Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/2004 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013

Platnosť od: 24.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/2004 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 31/2004 s účinnosťou od 01.05.2008 na základe 156/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3 zákona,

b)

podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa § 32 ods. 2 písm. g) a h) zákona,

c)

výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona,

d)

podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36 zákona,

e)

podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39 zákona,

f)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41 zákona,

g)

výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43 zákona,

h)

podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b zákona.

§ 2 - Maximálna výška poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu od fyzickej osoby podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac

a)

20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,

b)

30 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.

§ 2a - Podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca
(1)

Podrobnosťami sledovania procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona sú tieto údaje:

a)

dátum nástupu do zamestnania,

b)

informácie o spôsobe získania zamestnania alebo o type aktívneho opatrenia na trhu práce použitého na jeho získanie,

c)

druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d)

trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

e)

číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

f)

dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím 12 mesiacov od nástupu do zamestnania.

(2)

Podrobnosťami sledovania procesu uľahčenia adaptácie zamestnanca v novom zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. h) zákona sú údaje o druhu a rozsahu informačných a poradenských služieb poskytnutých zamestnávateľovi počas obdobia 12 mesiacov od nástupu uchádzača o zamestnanie do zamestnania.

Výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania
§ 3
(1)

Cestovné výdavky podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona sú výdavky na cestovné prevyšujúce sumu 100 Sk.

(2)

Náhrada časti cestovných výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 800 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

§ 5 - Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie

Evidencia uchádzačov o zamestnanie okrem údajov podľa § 33 ods. 1 zákona obsahuje tieto ďalšie údaje:

a)

dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)

dátum začatia a dátum skončenia

1.

zamestnania,

2.

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

3.

sústavnej prípravy na povolanie,

4.

osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

5.

osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

6.

dočasnej pracovnej neschopnosti,

7.

invalidity,

8.

výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo uloženia inej sankcie podľa osobitného predpisu,1) ktorá trvala najmenej šesť mesiacov,

9.

ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

10.

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru občana, ktorý je so zamestnávateľom v súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo v súdnom spore o zrušenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,

11.

vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

c)

stupeň a odbor školského vzdelania,

d)

ďalšie zručnosti uchádzača o zamestnanie, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,

e)

číslo a názov posledného zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností v poslednom zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

f)

výšku hrubej mesačnej mzdy alebo platu v poslednom zamestnaní,

g)

dôvod skončenia pracovného pomeru podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona,

h)

informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

i)

informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,

j)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,

k)

informácie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona,

l)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

m)

obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu nároku na materské,

n)

vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti,

o)

vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v hmotnej núdzi,

p)

vznik nároku na aktivačný príspevok, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania aktivačného príspevku,

r)

termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 5 a 7 zákona,

s)

druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) alebo agentom pre pracovné miesta v členení podľa § 32 ods. 5 zákona,

t)

informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) a § 43 ods. 7 zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné podľa § 43 ods. 10, § 46 ods. 6, § 49a ods. 8 písm. a) a b) a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

u)

informácie o poskytnutých príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ods. 9, § 49a ods. 8 písm. c) a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto príspevkov,

v)

informácie o poskytnutej dávke podľa § 48b zákona počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,

w)

informácie o poskytnutých náhradách na poistenie podľa § 49a ods. 8 písm. d) a e) zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

x)

informácie o poskytnutých príspevkoch uchádzačovi o zamestnanie podľa § 49a ods. 6, § 51 ods. 5 a § 52a ods. 3 zákona,

y)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, § 46, § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 55a, § 56 a 57 zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,

z)

informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 46 ods. 4, § 49 ods. 2, § 50 ods. 1, § 50a ods. 1, § 50c ods. 1, § 51a ods. 2, § 52 ods. 5, § 52a ods. 4, § 53 ods. 1, § 53a ods. 1, § 53b ods. 1, § 55a ods. 7, § 56 ods. 1, § 56a ods. 1, § 57 ods. 1, § 57a ods. 1, § 59 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto príspevkov,

aa) informácie o vyslaní uchádzača o zamestnanie na projekty a programy vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona alebo aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona vrátane počtu vyslaní,

ab) informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na projektoch a programoch podľa § 54 zákona a na projektoch a programoch realizovaných mimo územia Slovenskej republiky,

ac) dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 6 - Postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie

Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie, ktorý nemôže predložiť doklady osvedčujúce skutočnosti podľa § 34 ods. 2 písm. d) a e) zákona, nahradí tieto doklady čestným vyhlásením.

§ 6a - Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)

Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona sú:

a)

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach,

b)

doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c)

potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

d)

preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1a)

e)

preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,

f)

žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g)

žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za aktívnu formu osobného vyhľadávania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.

(3)

Doklad podľa odseku 1 písm. b) od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí troch mesiacov.

§ 7 - Podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie

Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 ods. 1 zákona okrem mena, priezviska, titulu a dátumu narodenia záujemcu o zamestnanie obsahuje tieto ďalšie údaje:

a)

adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail,

b)

stupeň a odbor školského vzdelania,

c)

dĺžku odbornej praxe,

d)

ďalšie zručnosti, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,

e)

číslo a názov terajšieho zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní vrátane popisu vykonávaných činností,

f)

údaje o osobných a rodinných pomeroch a údaje o zdravotnom stave záujemcu o zamestnanie súvisiace so sprostredkovaním zamestnania, ak ich oznámi dobrovoľne,

g)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

h)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,

i)

informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,

j)

dátum možného nástupu do nového zamestnania,

k)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, 46 a § 55a zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,

l)

informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 43 ods. 7 zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné podľa § 43 ods. 10, § 46 ods. 7 a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

m)

informácie o príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ods. 9 a § 55a ods. 8 zákona poskytnutých úradom,

n)

informácie o príspevkoch podľa § 46 ods. 5 a § 55a ods. 7 zákona poskytnutých úradom,

o)

dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,

p)

druh požadovaných služieb zamestnanosti.

§ 8 - Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania vo svojom územnom obvode

a)

vedie evidenciu voľných pracovných miest vrátane pracovných miest vhodných pre databázu Európskych služieb zamestnanosti,

b)

priebežne aktualizuje evidenciu voľných pracovných miest,

c)

poskytuje a sprístupňuje údaje o voľných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a iným právnickým osobám a fyzickým osobám na účely služieb zamestnanosti.

(2)

Úrad sprístupňuje údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom najmä

a)

výveskou,

b)

samoobslužnou informačnou stanicou,

c)

prostredníctvom internetu,

d)

masovokomunikačnými prostriedkami.

(3)

Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných podmienok na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest

a)

vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,

b)

na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona,

c)

dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.

§ 10 - Výška príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)

Príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ktoré trvajú najviac tri dni, sa poskytuje vo výške preukázaných cestovných výdavkov vyšších ako 100 Sk za cestu do miesta poskytovania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť; príspevok sa poskytuje najviac v sume 800 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

(2)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie podľa § 43 ods. 11 zákona je úhrada časti preukázaných výdavkov najviac v sume 1 300 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa najviac v sume 1 000 Sk mesačne počas dĺžky trvania účasti na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb.

(3)

Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 2 písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sa starajú o dieťa, úrad môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.

(4)

Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je

a)

kópia rodného listu dieťaťa,

b)

potvrdenie o návšteve dieťaťa v predškolskom zariadení alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti,

c)

záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanej fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti, najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia tejto zmeny.

§ 11 - Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)

Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu podľa § 43 ods. 3 zákona s uchádzačom o zamestnanie a zahŕňa

a)

komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,

b)

určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,

c)

určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,

d)

vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

(2)

Skupinové poradenstvo sa poskytuje uchádzačom o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu.

(3)

Aktivitami podľa § 43 ods. 7 zákona sú činnosti vykonávané úradom alebo dodávateľom odborných poradenských služieb v rámci poskytovaného individuálneho poradenstva a skupinového poradenstva.

§ 11a - Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností

Evidencia administratívnych činností podľa § 65b zákona obsahuje

a)

zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce,

b)

názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b zákona alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby podľa § 65b zákona,

c)

dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

d)

informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

e)

informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona.

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky

  • 1)

    § 31 a 32 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

  • 1a)

    § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

  • 2)

    Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore