Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 388/2006 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 10.06.2006
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 388/2006 účinný od 01.02.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 388/2006 s účinnosťou od 01.02.2013 na základe 15/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného ...

§ 2
(1)

Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie ...

(2)

Pôsobnosť varovacích a vyrozumievacích centier sa zhoduje so správnym usporiadaním Slovenskej republiky. ...

(3)

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí ...

a)
sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,
b)
prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
c)
domácimi rozhlasmi,1) ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy,2)
d)
miestnymi informačnými prostriedkami obce,
e)
systémami automatizovaného vyrozumenia,
f)
prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.
(4)

Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe.

(5)

Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom sa nezriaďuje samostatný systém varovania obyvateľstva ...

(6)

Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra a miestne.

(7)

So súhlasom obce možno na diaľkové ovládanie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany napojiť ...

(8)

Diaľkovým ovládaním sa zabezpečuje

a)
spustenie prostriedkov varovania z varovacích a vyrozumievacích centier do dvoch minút od ich aktivácie, ...
b)
výberové ovládanie prostriedkov varovania,
c)
ovládanie prostriedkov varovania počas najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie,
d)
priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti pripojených prostriedkov varovania a systému ich ovládania,
e)
výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra na ich odvysielanie ...
(9)

Z varovacieho a vyrozumievacieho centra sa na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú ...

(10)

Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva a vyrozumenie ...

(11)

Systémom automatizovaného vyrozumenia sa zabezpečuje

a)
prenos informácií medzi varovacími a vyrozumievacími centrami na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia ...
b)
vyrozumenie osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti ...
c)
vyrozumenie osôb o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ...
§ 3
(1)

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia ...

a)
na území ohrozenom nebezpečnou látkou,
b)
na vodnej stavbe I. a II. kategórie4) a ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej ...
(2)

Autonómnym systémom sa zabezpečuje

a)
pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,
b)
pokrytie výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb, ktoré sú vybavené domácimi rozhlasmi, ak ...
c)
ovládanie systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb priamo z prevádzkarní, v ktorých sa vyrábajú ...
d)
automatické iniciovanie procesu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb po vyhodnotení a signalizácii ...
e)
prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,
f)
diaľkové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania a zariadení, ...
g)
spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do dvoch minút od ich aktivácie,
h)
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb počas najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie ...
(3)

Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na území ohrozenom ničivými účinkami vody z vodnej ...

a)
prevádzkovateľ vodnej stavby zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií o možnosti vzniku mimoriadnej ...
b)
varovacie a vyrozumievacie centrum po prijatí informácie o mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe od ...
(4)

Projekt výstavby obsahuje

a)
opis technického riešenia, typové označenie a základné prevádzkové parametre systému ovládania a prostriedkov ...
b)
podrobný technický opis prepojenia systému monitorovania so systémom varovania,
c)
podrobný technický opis prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, pričom technické ...
d)
prehľad umiestnenia prvkov autonómneho systému s grafickou prílohou vo forme topografickej mapy v mierke ...
e)
zoznam domácich rozhlasov využitých na zabezpečenie pokrytia výstražným signálom vnútorných priestorov ...
(5)

Ak je územie ohrozené z viacerých zdrojov ohrozenia, môže sa na tomto území vybudovať a udržiavať v ...

(6)

Ak sú na ohrozenom území, na ktorom má prevádzkovateľ vodnej stavby, právnická osoba alebo fyzická osoba ...

§ 4
(1)

Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc ...

a)
deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
b)
údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
c)
údaje o veľkosti ohrozeného územia,
d)
základné pokyny pre obyvateľstvo.
(2)

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje aj ohrozenie v prípade, ak hrozí alebo dôjde ...

§ 5
(1)

Varovací systém sa nesmie preskúšavať

a)
v nočných hodinách,
b)
v dňoch pracovného pokoja,
c)
spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
(2)

Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.

§ 6
(1)

Informačná služba civilnej ochrany sa zabezpečuje prostredníctvom pracovísk informačných miest informačnej ...

a)
ministerstva,
b)
obvodného úradu v sídle kraja,
c)
obvodného úradu,
d)
samosprávneho kraja,
e)
obce,
f)
právnickej osoby,
g)
fyzickej osoby – podnikateľa.
(2)

Informačné miesto obce, právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa zabezpečuje zber, spracovanie, ...

a)
v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b)
pre potreby územia obvodu na základe požiadavky obvodného úradu,
c)
pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej udalosti v rozsahu podľa spresnenia ministerstva, obvodného ...
(3)

Informačné miesto samosprávneho kraja zabezpečujú informácie

a)
v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b)
pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej udalosti v rozsahu podľa spresnenia ministerstva alebo ...
(4)

Zber informácií sa vykonáva

a)
pozorovaním,
b)
sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,
c)
sledovaním predpovedí meteorologických, hydrologických, seizmologických a iných špecializovaných pracovísk, ...
d)
výberom údajov z informácií orgánov štátnej správy, z informácií orgánov územnej samosprávy a z informácií ...
e)
výberom údajov z informácií kontaktných informačných miest štátov a medzinárodných organizácií.7)
(5)

Informácie o situácii v súvislosti s mimoriadnou udalosťou poskytuje obyvateľstvu zástupca informačného ...

§ 7
(1)

Informácie môžu byť pravidelné alebo nepravidelné.

(2)

Pravidelné informácie obsahujú údaje

a)
na spracovanie a aktualizáciu analýzy možných mimoriadnych udalostí, plánovanie opatrení civilnej ochrany, ...
b)
o stave a priebehu záchranných prác alebo evakuácie a vypracúvajú sa po vyhlásení mimoriadnej situácie. ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. b) sa predkladajú územne príslušnému informačnému miestu denne so stavom ...

a)
informačné miesto právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa informačnému miestu obce do 06.30 ...
b)
informačné miesto obce informačnému miestu obvodného úradu do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,
c)
informačné miesto obvodného úradu informačnému miestu obvodného úradu v sídle kraja do 08.00 hod. a ...
d)
informačné miesto obvodného úradu v sídle kraja informačnému miestu ministerstva do 09.00 hod. a do ...
(4)

V informáciách podľa odseku 2 písm. b) sa uvádzajú

a)
dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
miesto vzniku mimoriadnej udalosti,
c)
druh a rozsah mimoriadnej udalosti,
d)
dátum a čas vyhlásenia alebo odvolania mimoriadnej situácie,
e)
územie, na ktorom bola vyhlásená alebo odvolaná mimoriadna situácia,
f)
následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch,
g)
čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh,
h)
nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti,
i)
vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti,
j)
údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii,
k)
doplňujúce údaje.
(5)

Nepravidelné informácie sa predkladajú územne príslušným informačným miestam ihneď bez ohľadu na predchádzajúce ...

a)
ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
tendencii vývoja mimoriadnej udalosti,
c)
potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
d)
vyhlásení alebo odvolaní mimoriadnej situácie,
e)
zmene radiačnej, chemickej alebo biologickej situácie,
f)
zmene meteorologickej a hydrologickej situácie,
g)
dosiahnutí pohotovosti na plnenie úloh jednotiek civilnej ochrany,
h)
dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie9) a evakuačného zariadenia,10)
i)
čase a stave začatia alebo skončenia záchranných prác,
j)
čase a stave začatia a skončenia evakuácie,
k)
udalosti, ktorá narúša záchranné práce alebo evakuáciu.
(6)

V nepravidelných informáciách podľa odseku 5 sa uvádzajú

a)
dátum, čas, miesto udalosti alebo stavu,
b)
stručný a výstižný opis udalosti, požiadavky alebo stavu,
c)
doplňujúce údaje,
d)
kontaktné údaje odosielajúceho informačného miesta a čas odoslania.
(7)

Nepravidelné informácie podľa odseku 5 informačné miesto spresňuje na vyžiadanie prijímacieho informačného ...

§ 8
(1)

Informácie sa prenášajú v tomto poradí:

a)
informácie o vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
informácie o potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
c)
informácie o vyhlásení a o odvolaní mimoriadnej situácie,
d)
informácie o radiačnej, chemickej a biologickej situácii,
e)
informácie o meteorologickej a hydrologickej situácii,
f)
ostatné nepravidelné a pravidelné informácie.
(2)

Informácie prenášané v súvislosti s cvičením a počas cvičenia v rámci prípravy na civilnú ochranu musia ...

§ 9
(1)

Na autonómny systém uvedený do prevádzky do 31. marca 1996 sa technické podmienky ustanovené v § 3 ods. ...

(2)

Autonómny systém uvedený do prevádzky pred 1. júlom 2006 musí technickú podmienku uvedenú v § 3 ods. ...

§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických ...

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Martin Pado v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 388/2006 Z. z.

  VLASTNOSTI VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA

  A.

  Tón výstražných prostriedkov

  1.

  Na účely varovania sa používajú zdroje výstražného zvukového signálu s tónom 250 až 1000 Hz.

  2.

  Kolísavý tón výstražného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 200 ...

  3.

  Základný tón výstražného zvukového signálu môže byť vyšší ako 1000 Hz, ak by mohlo nastať prekrytie ...

  B.

  Výška hladiny výstražného zvukového signálu na spoľahlivé varovanie vo vzťahu k hladine hluku

  Spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje ...

  1.

  s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je minimálne 55 dB,

  2.

  s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku, ...

  3.

  s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB vyššia ako hladina ...

  Výška hladiny hluku sa zisťuje meraním za bežných poveternostných podmienok v najhlučnejšom časovom ...

  C.

  Hovorené informácie reprodukované prostriedkami varovania

  Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,

  1.

  intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu, ...

  2.

  časový úsek ticha medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ...

  3.

  obsah analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť

  3.1

  dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát,

  3.2

  dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, koniec ohrozenia“ – trikrát, ...

  3.3

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát,

  3.4

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie požiarom“ – ...

  3.5

  šesťminútový stály tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou“ – trikrát, ...

  3.6

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, vzdušný poplach“ – trikrát, ...

  3.7

  hovorená informácia „pozor, skúška sirén“ – trikrát plus dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát plus ...

  3.8

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, radiačné ohrozenie“ – ...

  3.9

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie“ – ...

  3.10

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie čpavkom“ – trikrát, ...

  3.11

  dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie chlórom“ – trikrát, ...

  3.12

  tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní päť sekúnd – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie ...

  3.13

  tón ľubovoľného zvukového signálu na test prostriedku varovania, ktorým sa dosiahne maximálna úroveň ...

  4.

  musí zabezpečovať vysielanie nízkofrekvenčnej modulácie z vonkajšieho zdroja, a to napríklad z rozhlasového ...

  5.

  musí zabezpečovať havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu, hovorenej informácie ...

Poznámky

 • 1)  § 90 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 2)  STN EN 60849 Núdzové zvukové systémy.
 • 3)  Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 4)  § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 5)  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z. ...
 • 6)  § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 7)  Napríklad rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o opatreniach spoločenstva pre rýchlu ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 241/ 2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení ...
 • 10)  § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore