Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/2004 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013


Platnosť od: 24.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/2004 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/2004 s účinnosťou od 01.05.2008 na základe 156/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. ...

b)

podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa § ...

c)

výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona,

d)

podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov ...

e)

podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov ...

f)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov ...

g)

výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich ...

h)

podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b zákona.

§ 2
Maximálna výška poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu
a)

20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej ...

b)

30 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej ...

§ 2a
Podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca
(1)

Podrobnosťami sledovania procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov ...

a)

dátum nástupu do zamestnania,

b)

informácie o spôsobe získania zamestnania alebo o type aktívneho opatrenia na trhu práce použitého ...

c)

druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d)

trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

e)

číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností ...

f)

dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím 12 mesiacov ...

(2)

Podrobnosťami sledovania procesu uľahčenia adaptácie zamestnanca v novom zamestnaní podľa § 32 ...

Výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania
§ 3
(1)

Cestovné výdavky podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona sú výdavky na cestovné prevyšujúce sumu ...

(2)

Náhrada časti cestovných výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške ...

§ 5
Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie
a)

dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)

dátum začatia a dátum skončenia

1.

zamestnania,

2.

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

3.

sústavnej prípravy na povolanie,

4.

osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

5.

osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

6.

dočasnej pracovnej neschopnosti,

7.

invalidity,

8.

výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo uloženia inej sankcie podľa osobitného predpisu,1) ...

9.

ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

10.

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru občana, ktorý je so ...

11.

vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

c)

stupeň a odbor školského vzdelania,

d)

ďalšie zručnosti uchádzača o zamestnanie, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, ...

e)

číslo a názov posledného zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných ...

f)

výšku hrubej mesačnej mzdy alebo platu v poslednom zamestnaní,

g)

dôvod skončenia pracovného pomeru podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona,

h)

informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej ...

i)

informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,

j)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný ...

k)

informácie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona, ...

l)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

m)

obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania ...

n)

vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v ...

o)

vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v ...

p)

vznik nároku na aktivačný príspevok, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania aktivačného ...

r)

termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 5 a 7 zákona,

s)

druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ...

t)

informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) ...

u)

informácie o poskytnutých príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ...

v)

informácie o poskytnutej dávke podľa § 48b zákona počas vzdelávania a prípravy pre trh práce ...

w)

informácie o poskytnutých náhradách na poistenie podľa § 49a ods. 8 písm. d) a e) zákona v členení ...

x)

informácie o poskytnutých príspevkoch uchádzačovi o zamestnanie podľa § 49a ods. 6, § 51 ods. ...

y)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa ...

z)

informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 46 ods. 4, § 49 ods. 2, § 50 ods. 1, § 50a ods. ...

§ 6
Postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie

Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie, ktorý nemôže predložiť ...

§ 6a
Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)

Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona ...

a)

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi na základe ...

b)

doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c)

potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo ...

d)

preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1a) ...

e)

preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,

f)

žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej ...

g)

žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania. ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za aktívnu formu osobného vyhľadávania ...

(3)

Doklad podľa odseku 1 písm. b) od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až ...

§ 7
Podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie
a)

adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail,

b)

stupeň a odbor školského vzdelania,

c)

dĺžku odbornej praxe,

d)

ďalšie zručnosti, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ...

e)

číslo a názov terajšieho zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní vrátane popisu vykonávaných ...

f)

údaje o osobných a rodinných pomeroch a údaje o zdravotnom stave záujemcu o zamestnanie súvisiace ...

g)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

h)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný ...

i)

informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane ...

j)

dátum možného nástupu do nového zamestnania,

k)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách podľa ...

l)

informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 43 ods. 7 zákona a o ...

m)

informácie o príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ods. 9 a § 55a ...

n)

informácie o príspevkoch podľa § 46 ods. 5 a § 55a ods. 7 zákona poskytnutých úradom,

o)

dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,

p)

druh požadovaných služieb zamestnanosti.

§ 8
Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania vo svojom územnom obvode

a)

vedie evidenciu voľných pracovných miest vrátane pracovných miest vhodných pre databázu Európskych ...

b)

priebežne aktualizuje evidenciu voľných pracovných miest,

c)

poskytuje a sprístupňuje údaje o voľných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie, záujemcom ...

(2)

Úrad sprístupňuje údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom ...

a)

výveskou,

b)

samoobslužnou informačnou stanicou,

c)

prostredníctvom internetu,

d)

masovokomunikačnými prostriedkami.

(3)

Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných ...

a)

vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,

b)

na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona, ...

c)

dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, ...

§ 10
Výška príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich ...
(1)

Príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie ...

(2)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie podľa ...

(3)

Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 2 písomne požiadajú rodičia, ktorí ...

(4)

Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je

a)

kópia rodného listu dieťaťa,

b)

potvrdenie o návšteve dieťaťa v predškolskom zariadení alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť ...

c)

záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu zmenu v návšteve predškolského ...

§ 11
Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)

Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu podľa ...

a)

komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie, ...

b)

určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,

c)

určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,

d)

vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

(2)

Skupinové poradenstvo sa poskytuje uchádzačom o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie bariér ...

(3)

Aktivitami podľa § 43 ods. 7 zákona sú činnosti vykonávané úradom alebo dodávateľom odborných ...

§ 11a
Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností
a)

zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce, ...

b)

názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b ...

c)

dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia ...

d)

informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou ...

e)

informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona. ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky

  • 1)  § 31 a 32 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
  • 1a)  § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore