Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z. 15/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 18.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z. 15/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 15/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie ...

1.

V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“ vkladajú ...

2.

V § 2 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe. (5) Na ...

3.

V § 2 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra ...

4.

V § 2 odsek 10 znie:

„(10) Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva ...

5.

V § 3 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „autonómny systém“)“.

6.

V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore