Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 316/2017 účinný od 19.12.2017

Platnosť od: 18.12.2017
Účinnosť od: 19.12.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 316/2017 účinný od 19.12.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 316/2017 s účinnosťou od 19.12.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 ...

Čl. 1

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. b) druhom bode a v odseku 8 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ ...

3.

V § 2 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. p) zákona a osobitne pre 1. veľké spaľovacie zariadenie ...

4.

V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva priamym časovo priebežným meraním hodnôt veličín, ...

5.

V § 2 odsek 11 znie:

„(11) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ...

6.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ...

7.

V § 3 ods. 4 písmená e) a f) znejú:

„e) výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje diskontinuálnym meraním na účely ...

8.

V § 3 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ak nie je v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 určené inak, údaje ...

9.

V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Ak ide o diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Napríklad STN EN ISO 11771 Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 11 a 12.

10.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Diskontinuálnym meraním sa prvýkrát zistí dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

„12b) § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

11.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slová „neplatí pre“ vkladajú slová „občasné väčšie stredné ...

12.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „spaľovacie zariadenie,“ vkladajú slová „občasné väčšie ...

13.

V § 7 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ...

14.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Spaľovacie zariadenia (1) Kontinuálnym meraním, ak podľa odseku 2 nie je nahradené periodickým ...

15.

V § 10 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

16.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Kontrola automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 9 ods. 8 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. decembra 2017 (1) Ak ide o jestvujúce ...

18.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje ...

19.

V prílohe č. 2 časti B pätnástom bode sa za slovo „výduchmi,“ vkladajú slová „alebo podľa ...

20.

V prílohe č. 2 časti C šiestom bode sa slovo „40-minútovej“ nahrádza slovom „50-minútovej“. ...

21.

V prílohe č. 2 časti D v tabuľke sa vypúšťajú slová „individuálny emisný faktor“.

22.

V prílohe č. 4 piatom bode písmeno c) znie:

„c) prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky alebo výpočty hmotnostného toku ...

23.

V prílohe č. 5 piatom bode písm. b) sa slovo „prvého“ nahrádza slovom „štvrtého“.

24.

V prílohe č. 7 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhý bod, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií ...

Čl. II - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2017.

László Sólymos v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore