list číslo 1.

(4)
Usporiadanie súdneho spisu podľa predchádzajúcich odsekov od začatia konania až do jeho skončenia zabezpečuje asistent príslušného súdneho oddelenia.

§ 175
Zoznam trov konania
Do zoznamu trov konania sa v priebehu súdneho konania zapisujú údaje o zaplatení súdneho poplatku, zaplatené preddavky na trovy dôkazov, vyčíslené trovy navrhovateľa, trovy odporcu, vyčíslené trovy, ktoré vznikli štátu, a iné súvisiace údaje.

§ 176
Zoznam pripojených spisov
Do zoznamu pripojených spisov sa zapisujú údaje o dátume pripojenia iného spisu k súdnemu spisu, číslo, pod ktorým sa vedie pripojený spis, a dátum vylúčenia pripojeného spisu.

§ 177
Spisový prehľad
(1)
Spisový prehľad slúži na stručnú informáciu o obsahu súdneho spisu a zapisujú sa doň všetky písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu. Do spisového prehľadu sa zapisuje najmä názov a označenie písomnosti a číslo listu písomnosti podľa poradia v súdnom spise.

(2)
V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach sa vždy vedie spisový prehľad; založí ho už policajt. V trestnoprávnej veci vylúčenej na samostatné konanie založí spisový prehľad súd. Vylúčené časti pôvodného súdneho spisu sa vyznačia poznámkou v stĺpci spisového prehľadu pôvodného súdneho spisu.

(3)
V iných než trestnoprávnych veciach možno založiť v záujme rýchlej orientácie spisový prehľad do súdnych spisov, pri ktorých možno predpokladať, že budú obsiahlejšie, alebo spravidla po tom, čo súdny spis dosiahne 50 listov.

§ 178
Podanie
(1)
Ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako list číslo 1 sa v súdnom spise označí každé podanie, ktoré je návrhom na začatie konania, podnetom na začatie konania, ktoré možno začať aj bez návrhu, rozhodnutie o začatí konania z úradnej moci, z obsahu ktorého vyplýva predmet konania, o ktorom sa vedie súdny spis vrátane jeho príloh.

(2)
Všetky ďalšie podania, ktoré boli doručené súdu, s výnimkou podaní doručených súdu na súdnom pojednávaní, založia sa do súdneho spisu prostredníctvom podateľne a opatria sa odtlačkom podacej pečiatky v poradí, v akom boli doručené súdu.

(3)
Podaním v agende justičnej pokladnice je prevod správy súdnej pohľadávky z príslušného súdu, na ktorom pohľadávka vznikla.

§ 179
Potvrdenie o prijatí podania
(1)
Potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu zakladá za podanie uvedené v § 178 a označí sa nasledujúcim číslom listu.

(2)
Ak ide o veci zapisované do súdnych registrov JP, Ntt a Tp, potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu nezakladá.

Prílohová obálka
§ 180
(1)
Do prílohovej obálky sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa po skončení konania vracajú. Týmito prílohami sa rozumejú originály alebo úradne overené kópie listinných dôkazov, najmä sobášny list, rodný list.

(2)
Fotokópie príloh sa do prílohovej obálky nezakladajú. Zaradia sa do súdneho spisu, označia sa číslom listu a účastníkom konania sa nevracajú.

(3)
Ak je príloha podľa odseku 1 predložená spolu s podaním podľa § 178, prílohová obálka sa založí do súdneho spisu za potvrdenie o prijatí podania a označí sa nasledujúcim číslom listu. Ak je príloha podľa odseku 1 predložená dodatočne v priebehu konania, založí sa prílohová obálka ako ďalšie pokračovanie súdneho spisu a označí sa nasledujúcim číslom listu. V súdnom spise môže byť založená len jedna prílohová obálka.

(4)
Prílohová obálka má formát podľa potreby. Na prílohovej obálke sa uvedie spisová značka veci, ako aj údaje o tom, aké listiny obsahuje, kto a kedy ich súdu predložil.

(5)
Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vloženie do prílohovej obálky, uschovajú sa osobitne, spravidla v uzamykateľnej skrini a na prílohovej obálke sa urobí poznámka o tom, kde sú uložené.

(6)
Po právoplatnom skončení veci sa prílohy podľa odseku 1 vrátia osobám, ktoré ich predložili. Vrátenie príloh potvrdí príjemca svojím podpisom a dátumom priamo na prílohovej obálke, ak neboli vrátené poštou. Ak sa prílohy vracajú poštou, zasielajú sa vždy doporučene.

(7)
Ak si prílohy podľa odseku 1 účastník napriek predchádzajúcej výzve neprevezme osobne alebo ak sa zásielky vrátia ako nedoručené, založia sa tieto prílohy do prílohovej obálky, o čom sa vykoná záznam v súdnom spise.“.

114.
Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý znie:

㤠180a
(1)
Predložená zmenka sa do prílohovej obálky nezakladá; fotokópia zmenky sa založí do súdneho spisu ako ďalšie číslo listu. Originál predloženej zmenky sa vloží do samostatnej obálky, na ktorú sa pripojí odtlačok úradnej pečiatky súdu, vyznačí sa spisová značka veci, dátum prijatia zmenky a pripojí sa podpis zamestnanca súdu. Obálka sa uschováva v trezore súdu. V odôvodnených prípadoch možno originál zmenky uschovať u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá v tomto odbore vykonáva podnikateľskú činnosť, o čom sa v súdnom spise urobí záznam. Miesto uloženia zmenky alebo jeho zmena sa vyznačí aj v knihe došlých zmeniek.

(2)
Ak je originál zmenky potrebný na konanie, o vybratí zmenky z trezoru súdu sa spíše úradný záznam podľa vzoru č. 7 prílohy č. 4. Vybratie zmenky sa taktiež vyznačí na obálke, v ktorej je uložená, a to odtlačkom úradnej pečiatky súdu, dátumom, keď sa tak stalo, a podpisom zamestnanca súdu. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak je zmenka potrebná na vykonanie iného úkonu, napríklad indosácie zmenky.

(3)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, zmenka sa vracia vždy osobne, o čom sa v dvoch vyhotoveniach spíše úradný záznam podľa vzoru č. 8 prílohy č. 4; jedno vyhotovenie sa odovzdá osobe, ktorá si zmenku prevzala, a druhé vyhotovenie sa založí do súdneho spisu. Poštou možno zmenku vrátiť len na písomnú žiadosť a na zodpovednosť osoby, ktorá zmenku predložila; zmenka sa v tomto prípade zasiela vždy doporučene.

(4)
Ak si osoba, ktorá zmenku predložila, napriek predchádzajúcej výzve zmenku neprevezme alebo ak táto osoba bola zrušená bez právneho nástupcu, zmenka sa uschová v trezore súdu, o čom sa vykoná záznam v súdnom spise.“.

115.
V § 183 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „kontrolná pečiatka sa umiestni pod úpravu sudcu alebo súdneho úradníka.".
116.
V § 183 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a počet zásielok s doručenkou".
117.
V § 184 ods. 1 sa slovo „uznesenia" nahrádza slovom „rozhodnutia".
118.
§ 186 vrátane nadpisu znie:

㤠186
Spojenie vecí
(1)
Ak dôjde v priebehu konania ku spojeniu vecí, založí sa o tom do súdnych spisov, ktoré boli s pôvodným súdnym spisom spojené, rovnopis uznesenia súdu o spojení vecí. Pri spojení vecí sa súdny spis zaradí na koniec súdneho spisu, ku ktorému je pripojený. Spojenie súdnych spisov sa vyznačí v súdnom registri v poznámkovom stĺpci pri všetkých spojených súdnych spisoch, ako aj na spisovom obale spájaných súdnych spisov poznámkou „Spojené s ...“.

(2)
Ak sa spojenie vecí v priebehu konania zruší, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov rovnopis uznesenia a súdne spisy sa vedú ďalej samostatne; § 184 platí rovnako. Ak nedôjde k zrušeniu spojenia vecí, po právoplatnom skončení konania sa spojené súdne spisy nerozdeľujú.“.

119.
V § 187 v druhej vete sa za slová „Na obale" vkladajú slová „a v súdnom registri".
120.
Za § 190 sa vkladá § 190a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190a
Súdne spisy vo veciach dožiadania
Po vybavení dožiadania sa celý súdny spis vo veci dožiadania zašle dožadujúcemu súdu, kde sa natrvalo založí na koniec základného súdneho spisu a zapíše sa do zoznamu pripojených súdnych spisov.“.

121.
V § 191 ods. 1 v prvej vete sa slová „predseda senátu" nahrádzajú slovami „súdny úradník".
122.
V § 192 ods. 2 sa slovo „vyhotovenia" nahrádza slovom „rovnopisu".
123.
V § 192 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
124.
§ 192 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Opatrenia súdu druhého stupňa, najmä nariadenie verejného alebo neverejného zasadnutia, predvolanie svedkov, vybavujú sa vždy v rámci súdneho spisu súdu prvého stupňa; prvopis rozhodnutia súdu druhého stupňa sa zakladá vždy do súdneho spisu súdu prvého stupňa.“.

125.
Za § 192 sa vkladá § 192a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠192a
Súdne spisy pri postúpení veci inému orgánu verejnej moci
(1)
Ak súd zastaví konanie pre nedostatok právomoci a vec postúpi inému orgánu verejnej moci na ďalšie konanie, pred odoslaním súdneho spisu príslušnému orgánu verejnej moci založí asistent náhradný spisový obal, ktorý obsahuje kópiu návrhu na začatie konania, rovnopis rozhodnutia súdu, ktorým bolo konanie zastavené a vec postúpená, vrátane doručeniek a obálku so zápisnicou o hlasovaní, ak rozhodnutiu predchádzalo hlasovanie. Súdny spis sa príslušnému orgánu verejnej moci, ktorému bola vec postúpená, zasiela vždy doporučene; doručenky sa založia do náhradného spisového obalu.

(2)
Postup podľa odseku 1 sa použije primerane aj v prípade vrátenia alebo postúpenia veci inému orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu.12)“.

126.
V § 195 ods. 5 sa slová „Ak sudca, ktorý má povolenú prácu v domácom prostredí, má pri sebe súdne spisy, do ktorých žiada oprávnená osoba nazrieť" nahrádzajú slovami „Ak má sudca pri sebe súdne spisy, do ktorých žiada oprávnená osoba nazrieť, v čase povolenej práce v domácom prostredí" a za slovo „zadováženie" sa vkladajú slová „a prípravu".
127.
V § 196 sa slová „sa tam mohlo" nahrádzajú slovami „oprávnená osoba mohla".
128.
V § 197 odsek 4 znie:

„(4)
Ak nemožno súdny spis v právoplatne neskončenej veci z objektívnych dôvodov požičať, na odôvodnenú žiadosť subjektu uvedeného v odseku 1 vyhotoví súd, o ktorého súdny spis ide, kópiu celého súdneho spisu alebo jeho časti, ktorú požičia namiesto originálu súdneho spisu; odsek 7 platí rovnako. Na vyhotovovanie kópie celého súdneho spisu alebo jeho časti sa § 65 ods. 1 použije primerane; náklady spojené s vyhotovovaním kópií znáša súd, ktorý ich vyhotovuje.“.

129.
V § 197 ods. 5 sa slová „spolu s prípisom" nahrádzajú slovami „a prípis".
130.
V § 197 ods. 7 posledná veta znie: „Vrátenie súdneho spisu urguje tento zamestnanec podľa potreby, spravidla po troch mesiacoch.".
131.
V § 198 ods. 1 sa za slová „o výsledku" vkladá slovo „prešetrenia".
132.
V § 198 ods. 6 sa za slová „rekonštruovaného súdneho spisu" vkladajú slová „a v súdnom registri".
133.
V § 198 ods. 7 sa slová „súdneho spisu nájde súdny spis" nahrádzajú slovami „súdny spis nájde".
134.
V § 199 ods. 2 sa slová „smrťou osoby pozbavenej alebo obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony" nahrádzajú slovami „dňom úmrtia osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená".
135.
§ 201 vrátane nadpisu znie:

㤠201
Znak hodnoty
(1)
Znakom hodnoty „A“ sa označuje súdny spis, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu. Súdny spis označený znakom hodnoty „A“ je určený na odovzdanie do trvalej archívnej starostlivosti príslušného archívu.

(2)
Súdne spisy so znakom hodnoty „A“ určuje registratúrny plán. V ostatných prípadoch možno súdny spis označiť znakom hodnoty „A“, len ak vzhľadom na kritériá hodnotenia záznamu podľa osobitného predpisu71) má súdny spis trvalú dokumentárnu hodnotu.

(3)
Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla pre ukončené spisy, ktorých pôvodcom je súd. Výnimku tvoria významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týkajúce činnosti súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 251/2005 Z. z.“.

136.
V § 204 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Ak sa súdne konanie skončilo vydaním právoplatného rozhodnutia a v súdnom spise nie je potrebné vykonať už žiadne ďalšie opatrenie, vykoná sa v ňom poplatková a spisová kontrola. Pri tejto kontrole sa zisťuje, či sa z kontrolovaného súdneho spisu vylúčili a vrátili pripojené súdne spisy, či sa vydali účastníkom doklady a iné prílohy, či sa upravilo a vyplatilo svedočné, znalečné a tlmočné, odmena notára, či sa vrátili preddavky alebo ich zvyšky, či boli zaplatené trovy konania, ktoré vznikli štátu, prípadne či bola predpísaná náhrada trov konania vrátane súdnych poplatkov. Vo veciach obchodného registra sa poplatková kontrola vykoná po každom právoplatne vybavenom podaní o jednotlivom návrhu a jej výsledok sa vyznačí na vnútornú stranu spisového obalu s uvedením spisovej značky.

(2)
Poplatkovú kontrolu a spisovú kontrolu vykonáva poverený súdny tajomník. Likvidáciu znalečného a tlmočného vykonáva poverený vyšší súdny úradník.“.

137.
V § 204 ods. 3 sa slovo „zamestnanec" nahrádza slovami „súdny tajomník".
138.
§ 205 a 206 znejú:

㤠205
Ak je to pre činnosť súdu potrebné, ukončené spisy sa spravidla počas dvoch rokov uschovávajú v príručnej registratúre.

§ 206
(1)
Po ukončení súdneho spisu (§ 199) asistent príslušného súdneho oddelenia vyznačí na spisovom obale ukončených spisov registratúrny znak, lehotu uloženia, znak hodnoty, konečný rok úschovy a dátum odovzdania súdneho spisu do registratúrneho strediska.

(2)
Ukončené spisy vecí starostlivosti o maloletých týkajúce sa toho istého maloletého sa odovzdávajú do registratúrneho strediska ako celok. Pre vyznačenie údajov podľa odseku 1 je rozhodujúci posledný právoplatne skončený súdny spis.

(3)
Odsek 2 platí rovnako aj pre ukončené spisy opatrovníckych vecí a registrové spisy.

(4)
Ak registratúrny plán určuje pre úschovu rozhodnutia dlhšiu lehotu uloženia ako pre samotný súdny spis, asistent príslušného súdneho oddelenia vyberie z každého takéhoto odovzdávaného súdneho spisu rovnopis rozhodnutia a odovzdá ich spolu s týmito spismi do registratúrneho strediska.

(5)
Odovzdanie ukončených spisov do registratúrneho strediska sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušného súdneho registra; ak sa konanie vo veci obnoví alebo súdny spis sa dostane iným spôsobom znova do obehu, vyznačí sa to v poznámkovom stĺpci súdneho registra.“.

139.
§ 207 a 208 vrátane nadpisov znejú:

㤠207
Evidencia ukončených spisov odovzdaných do registratúrneho strediska
(1)
Ukončené spisy odovzdávané do registratúrneho strediska sa po vykonaní úkonov podľa § 205 zapíšu do zoznamu súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska podľa vzoru č. 20 uvedeného v prílohe č. 4.

(2)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa ukončené spisy zapisujú chronologicky podľa súdneho registra; zoznam podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá spolu s ukončenými spismi registratúrnemu stredisku a druhé sa uschová v príslušnom súdnom oddelení.

§ 208
Usporiadanie registratúrneho strediska
(1)
V registratúrnom stredisku sa súdne spisy uschovávajú oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. Súdne spisy sa ukladajú v číselnom poradí podľa súdnych registrov; priestory (regály, police), v ktorých sú uložené, sa označia príslušnými nadpismi. Rovnopisy rozhodnutí podľa § 205 ods. 4 sa ukladajú do obalu z tvrdých dosiek, ktorý sa uloží k príslušným súdnym spisom; do obalu sa vždy uložia len rovnopisy rozhodnutí s totožným konečným rokom úschovy.

(2)
Uloženie súdnych spisov v registratúrnom stredisku sa zaznamená na lokačnom pláne, ktorý sa umiestni spravidla pri vstupe do registratúrneho strediska tak, aby bolo zabezpečené rýchle vyhľadanie súdnych spisov.

(3)
O uložených súdnych spisoch vedie registratúrne stredisko zoznam uložených súdnych spisov. V tomto zozname sa vedú uložené súdne spisy oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. Podkladom na vykonávanie zápisov podľa predchádzajúcej vety sú zoznamy podľa § 206. Pri každom zapísanom súdnom spise sa uvedie konečný rok úschovy.

(4)
Na účely vyraďovacieho konania správca registratúrneho strediska spracuje zoznam súdnych spisov podľa konečného roku úschovy, do ktorého sa zapíšu súdne spisy s totožným konečným rokom úschovy.“.

140.
V § 212 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
141.
V § 227 ods. 2 sa slová „malou okrúhlou pečiatkou" nahrádzajú slovami „odtlačkom úradnej pečiatky".
142.
V piatej časti sa za druhú hlavu vkladá nová tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY PROBÁCIE A MEDIÁCIE
§ 241a
Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy probácie a mediácie sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.

§ 241b
Podanie v agende probácie a mediácie
(1)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia alebo mediácia, sa rozumie
a)
písomný pokyn predsedu senátu,

b)
písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,

c)
podnet policajta v prípravnom konaní,

d)
podnet poškodeného a obvineného a

e)
iný podnet.

(2)
Podaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie aj rovnopis právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu.

§ 241c
Postup pri zaevidovaní podania v podateľni a pridelenie veci probačnému a mediačnému úradníkovi
(1)
Prijaté podanie podľa § 241b sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.

(2)
Podania podľa § 241b sa prideľujú náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom príslušného súdu v súlade s rozvrhom práce.

§ 241d
Súdne registre Pr a M
Súdne registre Pr a M vedie súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení probační a mediační úradníci.

Súdny spis v agende probácie a mediácie
§ 241e
Súdnym spisom v agende probácie a mediácie je
a)
spis vo veciach probácie (ďalej len „probačný spis“) a

b)
spis vo veciach mediácie (ďalej len „mediačný spis“).

§ 241f
(1)
Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa probácia vykonáva. Probačný spis ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,

b)
potvrdenie o prijatí podania,

c)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci výkonu probácie,

d)
prehľad o účasti odsúdeného alebo obvineného na probácii,

e)
správu o povesti odsúdeného alebo obvineného,

f)
záverečnú správu z probácie.

(2)
Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa mediácia vykonáva. Mediačný spis ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,

b)
potvrdenie o prijatí podania,

c)
rovnopisy rozhodnutí súdu alebo prokurátora vrátane písomného súhlasu predsedu senátu alebo prokurátora, ak sú potrebné,

d)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci mediácie,

e)
vyhlásenie obvineného o spáchaní skutku,

f)
dohodu o náhrade škody alebo doklad o náhrade škody,

g)
dohodu o zmieri,

h)
doklad o zložení finančných prostriedkov na všeobecne prospešné účely,

i)
záverečnú správu z mediácie,

j)
rovnopis uznesenia súdu o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania alebo rovnopis rozhodnutia prokurátora o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania, ak bol súdu doručený.


§ 241g
Ak je súčasťou dožiadania vo veciach probácie rovnopis podania podľa § 241b, písomný pokyn na vykonanie úkonov probácie na dožiadanom súde sa nevyžaduje.

§ 241h
Na účely úschovy súdnych spisov sa probačný spis a mediačný spis považuje za ukončený
a)
doručením rovnopisu záverečnej správy z probácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením tohto rovnopisu do súdneho spisu v trestnoprávnej veci alebo

b)
doručením rovnopisu záverečnej správy z mediácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením tohto rovnopisu do súdneho spisu v trestnoprávnej veci alebo rozhodnutia o neudelení súhlasu na vykonanie mediácie.„.Doterajšia tretia hlava sa označuje ako štvrtá hlava.“.

143.
Za § 259 sa vkladá § 259a, ktorý znie:

㤠259a
Zapisovateľom podľa osobitného predpisu12) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú zamestnanci súdu uvedení v § 15 ods. 1 a 2.“.

144.
V § 262 ods. 1 sa slovo „značiek" nahrádza slovom „znakov".
145.
Za § 262 sa vkladajú § 262a až 262c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2006
§ 262a
Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2006, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa doterajších predpisov. Od postupu podľa predchádzajúcej vety možno upustiť, ak súd prispôsobí usporiadanie registratúrneho strediska ustanoveniam § 206 až 208 účinným od 1. januára 2007; pri úschove súdnych spisov v týchto veciach sa potom postupuje podľa ustanovení § 26 až 208 účinných od 1. januára 2007.

§ 262b
Súdy začnú postupovať podľa § 241c od 1. januára 2007. Do 1. januára 2007 sa podania v agende probácie a mediácie prideľujú mimo elektronickej podateľne v súlade s rozvrhom práce tak, aby bola zabezpečená rovnomerná zaťaženosť probačných a mediačných úradníkov.

§ 262c
Súdy začnú používať spisové obaly s predtlačou podľa § 174 ods. 2 od 1. januára 2007.“.

146.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov" prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

T C Cb K P S D E Er Ro Rob U Ul JP T C Cb K P S D Em Er Ro Rob U Ul JP Nt Cd Zm R PPOm Scud Dd Ed Erd Pp Ccud CbPv NcKR Ps Dcud Ecud Ercud Td Cbcud Po Tp CbR Pu Tcud Cbd Pd Pr CbBu Pcud M CbHs Ntt Cbi CbZm

147.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov" sa v prehľade súdnych registrov krajského súdu – prvostupňová agenda vypúšťa označenie „Ntr".
148.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov" sa v prehľade súdnych registrov krajského súdu – odvolacia agenda za označením „Nto" dopĺňa označenie „Ntro".
149.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov" prehľad súdnych registrov Špeciálneho súdu znie:

ŠPECIÁLNY SÚD Trestná agenda T Tp Nt Ntt

150.
V prílohe č. I v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene A prvý bod znie:

„1. Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.“.

151.
V prílohe č. I v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene A siedmy bod znie:

„7. Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú
a) písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie probácie vrátane rovnopisov právoplatných rozhodnutí súdu vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu, a to najmä rozhodnutia o
1. nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,
2. nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,
3. nahradení väzby probačným dohľadom,
4. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
5. ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu,
6. uložení trestu povinnej práce,
7. uložení trestu domáceho väzenia,
8. podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu,
9. podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu,
10. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného dohľadu,
11. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,
12. nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu podľa § 114 ods. 3 Trestného zákona,
13. výchovných povinnostiach a obmedzeniach,
14. uložení trestu zákazu činnosti,
15. uložení ochranného dohľadu,
16. podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného dohľadu,
b) písomné pokyny prokurátora na vykonanie probácie v prípravnom konaní,
c) iné podnety na vykonanie probácie a
d) dožiadania z iných súdov vo veciach probácie.“.

152.
V prílohe č. I v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" sa v písmene A za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:

„8.
Do súdneho registra „M“ sa zapisujú

a) písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,
b) písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,
c) podnety poškodeného a obvineného,
d) podnety policajta na vykonanie mediácie,
e) iné podnety na vykonanie mediácie.“.

Doterajší ôsmy bod sa označuje ako deviaty bod.

153.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene C druhý bod znie:

„2. Do súdneho registra „Zm“ sa zapisujú návrhy na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, návrh vo veciach podľa § 175 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a zmenkové protesty.
V súdnom registri „Zm“ sa vyznačuje skončenie veci
a) dňom nadobudnutia právoplatnosti vydaného zmenkového alebo šekového platobného rozkazu,
b) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí námietok,
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku vydaného v súdnom registri CbZm, ktorým bolo vyslovené, že zmenkový alebo šekový platobný rozkaz sa ponecháva v platnosti,
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku vydaného v súdnom registri CbZm, ktorým bolo vyslovené, že zmenkový alebo šekový platobný rozkaz sa v celom rozsahu alebo v časti zrušuje,
e) prevedením veci do súdneho registra „CbZm“ z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu.“.

154.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" sa písmeno C dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zmenkového alebo šekového zákona, ak nie sú splnené podmienky na zápis do súdneho registra „Zm“, najmä návrhy
a) o neplatnosť zmenky,
b) o vydanie zmenky,
c) o určenie, že zmenkový dlžník nie je zaviazaný zo zmenky,
d) na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, ak sa proti nemu podali včasné a odôvodnené námietky.“.

155.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" sa písmeno D dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.“.

156.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene E prvom bode písmeno k) znie:

„k) schválenie právneho úkonu maloletého alebo nesvojprávneho vrátane návrhu na povolenie uzavrieť manželstvo,“.

157.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene E tretí bod znie:

„3. Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje návrh na pozbavenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony.“.

158.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene H prvom bode sa označenie „E" nahrádza označením „Em".
159.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene H druhom bode sa slová „zapisuje žiadosť o súčinnosť" nahrádzajú slovami „zapisujú dožiadania vo veciach podľa prvého bodu".
160.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene H treťom bode sa slová „veci výkonu rozhodnutia" nahrádzajú slovami „veciach podľa prvého bodu".
161.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene J druhom bode sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

162.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene A prvom bode sa slová „podľa § 9 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 2 písm. c)".
163.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene A treťom bode sa za slovami „súkromnom a procesnom" vkladá bodka a zvyšok vety sa vypúšťa.
164.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene B štvrtý bod znie:

„4.
Do súdneho registra „Sp“ sa zapisujú samosudcovské veci, okrem vecí zapisovaných do súdneho registra „Sd“, týkajúce sa správneho súdnictva vrátane návrhov podľa § 250w Občianskeho súdneho poriadku.“.

165.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene D štvrtý bod znie:

„4.
Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.“.

166.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene F sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body štyri až deväť sa označujú ako body tri až osem.

167.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy" v písmene F siedmy bod znie:

„7. Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, zapisujú sa návrhy a podania, ktoré obsahujú rôzny stupeň utajenia, podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.“.

168.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy" v písmene A druhý bod znie:

„2. Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „D“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve podľa tretej časti piatej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „U“ a „UL“, ak v nich bolo podané odvolanie.“.

169.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy" v písmene A štvrtom bode sa za označením „E" vkladá označenie „Em".
170.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy" v písmene C druhom bode sa slová „do súdneho registra „Zm“" nahrádzajú slovami „do súdnych registrov „Zm“ a „CbZm“".
171.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy" sa písmeno D dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.“.

172.
V prílohe č. 1 časť IV vrátane nadpisu znie:

„IV
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIÁLNEHO SÚDU
1. Do súdneho registra „T“ sa zapisuje
a) každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,
b) každá vec, ktorá bude postúpená Špeciálnemu súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného poriadku.
2. Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku, najmä
a) návrh na vzatie obvineného do väzby,
b) návrh na vydanie príkazu na zatknutie,
c) návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,
d) žiadosti o prepustenie z väzby,
e) návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,
f) návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,
g) návrh na vyšetrenie duševného stavu,
h) nariadenie vyšetrenia duševného stavu,
i) sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.
3. Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä
a) návrh na povolenie obnovy konania,
b) návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,
c) návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy.
4. Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, zapisuje sa každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa Trestného poriadku, ktorá je pôvodcom určená ako utajovaná skutočnosť podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.“.

173.
V prílohe č. 3 čl. 1 treťom bode sa slovo „originály" nahrádza slovom „prvopisy".
174.
V prílohe č. 3 čl. III prvom bode sa za slovami „súdu má" vkladá slovo „spravidla".
175.
V prílohe č. 3 čl. VI druhý bod znie:

„2. Vzor podacej pečiatky
Prevziať prílohu - Vzor“.

176.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 2 sa na konci vypúšťajú slová „Za správnosť ...“.
177.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 10 vo vysvetlivke k stĺpcu 2 sa slová „európskeho exekučného titulu“ nahrádzajú slovom „osvedčenia“.
178.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 10 vo vysvetlivkách k stĺpcom 3 a 5 sa vypúšťajú slová „o európskom exekučnom titule“.
179.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 10 vysvetlivka k stĺpcu 6 znie: „Uvedie sa dátum odovzdania alebo odoslania osvedčenia a podpis žiadateľa.“.
180.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 10 vo vysvetlivke k stĺpcu 7 sa slová „o vydanie európskeho exekučného titulu“ nahrádzajú slovami „o vydanie osvedčenia“.
181.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 11 vzor prvej strany zoznamu väzieb súdu prvého stupňa znie:

Por.číslo Menoa priezviskoobvineného Spisováznačka Dátumvzatia doväzbyvôbec Začiatoksúdnejväzby Sťažnosť proti vzatiu do väzby napadla predloženásúdudruhéhostupňa Kvybaveniudošlo 1 2 3 4 5 6 7 8

182.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 11 v uvádzacej vete za vzorom druhej strany zoznamu väzieb súdu prvého stupňa sa slová „odoslaných súdnych spisov“ nahrádzajú slovami „väzieb súdu prvého stupňa“.
183.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 12 tabuľka znie:

Por.číslo Sudca Prišlood Predmet Dátuma spôsobvybavenia Povolenéna dobu Predĺženédo Skúmaniedôvodutrvaniaa kontrolnálehota Poznámka 1 2 3 4 5 6 7 8 9

184.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 12 sa doterajšia vysvetlivka k stĺpcu 1 označuje ako „Stĺpec 2“ a doterajšia vysvetlivka k stĺpcu 2 sa označuje ako „Stĺpec 1“.
185.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 13 tabuľka znie:

Por. číslo Dátumodoslaniasúdnehospisu Spisováznačka Subjekt,ktorému jesúdny spisodosielaný Účelodoslaniasúdnehospisu Dátumvráteniasúdnehospisu Poznámka 1 2 3 4 5 6 7

186.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 13 sa vo vysvetlivkách v treťom odseku vypúšťa šiesta veta, v siedmej vete sa slovo „siedmom“ nahrádza slovom „šiestom“ a v poslednej vete sa slovo „ôsmom“ nahrádza slovom „siedmom“.
187.
V prílohe č. 4 vo vzore č. 14 sa v úvodnej vete za slovom „Do“ vkladá slovo „knihy“.
188.
V prílohe č. 4 vzor č. 16 znie:

„VZOR č. 16
TRESTNÝ LIST PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU
Prevziať prílohu - Vzor 16“.

189.
V prílohe č. 4 vzor č. 17 znie:

„VZOR č. 17
SPISOVÝ OBAL SPISU AGENDY SPRÁV SÚDU
Prevziať prílohu - Vzor 17“.

190.
V prílohe č. 4 vzor č. 18 znie:

„VZOR č. 18
REGISTER „Kp"
Prevziať prílohu - Vzor 18“.

191.
V prílohe č. 4 vzor č. 19 znie:

„VZOR č. 19
ZOZNAM TROV KONANIA A ZOZNAM PRIPOJENÝCH SPISOV
(PREDTLAČ)
Prevziať prílohu - Vzor 19“.

192.
V prílohe č. 4 vzor č. 20 znie:

„VZOR č. 20
ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA
Prevziať prílohu - Vzor 20“.

193.
Príloha č. 4 sa dopĺňa vzorom č. 24, ktorý znie:

„VZOR č. 24
PROTOKOL
o vyhotovení a odovzdaní kópie zvukového záznamu a prepisu záznamu z pojednávania
(§58 ods. 3 Trestného poriadku)
Prevziať prílohu - Vzor 24“.

194.
V prílohe č. 5 štvrtý bod znie:

„4. K senátu alebo samosudcovi sa hovorí postojačky, ak predseda senátu neurčí inak.“.

195.
Príloha č. 5 sa dopĺňa 14. bodom, ktorý znie:

„14. Kapacita tejto pojednávacej miestnosti je daná počtom miest na sedenie; počet miest na sedenie: ... .“.

196.
V prílohe č. 6 sa slová „Uverejnený dňa:“ nahrádzajú slovom „Dátum:“.
197.
V prílohe č. 8 Čl. II znie:

„Čl. II
VZOR
Osvedčenie na účely konzulárnej superlegalizácie
Prevziať prílohu - Vzor“.

198.
Príloha č. 10 znie:

„REGISTRATÚRNY PLÁN
 
Prehľad členenia registratúrneho plánu: Používané skratky:
   
A – Riadenie a organizačná činnosť súdu    RZ – registratúrny znak
B – Ekonomická agenda ZH – znak hodnoty
C – Personálna agenda LU – lehota uloženia
D – Občianskoprávna agenda  
E – Trestnoprávna agenda  
F – Obchodnoprávna agenda  
G – Správne súdnictvo  
H – Justičná pokladnica  
I – Obchodný register  

RZ NÁZOV VECNEJ SKUPINY ZH LU         A, B, C SPRÁVA SÚDU         A Riadenie a organizačná činnosť             AA Agenda kancelárie predsedu súdu             01 Správny register A   02 Register sťažností a podnetov A   03 Menoslov k správnemu registru A   04 Spisy správnej agendy   5 05 Spisy sťažností a podnetov   5 06 Lehotníky k správnemu registru a kalendáre   3 07 Rozvrh práce vrátane dodatkov A 10 08 Agenda disciplinárnych komisií   5 09 Riadiace akty (organizačný poriadok, pokyny, opatrenia, usmernenia a pod.) A 10 10 Vyraďovanie registratúrnych záznamov (návrhy a zoznamy) A 10         AB Agenda obrany a ochrany utajovaných skutočností             01 Organizácia civilnej ochrany obyvateľstva   3 02 Agenda hospodárskej mobilizácie   3 03 Administratívne pomôcky na evidenciu utajovaných skutočností A 10 04 Preverovanie osôb určených pre styk s utajovanými skutočnosťami a s tým súvisiaca agenda   5 05 Správy o stave utajovaných skutočností na súde A 10 06 Bezpečnostná dokumentácia ochrany utajovaných skutočností A 5 07 Agenda Zboru väzenskej a justičnej stráže   5 08 Súdny register Ntt   75 09 Súdne spisy súdneho registra Ntt   10         AC Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci             01 Agenda úrazov a výkazy   5   – smrteľné úrazy A 10 02 Bezpečnostné opatrenia – dokumentácia   5 03 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)   5 04 Školenia BOZP (programy) a protokoly o osvedčení o vykonanej skúške zo znalosti pravidiel BOZP   5         AD Požiarna ochrana             01 Požiarna ochrana – dokumentácia   5 02 Energetická dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)   5 03 Evidencia hasičskej techniky   5 04 Evidencia hasičských hliadok   5                 B Ekonomická agenda             BA Mzdová agenda       01 Rozpis počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov       Výkazy       – ročné A 5   – mesačné, štvrťročné, polročné   5 02 Výplatné listiny   5 03 Mzdové listy   20 04 Daňové preplatky a nedoplatky, odvody, odvolania, platobné príkazy, pokyny, predpisy, zľavy, úľavy, výnimky, zmeny daňového vyhlásenia, daňové priznania (riadne, dodatočné alebo opravné)   10 05 Spisy o odmenách zamestnancov   5 06 Dávky nemocenského poistenia   5 07 Agenda sociálneho fondu   5         BB Financovanie a účtovníctvo             01 Bankové a účtovné doklady   10 02 Faktúry   10 03 Knihy faktúr   10 04 Pokladničné knihy   5 05 Štátne štatistické výkazy       – ročné A 5   – mesačné, štvrťročné, polročné   5 06 Štatistické prehľady   10 07 Rozpočet       – ročný   A5   – mesačný, štvrťročný, polročný   5 08 Rozpočtové opatrenia a regulácie   5 09 Rozbory hospodárenia       – ročné A 5   – krátkodobé   5 10 Služobné cesty   5 11 Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu       (ekonomická kontrola)   5 12 Evidencia pohľadávok neuhradených v lehote   5         BC Správa majetku       01 Verejné obstarávanie   10 02 Nájomné zmluvy   5 03 Prevod nehnuteľného majetku A 5 04 Dokumentácia nehnuteľností       (projekty, plány, pozemky a pod.) A 10 05 Zmluvné vzťahy s užívateľmi nehnuteľností (zmluvy, rozmiestnenie užívateľov, úhrady za vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stočné, výpožičky)   5 06 Doklady o opravách   5 07 Inventarizácie       (plán, komisie, zápisnice, vyraďovanie a likvidácia) A 5 08 Autoprevádzka       – prevádzky a opravy motorových vozidiel   5   – pohonné látky   3 09 Škodová komisia   5         C Personálna agenda             CA        01 Kolektívne zmluvy A 5 02 Výkazy o stave zamestnancov       – mesačné, štvrťročné, polročné   5   – ročné A 5 03 Výkazy o pracovnej neschopnosti   5 04 Osobné spisy   70 05 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru   5 06 Služobné a iné preukazy, osvedčenia       (po skončení pracovného pomeru)   5 07 Vymenovanie sudcov   10 08 Výchova a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov   5 09 Rekreácie   5 10 Prísediaci   10 11 Dohody o hmotnej zodpovednosti   5 12 Zdravotné poistenie, dôchodky, poistenie v nezamestnanosti   5 13 Závodné stravovanie   5 14 Dochádzka   5 15 Výberové konania sudcov   5 16 Výberové konania zamestnancov   5 17 Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru   5         CB  Knižnica     01 Evidencia knižničného fondu (základná a pomocná) A 5         D, E, F, G, H VÝKON SÚDNICTVA         01 Súdne registre a menoslovy A 75 02 Kalendáre a lehotníky   1 03 Štatistické listy a výkazy   5 04 Zoznamy odoslaných súdnych spisov (ZO knihy)   3 05 Overovacie knihy   30 06 Výkony sudcov   5 08 Dožiadania iných súdov (súdne registre dožiadaní – tuzemských a cudzozemských)   10 09 Evidenčná kniha informačného centra súdu   10 10 Kniha úschov   10 11 Kniha došlých zmeniek   10 12 Doručovacia kniha súdneho doručovateľa   10 13 Kniha osvedčení verejných listín   10 14 Kniha vyššieho overenia   10 15 Ostatné evidenčné pomôcky   10         D Občianskoprávna agenda             DA Občianskoprávne veci       C (okresný súd)       C (krajský súd – prvostupňová agenda)       Co, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC (krajský súd – odvolacia agenda)       01 Veci súdneho registra C       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 02 Zberné spisy súdu druhého stupňa   20         DB Opatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých       P, PPOm, Ps, Po, Pu      01 Veci súdneho registra P       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 02 Predbežné opatrenia podľa § 75a OSP (PPOm)   10 03 Pozbavenie (obmedzenie) a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 04 Povolenie uzavrieť manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny register P)   20 05 Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 06 Veci súdneho registra Pu       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75         DC Výkon rozhodnutia       E, Em      01 Výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletých detí       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 02 Súdne spisy vo veciach výkonu rozhodnutia v iných veciach   10         DD Dedičské veci       D      01 Veci súdneho registra D   75          DE Exekučné veci       Er      01 Veci súdneho registra Er   20         DF Skrátené konanie v občianskoprávnych veciach       Ro       01 Platobné rozkazy   10         DG Súdne úschovy a umorenie listín       U, UL       01 Veci súdneho registra U   10 02 Veci súdneho registra UL   75  E Trestnoprávna agenda             EA T, Nt, Pp, Tp, Pr, M, Ntt (okresný súd)       T, Ntr, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, (krajský súd – prvostupňová agenda)       To, Tpo, Tos, Nto, Ntro (krajský súd – odvolacia agenda)       01 Trestné spisy – výnimočné tresty A 30 02 Trestné spisy       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 03 Veci súdneho registra Nt       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 04 Veci súdneho registra Pp   10 05 Rehabilitácie (bývalý súdny register Rt)       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 06 Veci prípravného konania (Tp)   10 07 Spisy probácie a mediácie   10 08 Zberné spisy súdu druhého stupňa (vrátane bývalého súdneho registra Rto)   10 09 Veci súdneho registra Ntt   10 10 Veci súdneho registra Ntr (prvostupňová aj odvolacia agenda)   10         F Obchodnoprávna agenda             FA Cb, Zm, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm (okresný súd)       Cbi, NcCb, Cbnl (krajský súd – prvostupňová agenda)       Cob, CoZm, CoKR, Ncb (krajský súd – odvolacia agenda)       01 Veci súdu prvého stupňa (Cb, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm NcCb, Cbnl vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v prvom stupni do 31. decembra 2004)       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 02 Zmenkové a šekové rozkazy (Zm)   10 03 Rozhodnutia súdu o námietkach zo zmeniek a šekov       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 04 Zberné spisy súdu druhého stupňa (vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 31. decembra 2004)   10         FB Konkurzné, vyrovnacie a reštrukturalizačné veci       K, R, NcKR (okresný súd)       K, V, NcKV (krajský súd)       01 Veci súdnych registrov K, R a NcKR (okresný súd)   20 02 Veci súdnych registrov K, V, NcKV (krajský súd)   20 03 Evidenčná pomôcka Kp   5         FC Skrátené konanie v obchodnoprávnych veciach       Rob      01 Platobné rozkazy   10         G Správne súdnictvo             GA S (okresný súd)       S, Sd, Sn, Sp, SaZ, Scud (krajský súd – prvostupňová agenda)       So, NcS (krajský súd – odvolacia agenda)       01 Veci súdu prvého stupňa       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 02 Zberné spisy súdu druhého stupňa   10         H Justičná pokladnica             HA JP (okresný súd a krajský súd)     01 Súdne spisy JP (agenda pohľadávok po vybavení – zaplatené)   5 02 Výkon rozhodnutia       – súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)   20   – právoplatné rozhodnutie (rovnopis)   75 03 Trvalý odpis a trvalé upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok   10         I Obchodný register             IA Re, Nre, Exre, Nsre, Pok, Vym (registrový súd)       01 Registrové spisy   75 02 Spisy zbierky listín   75 03 Kniha výpisov z obchodného registra   10 04 Kniha zbierky listín   10.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem bodov 77, 102 až 106, 138, 139, 146 až 154, 156 až 172, 183 a 184, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore